รายละเอียดงานซ่อม

เลขที่รับ ฝสป.:386/2563 ลงวันที่ 16/7/2563
เลขที่ฝ่าย:
เลขที่งานซ่อม:
วันที่แจ้งซ่อม:
ครุภัณฑ์:เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
รหัสครุภัณฑ์:6670-002-01/54/003-3020000-2116
ยี่ห้อ:Sartorius
รุ่น:CPA 32025
S/N.:26106226
ผู้แจ้ง:สุรีย์พร อ่อนเจริญ
ห้องปฏิบัติการ:0
อาการเสีย:ไฟไม่เข้าเครื่องชั่ง
หมายเหตุ:
ประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่:21/2563
ลงวันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ:
ลงวันที่ รอง ผอ. อนุมัติ:
ซ่อมโดย: :
ราคา:0
รายงานผลซ่อม ลงวันที่:
ปิดงานลงวันที่:
สถานะ:เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