รายการเอกสารส่งกลับฝ่าย

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ อาการเสีย สถานะ
360/63 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน IKA - 07177438 ประวิตรา ณ นครพนม เคมี ปรับอุณหภูมิไม่ได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
359/63 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน IKA - 7153607 ประวิตรา ณ นครพนม เคมี ไฟไม่เข้าเครื่อง เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
358/63 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน IKA - 7191892 ประวิตรา ณ นครพนม เคมี ปรับอุณหภูมิไม่ได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
357/63 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน Scilogex MS-7-550-Pro MNL004107 สุรีย์พร อ่อนเจริญ เคมี 4 เครื่องไม่ร้อน เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
356/63 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน Scilogex Ms7-H550-Pro MN4L004117 สุรีย์พร อ่อนเจริญ เคมี 4 เครื่องไม่ร้อน เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
355/63 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน Scilogex MS-7-550-S MP21000695 นารี นิราราช เคมี ไฟไม่เข้าเครื่อง เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
353/63 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน Scilogex MS-7-550-S MP21000706 นารี นิราราช เคมี เตาไม่ร้อน เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
352/63 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน Scilogex MS-7-550-S MP21000719 นารี นิราราช เคมี เตาไม่ร้อน เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
320/63 - Computer Notbook (มาพร้อมเครื่องมือ ICP-OES) Dell Optiplex เพียงตะวัน บุตรกระโทก เคมีวิเคราะห์ เปิดเครื่องไม่ติด เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
308/63 ระบบระบายอากาศ Analyst Plant Visor - วุฒิภัทร เจ็กเหล็ก มหากายวิภาคศาสตร์ ฟิวเตอร์ตัน เครื่องทำงานไม่ปกติ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
300/63 กล้องจุลทรรศน์ Compound Microscope ZEISS Primo star สุวิทย์ เพียสังกะ ชีววิทยา ชุดระบบโพกัสปรับหยาบ-ละเอียด ใช้งานไม่ได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
282/63 ชุดอุปกรณ์ทดสอบหม้อไอน้ำ TESTO 327-1 รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ อนามัยสิ่งแวดล้อม Sensor O2 ,Co เสื่อมสภาพ ใช้งานเครื่องไม่ได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
278/63 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Visible) Analytikkena SPECORD รัชนี งาสระน้อย อนามัยสิ่งแวดล้อม หลอดฮาโลเจนมหมดอายุการใช้งาน เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
277/63 กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ Zeiss Primo star ภีรดา เมินกระโทก ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ เลนต์วัตถุ 100 X มัวไม่ชัด เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
276/63 กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ Zeiss Primo star ภีรดา เมินกระโทก หน่วยวิจัยปรสิต เลนต์ตามัวไม่ชัด เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
275/63 เครื่องทำตัวอย่างแห้ง (Freeze dryer) Labconco 7960034 070773951B กีรติ กีรติเรขา เครื่องมือกลาง เครื่องไม่สามารถทำความแย็นได้ถึงอุณหภูมิที่กำหนดได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
274/63 เครื่องวัดไอเสีย ็horiba 554IA JA50236 รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ อนามัยสิ่งแวดล้อม Sensor O2 เสื่อมสภาพไม่สามารถวัดค่าได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
