รายละเอียดงานซ่อม

เลขที่รับ ฝสป.:391/2563 ลงวันที่ 6/8/2563
เลขที่ฝ่าย:
เลขที่งานซ่อม:ซ 167/63
วันที่แจ้งซ่อม:19/3/2563
ครุภัณฑ์:Colling bath (เครื่องทำความเย็น)
รหัสครุภัณฑ์:6685-024-01/53/002-3020000-3112
ยี่ห้อ:๋ืJnlabo
รุ่น:FL300
S/N.:10158594
ผู้แจ้ง:แก้วมณี นาชิน
ห้องปฏิบัติการ:F3103
อาการเสีย:เครื่องทำความเย็นไม่คงที่ เมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ เครื่องจะขึ้น Error01
หมายเหตุ:
ประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่:
ลงวันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ:
ลงวันที่ รอง ผอ. อนุมัติ:
ซ่อมโดย: งานซ่อมกลาง : ประสิทธิ์ กุนอก
ราคา:0
รายงานผลซ่อม ลงวันที่:1/7/2563
ปิดงานลงวันที่:7/8/2563
สถานะ:ปิดงานซ่อมแล้ว