ระบบจัดการ Safetycard : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
User Name :
Password :


ระบบจัดการ SafetyCard 2560

รายชื่อผู้สอบผ่านการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา วันที่ออกบัตร วันที่บัตรหมดอายุ
1 นายธราธร ลิ้มศิริ M6040482 วิศวกรรมเคมี 18/7/2561 18/7/2564
2 นางสาวปรามินทร์ แก้วสะเทือน D5930029 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5/9/2561 5/9/2564
3 นายอรรถชัย อุตสาใจ M6040116 วิศวกรรมโลหการ 19/7/2561 19/7/2564
4 นางสาววราภรณ์ ศรเดช ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีอาหาร 9/11/2559 9/11/2563
5 นางสาวมณีรัตน์ แก้วระหัน B5761265 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20/7/2561 20/7/2564
6 นางสาวปัณฑิกา เพิ่มพูนทวีทรัพย์ B5554010 เทคโนโลยีอาหาร 9/4/2561 9/4/2564
7 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี B5762880 อนามัยสิ่งแวดล้อม 20/7/2561 20/7/2564
8 นางสาวอัฉราภรณ์ ภักดี B5762880 อนามัยสิ่งแวดล้อม 20/7/2561 20/7/2564
9 นายพงศธร ทองบ่อ B5806515 วิศวกรรมโลหการ 16/11/2559 19/11/2564
10 นายพลากร บริวัน B5429424 วิศกรรมเคมี 16/11/2560 16/11/2564
11 นายภาณุวัฒน์ จันทร์ผิว B5819379 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 16/11/2560 16/11/2564
12 นางสาวนาตยา บานแย้ม B5719372 เทคโนโลยีธรณี 20/7/2560 20/7/2564
13 นายทสพล สุขุประการ B5716166 เทคโนโลยีธรณี 20/7/2560 20/7/2564
14 นางสาวจารุภรณ์ ไชยรบ B5722365 เทคโนโลยีธรณี 6/12/2560 6/12/2564
15 นายสุวินัย อะหลีกะเส็ม B5724864 เทคโนโลยีธรณี 6/12/2560 6/12/2564
16 นางสาวอรวรรณ ศรีหาบุญทัน B5723546 เทคโนโลยีธรณี 6/12/2560 6/12/2564
17 นายนวรักษ์ เรือนใหม่ B5718818 เทคโนโลยีธรณี 6/12/2560 6/12/2564
18 นางสาวกัญญณัช เนียมปาน B5703951 เทคโนโลยีธรณี 6/12/2560 6/12/2564
19 นางสาวณัฐวรรณ ใจสำรวม B5705504 เทคโนโลยีธรณี 6/12/2560 6/12/2564
20 นายกิติชรินทร์ เดชาวาสน์ฐนนท์ ฺ5701759 เทคโนโลยีธรณี 6/12/2560 6/12/2564
21 นางสาววัชราพร สายภู่ M6030148 เทคโนโลยีการผลิตพืช 6/12/2560 6/12/2564
22 นางสาวณัฏยา จาดเชื้อ B5517237 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 29/11/2560 29/11/2564
23 นางสาวอชิรญาณ์ วันดี M5730070 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 23/6/2560 23/6/2564
24 นางสาวสุภารัตน์ หมั่นกิจ B5557271 เทคโนโลยีการผลิตพืช 21/5/2560 21/5/2564
25 นางสาวฐิติชญา น่านโพธิ์ศรี B5663354 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11/3/2559 11/3/2563
26 นางสาวนภัสสร มีรอด B5652518 เทคโนโลยีอาหาร 7/9/2558 7/9/2562
27 นางสาวคนึงนิจ ชาวงษ์ D5740291 วิศกรรมเคมี 25/4/2560 25/4/2564
28 นายสุรวิทย์ นาคสู่สุข M5940318 วิศวกรรมเคมี 27/11/2560 27/11/2564
29 นายสันติสุข หาสิน M5940356 วิศวกรรมเคมี 27/11/2560 27/11/2564
30 นางสาวฐิติชญา น่านโพธิ์ศรี B5663354 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3/11/2559 3/11/2563
31 นางสาววันวิสาข์ แสงจันทร์ B5661435 อนามัยสิ่งแวดล้อม 28/3/2560 28/3/2564
32 นางสาวศกลวรรณ อำภาคำ ฺB5652907 เทคโนโลยีการผลิตพืช 11/3/2559 11/3/2563
33 นายญาณวรุตม์ คำชื่น M5410248 ปรีคลินิก 27/12/2559 27/12/2563
34 นางสาวนุชรี วิธีเจริญ B5660100 อนามัยสิ่งแวดล้อม 20/3/2560 20/3/2564
35 นางสาวเลิศลักขณา ศรีคัง M5741106 วิศวกรรมโลหการ 17/3/2560 17/3/2564
36 นางสาวอารดา งีเกาะ M5741052 วิศวกรรมโลหการ 17/3/2560 17/3/2564
37 นางสาวกรองแก้ว ม่วงกล่อม B5663163 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11/3/3102 11/3/3106
38 นางสาวอารยา เรืองสำราญ B5663439 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11/3/3102 11/3/3106
39 นางสาวธนัทกัญญ์ บุญทัน B5660094 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11/3/3102 11/3/3106
40 นางสาวปิยะนุช มะธิปิไข B5660117 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11/3/3102 11/3/3106
41 นางสาวลลิตา พรมซุ้ย B5660605 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11/3/3102 11/3/3106
42 นางสาวศิวพร พรสมบัติไพบูลย์ B5660056 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11/3/3102 11/3/3106
43 นายชัยวิชิต ศรีชมชื่น B5660230 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11/3/3102 11/3/3106
44 นายภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์ B5660407 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11/3/3102 11/3/3106
45 นางสาวรุจิรา ชัยบิน B5661503 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11/3/3102 11/3/3106
