รายละเอียดงานซ่อม

เลขที่รับ ฝสป.:380/2563 ลงวันที่ 16/7/2563
เลขที่ฝ่าย:
เลขที่งานซ่อม:
วันที่แจ้งซ่อม:
ครุภัณฑ์:เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
รหัสครุภัณฑ์:6515-017-01/54/004-3020000-2211
ยี่ห้อ:Sartorius Pocumet
รุ่น:-
S/N.:26153033
ผู้แจ้ง:ประวิตรา ณ นครพนม
ห้องปฏิบัติการ:0
อาการเสีย:หน้าจอแสดง Error Douffer
หมายเหตุ:
ประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่:21/2563
ลงวันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ:
ลงวันที่ รอง ผอ. อนุมัติ:
ซ่อมโดย: :
ราคา:0
รายงานผลซ่อม ลงวันที่:
ปิดงานลงวันที่:
สถานะ:เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