รายละเอียดงานซ่อม

เลขที่รับ ฝสป.:385/2563 ลงวันที่ 16/7/2563
เลขที่ฝ่าย:
เลขที่งานซ่อม:
วันที่แจ้งซ่อม:
ครุภัณฑ์:เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง
รหัสครุภัณฑ์:6670-002-03/55/00023-3020000
ยี่ห้อ:Mettler toledo
รุ่น:ML204
S/N.:B214826664
ผู้แจ้ง:สุพจน์ กลอนจะโป๊ะ
ห้องปฏิบัติการ:0
อาการเสีย:อะแดปเตอร์เสีย
หมายเหตุ:
ประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่:21/2563
ลงวันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ:
ลงวันที่ รอง ผอ. อนุมัติ:
ซ่อมโดย: :
ราคา:0
รายงานผลซ่อม ลงวันที่:
ปิดงานลงวันที่:
สถานะ:เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