46 นางสาววจิราพร ทองพูล B5660339 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11/3/3102 11/3/3106
47 นายรัฐภูมิ พันธ์พยุง B5663385 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11/3/3102 11/3/3106
48 นางสาวภัทราพร มงคลมาตย์ B5660063 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11/3/3102 11/3/3106
49 นายอาณาวิน ใจเย็น B5621637 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
50 นางสาวรวินทร์นิภา แสงเกษรสันต์ B5602414 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
51 นางสาวอิสริยา ฮาตแสนเมือง B5601066 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
52 นางสาวรพีพร ตุ่นกระโทก B5604951 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
53 นางสาวพัทธนันท์ พัฒน์ทอง B5622290 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
54 นายอุดมศักดิ์ ยศพิทักษ์ B5602940 เภสัชวิทยา 11/3/3102 11/3/3106
55 นายณัฐวุฒิ ศิริพรโณ B5600632 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
56 นางสาวรัตติกาล ตระกูลรัตนภักดี B5603701 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
57 นางสาวพัชริดา เจริญยิ่ง B5616282 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
58 นายสุกิจ บัวอ่อน B5533367 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
59 นายธวัชชัย อินทร์รอด B5616428 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
60 นางสาวศศิธร สมคะเน B5606542 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
61 นายสรวิชญ์ เพ็ชรวงษ์ B5616343 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
62 นางสาวอริสา ภิญโญศรี B5616305 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
63 นางสาวดวงกมล รักมะณี B5614028 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
64 นางสาวจารีวัฒน์ อานามนารก B5602704 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
65 นางสาวชิดชนก บานทรงกิจ B5600601 วิศวกรรมอากาศยาน 11/3/3102 11/3/3106
66 นางสาวสุภาพร วันทนีย์วรกุล ฺB5559244 เทคโนโลยีอาหาร 9/3/2560 9/3/2564
67 นายสิทธิโชค ริตเพ็ชร D5410286 เภสัชวิทยา 28/12/2559 28/12/2559
68 นางสาววิไลพร ช่างสันเทียะ B5553679 เทคโนโลยีอาหาร 8/3/2559 8/3/2563
69 นางสาววาสนา มาเมืองปัก ฺB5555031 เทคโนโลยีอาหาร 8/3/2559 8/3/2563
70 นางสาวอาภาภรณ์ เทียมสินสังวร D5740413 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 27/2/2560 27/2/2564
71 นางสาวปานประดับ สินปรุ D5510085 ชีววิทยา 18/1/2560 18/1/2564
72 นางสาวโชติมา ภูมิประหมัน D5630240 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 16/12/2559 16/12/2563
73 นายบุญญฤทธิ์ กำกระโทก D5710102 ชีววิทยา 20/12/2559 20/12/2563
74 นางสาวกัญญาพัชร หงอกพิลัย M5630134 เทคโนโลยีอาหาร 5/11/3101 5/11/3105
75 นางสาวปานประดับ สินปรุ D5510085 ชีววิทยา 18/1/2560 18/1/2564
76 นางสาวธันยาภรณ์ จันเพ็ชร์ B5550128 เทคโนโลยีอาหาร 18/11/2559 18/11/2563
77 นางสาวจริฎา โพธิ์อ่อง B5824403 วิศวกรรมเซรามิก 28/12/2559 28/12/2563
78 นางสาวอรอนงค์ ร่องวารี B5713776 วิศวกรรมเซรามิก 28/12/2559 28/12/2563
79 นางสาววรลักษณ์ บุญจำพลาย B5602421 วิศวกรรมเซรามิก 28/12/2559 18/12/2563
80 นายพรศักดิ์ ส่องโสม B5750689 เทคโนโลยีการผลิตพืช 15/12/2559 15/12/2563
81 นายอภิวัฒน์ สัตย์ซ้ำ D5630097 เทคโนโลยีชีวภาพ 19/12/2559 19/12/2563
82 นางสาวประกายดอย ดิษยบุตร D5630080 เทคโนโลยีชีวภาพ 19/12/2559 19/12/2563
83 นายฐปณวัชร์ หมื่นเเจ้ง D5430055 เทคโนโลยีชีวภาพ 19/12/2559 19/12/2563
84 นายโยธิน ตีไธสง D5510184 เภสัชวิทยา 20/12/2559 20/12/2563
85 นายวิทยา จุลกลาง D5740109 วิศวกรรมเคมี 8/12/2559 8/12/2563
86 นายพชรพล พะศรี M5730063 เทคโนโลยีผลิตสัตว์ 9/12/2559 9/12/2563
87 นางสาววัชราภรณ์ ทุมเมืองปัก M5730162 เทคโนโลยีอาหาร 15/12/2559 15/12/2563
88 นางสาวจิตรลดา ศรีเมือง B5350049 เทคโนโลยีอาหาร 18/11/2559 18/11/2563
89 นางสาวะันยภรณ์ จันเพ็ชร์ B5550128 เทคโนโลยีอาหาร 18/11/2559 18/11/2563
90 นางสาวอรอนงค์ วิพรรณะ B5553716 เทคโนโลยีอาหาร 18/11/2559 18/11/2563
91 นางสาวชไมพร จันดาศักดิ์ B5553785 เทคโนโลยีอาหาร 18/11/2559 18/11/2563
92 นางสาวสุพิชา โพธิศรี B5554010 เทคโนโลยีอาหาร 18/11/2559 18/11/2563
93 นางสาวศิริวรรณ บุราคร B5555697 เทคโนโลยีอาหาร 18/11/2559 18/11/2563
94 นางสาวสุนทรี แซ่จั๊ง B5555758 เทคโนโลยีอาหาร 18/11/2559 18/11/2563
95 นางสาวกชพรรณ เทียนสันเที๊ยะ B5558889 เทคโนโลยีอาหาร 18/11/2559 18/11/2563
96 นางสาวปุณญนันท์ พงศ์สุวรรณ B5559039 เทคโนโลยีอาหาร 18/11/2559 18/11/2563
