รายละเอียดงานซ่อม

เลขที่รับ ฝสป.:395/2563 ลงวันที่ 7/8/2563
เลขที่ฝ่าย:
เลขที่งานซ่อม:
วันที่แจ้งซ่อม:23/1/2563
ครุภัณฑ์:เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีไฟฟ้า
รหัสครุภัณฑ์:6110-005-02/55/00001-3020000
ยี่ห้อ:Metrohm
รุ่น:PGSTAT 128 N
S/N.:
ผู้แจ้ง:มาโนช แสงศาสตรา
ห้องปฏิบัติการ:เครื่องมือชั้นสูง
อาการเสีย:หน้าจอเครื่อง ฟ้องว่า Overload ตลอดเวลา
หมายเหตุ:
ประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่:
ลงวันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ:
ลงวันที่ รอง ผอ. อนุมัติ:
ซ่อมโดย: งานซ่อมฝ่าย : มาโนช แสงศาสตรา
ราคา:0
รายงานผลซ่อม ลงวันที่:9/7/2563
ปิดงานลงวันที่:7/8/2563
สถานะ:ปิดงานซ่อมแล้ว