179/63 Computer Notbook (มาพร้อมเครื่องมือ) Lenovo G40-70/20369 มานพ จรโคกกรวด วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เครื่อง Boot ช้ามาก ต้องการให้ลง Window ใหม่ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
064/63 เครื่องกลั่นไนโตรเจน Buchi B-324 80295802003 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ เคมีอาหาร น้ำ cooling ไม่วนเข้ระบบ condenser ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ได้เสียจาก coding แต่เกิดจากภานมนตัวเครื่องกลั่นไนโตรเจน หน้าจอติดๆ ดับๆ และดับไปเลย เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
312/62 ซ233/62 Cop ตู้เก็บสารเคมีชนิดไร้ท่อ Captair Captair AVP 804 กมลลักษณ์ เทียมไธสง ห้องปฏิบัติกลางเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องส่งเสียง Alarm ตลอดเวลา เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
311/62 ซ 132/62 Autoclave LTE TC/300/KE1 กมลลักษณ์ เทียมไธสง จุลินทรีย์ดินประยุกต์ ไม่สามารถใช้งานได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
266/62 รระบบอากาศห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ - - วุฒิภัทร เจ็กเหล็ก มหกายวิภาคศาสตร์ เปลี่ยนฟิวเตอร์กรองอากาศ ระบบอากาศห้องอาจารย์ใหญ่ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
260/62 ซ164/62 เครื่องแยกสารชีวโมเลกุล FPLC Amersham Bioscsiencea AKTA purifire 10 0452-48 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ วิจัยทางอาหาร 2 detector ชำรุด เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
236/62 ซ121 เครื่องกลั่นไนโตรเจน BUCHI B-324 802958020003 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ เคมีอาหาร น้ำ cooling ไม่วนเข้าระบบ condensor ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ได้เสียจากเครื่อง cooling แต่เกิดจากภายในตัวเครื่องกลั่นไนโตรเจน เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
190/62 ห้องควบคุมสภาพแวดล้อม RIVACOLD - ปณิธิ ผลบังเกิด ห้องควบคุมสิ่งแวดล้อมพืช ระบบทำความเย็นไม่ทำงาน ไม่สามารถทำอุณหภูมิได้ตามกำหนด เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
077/62 ซ.41/62 Electro cell fusion Voltain TM Model กมลลักษณ์ เทียมไธสง F 1309 โคลนนิ่ง ใช้งานไม่ได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
065/62 จอคอมพิวเตอร์ Philips 190CW8FB สุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ หน้าจอมีคลื่นสีเขียวเลื่อนขึ้นลงตลอดเวลา เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
345/61 เครื่องกวนผสมสารด้วยมอเตอร์ 1 KA 07264605 รุ่งเรือง นวนโพธิ์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ เครื่องเปืดใช้งานไม่ได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
311/61 ซ.167/61 ตู้เพาะเชื้อแบบอัดแก๊สสามชนิด (Trigas Incubator) Thermo Scientific Model 3131 105385-18139 ธัญญา ประนมพนธ์ หน้าห้อง F1309 Blower Motor ไม่ทำงาน Switching power supply 1 EA ครบกำหนดอายุการใช้งาน เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
310/61 ซ.166 ตู้เพาะเชื้อแบบอัดแก๊สสามชนิด (Trigas Incubator) Thermo Fisher Scientific Model 3131 300247-432 ธัญญา ประนมพนธ์ หน้าห้อง F1309 Blower Motor ไม่หมุน (ไม่ทำงาน) เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
309/61 ซ./68 ตู้เพาะเชื้อแบบอัดแก๊สสามชนิด (Trigas Incubator) Thermo Forma Model 3131 301924-543 ธัญญา ประนมพนธ์ F1307 Blower motor ไม่ทำงาน Switching power supply 1 EA ครบกำหนดอายุการใช้งาน เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
285/61 ซ.153/61 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม Roche LightCycler480 เมษา นันธิษา F11209A ไม่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ เครื่องขึ้นหน้าจอแสดงข้อความ"An error occured during the run. The run will now be aborted 210259151 inform เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
