รายการเอกสารผ่านการเห็นชอบ

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
033/64 Wood Shell Crusher CT รุ่น WSC-20 WSC-20 รุ่งเรือง นวนโพธิ์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ รอง ผอ. อนุมัติ
032/64 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน SL Analytics SLR 01002091 รุ่งเรือง นวนโพธิ์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ รอง ผอ. อนุมัติ
031/64 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน SL Analytics SLR 01001817 รุ่งเรือง นวนโพธิ์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ รอง ผอ. อนุมัติ
030/64 ระบบดูดควันตู้ดูดควัน Prolab - รุ่งเรือง นวนโพธิ์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ รอง ผอ. อนุมัติ
029/64 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ็SMT 200 658480000G รุ่งเรือง นวนโพธิ์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ รอง ผอ. อนุมัติ
028/64 เครื่องให้ความร้อนสาร Electromantle EMA 1000/CEMKA 10045860 รุ่งเรือง นวนโพธิ์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ รอง ผอ. อนุมัติ
027/64 ระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ Best Direction System AICV01,02,03 CRV-01,02 วุฒิภัทร เจ็กเหล็ก มหากายวิภาคศาสตร์ รอง ผอ. อนุมัติ
025/64 เครื่องวัดความเข้มแสง Kipp$zonen CMP3 127330 ฑีรพรรษฏ์ ศรีอ่อน วิศวกรรมเครื่องกล รอง ผอ. อนุมัติ
023/64 ซ.254/63 X-ray diffractometer Bruker O8 advance 206687 จรรจิรา วงศ์วิวัฒนา X-RAY รอง ผอ. อนุมัติ
022/64 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง BECKMAN COOLTER Avanti JXN-30 JXY15K01 จิดาภา อภินพธนกุล วิศวกรรมพอลิเมอร์ รอง ผอ. อนุมัติ
021/64 เครื่องอัดขึ้นรูปร้อน CT Compression Molding CHAREONTUT จิดาภา อภินพธนกุล วิศวกรรมพอลิเมอร์ รอง ผอ. อนุมัติ
019//64 เครื่องเลื่อยแบบสานพานแนวตั้ง MAKIWBS 15 L 15 L จิดาภา อภินพธนกุล วิศวกรรมพอลิเมอร์ รอง ผอ. อนุมัติ
018//64 เครื่องมือขึ้นรูปแบบกดอัดพร้อมแม่พิมพ์ GOTECH G1-7014-A30 G1-7014-A30 8901592 จิดาภา อภินพธนกุล วิศวกรรมพอลิเมอร์ รอง ผอ. อนุมัติ
017//64 ซ.003/64 เครื่องวัดความแข็งของวัสดุระดับนาโน Micro Materials Nano test คัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์ ทดสอบความแข็งของวัสดุระดับนาโน รอง ผอ. อนุมัติ
016//64 Tensile Test 50 kn INSTRON INSTRON5569 จิดาภา อภินพธนกุล F4109C รอง ผอ. อนุมัติ
015//64 ชุดเตาเผา Nabertherm LH 30/14 207982 หนึ่งฤทัย ประเสริฐ วิศวกรรมเซรามิก รอง ผอ. อนุมัติ
014//64 เครื่องกลึง HARISSON ALPHA 330 S20084 วิเชษฐ์ เผือกแตง เครื่องจักรกลชั้นสูง รอง ผอ. อนุมัติ
013//64 ซ.194/63 LC-QQQ (LC-MS/MS) Agilent 6490 Tripleguad DEBAA02169/SG1217A205 สุชาดา อุดมพร LC-MS รอง ผอ. อนุมัติ
012//64 Chemlsoroption Analyzer Bel Japan Bel Cat B CAT-240 ชัยวัฒน์ คงมั่งกลาง เคมีวิเคราะห์ รอง ผอ. อนุมัติ