97 นางสาวณัฐชา สุขแสงรัตน์ B5555765 เทคโนโลยีอาหาร 18/11/2559 18/11/2563
98 นางสาวธนวรรณ ชาวเหนือ B5555666 เทคโนโลยีอาหาร 18/11/2559 18/11/2563
99 นางสาววรรณนิสา ดวงตาไท้ B5559077 เทคโนโลยีอาหาร 18/11/2559 18/11/2563
100 นางสาววิรัญชนา อ้นคูเมือง B5654772 เทคโนโลยีอาหาร 18/11/2559 18/11/2563
101 นางสาวธมลวรรณ เข้มแข็ง B5458356 เทคโนโลยีอาหาร 18/11/2559 18/11/2563
102 นางสาวจินต์จุฑา กรรณเทพ M5730148 เทคโนโลยีอาหาร 22/11/2559 22/11/2563
103 นางสาวปัณฑิตา สารินทร์ B5651771 เทคโนโลยีการผลิตพืช 22/11/2559 22/11/2563
104 นางสาวสุภานันท์ กิตะกะมิ B5652693 เทคโนโลยีการผลิตพืช 24/11/2559 24/11/2563
105 นางสาวศวิตรา คำโหลน B5652723 เทคโนโลยีการผลิตพืช 24/11/2559 24/11/2563
106 นางสาวพัชนีดา สุวรรณทา B5554003 เทคโนโลยีอาหาร 22/11/2559 22/11/2563
107 นางสาวพรทิพย์ เบ้าวัน B5559138 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/12/2559 1/12/2563
108 นางสาวรชฏ เติงชัยภูมิ M5730155 เทคโนโลยีอาหาร 1/12/2559 1/12/2563
109 นายธวัชชัย อินเที่ยง ?5741113 วิศวกรรมโลหการ 2/12/2559 2/12/2563
110 นางสาวอาจรีย์ ขามธาตุ B5652501 เทคโนโลยีอาหาร 29/11/2559 29/11/2563
111 นางสาวณัฐณิชา กลิ่นน้ำหอม B5556250 เทคโนโลยีอาหาร 29/11/2559 29/11/2563
112 นางสาวกฤตพร โพเทพา B5556786 เทคโนโลยีอาหาร 29/11/2559 29/11/2563
113 นางสาวชมภูนุช เพชรัตน์ B5651894 เทคโนโลยีอาหาร 25/11/2559 25/11/2563
114 นางสาววริศรา ปราบจะบก B5652631 เทคโนโลยีอาหาร 9/11/2559 9/11/2563
115 นางสาวปวีณา เพชรขวัญ B5652662 เทคโนโลยีอาหาร 9/11/2559 6/11/2563
116 นายอภิสิทธิ์ จันทร์แจ่มมงคล B5653010 เทคโนโลยีอาหาร 11/11/2559 11/11/2563
117 นางสาวปริญธิดา สังวารย์ประดิษฐ B5653287 เทคโนโลยีอาหาร 16/11/2559 16/11/2563
118 นายวัชรากร เศษวงษ์ M5741281 เทคโนโลยีธรณี 22/11/2559 22/11/2563
119 นางสาวเบญจมาศ บัวกุล B5554126 เทคโนโลยีอาหาร 25/11/2559 25/11/2563
120 นางสาววรรนิสา เพื่อนค้า B5652303 เทคโนโลยีการผลิตพืช 25/11/2559 25/11/2563
121 นายสันติ ภูมิยิ่ง D5610303 ฟิสิกส์ 25/11/2559 25/11/2563
122 นายเคน แคล้วอาวุธ ฺB5540273 วิศวกรรมโลหการ 25/11/2559 25/11/2563
123 นายอรัญ พัทลุง B5634470 วิศวกรรมโลหการ 25/11/2559 25/11/2563
124 นายกิตติคุณ ชัยชโลธร B5652488 เทคโนโลยีอาหาร 25/11/2559 25/11/2563
125 นางสาวชมพูนุช เพชรัตน์ B5651894 เทคโนโลยีอาหาร 25/11/2559 25/11/2563
126 นางสาวศศิธร สิงขรณ์ ฺB5653089 เทคโนโลยีอาหาร 25/11/2559 25/11/2563
127 นางสาวนิชาภัทร บุญญานันท์ D5730070 เทคโนโลยีชีวภาพ 5/9/2559 5/9/2563
128 นางสาวน้ำฝน ศรีทองหลาง B5652327 เทคโนโลยีอาหาร 8/10/2559 8/10/2563
129 นางสาวกรรณิกา สังขารี B5652341 เทคโนโลยีอาหาร 8/10/2559 8/10/2563
130 นางสาวนิภาพร พันเลียว B5652365 เทคโนโลยีอาหาร 7/10/2559 7/10/2563
131 นางสาวจุฑาภรณ์ สว่างเนตร B5654727 เทคโนโลยีอาหาร 8/10/2559 8/10/2563
132 นางสาวสุดารัตน์ เรืองจันทร์ B5654789 เทคโนโลยีอาหาร 8/10/2559 8/10/2563
133 นางสาวสันศนีย์ สุขขวัญ B5653065 เทคโนโลยีอาหาร 8/10/2559 8/10/2563
134 นายอนุรักษ์ แวหะยี M5710041 เคมี 11/10/2559 11/10/2563
135 นางสาวอารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ D5710171 เคมี 11/10/2559 11/10/2563
136 นางสาวธนธรณ์ จิระจิตต์มีชัย B5651955 เทคโนโลยีอาหาร 11/10/2559 11/10/2563
137 นางสาวกนกกาญจน์ เกียรติเกาะ B5653256 เทคโนโลยีอาหาร 11/10/2559 11/10/2563
138 นายศักดิ์ชัย จักรแก้ว B5652129 เทคโนโลยีอาหาร 11/10/2559 11/10/2563
139 นางสาวกัญญาวีร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 20/10/2559 20/10/2563
140 นางสาวสิริกานต์ ชัยศรี B5651917 เทคโนโลยีอาหาร 20/10/2559 20/10/2563
141 นายกรุง วิลาชัย D5730056 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 20/10/2559 20/10/2563
142 นางสาวยุวธิดา ปักโคทานัง D5510030 เคมี 2/11/2559 2/11/2563
143 นางสาวชนนิกานต์ อนุกูล B5653126 เทคโนโลยีอาหาร 9/11/2559 9/11/2563
144 นางสาวพีรยา ศาสตร์พลกรัง B5652716 เทคโนโลยีอาหาร 9/11/2559 9/11/2563
145 นายสถาพร ตุงไธสง B5652402 เทคโนโลยีอาหาร 9/11/2559 9/11/2563
146 นางสาววราภรณ์ ศรเดช ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีอาหาร 11/9/2559 11/9/2563
147 นางสาวสิริกาญจน์ จันทร์วงษ์ B5653270 เทคโนโลยีอาหาร 11/11/2559 11/11/2563
148 นางสาววริศรา ปราบจะบก B5652631 เทคโนโลยีอาหาร 11/9/2559 11/9/2563
149 นางสาวปวีณา เพชรขวัญ B5652662 เทคโนโลยีอาหาร 11/9/2559 11/9/2563
150 นายอภิสิทธิ์ จันทร์แจ่มมงคล B5653010 เทคโนโลยีอาหาร 11/11/2559 11/11/2563
