รายการเอกสารรอปิดงานซ่อม

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ อาการเสีย สถานะ
030/63 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (ICP-OES) Perkin Elmer Optima 8000 เพียงตะวัน บุตรกระโทก เคมีวิเคราะห์ Quartz torch แตกเสียหาย เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
026/63 ซ 259/62 เครื่องกลึง TOS TRENCIN SN32 วิเชษฐ์ เผือกแตง เครื่องจักรกลพื้นฐาน 1 เปิดเครื่องไม่ติด ไม่สามารถทำงานได้ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
185/62 012/60 Hot Plate Heidolph MR 3001 010472794 สุรีย์พร อ่อนเจริญ เคมี เตาไม่ร้อน สายไฟชำรุด รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
006/62 ซ.218/61 Hot Plate (No8.) PMC (No 8) 502C-2 แก้วมณี นาชิน เคมีอาหาร เครื่องไม่ทำความร้อน รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
167/60 กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราดผ่านชุดบันทึกภาพไมโครกราฟ ชุดประมวลผลแบบลีดีเอสพร้อมชุดประกอบ FEI Tecnical G220 S-Twin 9920989 เกวลี พร้อมพิพัฒนพร จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (EM) เครื่องCollingระบบเซ็นเซอร์ไม่ตัดตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ทำให้ระบบน้ำหล่อเย็นที่จะต้องเข้าไปหล่อเย็นปั้มภายในเครื่องTEMจึงไม่สามารถใช้งานได้ต้องเปิด Heater ภายในห้องช่วยซึ่งใช้เวลานาน รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
166/60 ปั๊มสูญยากาศมาพร้อมกับเครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุนของวัสดุนำส่งขนาดนาโน Preifer 21696549 สุจิตรา จอกกระโทก ทดสอบทางกายภาพ น้ำมันรั่วออกจากปั้มสูญญากาศ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
165/60 ปั๊มสูญยากาศมาพร้อมกับเครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุนของวัสดุนำส่งขนาดนาโน Preifer 21696541 สุจิตรา จอกกระโทก ทดสอบทางกายภาพ น้ำมันรั่วออกจากปั้มสูญญากาศ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
153/60 ซ.ฝวค.016/60 ซ.67/60 ตู้เย็นเก็บตัวอย่าง - - TR-SRU-REFRI-004 กรรณิการ์ กันทะวงค์ F11205A ตู้เย็นไม่เย็น อุณหภูมิไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
149/60 ซ.ฝวค013/60 ซ.65/60 printer(ชุดถ่ายภาพเจล) FujiXerox DocuPrint CP105b 022880 เมษา นันธิษา F11232A เฟืองหมุนเสียเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน จึงไม่สมารถปริ้นเอกสารได้ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
147/60 ซ.ฝวค014/60 ซ.66/60 Printer(มากับเครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA) FujiXerox DocuPrint CP105b 022937 เมษา นันธิษา จุลชีววิทยา เฟืองหมุนเสียเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน จึงไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
135/60 กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราดพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ JEOL JSM-6010LV MP1000000... เกวลี พร้อมพิพัฒนพร จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (EM) ไม่สามารถเชื่อมต่อEDS Detectorเข้ากับSoftwareได้ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
089/60 ซ.ฝวค.006/60 ซ.31/60 เตาเผาอุณหภูมิสูง CARBOLTE R4F16115 20-20090C คมสันต์ ต่ายทรัพย์ F101109-2 เครื่องโชว์INSCRT SENSER รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
070/60 เครื่องฉายตัวอย่างด้วยไอออน ๋JEOL JFC-1100E เกลวลี เตรียมตัวอย่าง เตาCurrentไม่เสถียร ไม่สามารถ Sputering ได้ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
028/60 กล้องจุลทรรศน์ชนิด2ตา Nikoo SMZ 525246 เกวลี พร้อมพิพัฒนพร เตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์กลาง (F1111) ใส้หลอดไฟขาด ขั้วหลอดหลอมเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
002/60 ฝวส.047/59 ซ.272/59 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค GETINGE 5500594010 วัชระ วงค์วิริยะ อาคารสัตว์ทดลอง เปิดเครื่องแล้ว ประตูไม่สามารถเปิดออกได้ ระบบควบคุมไม่ทำงาน รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
408/59 ฝวศ.2-012/59 ซ.301/59 เครื่องตัดละเอียด BUEHLER 589-PTT-00246 สงคราม ยาวะประภาษ เซรามิก ปลั๊กปิดเปิดชำรุด รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
376/59 FTL29/59 ซ.275/59 ตู้เย็น3ประตู Chilled แก้วมณี นาชิน เทคโนโลยีอาหาร เครื่องไม่ทำความเย็น รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
326/59 ซ.237/59 ตู้เย็น อาปาเช่ นิตยา สมพงษ์ จุลชีววิทยา เครื่องไม่ทำความเย็น รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