011//64 ซ.149/63 ชุดเครื่องย้อมแกรมแบบอัตโนมัติ Korea Standard KS -S100 นิตยา สมพงษ์ วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาอาหาร รอง ผอ. อนุมัติ
010//64 ซ.251/63 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดรายละเอียดสูง แบบ EDS ชุดประกอบ Carl Zeiss Auriga เกวลี พร้อมพิพัฒน์พร กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 1 รอง ผอ. อนุมัติ
008//64 Computer (มาพร้อมเครื่องมือ ICP-OES) Dell Optiplex 790 เพียงตะวัน บุตรกระโทก เคมีวิเคราะห์ รอง ผอ. อนุมัติ
007//64 ตู้เชื่ิอมไฟฟ้า HOBART TR 250 วิเชษฐ์ เผือกแตง เชื่อมโลหะ รอง ผอ. อนุมัติ
006//64 เครื่องกัดเจาะ CNC Bridge Port VMC 500/16 วิเชษฐ์ เผือกแตง เครื่องจักรกลชั้นสูง รอง ผอ. อนุมัติ
005//64 เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน BGI PG 200 1030 รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ อนามัยสิ่งแวดล้อม รอง ผอ. อนุมัติ
004//64 ซ.214/63 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง Sartorius Quintix224-15 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ เคมีอาหาร รอง ผอ. อนุมัติ
003//64 Hot Air Oven WTB ED 240 950354 หนึ่งฤทัย ประเสริฐ วิศวกรรมเซรามิก รอง ผอ. อนุมัติ
002//64 เครื่องทดสอบ LIYI LYSKZ-10000/MOR 3 POINT LYSKZ-10000 สงคราม ยาวะประการ F6144 รอง ผอ. อนุมัติ
001//64 เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม AdvancevChiller HCCW-060 CW0600077 คมสัน ภาษยเดช เครื่องจักรกลสูง รอง ผอ. อนุมัติ
389/63 กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ 2 กระบอกตา Nikon Ti-s 53436 กมลลักษณ์ เทียมไธสง 0 รอง ผอ. อนุมัติ
371/63 ตู็แช่แข็ง Rivacold RVS มานะ ชาญเวช สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์สัตว์ รอง ผอ. อนุมัติ
370/63 ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส Thermo Scientific 88400V - มานะ ชาญเวช สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์สัตว์ รอง ผอ. อนุมัติ
369/63 ห้องเย็น Rivacold - - กีรติ กีรติเรขา ห้องเย็น รอง ผอ. อนุมัติ
368/63 เครื่องเขย่าเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิ MRC LM-530-2 970318052C กีรติ กีรติเรขา สรีรวิทยาทางการแพทย์ รอง ผอ. อนุมัติ
367/63 เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล ACR Sytems /Smart Reader Plus8 97651 กีรติ กีรติเรขา สรีรวิทยาทางการแพทย์ รอง ผอ. อนุมัติ
366/63 ชุดวิเคราะห์และเก็บข้อมูลทางด้านสมดุล ACR SRP-008-105M 89166 กีรติ กีรติเรขา ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์ รอง ผอ. อนุมัติ
365/63 Hot Air Oven MEMMERT UFE 600 G607.0325 กีรติ กีรติเรขา ห้องเครื่องมือกลาง รอง ผอ. อนุมัติ
363/63 ซ.137/63 Micro TOF-QII mass spectrometer Bruker micro TOF -QII Yauling F10201-1 รอง ผอ. อนุมัติ
362/63 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Eppendorf 5418R 5401ZG404464 กมลลักษณ์ เทียมไธสง เทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด รอง ผอ. อนุมัติ
