รายละเอียดงานซ่อม

เลขที่รับ ฝสป.:397/2563 ลงวันที่ 7/8/2563
เลขที่ฝ่าย:
เลขที่งานซ่อม:ซ.225/63
วันที่แจ้งซ่อม:15/7/2563
ครุภัณฑ์:เครื่องกลั่นระเหยแบบสูญญากาศ
รหัสครุภัณฑ์:6530-026-01/39/010-320000-03112
ยี่ห้อ:Buchi
รุ่น:R-114
S/N.:
ผู้แจ้ง:แก้วมณี นาชิน
ห้องปฏิบัติการ:วิศวกรรมอาหาร
อาการเสีย:เมื่อเปิดใช้งาน แกนหมุนติดขัด ยางครั้งก็หยุดหมุน และมีเสียงดัง
หมายเหตุ:
ประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่:
ลงวันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ:
ลงวันที่ รอง ผอ. อนุมัติ:
ซ่อมโดย: งานซ่อมกลาง : ประสิทธิ์ กุนอก
ราคา:0
รายงานผลซ่อม ลงวันที่:22/7/2563
ปิดงานลงวันที่:11/8/2563
สถานะ:ปิดงานซ่อมแล้ว