281/61 ซ.141/61 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) FEI tecnai G2 twin 20 นวลอนงค์ วิชัยกุล F1010-2 TEM สร้างอิเล็กตรอนยืมไม่ได้ เนื่องจากแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตน์ชำรุด (HT-tank) เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
272/61 ซ.120/61 Eppendorf 5331 Mastercycler Gradient Thermal Cycler Eppendorf Mastercycler gradient ณัฐชนก พวงจิตร์ F1305 เครื่องมีปัญหาในส่วนของหน้าจอแสดงผล เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
167/61 ส.033/61 สอบเทียบ เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม Larson Daris Spark 706RC เนตรชนนี ดีนวลพะเนาว์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบเทียบเครื่องมือตามรอบเพื่อใช้ในการบริการวิชาชีพ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
166/61 ส.032/61 สอบเทียบ เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม Larson Daris Spark 706RC เนตรชนนี ดีนวลพะเนาว์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบเทียบเครื่องมือตามรอยเพื่อใช้ในการบริการวิชาชีพ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
164/61 ส.036/61 สอบเทียบ เครื่องวัดระดับความดังเสียงพร้อม Precision Accutic Calibrator Larson Daris LXT1 เนตรชนนี ดีนวลพะเนาว์ ชีวอนามัยและความปลอดภัย สอบเทียบเครื่องมือตามรอยเพื่อใช้ในการบริการวิชาชีพ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
089/61 คอมพิวเตอร์ hp - ลำแพน บุญภา ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2 ลงโปรแกรมใหม่ ติดไวรัส เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
058/61 ซ.303/60 เครื่องชั่้งไฟฟ้าความละเอียด 2 ตำแหน่ง Precisa Xt1200C U26340 รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ อนามัยสิ่งแวดล้อม หน้าจอขึ้น error 20 ใช้งานไม่ได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
317/60 ซ.241/60 เตาย่อยไนโตรเจน Gerhardt KB20 รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ อนามัยสิ่งแวดล้อม เตาไม่ทำความร้อนตามที่ตั้งไว้ และต้องกด reset เตาบ่อยๆ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
284/60 HPLC Agilent Technologies HP1100 สุชาดา อุดมพร HPLC Software ไม่สามารถ Contect กับเครืองมือได้ ทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
268/60 ฝวส086/60 ซ.191/60 Autoclave Astell Scientific ASB230 SP20531 วุฒิภัทร เจ็กเหล็ก วิทยาศาสตร์สุขภาพ เครื่องไม่ทำงาน เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
267/60 ฝวส087/60 ซ.192/60 Autoclave Astell Scientific ASB230 SP120556 วุฒิภัทร เจ็กเหล็ก วิทยาศาสตร์สุขภาพ เครื่องไม่ทำงาน เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
263/60 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำชนิดอัตโนมัติ (มีอบแห้งในตัว) Raypa AE-75-Dry 39204 ธัญญรัศม์ ภูทาวัน ห้องปฏิบัติการกลาง อุณหภูมิเมื่อเครื่องทำงานไม่เป็นไปตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ และความดันไม่ตรงตามที่ตั้งไว้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
262/60 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำชนิดอัตโนมัติ (มีอบแห้งในตัว) Raypa AE-75-Dry 39203 ธัญญรัศม์ ภูทาวัน ห้องปฏิบัติการกลาง เครื่องทำงานโดยอุณหภูมิไม่ขึ้นตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ และความดันไม่ตรงตามค่าที่ตั้งไว้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
211/60 FPLC amersham pharmacia bioteh AKTA purifier 01070068 ,01073160 เรณู มุเขวา ห้องบัณฑิตศึกษาชีวเคมี pressure ปั๊มไม่ทำงาน เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