361/63 UPS LEONICS NB3K25 30234-1-005-013 นุชจรี เวชวิริยกุล เคมีวิเคราะห์ รอง ผอ. อนุมัติ
346/63 ชุดหุ่นและอวัยวะจำลอง W&H Qlegra พลพินิจ อ่อนคำ พัฒนาทักษะคลินิกสุขภาพช่องปากจำลอง รอง ผอ. อนุมัติ
345/63 ชุดหุ่นและอวัยวะจำลอง W&H Qlegra พลพินิจ อ่อนคำ พัฒนาทักษะคลินิกสุขภาพช่องปากจำลอง รอง ผอ. อนุมัติ
344/63 ชุดหุ่นและอวัยวะจำลอง W&H Qlegra พลพินิจ อ่อนคำ พัฒนาทักษะคลินิกสุขภาพช่องปากจำลอง รอง ผอ. อนุมัติ
343/63 ชุดหุ่นและอวัยวะจำลอง W&H Qlegra พลพินิจ อ่อนคำ พัฒนาทักษะคลินิกสุขภาพช่องปากจำลอง รอง ผอ. อนุมัติ
342/63 ชุดหุ่นและอวัยวะจำลอง W&H Qlegra พลพินิจ อ่อนคำ พัฒนาทักษะคลินิกสุขภาพช่องปากจำลอง รอง ผอ. อนุมัติ
341/63 ชุดหุ่นและอวัยวะจำลอง W&H Qlegra พลพินิจ อ่อนคำ พัฒนาทักษะคลินิกสุขภาพช่องปากจำลอง รอง ผอ. อนุมัติ
340/63 ุชุดหุ่นและอวัยวะจำลอง W$H Qlegra พลพินิจ อ่อนคำ พัฒนาทักษะคลินิกสุขภาพช่องปากจำลอง รอง ผอ. อนุมัติ
339/63 กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON AT-G2 AW 7848 ไชยา ยอดโคกสูง สำรวจ รอง ผอ. อนุมัติ
337/63 เครื่องแทรกเตอร์ MASSEY FERGUSON MF4245 J7294 ฐิติ สุทธิวงศ์ วิศวกรรมเกษตร รอง ผอ. อนุมัติ
322/63 ซ.206/63 GC-MS/MS Agilent 7000 MS Triple cluad US12165704 Yauling GC-MS Lab รอง ผอ. อนุมัติ
321/63 สอบเทียบเครื่องมูเลคคูลาร์ดีแทค 3 เอ็ม (Molecular Detection) 3M MDS100 อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา รอง ผอ. อนุมัติ
310/63 ชุดทดสอบระบบปรับอากาศ P.A Hitton - ฑีรพรรษฏ์ ศรีอ่อน วิศวกรรมเครื่องกล รอง ผอ. อนุมัติ
305/63 ซ.194/63 ซ194/63 LC-QQQ (LC-MS/MS) Agilent 6490 Tripleguad DEBAA02169/SG1217A205 สุชาดา อุดมพร LC-MS/MS รอง ผอ. อนุมัติ
304/63 ซ334/62 เครื่องวิเคราะห์มวลของไอออนสารด้วยเทคนิคมาโทรกราฟ (GC-MS) Bruker Series นิศาชล สิริมงคลกาล F10202 รอง ผอ. อนุมัติ
303/63 ซ200/63 เครื่องขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะอุปกรณ์การแพทย์ DECKEL MAHO DMU 50 1141558/3904 จิรวัฒน์ ด่านทองหลาง โรงเครื่องมือกล รอง ผอ. อนุมัติ
302/63 ตู้แช่ -80 องศาเซลเซียส Thermoscientific 88400V 0130649301150206 กีรติ กีรติเรขา สรีรวิทยาทางการแพทย์ รอง ผอ. อนุมัติ
301/63 ฝวส.056/63 ตู้แช่ -80 องศาเซลเซียส Thermoscientific 8695 813077-843 กีรติ กีรติเรขา เครื่องมือกลาง รอง ผอ. อนุมัติ
299/63 ซ191/63 สอบเทียบเครื่องวิเคราะห์แก้วและความชื้น(TGA 701) LEGO TGA701 อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์เชิงความร้อน รอง ผอ. อนุมัติ
298/63 ซ190/63 สอบเทียบเครื่องทดสอบเอนกประสงค์ UTM,เครื่องกดคอนกรีต NRI,ELE TS501-300,EL36-4150/01 1881-1-10237 อาคม จันทร์จำนงค์ ทดสอบวัสดุก่อสร้าง รอง ผอ. อนุมัติ
297/63 ซ197/63 สอบเทียบ Thermo-Hygrograph SATA NSII-Q อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์เชิงความร้อน สอบเทียบเครื่องแก้ว รอง ผอ. อนุมัติ