151 นางสาวสุภาภรณ์ แป้นจันทึก B5652044 เทคโนโลยีอาหาร 21/11/2559 21/11/2563
152 นางสาวสุวนันท์ เกิดโมลี B5653003 เทคโนโลยีอาหาร 16/11/2559 16/11/2563
153 นางสาวจิราพรรณ แซ่ลิ้ม B5651832 เทคโนโลยีอาหาร 17/11/2559 17/11/2563
154 นางสาวจริยา ธาตุบุรมย์ ฺB5652709 เทคโนโลยีอาหาร 16/11/2559 16/11/2563
155 นางสาวสุชานาถ เอื้อกิจ B5652136 เทคโนโลยีอาหาร 16/11/2559 16/11/2563
156 นางสาวศิริพร โภคา B5652747 เทคโนโลยีอาหาร 16/11/2559 16/11/2563
157 นายจิรพนธ์ ตั้งวานิชกพงษ์ B5651900 เทคโนโลยีอาหาร 16/11/2559 16/11/2563
158 นางสาวสุวนันทื เกิดโมลี B5653003 เทคโนโลยีอาหาร 16/11/2559 16/11/2563
159 นางสาวนวพร จันทร์หมื่นไวย B5651993 เทคโนโลยีอาหาร 16/11/2559 16/11/2563
160 นางสาวระวิวรรณ พลอาชา B5651689 เทคโนโลยีอาหาร 16/11/2559 16/11/2563
161 นางสาวสวรินทร์ วังบรรณ์ B5651696 เทคโนโลยีอาหาร 16/11/2559 16/11/2563
162 นายนัฐวุฒิ เกิดกอ B5653034 เทคโนโลยีอาหาร 16/11/2559 16/11/2563
163 นางสาวโศภิตา ระรีวรรณ์ B5653317 เทคโนโลยีอาหาร 16/11/2559 16/11/2563
164 นายดลวรรษ ปรีฐวัฒน์ B5652721 เทคโนโลยีอาหาร 16/11/2559 16/11/2563
165 นายวศิน อิทธิอภิบวร B5652938 เทคโนโลยีอาหาร 16/11/2559 16/11/2563
166 นายณัฐกานต์ ศุภรัตน์วนิชย์ B5652426 เทคโนโลยีอาหาร 16/11/2559 16/11/2563
167 นางสาวปริญธิดา สังวาลย์ประดิษฐ B5653287 เทคโนโลยีอาหาร 17/11/2559 16/11/2563
168 นางสาวกรกนก ไพนารี B5653133 เทคโนโลยีอาหาร 17/11/2559 17/11/2563
169 นางสาวอมรรัตน์ ชีโพธิ์ B5651764 เทคโนโลยีอาหาร 17/11/2559 17/11/2563
170 นางสาวจิราพร แซ่ลิ้ม B5651832 เทคโนโลยีอาหาร 17/11/2559 17/11/2563
171 นางสาวพัชรี จันทเขต B5654642 เทคโนโลยีอาหาร 17/11/2559 17/11/2563
172 นางสาวละมัย สายบุญสา B5651733 เทคโนโลยีอาหาร 17/11/2559 17/11/2563
173 นางสาวโสภิตา ระวีวรรณ B5653317 เทคโนโลยีอาหาร 9/11/2559 9/11/2563
174 นางสาวสิริกาญจน์ จันทร์วงษ์ B5653270 เทคโนโลยีอาหาร 9/11/2559 9/11/2563
175 นางสาวอรุญรัตน์ มิตรชอบ B5652808 เทคโนโลยีอาหาร 12/10/2559 12/10/2563
176 นางสาวนิชนิภา เพียซ้าย B5652440 เทคโนโลยีอาหาร 12/10/2559 12/10/2563
177 นางสาวเฉลิมขวัญ อริยะวงค์ D5440276 วิศวกรรมเกษตร 6/10/2559 6/10/2563
178 นางสาวกมลชนก วรรณุปถัมภ์ B5652471 เทคโนโลยีอาหาร 6/10/2559 6/10/2563
179 นายกุลพงษ์ ภูวพัฒนชาติ B5558810 เทคโนโลยีอาหาร 4/10/2559 4/10/2563
180 นายอนิรุทธ์ สุขแสน D5740192 วิศวกรรมโยธา 4/10/2559 4/10/2563
181 นายธำรงศักดิ์ วิชชานันทกุล D5640461 วิศวกรรมการผลิต 30/9/2559 30/9/2563
182 นางสาวศรัญญา มนัสการ M5570058 มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 30/9/2559 30/9/2563
183 นางสาวเบญจมาภรณ์ สุขตน M5570072 มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 30/9/2559 30/9/2563
184 นางสาวจอมขวัญ เฉยกลาง B5652334 เทคโนโลยีการผลิตพืช 30/9/2559 30/9/2563
185 นางสาวจงสุทธามณี สิทธิเวช M57100010 เคมี 30/9/2559 30/9/2563
186 นายกริช วันทอง B5651788 เทคโนโลยีการผลิตพืช 23/9/2559 23/9/2563
187 นางสาวนันทนา ทองดี M5740765 วิศวกรรมเซรามิก 23/9/2559 23/9/2563
188 ฯษ. เภสัชวิทยา
189 นางสาวปณิดา ประกัง B5651702 เทคโนโลยีการผลิตพืช 23/9/2559 23/9/2563
190 HALI DOAN VAN D5610242 เภสัชวิทยา 9/9/2558 9/8/2562
191 Mrs.Sasimali Soysa D5610150 Biochemistry 11/8/2559 11/8/2563
192 รางสาวมยุรี มีราศรี B5652914 เทคโนโลยีอาหาร 22/9/2559 22/9/2563
193 รางสาวมยุรี มีราศรี B5652914 เทคโนโลยีอาหาร 22/9/2559 22/9/2563
194 นางสาวพัชรี ศรีสะใบ B5752690 เทคโนโลยีอาหาร 22/9/2559 22/9/2563
195 นางสาววาสนา นิโรจน์ B554478 เทคโนโลยีอาหาร 20/9/2559 20/9/2563
196 นางสาวจิราพร ชุมพล M5710096 ชีววิทยา 20/9/2559 20/9/2563
197 Mr.Borano Te D5540167 Engineering 5/9/2559 5/9/2563
198 Ms.Linh Thuy Tran M5610563 Biochemistry 20/6/2559 20/6/2563
199 Mrs.Khairiza Lubis Liza D5710089 Biology 5/9/2559 5/9/2563
200 นางสาวหทัยรัตน์ ฤทธิรณ B5616466 วิศวกรรมเกษตร 21/7/2559 21/7/2563
201 Ms.Dann Marie Del Mundo D5630202 Food Technology 12/7/2559 12/7/2563
202 Mr.Borano Te D5540167 Engineering 5/9/2559 5/9/2563
203 Mrs.Khairiza Lubis Liza D5710089 ชีววิทยา 5/9/2559 5/9/2563
204 นางสาวพรสุดา พันธุ์จำนงค์ B5418800 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 18/8/2559 18/8/2563
205 นางสาวปวันรัตน์ โอกาสดี M5630202 เทคโนโลยีการผลิตพืช 12/9/2559 12/9/2563
206 นางสาวขวัญใจ อยู่รักษา B5554560 เทคโนโลยีอาหาร 12/9/2559 12/9/2563
207 นางสาวศิริพร ชัยสิทธิ์ M5930104 เทคโนโลยีผลิตสัตว์ 12/9/2559 12/9/2563
