รายละเอียดงานซ่อม

เลขที่รับ ฝสป.:396/2563 ลงวันที่ 7/8/2563
เลขที่ฝ่าย:
เลขที่งานซ่อม:ซ.332/62
วันที่แจ้งซ่อม:25/9/2563
ครุภัณฑ์:Hot Air Oven
รหัสครุภัณฑ์:430-004-01/47/01-3020000-3113
ยี่ห้อ:MEMMERT
รุ่น:ULE 700
S/N.:
ผู้แจ้ง:แก้วมณี นาชิน
ห้องปฏิบัติการ:จุลชีววิทยาอาหาร
อาการเสีย:พัดลมไม่ทำงาน
หมายเหตุ:
ประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่:
ลงวันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ:
ลงวันที่ รอง ผอ. อนุมัติ:
ซ่อมโดย: งานซ่อมกลาง : ชัยรัตน์ ปฏิทิน
ราคา:0
รายงานผลซ่อม ลงวันที่:8/7/2563
ปิดงานลงวันที่:11/8/2563
สถานะ:ปิดงานซ่อมแล้ว