293/63 ซ 117/63 เครื่องสแกนเนอร์เลเซอร์แบบสามมิติ FARO Focus 3D อินทริรา สุทธิวานิช F112394 รอง ผอ. อนุมัติ
292/63 ซ 187/63 เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ Mettler toledo XP205DR อาคม จันทร์จำนงค์ สอบเทียบเครื่องชั่ง รอง ผอ. อนุมัติ
286/63 ซ182/63 สอบเทียบชุดเกจบล็อก Opus grad 1 อาคม จันทร์จำนงค์ ทดสอบวัสดุก่อสร้าง รอง ผอ. อนุมัติ
285/63 เครื่องตัดเลเซอร์ ZENNA TS9060 อาทิตย์ พรมผา F11316A รอง ผอ. อนุมัติ
284/63 กล้องจุลทรรศน์ Compound Microscope Zeiss Primo Star สุวิทย์ เพียสังกะ ชีววิทยา รอง ผอ. อนุมัติ
281/63 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ - - วัชระ วงศ์วิริยะ อาคารสัตว์ทดลอง รอง ผอ. อนุมัติ
280/63 ซ89/63 เครื่องเจียรไนราบ TOS BRH20.2 จีรวัฒน์ ด่านทองหลาง โรงเครื่องมือกล 1 รอง ผอ. อนุมัติ
279/63 เครื่องมือวัดมลพิษ Testo 350 TESTO 350 ฑีรพรรษฏ์ ศรีอ่อน วิศวกรรมยานยนต์ รอง ผอ. อนุมัติ
273/63 Tensile Test 50 kn INSTRON INSTRON5569 จิดาภา อภินพธนกุล F4109C รอง ผอ. อนุมัติ
267/63 เตาเผาขยะแบบปลอดเชื้อ MediBurn วัชระ วงศ์วิริยะ อาคารสัตว์ทดลอง รอง ผอ. อนุมัติ
266/63 สอบเทียบเครื่องมือตามแผนการสอบเทียบเครื่องมือ ประจำปี 2563 ในแผน ในแผนสอบเทียบ อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์น้ำ สอบเทียบเครื่องชั่ง เครื่องแก้ว รอง ผอ. อนุมัติ
265/63 สอบเทียบ Volumetric Pipetle ,Volumetric Flask Dyrex,Kimeg,Witeg ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์ธาตุ รอง ผอ. อนุมัติ
264/63 สอบเทียบ Liquid in Glass Thermometer,Thermometer with Sensor ในแผน ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ 0 รอง ผอ. อนุมัติ
263/63 เครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล Instron 8800 จิระ วงศ์พรหม คอนกรีตเทคโนโลยี รอง ผอ. อนุมัติ
261/63 ชุดโต๊ะปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ (อุปกรณ์ประกอบ) W&H Perlecta พลพินิจ อ่อนคำ ทันตกรรมและเวชพิพัฒน์ รอง ผอ. อนุมัติ
260/63 ชุดโต๊ะปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ (อุปกรณ์ประกอบ) W&H Perlecta พลพินิจ อ่อนคำ ทันตกรรมและเวชพิพัฒน์ รอง ผอ. อนุมัติ
259/63 สอบเทียบตุ้มน้ำหนักตามแผนสอลเทียบประจำปี 2563 Mettler toledo ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ สอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ รอง ผอ. อนุมัติ
258/63 สอบเทียบตามแผนสอบเทียบประจำปี 2563 ในแผน ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์น้ำ วิเคราะห์ธาตุ สอบเทียบเครื่องชั่ง สอบเทียบเครื่องแก้ว รอง ผอ. อนุมัติ
253/63 สอบเทียบตามแผนสอบเทียบประจำปี 2563 ในแผน ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์น้ำ สอบเทียบเครื่องแก้ว เครื่องชั่ง รอง ผอ. อนุมัติ
248/63 เครื่องวเคราะห์การเผาไหม้ภายในกระบอกสูบ Kistler - ฐิติ สุทธิวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล รอง ผอ. อนุมัติ