208 นางสาวอาภรณ์ คิมเข้ม M5930081 เทคโนโลยีผลิตสัตว์ 12/9/2559 12/9/2563
209 นายภัทรพงค์ ใจบุญลือ B5553327 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12/9/2559 12/9/2563
210 นางสาวจินตหรา ปัดชาลี D5710126 ฟิสิกส์ 14/9/2559 14/9/2563
211 นางสาวจินตนา ปัดชาสี D5710126 ฟิสิกส์ 14/9/2559 14/9/3102
212 นายวิศรุต เชื้อขุนทด M5930029 เทคโนโลยีการผลิตพืช 5/9/2559 5/9/2563
213 นางสาวศศิธร หวลสวัสดิ์ M5930043 เทคโนโลยีการผลิตพืช 5/9/2559 5/9/2563
214 นางสาวโสภิดา เที่ยงวิริยะ D5910052 เคมี 5/9/2559 5/9/2563
215 นายพิชชากร พาพันธ์ M5630012 เทคโนโลยีการผลิตพืช 5/9/2559 5/9/2563
216 นางสาวดวงกมล เดชดอน M5830220 เทคโนโลยีการผลิตพืช 8/9/2559 8/9/2563
217 นางสาววิริยา จ๋าพิมาย M5830260 เทคโนโลยีการผลิตพืช 9/9/2559 9/9/2563
218 นางสาววิริยา จ๋าพิมาย M5830260 เทคโนโลยีการผลิตพืช 9/9/2559 9/9/2563
219 นางสาวประภัสสร เพลิดสระน้อย M5410057 เคมี 9/9/2559 9/9/2563
220 นายสุขสรรค์ ขำคง M5730049 เทคโนโลยีผลิตสัตว์ 25/8/2559 25/8/2563
221 นายรังสรรค์ ดวงแก้ว M5530014 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 25/8/2559 25/8/2563
222 นางสาวพองาม บรุณนัฏ B5555611 เทคโนโลยีอาหาร 19/8/2559 19/8/2563
223 นางสาวอัญชลี ศัตรูมี M5670017 มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 22/6/2559 22/6/2563
224 นายอภิรักษ์ มังกรแก้ว M5641512 วิศวกรรมไฟฟ้า 4/8/2559 4/8/2563
225 นางสาวพีรภา เนตรพุกกณะ M5940141 วิศกรรมโลหการ 8/8/2559 8/8/2563
226 นางสาวนงลักษณ์ อยู่แท้กูล D5910243 เคมี 8/9/2559 8/9/2563
227 นางสาวสุกัญญา มีถม D5710010 เคมี 5/9/2559 5/9/2563
228 + เภสัชวิทยา
229 Ms.Dann Marie Del Mundo D5630202 Food Technology 12/7/2559 12/7/2563
230 Ms.Dann Marie Del Mundo D5630202 Food Technology 12/7/2559 12/7/2563
231 Ms.Dann Marie Del Mundo D5630202 Food Technology 12/7/2559 12/7/2563
232 นางสาวอโณทัย สุวรรณิโรจน์ D5740321 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 7/7/2559 7/7/2563
233 นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์ M5940073 วิศวกรรมไฟฟ้า 3/8/2559 3/8/2563
234 นายพีรวุฒิ รัตนวิชัย M5940066 วิศวกรรมไฟฟ้า 3/8/2559 3/8/2563
235 นายโยนาธาน ขวัญวงษ์ B5615995 วิศวกรรมอากาศยาน 3/8/2559 3/8/2563
236 นางสาวอารยา แจ้งไพร D5630066 เทคโนโลยีผลิตสัตว์ 21/6/2559 21/6/2563
237 นายปีติกมล คงสมัย D5340071 เคมี 8/7/2559 8/7/2563
238 นายกฤตนันท์ ดีคำวงค์ D5910045 เคมี 11/7/2559 11/7/2563
239 นางสาวเกตุวลี ศิวพิทักษ์พงศ์ B5750184 เทคโนโลยีการผลิตพืช 7/7/2559 7/7/2563
240 นางสาวปราณีต วังไธสง D5730018 เทคโนโลยีชีวภาพ 4/7/2559 4/7/2563
241 นางสาวอโณทัย สุวรรรโรจนื D5740321 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 30/6/2559 30/6/2563
242 นายสมพงศ์ ปุงคานนท์ นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 24/3/2559 24/3/2563
243 นางสาวเพชรา ครบปรัชญา นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 24/3/2559 24/3/2563
244 นางสาวพัชรีพร โสระสิงห์ B5608065 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 13/6/2559 13/6/2563
245 นายอภัย ชาภิรมย์ D5740352 วิศวกรรมโยธา 13/6/2559 13/6/2563
246 นางสาวขนิษฐา จันทโสม D5610129 ฟิสิกส์ 13/6/2559 13/6/2563
247 นางสาวกิตติคุณ เซียรสกุล D5710119 ฟิสิกส์ 13/6/2559 13/6/2563
248 นางสาววิชชุนีย์ พิทักษ์สมบรูณ์ นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 2/6/2559 2/6/2563
249 นางสาวชุติมา โชติกลาง B5652563 เทคโนโลยีการผลิตพืช 30/5/2559 30/5/2563
250 นางสาวสุภาพร ขอพรกลาง B5652853 เทคโนโลยีการผลิตพืช 30/5/2559 30/5/2563
251 นางสาวทรงสุดา ชาติศรินทร์ นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 2/6/2559 2/6/2563
252 นางสาววิชชุณีย์ นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 2/6/2559 2/6/2563
253 นางสาวแก้วมณี นาชิน พนักงานวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 2/6/2559 2/6/2563
254 นายวรินทร์ สลักคำ พนักงานห้องทดลอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 2/6/2559 2/6/2563
255 นายยศพล ใบเหลือง M5642045 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10/5/2559 10/5/2563
256 นางสาวบุญประดับ แดงประดับ D5840199 วิศวกรรมเคมี 10/5/2559 10/5/3063
257 นางสาววิไลพร อินสุวรรณ ผู้ช่วยวิจัย เคมี 10/5/2559 10/5/2563
258 เบญจพร ยศบุรุษ D5410071 ฟิสิกส์ 24/5/2559 24/5/2563
259 วิชพัฒน์ นามบัณฑิต M5830077 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5/11/2558 5/11/2562
