รายละเอียดงานซ่อม

เลขที่รับ ฝสป.:389/2563 ลงวันที่ 16/7/2563
เลขที่ฝ่าย:
เลขที่งานซ่อม:
วันที่แจ้งซ่อม:
ครุภัณฑ์:กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ 2 กระบอกตา
รหัสครุภัณฑ์:6650-002-08/55/00003-3020000-01307
ยี่ห้อ:Nikon
รุ่น:Ti-s
S/N.:53436
ผู้แจ้ง:กมลลักษณ์ เทียมไธสง
ห้องปฏิบัติการ:0
อาการเสีย:หลอดไฟ Mercury Lamp 100 W หมดอายุการใช้งาน
หมายเหตุ:
ประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่:21/2563
ลงวันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ:16/7/2563
ลงวันที่ รอง ผอ. อนุมัติ:22/7/2563
ซ่อมโดย: :
ราคา:0
รายงานผลซ่อม ลงวันที่:
ปิดงานลงวันที่:
สถานะ:รอง ผอ. อนุมัติ