รายละเอียดงานซ่อม

เลขที่รับ ฝสป.:399/2563 ลงวันที่ 7/8/2563
เลขที่ฝ่าย:
เลขที่งานซ่อม:ซ 210/63
วันที่แจ้งซ่อม:15/6/2563
ครุภัณฑ์:Cooling สำหรับเครื่อง X-ray (D8)
รหัสครุภัณฑ์:6685-027-01/60/00001-3020000-11000
ยี่ห้อ:VAN DER HEIJDEN
รุ่น:Kuhlobil 311-B400-MK-FR-1-7-16-38-54
S/N.:1950-16
ผู้แจ้ง:จรรจิรา วงศ์วิวัฒนา
ห้องปฏิบัติการ:X-Ray
อาการเสีย:ระหว่างใช้งาน Breaker ชุดควบคุมการทำงานของ Flow น้ำจะทริปน้อย ทำให้ Flow ของน้ำลดลงเป็นศูนย์ ส่งผลให้เครื่อง X-Ray ดับ
หมายเหตุ:
ประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่:
ลงวันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ:
ลงวันที่ รอง ผอ. อนุมัติ:
ซ่อมโดย: งานซ่อมกลาง : ชัยรัตน์ ปฏิทิน
ราคา:0
รายงานผลซ่อม ลงวันที่:2/7/2563
ปิดงานลงวันที่:11/8/2563
สถานะ:ปิดงานซ่อมแล้ว