260 ศิวานนท์ ปพัฒน์เมธิน B5680030 ชีววิทยา 3/5/2559 3/5/2563
261 รัฐพร สุมาลุย์ B5681228 ชีววิทยา 3/5/2559 3/5/2563
262 สิริพร สุขนาแซง B5680290 ชีววิทยา 3/5/2559 10/5/2559
263 สุกัญญา เหมือนตา B5680412 ชีววิทยา 3/5/2559 3/5/2563
264 ธรรมนูญ จิตพรมมา B5680375 ชีววิทยา 3/5/2559 3/5/2563
265 ณัฐพล วิทย์รัมย์ B5535446 วิศวกรรมการผลิต 5/11/2558 5/11/2562
266 นายสมชาย สอนสุภาพ D5610273 ฟิสิกส์ 2/5/2559 2/5/2563
267 นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง B5565948 แพทยศาสตร์ 9/6/2558 9/6/2562
268 นางสาวอรอุมา กาฬหว้า D5610105 ฟิสิกส์ 26/12/2558 26/12/2561
269 นางสาวปัญจมาภรณ์ จันทเสนา D5810277 จุลชีววิทยา 7/4/2559 7/4/2562
270 นายสุทธินัย ตั้งใจสุข B5404537 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3/3/2559 3/3/2562
271 นายสุรวิทย์ นาคสู่สุข B5510306 วิศวกรรมเคมี 16/3/2559 16/3/2562
272 นายสรวิชญ์ สุนทรมาตฤก D5540327 วิศวกรรมเซรามิก 12/4/2559 12/4/2562
273 นายภุชพงษ์ พรามจร M5630219 เทคโนโลยีการผลิตพืช 12/4/2559 12/4/2562
274 นส.นิศารัตน์ ไขนอก M5630226 เทคโนโลยีการผลิตพืช 12/4/2559 12/4/2562
275 นายธีรพล สุขสำราญ B5401314 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 24/3/2559 24/3/2562
276 นางสาวคคนางค์ โพศรีดี D5630158 เทคโนโลยีอาหาร 22/3/2559 22/3/2562
277 นางสาวศศิกานต์ เกตุมาลา D5630127 เทคโนโลยีอาหาร 22/3/2559 22/3/2562
278 นางสาวกัลยาณี กาจสันเทียะ D5610044 เคมี 23/3/2559 23/3/2562
279 นางสาวมัสติกา พิมพ์สุดตะ D5610051 เคมี 23/3/2559 23/3/2562
280 นายคงศักดิ์ แสงตา B5415908 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 24/3/2559 24/3/2562
281 นายธีรพล สุขสำราญ B5401314 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 24/3/2559 1/3/2562
282 นายกิตติชัย ทองดี B5342693 วิศวกรรมเซรามิก 17/3/2558 17/3/2562
283 นางสาวปริศฑนุช เกษียร D5310302 ฟิสิกส์ 9/3/2558 9/3/2562
284 นายธเนศ สินธุ์ประจิม D5410095 ฟิสิกส์ 14/1/2559 14/1/2562
285 นายธเนศ สินธุ์ประจิม D5410095 ฟิสิกส์ 14/1/2559 14/1/2562
286 ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ หมายถมกลาง M5840670 วิศวกรรมเครื่องกล 16/2/2559 16/2/2562
287 นางสาวศิริวรรณ วันศุกร์ D5210244 ชีวเคมี 16/1/2559 16/1/2563
288 นายเฉลิมชัย ไชยธารัตน์ D5440443 วิศวกรรมเครื่องกล 9/2/2559 9/2/2563
289 นางสาวจิตรดา ฉิมใหม่ M5670055 มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 20/9/2558 20/9/2562
290 ภานุวัฒน์ ลอแท B5618200 วิศวกรรมเคมี 26/12/2558 26/12/2562
291 Kenta Wakui M5810239 ชีวเวชศาสตร์ 19/1/2559 19/1/2563
292 Hiroyuki Wakui M5710294 จุลชีววิทยา 19/1/2559 19/1/2563
293 นางสาวอศิราภ์ ฤทธิรัตน์ M5841127 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 22/12/2558 22/12/2562
294 นางสาวสุภัตรา โอกระโทก D5630219 เทคโนโลยีผลิตสัตว์ 20/9/2558 20/9/2562
295 นางสาวทิพย์อารีย์ สีจันเหนือ B5414772 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2558 26/12/2562
296 นางสาวภัสรา กิ่มสำราญ M5430024 เทคโนโลยีการผลิตพืช 20/11/2558 20/11/2562
297 นางสาวภัสรา กิ่มสำราญ M5430024 เทคโนโลยีการผลิตพืช 20/11/2558 20/11/2562
298 นางสาวตีรณา กรีธาธร D5830183 เทคโนโลยีชีวภาพ 25/11/2558 25/11/2562
299 นางสาวศิริพร ริยะจันทร์ D5810222 ชีวเวชศาสตร์ 20/11/2558 20/11/2562
300 นางสาวทองสุข สีชุมแสง D5610082 ฟิสิกส์ 28/10/2558 28/10/2562
301 นายวิษณุ ศรีลา D5830022 เทคโนโลยีชีวภาพ 16/10/2558 16/10/2562
302 นางสาวกุณฑลี ร่างน้อย D5430185 เทคโนโลยีชีวภาพ 16/10/2558 16/10/2562
303 นางสาวประภาพรรณ สาทิพย์จันทร์ B5511211 วิศวกรรมเคมี 19/11/2558 19/11/2562
304 นางสาวคำจันทร์ บำรุงนอก M5410088 ชีววิทยา 19/11/2558 19/11/2562
305 นางสาวปาลิตา แปวไธสง D5810055 ชีววิทยา 19/11/2558 19/11/2562
306 นางสาวกีรนา อยู่หัตน์ ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีผลิตสัตว์ 12/11/2558 12/11/2562
307 นางสาววันวิสาข์ ศิริสวัสดิ์ M5741793 วิศวกรรมการผลิต 16/11/2558 16/11/2562
308 โยธกานต์ สาระมาศ B5613175 วิศวกรรมโลหการ 10/11/2558 10/11/2562
309 นางสาววิไลวรรณ กาบศรี D5630103 เทคโนโลยีอาหาร 10/11/2558 10/11/2562
310 นายณัฐดนัย สังข์สุข B5535804 วิศวกรรมเคมี 9/11/2558 9/11/2562
311 นางสาวสุพิชฌาย์ โสภาพรม B5529988 วิศวกรรมเคมี 10/11/2558 10/11/2562
312 นายเกียรติศักดิ์ ใจโต M5540617 วิศวกรรมเกษตร 19/12/2557 19/12/2559
313 นางสาวพรทิวา แก้วนาเคียน M5630066 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 27/10/2558 27/10/2562
