รายละเอียดงานซ่อม

เลขที่รับ ฝสป.:392/2563 ลงวันที่ 7/8/2563
เลขที่ฝ่าย:
เลขที่งานซ่อม:ซ 213/63
วันที่แจ้งซ่อม:26/6/2563
ครุภัณฑ์:เครื่องทำความเย็น (Cirenlatar bath)
รหัสครุภัณฑ์:6685-027-01/53/002-3020000-3112
ยี่ห้อ:Jnlaba
รุ่น:FL3000
S/N.:1015894
ผู้แจ้ง:แก้วมณี นาชิน
ห้องปฏิบัติการ:วิศวกรรมอาหาร
อาการเสีย:เครื่องทำความเย็นไม่ได้ จะขึ้นโชว์ E01
หมายเหตุ:
ประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่:
ลงวันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ:
ลงวันที่ รอง ผอ. อนุมัติ:
ซ่อมโดย: งานซ่อมกลาง : ประสิทธิ์ กุนอก
ราคา:0
รายงานผลซ่อม ลงวันที่:1/7/2563
ปิดงานลงวันที่:7/8/2563
สถานะ:ปิดงานซ่อมแล้ว