174/60 - เครื่องตัดชิ้นงานโลหะ METKON Miceacut 200 S/N NO90111 วิเชษฐ์ เผือกแตง เครื่องมือชั้นสูง 1 เครื่องชำรุด เปิดไม่ติด ปั้มน้ำมันไม่ทำงาน เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
066/60 - เตาเผา (NO.3) Carbolite CWF11/13 10/96/2665 กฤษดา ศรีรักษ์ โลหการ อุณหภูมิจริง น้อยกว่าตัวเลขหน้าจอ 30-40ํ c /Controller เสีย /Thermocople เสื่อมสภาพ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
065/60 - เตาเผา (NO.4) Carbolite CWE12/13 5/96/1261 กฤษดา ศรีรักษ์ โลหการ อุณหภูมิ น้อยกว่าตัวเลขหน้าจอ 30-40 ํc /Heating element เสื่อมสภาพ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
063/60 - เตาเผา (NO.9) Carbolite CWF11/13 10/96/2669 กฤษดา ศรีรักษ์ โลหการ อุณหภูมิจริงน้อยกว่าหน้าจอ 30-40 ํc /Door switch ชำรุด เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
062/60 - เตาเผา (NO.10) Carbolite CSF 12/7 1/94/70 กฤษดา ศรีรักษ์ โลหการ อุณหภูมิจริงน้อยกว่าตัวเลขหน้าจอ 30-40 ํc /Heating element เสื่อมสภาพ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
061/60 - เตาเผา Carbolite CWE 12/15 5/96/1259 กฤษดา ศรีรักษ์ โลหการ อุณหภูมิจริงน้อยกว่าตัวเลขหน้าจอ 30-40 ํc /Controller เสีย / Temperature เสีย เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
059/60 - เตาเผา CWF11/13 10/96/2667 กฤษดา ศรีรักษ์ โลหการ อุณหภูมจริงน้อยกว่าตัวเลขหน้าจอ 30-40ํc /controller เสีย Heating element เสื่อมสภาพ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
029/60 ซ.222/59 UPS มาพร้อมเครื่อง DSC PCM SMV 3000A 11CO0700096 วิมลพร โสภณ ทดสอบทางกายภาพ ไฟไม่เข้าเครื่อง เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
381/59 ซ.280/59 Ultracentrifuge Bock man XL-100 กมลลักษณ์ เทียมไธสง เทคโนโลยีชีวภาพ ไม่สามารถเปิดประตูเครื่องเพื่อใช้งานได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
351/59 ซ.ฝวค072/59 กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด Cart Zeiss Aurica เกวลี พร้อมพิพัฒนพร วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
201/59 ศธ.5632ผ4)/BC59004 PCR(เครื่องเพิ่มปริมาณพันธุ์กรรม) eppendorf เรณู รังคะวัต วิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี หน้าจอเครื่องมองไม่เห็น เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
187/59 ซ.069/59 Hot air oven Binder ED 96001 กฤษดา ศรีรักษ์ โลหการ เครื่องไม่Heat เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
186/59 ซ.311 Preciion cutter Metkon micaacut200 NO90111 กฤษดา ศรีรักษ์ โลหการ 1.ไฮโดรลิคเลื่อนแท่นตัดเสียง 2.ไฟฟ้ารั่ว 3.ปั้มน้ำเสีย เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
185/59 ซ.058/59 เครื่องตัดชิ้นงาน BUEHLER 10-10106-400 สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมโลหการ เครื่องเปิดไม่ติดไม่สามารถใช้งานได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
184/59 ซ.056/59 เครื่องขัดชิ้นงานกระดาษทราย NO.1 ECOMET 49-1885-250 สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมโลหการ ไฟเข้าเครื่องแต่เครื่องเปิดไม่ติดไม่สามารถใช้งานได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
183/59 ซ.055/59 เครื่องวัดชิ้นงานอัตโนมัติ BUEHLER สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมโลหการ ไฟเข้าเครื่องแต่เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
137/59 เตาเผาอุณหภูมิสูง(Muffle Funance) Carbolite RHF16/15/3216 2000905 วิมลพร โสภณ ทดสอบทางกายภาพ ย้ายเตาเผาอุณหภูมิสูงจากห้อง F10109-2เนื่องจากเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความร้อนซึ่งห้องปฏิบัตินี้ต้องใช้เครื่องปรับอากาศและเครื่องมือนี้ต้องอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