314 นางสาวพัชราภรณ์ รัตนมณีนิล B5457076 เภสัชวิทยา 24/12/2557 24/12/2560
315 นางสาวณัฐพร ปลาทิพย์ตานนท์ B5535125 วิศวกรรมเคมี 1/10/2558 1/10/2562
316 นางสาวกุสุมา รวมธรรม M5610235 ชีวเวชศาสตร์ 1/10/2558 1/10/2562
317 นางสาวธันยาภรณ์ กุลเกษ M5610228 จุลชีววิทยา 1/10/2558 1/10/2562
318 นางสาวเบญจวรรณ วานมนตรี M5540631 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 19/12/2557 19/12/2559
319 นายสมชาย เมาสูงเนิน D4940111 วิศกรรมเคมี 2/2/2558 2/2/2560
320 นางสาวศิริจิตร์ จำปี M5542550 วิศวกรรมการผลิต 6/2/2558 6/2/2560
321 นางสาวจันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงค์ M5540662 วิศวกรรมการผลิต 6/2/2558 6/2/2560
322 นางสาวปิยฉัตร ทรงวิจิตร M5610242 ชีวเวชศาสตร์ 10/8/2558 10/8/2561
323 นายนรงค์ฤทธิ์ โสสะ D5610013 เคมี 22/9/2558 22/9/2562
324 นางสาวนิภาพร เกื้อกูลสถาพร B5516797 วิศวกรรมเคมี 24/9/2558 24/9/2562
325 นางสาวนรารัตน์ ยงค์ M5610075 เคมี 24/9/2558 24/9/2561
326 นางสาวธนาภรณ์ เฮงประถม D5610167 เภสัชวิทยา 24/9/2558 24/9/2561
327 นางสาวศศิธร เกิดสุขนิรันดร์ D5510191 เภสัชวิทยา 24/9/2558 24/9/2561
328 นางสาวมณฑิรา มุขสาร B5403127 วิศวกรรมการผลิต 24/9/2558 24/9/2562
329 นางสาวอลิสรา มัชชะ B5530045 วิศวกรรมเคมี 29/9/2558 29/9/2562
330 นางสาวพรรษา พินิจสุนทรสาร B5529971 วิศกรรมเคมี 29/9/2558 29/9/2562
331 นางสาวอลิสรา มัชชะ B5530045 วิศวกรรมเคมี 29/9/2558 23/9/2562
332 นางสาวอรุณรัตน์ คำแหงพล ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 17/9/2558 17/9/2562
333 พุธิตา เกศศรีพงษ์ศา B5530021 วิศกรรมเคมี 22/9/2558 22/9/2562
334 นางสาวสวรรยา เสารยะวิเศษ B5618163 วิศกรรมเคมี 22/9/2558 22/9/2562
335 นายกฤตนันท์ ดีคำวงค์ M5610044 เคมี 22/9/2558 22/9/2562
336 นายธนวิชญ์ คำสิงห์ B5613267 วิศกรรมเคมี 7/9/2558 7/9/2562
337 นางสาววจี ปั่นกระจาย B5525737 วิศวกรรมเคมี 10/9/2558 10/9/2562
338 นางสาวณัฐชยาภัคตร์ สร้อยแสง B5502097 วิศกรรมเคมี 10/9/2558 10/9/2562
339 นางสาวภาชินี ป้องจันทา B5514892 วิศกรรมเคมี 10/9/2558 10/9/2562
340 นางสาวภัทรนันท์ ศิลปสาย B5501793 วิศกรรมเคมี 10/9/2558 10/9/2562
341 นางสาวผกาวดี เวียนสันเทียะ B5459216 เทคโนโลยีอาหาร 10/9/2558 10/9/2562
342 นางสาวสุภาภรณ์ โคตรชมภู B5328390 วิศวกรรมเคมี 10/9/2558 10/9/2562
343 นางสาวลลิตา วงษ์บุตร M5710072 เคมี 17/9/2558 17/9/2562
344 นายปัญญา เอิบอิ่ม M5610341 เคมี 21/9/2558 21/9/2562
345 ชุติมา เปลื้องกลาง D5610037 เคมี 31/8/3101 31/8/3104
346 นางสาววชิราภรณ์ พงค์พุฒิพัชร M55542741 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 18/8/2558 18/8/2562
347 นางสาวขวัญนภา อัสวภูมิ ผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยวิจัย 18/8/2558 18/8/2562
348 นางสาวคืนจันทร์ ณ นคร D5530052 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2558 21/8/2562
349 นางสาวสุภาพร สุภา B5537921 วิศวกรรมเซรามิก 13/8/2558 13/8/2562
350 นางสาวสุภาพร สุภา B55379921 วิศวกรรมเซรามิก 13/8/3101 13/8/3104
351 นางสาวญาณวรุตน์ คำชื่น M5410248 เภสัชวิทยา 2/12/3101 2/12/3104
352 นางสาวศรัณรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ D5340026 วิศวกรรมการเกษตรและอาหาร 28/4/3101 28/4/3104
353 นางสาวเบญจกราณ์ บุญวร M5510023 เคมี 5/6/3101 5/6/3104
354 นางสาวสาวิตรี ศรีสุวรรณ์ D5510102 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 5/7/3101 5/7/3104
355 นายฐิติกร มหิสนันท์ D5530137 เทคโนโลยีอาหาร 21/5/3101 21/5/3104
356 นางสาววารณี ศรีสุจันทร์ M5542581 วิศวกรรมเคมี 6/2/3101 6/2/3104
357 นายวุฒิชัย รสชาติ D5510214 เคมี 6/9/3101 6/9/3104
358 นายธนกิต สีเกาะ M5442591 วิศวกรรมโลหการ 6/9/3101 6/9/3104
359 นายเฉลิมพันธ์ เขียวคำอ้าย D5510177 เคมี 6/11/3101 6/11/3104
360 นางสาวสุกัลยา สารพัฒน์ M5330379 เทคโนโลยีชีวภาพ 7/2/3101 7/2/3104
361 นางสาวชุณฏา มาลี B5257423 เทคโนโลยีอาหาร 15/7/3101 15/7/3104
362 นายเจษฎา ขจรฤทธิ์ D5510313 ฟิสิกส์ 20/7/3101 20/7/3104
363 นางสาวอัจฉราพรรร ยนต์พงษ์ B5309764 วิศวกรรมเคมี 8/10/3101 8/10/3104
364 นางสาวพิมพ์ชนก โลห์ทองคำ D5530083 เทคโนโลยีผลิตสัตว์ 8/10/3101 8/10/3104
365 นางสาวนรีพร จันโสภา B5301157 วิศวกรรมเคมี 8/10/3101 8/10/3104
366 นส.เขมรินทร์ ถิรรัฐเศรษฐ์ B5464111 อนามัยสิ่งแวดล้อม 6/4/2558 6/4/2561
367 นส.บังอร บำรุงพงษ์ D5330096 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 9/4/2558 9/4/2561
368 นายอดิทยุต อาริยาธนธร B5429523 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 18/3/2558 15/3/2560