321/59 ซ.164/59 ตู้อบ WTB Binder FED 115 970044 ชัชวาล พุฒสระน้อย จุลชีววิทยา เปิดไม่ติด รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
287/59 ซ.ฝวค044/59 ซ.187/59 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพนม FOSS Mico scan FI2 อมลวรรณ แสงอ่อน เตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์กลาง (F1111) การวัด sero setting ไม่นิ่งทำให้สัญญาณที่ออกมาไม่เสถียรส่งผลให้การวัดค่าไม่น่าเชื่อถือโดยประสานกับช่างบริษัทเบื้องต้นคาดวาเกิดจาก IR Source เสื่อมสภาพ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
282/59 ฝทก.FTL57/58 ซ.285/58 FreezeDryer Christ Gamma 2 18064 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ F3102 มีควันขึ้นตรงoil mist eliminator ขณะRun เครื่อง Freeze dryในMode Maiandrying รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
278/59 ซ.152/59 เครื่องทำน้ำเย็น Sanyo swc-591n กอบแก้ว ชัยประโคน วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ ที่กดน้ำชำรุดกดนำ้ไม่ได้ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
253/59 ฝวส021/59 กล้องจุลทรรศน์ Nikon E-200 944454 ลำแพน บุญภา กล้องจุลทรรศน์ 1.เปลี่ยน Eyepiece CFI 10X20 1คู่ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
229/59 ฝทก8/59 ซ.145/59 Freezer Room Rivacold วันชัย จอกกระโทก F3114 เครื่องปรับค่าอุณหภูมิไม่ใด้ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
228/59 ฝทก.FTL9/59 ซ.144/59 Incubator Friocell 404 B051026 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ วิเคราะห์อาหาร เครื่องเปิดใช้งานแล้วมีเสียงดังผิดปกติ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
216/59 ศธ5632(7)/59 ซ.130/59 Micro Wave Sharp R-877 011100419 F3101 โรคพืชวิทยา เคร่ื่องทำงานแต่ไม่มีความร้อน รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
209/59 FTL6/59 ซ.137/59 Freezer Room Rivacold วรินทร สลักคำ วิศวกรรมอาหาร(F3103) เครื่องไม่ทำความเย็นหน้าจอการทำงานแสดงสถานะE2 รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
131/59 ศธ5132(7)/92/59 ซ.088/59 เครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อ HICLAVE HIRAYAMA - นางสาวสุธาทิพย์ จิรันดร F1309 ไม่สามารถทำงานได้ เครื่องไม่ทำงานเมื่อเปิดสวิตช์ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
130/59 ศธ5132(7)/90/59 ซ.087/59 เครื่องกลั่นน้ำ Fistreem cycion 4 1/11 double distiller - นางสาวสุธาทิพย์ จิรันดร (F1309) มีรอยน้ำรั่วที่ตัวเก็บน้ำกลั่น ทำให้ไม่สามารถเก็บน้ำกลั่นไว้ได้ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
129/59 ศธ5632(7)/85/59 ซ.086/59 หัวจ่ายแก๊ส - - - กมลลักษณ์ เทียมไธสง - ไม่สาารถใช้งานได้ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
085/59 เครื่องสำรองไฟ (UPS ที่มากับเครื่อง MicroArray) Silicon SI2300 E090518059 Yangling Hua จุลชีววิทยา แบตเตอรี่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
075/59 ซ.ฝวค040/58 ซ.296/58 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้ามากับเครื่องเพิ่มปริมาตรสารพันธุกรรม CHUPHOTIC URANUS SU2K 10661PS11D044 M1207-154 เมษา พันธิษา F1121-1 ไม่สำรองไฟ เเบตเตอรีเสื่อมตามอายุการใช้งาน รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
074/59 ซ.ฝวค041/58 ซ.297/58 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า(เครื่องสกัดสารพันธุกรรม) CHUPHOTIC URANUS SUK 10661PS11D037-M1205-114 (Autoextraction) เมษา พันธิษา F1121-1 ไม่สำรองไฟ เเบตเตอรีเสื่อมตามอายุการใช้งาน รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
073/59 ซ.ฝวค042/58 ซ.298/58 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า(เครื่องสกัดสารพันธุกรรม) CHUPHOTIC URANUS SUK 10661PSIID043 M1207-154 (Autoextraction) เมษา พันธิษา F1121-1 ไม่สำรองไฟ แบตเตอรีเสื่อมตามอายุการใช้งาน รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
062/59 ซ.117/58 เครื่องกลั่นไนโตรเจน Foss Kjeltec 8400 91720985 เกวลี พร้อมพิพัฒนพร วิเคราะห์น้ำ หน้าจอแสดงการเตือนดังนี้ Error "Heater temperature is too hiqh and hiqh presure in steam qenerator"เครื่องไม่สามารถทำการกลั่นได้ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
047/59 ซ.ฝวค039/58 ซ.295/58 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้ามากับเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม Chuphotic URANUS SU2K เมษา นันธิษา (f1 หน้าลิฟท์ชั้น 3) ไม่สำรองไฟ แบตเตอรี่เสื่อมตามอายุการใช้งาน (ทั้งนี้ใช้แนบเอกสารแบตเตอรี่เพื่อใช้ในการพิจารณา) รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