054/59 ซ.027/59 ชุดอุปกรณ์ถังหมัก B.B RAUM BIOSTAT.B กมลลักษณ์ เทียมไธสง เทคโนโลยีชีวภาพ หน้าจอของControlerไม่สามารถมองเห็นตัวหน้งสือ(ไฟเข้าเครื่องส่วนอื่นฯสามารถใช้งานได้แต่ไม่เห็นตัวหนังสือบนจอ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
43/58 ซ.4/58 Roundress Tester Mitutoyo Round Test-RA-300 7A0101 คมสัน ภาษยเดช F6105 หน้าจอ Controller ไม่ติดเปิดลมเข้าเครื่องแล้วไฟAIR PRESSUREไม่ขึ้นOK เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
38/58 ชุดจานรับสัญญณดาวเทียม NOAA DARTCOM ติณณ์ ถิรกุลโตมร รับรูุ้จากระยะไกล ไม่สามารถหมุนตามรอบการโคจรของดาวเทียมได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
37/58 เครื่องวัดสัญญาณระบบ HRPT DARTCOM ติณณ์ ถิรกุลโตมร รับรูุ้จากระยะไกล ไม่สามารถรับสัญญณได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
269/58 ฝวศ.2-044/58 กล้องจุลทรรศน์ OPTIPHOT OPTIPHOT-100 337338 สุนิติ ชื่นเกษม วิศวโลหการ กล้องใช้งานไม่ได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
268/58 ฝวศ.2-043/58 กล้องจุลทรรศน์ OPTIPHOT OPTIPHOT-100 661825 สุนิติ ชื่นเกษม วิศวโลหการ กล้องใช้งานไม่ได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
267/58 ฝวศ.2-042/58 กล้องจุลทรรศน์ Olympus Olympus-BHM 661869 สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมโลหการ กล้องใช้งานไม่ได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
266/58 ฝวศ.2-041/58 กล้องจุลทรรศน์ Olympus Olympus-BHM 161602 สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมโลหการ กล้องใช้งานไม่ได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
265/58 ฝวศ.2-040/58 กล้องจุลทรรศน์ Olympus Olympus-BHM 162404 สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมโลหการ กล้องใช้งานไม่ปกติ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
264/58 ฝวศ.2-039/58 กล้องจุลทรรศน์ OPTIPHOT OPTIPHOT-100 661855 สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมโลหการ กล้องใช้งานไม่ปกติ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
263/58 ฝวศ.2-038/58 กล้องจุลทรรศน์ Olympus Olympus-BHM 162306 สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมโลหการ กล้องใช้งานไม่ปกติ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
261/58 ฝวศ.2-036/58 กล้องจุลทรรศน์ OPTIPHOT OPTIPHOT 141640 สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมโลหการ กล้องใช้งานไม่ปกติ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
260/58 ฝวศ.2-035/58 กล้องจุลทรรศน์ OPTIPHOT OPTIPHOT 337291 สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมโลหการ กล้องใช้งานไม่ปกติ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
259/58 ฝวศ.2-034/58 กล้องจุลทรรศน์ OPTIPHOT OPTIPHOT 337308 สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมโลหการ กล้องใช้งานไม่ปกติ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
225/58 เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง Analytik jina NorAA350 AA1a0906043 รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ อนามัยสิ่งแวดล้อม ติดตั้งท่อสแตนเลสสำหรับAIR และAcetylene เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
209/58 เครื่องฉีกพลาสติก CLF CLF-80T ภาคภูมิ ประชญาภูมิวงค์ F4110 ปั้มไฮโดรลิกไม่ทำงานเนื่องจากบอร์ดคอนโทรลเสียและHeaterก็ทำงานไม่ได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
158/58 ไม่ระบุ เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง Thermo Helios Deltra เมษา นันธิษา อนามัยสิ่งแวดล้อม เครื่องไม่ทำงาน ต้องการCalibrat เครื่อง เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