247/63 เครื่องอ่านและวิเคราะห์สารพันธุกรรม Affymetrix 30007G อมลวรรณ มาศมาลี วิเคราะห์ทางพันธุกรรมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ รอง ผอ. อนุมัติ
246/63 ซ13/63 เครื่องถ่ายภาพจากเจล Bio-RAD Gel Doc EZ Imager ปณิธิ ผลบังเกิด เพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ รอง ผอ. อนุมัติ
244/63 เครื่องวัดความดูดกลืนแสง PG Instruments T60UV รัชชนีย์ ปิดจันทึก จุลชีววิทยา รอง ผอ. อนุมัติ
243/63 ซ.42/63 เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง PG Instruments T60V เพชรา ครบปรัชญา F2101-2102 รอง ผอ. อนุมัติ
234/63 เครื่องเขย่าแบบตะแกรง Retsch AS200digit ศรัณย์ ดอกไม้กุล วิศวกรรมเคมี รอง ผอ. อนุมัติ
230/63 ชุดผลิตน้ำ RO มากับเครื่องล้างกรง - - ธันยาภรณ์ กุลเกษ อาคารสัตว์ทดลอง รอง ผอ. อนุมัติ
227/63 ซ.98/63 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Megapower MP-1020 LA-16005 ปณิธิ ผลบังเกิด ฟาร์มสุกร รอง ผอ. อนุมัติ
226/63 ซ.97/63 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Megapower MP-1020 LA-16004 ปณิธิ ผลบังเกิด ฟาร์มประมง รอง ผอ. อนุมัติ
225/63 ซ.96/63 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Megapower MP-1020 LA16003 ปณิธิ ผลบังเกิด ฟาร์มไก่ รอง ผอ. อนุมัติ
223/63 ซ117/63 เครื่องวัดความชื้น (Moisture Analyser) Sartorius MA160-1 SWB32609507 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ วิศวกรรมอาหาร รอง ผอ. อนุมัติ
195/63 ซ328/62 เครื่องกลึง HARISSON ALPHA 330S วิเชษฐ์ เผือกแตง เครื่องจักรกลชั้นสูง รอง ผอ. อนุมัติ
194/63 ซ.120/63 AAS เครื่องมือวิเคราะห์ทำปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคอะตอมมัดแอทออโนซิน Perkin Elmer Pin AAele 900F นวลปรางค์ อุทัยดา ปฐพีวิทยา รอง ผอ. อนุมัติ
191/63 เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนที่ละลายน้ำ YSI YSIDO 200 สินีนาฏ นอกกระโทก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รอง ผอ. อนุมัติ
190/63 เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนที่ละลายน้ำ ํYST YST DOZCO สินีนาฏ นอกกระโทก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รอง ผอ. อนุมัติ
189/63 เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนที่ละลายน้ำ YST YST DOZCO สินีนาฏ นอกกระโทก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รอง ผอ. อนุมัติ
188/63 เตาเผาแบบแถวตั้ง Tube Fumace CARBOLITE CTF 12/75/4700 ศรัณย์ ดอกไม้กุล วิศวกรรมเคมี รอง ผอ. อนุมัติ
183/63 ไมโครโตม MICROM HM 35SS ภีรดา เมินกระโทก โมเลกุล รอง ผอ. อนุมัติ
168/63 ซ.95/63 เครื่องอัดพอง APV APV วันชัย จอกกระโทก แปรรูปอาหาร 1 รอง ผอ. อนุมัติ
167/63 ซ18/63 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน เซนจูเลี่ยน K240 ภีรดา เมินกระโทก F9308 รอง ผอ. อนุมัติ
164/63 สอบเทียบเครื่องมือตามแผน ในแผนการสอบเทียบ ในแผนการสอบเทียบ อาคม จันทร์จำนงค์ ทดสอบวัสดุก่อสร้าง วิเคราะห์น้ำ รอง ผอ. อนุมัติ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