046//59 ฝวส066/58 ซ.290/58 เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด Newton กีรติ กีรติเรขา F9312 เปิดสวิตช์แล้ว เครื่องไม่ทำงาน รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
043/59 ซ.ฝวค043/58 ปั๊มความดันสุญญากาศ (BUCHI Vac v-500) BUCHI Switzehane V500 ธัญญรัศม์ ภูทาวัน F10202 ปั๊มไม่ทำงาน (ความดันเมื่อใช้ระเหยตัวอย่างไม่ลดลง) และมีความดันเกิดขั้นที่ปั๊ม รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
026/59 เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง Satorius BA21005 31003792 จิตรอารีย์ เกิดหมื่นไวย์ เคมีอินทรีย์ ตัวเลขไม่นิ่ง รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
67/58 ซ.190/57 UTM 100 kN - - - จิระ วงศ์พรหม คอนกรีตเทคโนโลยี เปิดสวิทช์เครื่องแล้วเคื่องไม่ทำงาน รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
42/58 ซ.265/57 เตาให้ความร้อน PMC 502C-2 970960927896 วันชัย จอกกระโทก เคมีอาหาร เครื่องไม่ร้อน รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
364/58 ฝฝทก.FTL46/58 ซ.267/58 เครื่องทำน้ำแข็ง NEW TON (NTE) - - วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ F3103 เครื่องไม่ผลิิตน้ำแข็ง รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
337/58 ฝวส024/58 ซ.138/58 เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ RION NL-21 00110044 เนตรชนนี ดีนวลพะเนาว์ F9421 เครื่องวัดเสียงได้ต่ำกว่าที่เป็นจริง ค่าที่วัดได้ไม่ตรงกับ Acoustic calibrator ที่ผ่านการสอบเทียบ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
336/58 ฝทกFTL43/58 ซ.255/58 Freeze dryer christ GAMMA 2-16LSC 18061 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ (F3102) Shelf ไม่ทำอุณหภูมิตามที่ set เช่น set ที่อุณภูมิ 30 องศาเซลเซียส ได้อุณหภูมิ shelf 12 องศาเซลเซียส (มีตัวอย่าง Run) (heater ไม่ทำงาน) รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
327/58 ฝวส045/58 ซ.231/58 เตา 6 หัว FALC C1R 6P R 112259 เมษา นันธิษา F 9318-1 ไฟไม่เข้า เปิดใช้ไม่ได้ เครื่องไม่ทำงาน รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
312/58 ซ.220/58 เครื่องทำน้ำแข็ง NEW TON R 451 - วันชัย จอกกระโทก F3103 เครื่องไม่ผลิตน้ำแข็ง รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
307/58 ฝทกFTL42/58 ซ.254/58 Freeze dryer Heto FD8 479267-D วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ (F3102) Shelf ไม่ทำอุณหภูมิตามที่ set เช่น set 15 องศา T Shelf ได้ -25 องศา รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
281/58 ฝทก. FTL27/58 ซ.195/58 Microwave Sharp R-877 011100420 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ F3111 เครื่องไม่ทำงาน (อุ่นน้ำแล้วน้ำไม่ร้อน) รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
277/58 ฝท. FTL39/58 ซ.242/58 Culture Imcubator Contherm MITRE 4000 SESIES 99312 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ F3111 เครื่องไม่สามารถทำอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้ (Set)เช่นตั้ง 32องศา 40องศา 50องศา เครื่องแสดงอุณหภูมิที่ 62องศา รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
254/58 FTL35/58 ซ.219/58 เครื่องทำน้ำแข็ง NEW MIC - วันชัย จอกกระโทก F3104 เครื่องมีเสียงดังมาก ไม่ผลิตน้ำแข็ง รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
253/58 FTL34/58 ซ.218/58 เครื่องอัดฟอง APV APV19.25 70111 วันชัย จอกกระโทก ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 (F3102) Pressure ที่แสดงบนเครื่องไม่อ่านค่า แสดงคำว่า Open ตลอด รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
252/58 FTL29/58 ซ.217/58 Autoclave Hirayama HA-300 MV 001282710 แก้วมณี นาชิน F3114 เมื่อเปิดเครื่องอุณหภูมิขึนถึง 33 องศา เครื่องจะโชว์ Error รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
239/58 ซ.182/58 เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง HACH DR/2010 970300002338 เกวลี พร้อมพิพัฒนพร F1128 ไฟไม่เข้าเครื่อง รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
212/58 ฝวส042/58 เครื่องวัดความร้อน Heat stress Monitor Quest QT34 TEA060025 เนตรชนนี ดีนวลพะเนาว์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งเครื่องมือไปสอบเทียบประจำปี(เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ในการบริการวิชาชีพเพื่อตรวจวักสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงต้องส่งสอบเทียบประจำปีตามรอบ) รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