155/58 ฝวศ2/010/58 เครื่องขึ้นรูปแบบอัด Ram press มาโนช แสงศาสตรา วิศวกรรมเซรามิก เครื่องไม่ยอมEjectชิ้นงานออก เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
357/57 ซ.1957 กล้อง Leica E-Series Leica EZ4D S681660 กฤษดา ศรีรักษ์ โลหการ คอมพิวเตอร์ประกอบเปิดไม่ติด เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
356/57 ซ.197/57 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต้ะ HP Compag SEHS24017V กฤษดา ศรีรักษ์ โลหการ Soft wear เสียหาย เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
355/57 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค(อุปกรณ์ประกอบเครื่องกล้อง Macro) Leica EZ4D กฤษดา ศรีรักษ์ โลหการ ติดไวรัส Mouse เสีย เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
336/57 ซ.188/57 Ultrasonic processor Vibra cell vic100 GE100 27876E กมลลักษณ์ เทียมไธสง เครื่องมือกลาง ควบคุมความแรงไม่ได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
333/57 เครื่องพลาสเจอร์ไรซ์ Amfield 6309-1 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อุณหภูมิที่ Control ค้างที่ 110 องศาทำให้ heater diverter value ไม่ทำงานปกติ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
259/57 ซ.316/56 เครื่องบดตัวอย่าง Retsch SK100 726003007 สมยง พิมพ์พรม ปฐพีวิทยา มอเตอร์ไม่ทำงาน เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
205/57 เครื่องเชื่อมเลเซอร์ HAN and SLASER WF300 FXF320908133 สงคราม ยาวะประภาษ วิศวกรรมโลหการ ซ่อมบำรุงประจำปี เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
146/57 ซ.64/57 Ultrasonic ELE 960453948 จิระ วงศ์พรหม คอนกรีตเทคโนโลยี เปิดเครื่องแล้วเครื่องไม่สามารถวิ่งสัณญาณได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
110/57 เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ Millipore กมลลักษณ์ เทียมไธสง เครื่องมือกลาง เนื่องจากมีปัญหานักศึกษาเปิดน้ำทิ้งไว้ ทำให้น้ำล้น เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
104/57 เครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน LAB TECH LP20-B 0903-20B จีรทีปต์ สุทธิลักษณ์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ Heater and thermo couper เสีย เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
320/56 ซ.352/55 ตู้เย็น Sanyo SR-F 382 97200392 วาที ทิพย์เลิศ หล่อโลหะ ใช้ไม่ได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
275/56 ซ.262/56 เตาย่อยตัวอย่าง 20 หลุม Foss นวลปรางค์ อุทัยดา สรีรวิทยาพืช ความร้อนไม่ขึ้นเท่ากับที่ตั้งไว้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
267/56 ตู้ปลอดเชื้อ Heal Force HF safe-1200 0707BSB0184 อารียา กลิ่นโพธิ์กลาง ห้องปฏิบัติการกลาง main filter เสื่อมสภาพ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
265/56 ตู้ปลอดเชื้อ Heal Force HF safe-1200 0707BSB0184 อารียา กลิ่นโพธิ์กลาง ห้องวิจัยทางพยาธิวิทยา main filter เสื่อมสภาพ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
254/56 เครื่องรีดพลาสติก Betel BC 32 จีรทีปต์ สุทธิลักษณ์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ Heater ขาด เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
238/56 Auto Clave astell asb230 sp20556 รุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์ เครื่องมือกลาง เครื่องใช้งานไม่ได้ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
143/56 - เตาเผาหลอมแก้ว Elite BEB 17/15-2416-2116 1284/10/01 สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมเซรามิก เนื่องจาก Heater หลอมติดผนังเตาจึงขอแจ้งเปลี่ยน Heater เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
389/55 - เครื่องเจียรนัยราบ Jones Shipman 1400 X M20147 คมสัน ภาษยเดช จักรกลพื้นฐาน แกน z auto ไม่ทำงาน เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