210/58 ฝวส022/58 ซ.118/58 pH meter P-SELFCTA LAB SS-3 ภีรดา เมินกระโทก F9438 อิเล็คโทรดเสีย รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
172/58 ซ.96/58 เรื่องกลั่นน้ำ 2 ครั้ง Ficstreem Cydon WSC900 - RTB L 9808165 ประพจน์ ทันไธสง F1309 ไฟช็อตเครื่อง (สวิทช์ ON-OFF ไหม้) รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
126/58 ซ.62/58 Freezer room Rivacold วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ วิศวกรรมอาหาร ภายในห้องมีน้ำแข็งขึ้นบริเวณประตู,เพดานและพัดลม รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
118/58 ฝวศ2011/58 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบAS Armfield มานพ จรโคกกรวด วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระบบการทำงานของถังกวนไม่ทำงาน รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
1/9//58 Pelton Turbine Gunt HM150.19 177784 นิคม พรประเสริฐ กลศาสตร์ของไหล ตลับลุูกปืนชำรุด รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
045/58 ฝทกFTL58/58 ซ.284/58 Freeze dryer Christ Gamma 2-16 18061 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ (F3102) มีเสียงเหมือนไฟช็อต และมีกลิ่นไหม้ ขณะ Run เครื่อง Freeze dryer ใน Mode Main drying เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ Shelf (ตั้งอุณหภูมิ Shelf) รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
018/58 ฝวส052/58 ซ.249/58 เครื่อง Embed ตัวอย่าง Shandon histocentre 2 - ภีรดา เมินกระโทก (F9426) เครื่องไม่สามารถทำงานได้ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
345/57 เตาอบ Memmert UTM MEMF69570157 ศรัณย์ ดอกไม้กุล วิศวกรรมเคมี ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
307/57 Autocipette Nichiryo Nichipet Ex H72017282 รังสรรค์ เลอเลิศรัตนกุล วิจัยชีวเคมีทางการแพทย์ ดูดสารไม่ได้ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
261/57 High Performance Liquid chomatography Agilent 1100 DE30518297 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ เคมีวิเคราะห์อาหาร เมื่อเปิดDAD โดยON ช่วง UV ขึ้นว่า alarm UV igarm failed ไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ หากใช้ช่วงคลื่น UV รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
201/57 Spectronic Spectronic 20 Genesys 3SGA280022 มานพ จรโคกกรวด วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เครื่องวัดค่าไม่ไดัขึ้นคำส่า Dark filter รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
148/57 ซ.148/57 ตู้อบ Binder BD-115 920383 ชัชวาล พุฒสระน้อย จุลชีววิทยา บอร์ดควบคุมเสีย รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
251/56 ซ.158/56 ตู้เย็น SHAP SJ-D86L เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืช อยู่ใกล้เปลวไฟ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
250/56 ซ.170/56 เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง Denver Basic 08530 เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืช อยู่ใกล้เปลวไฟ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
249/56 171/56 เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง WTW Multicall pH526 99040045 เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืช อยู่ใกล้เปลวไฟ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
248/56 ซ.179/56 เครื่องดูดความชื้น Weifo 9305205 เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืช อยู่ใกล้เปลวเพลิง รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
247/56 ซ.181/56 Shaker Themolyne M66020-26 660911240028 เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืช อยู่ใกล้เปลวเพลิง รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
246/56 ซ.182/56 Centrifuge Centurion 5440 000237200-1 เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืช รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
245/56 ซ.199/56 โถดูดความชื้น Today 0508063 เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืช อยู่ห่างจากเปลวเพลิง รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
166/56 ซ.55/56 เครื่องทดสอบหาค่าทนต่อการขูดขีดของวัสดุหยาบ WKKEHAM FARRANCE - - จิระ วงศ์พรหม คอนกรีตเทคโนโลยี เครื่องนับรอบไม่ได้ ฝาเครื่องชำรุด รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