369 นายเทอดเกียรติ แก้วพวา D5610198 เคมี 18/2/2558 18/2/2560
370 นส เทคโนโลยีอาหาร
371 นส.สุนันทา ประจำ D5430178 เทคโนโลยีอาหาร 26/1/2558 26/1/2560
372 นส.พรอริยา ฉิรินัง D5330188 เทคโนโลยีอาหาร 21/1/2558 21/1/2560
373 นส.ภานุมาศ คำหมาย B5445189 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/1/2558 26/1/2560
374 นส.สุภัทรา พลสูงเนิน B5354078 เทคโนโลยีอาหาร 26/1/2558 26/1/2560
375 นส.น้ำผึ้ง พิมพ์ดี B5354825 เทคโนโลยีอาหาร 26/1/2558 26/1/2560
376 นส.ศิริพร จำปี M5542550 วิศวกรรมการผลิต 6/2/2558 6/2/2560
377 นส.จันจิรา อภิรักษ์เมธาวงค์ M5540662 วิศวกรรมการผลิต 6/2/2558 6/2/2560
378 นายจักรพงษ์ พันเพ็ช B5354986 เทคโนโลยีอาหาร 6/2/2558 6/2/2560
379 นส.พัชรกัญญ์ M5410149 จุลชีววิทยา 12/2/2558 18/2/2560
380 นส.รัตนา เจริญวัฒนาเสถียร เทคโนโลยีอาหาร
381 นางสาวน้ำผึ้ง พิมพ์ดี B5354825 เทคโนโลยีอาหาร 26/1/2558 26/1/2560
382 นางสาวสุภัทรา พลสูงเนิน B5354078 เทคโนโลยีอาหาร 26/1/2558 26/1/2560
383 ภาณุมาศ คำหมาย B5445189 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/1/2558 26/1/2560
384 นางสาวพนิดา สักลอ B5326297 วิศวกรรมเครื่องกล 26/12/2556 26/12/2558
385 นางสาวจิรสุดา พรหมสุวรรณ์ B5327034 วิศวกรรมการผลิต 26/12/2556 26/12/2558
386 นายชานนท์ บุนนท์ D5640102 วิศกรรมโลหการ 26/12/2556 26/12/2558
387 นายมาริช มงคลสินธุ์ B5402403 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
388 นางสาวกัลญา ชุ่มโคกสูง B5415595 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
389 นางสาวกมลรัตน์ กติกา B5421947 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
390 นางสาวนพนันท์ ทวีวัฒน์ B5402793 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
391 นางสาวอคิราภ์ ฤทธิ์รัตน์ B5404674 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
392 นางสาวเพ็ญสุภา วิริขิตกุล B5423583 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
393 นายพัชรพงษ์ ธรรมเวช B5424689 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
394 นางสาวสุธีกานต์ นางสูงเนิน B5413232 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
395 นางสาวสศิมา มาลาแดง B5327058 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
396 นางสาวศุภสุตา ภู่ผ่าน B5418206 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
397 นางสาวอภิสรา สกุลอำนวยชัย B5418114 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
398 นางสาวกุสุมาลย์ ทองขุนด่าน B5418442 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
399 นายอัศวะ เรืองเวหา B5406418 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
400 นายธีรวัฒน์ นากลาง B5410316 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
401 นายธารินทร์ ทรัพย์ผึ้ง B5400812 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
402 นางสาวฐิตาพร ภักดีศรี B5428700 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
403 นางสาวลัดดาวัลย์ ลาวงค์ B5416882 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
404 นางสาวน้ำทิพย์ หล่อวงค์ B5418138 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
405 นางสาวปัฐมภรณ์ หาญวงศ์ B5423781 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
406 นายธนากร เลิศแก้ว B5320349 วิศวกรรมเครื่องกล 26/12/2556 26/12/2558
407 นายสุทธิพงษ์ สืบสวน B5422654 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
408 นางสาวพิชิต เศษโพธิ์ B5407873 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
409 นางสาววนิดา จำปาเงิน B5414543 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
410 นายวรัญญู บุญญารัตน์ B5429356 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
411 นางสาวชมพูนุท แสวงผล M5542645 เทคโนโลยีธรณี 26/12/2556 26/12/2558
412 นายปฐวี ชะโยปัน B5426614 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
413 นายธงชัย มูลศรีสุข B5411870 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
414 นายอลงกรณ์ โพธิ์อ่อง B5408276 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
415 นายธนากร ติคำรัมย์ B5416363 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
416 นางสาวอรอุมา กาฬหว้า D5610105 ฟิสิกส์ 26/12/2556 26/12/2558
417 นางสาวทองสุข สีชุมแสง D5610082 ฟิสิกส์ 26/12/2556 26/12/2558
418 นางสาวชลลดา ขำคล้าย B5403813 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
419 นางสาวสุมาลี จันระวังยศ B5418121 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
420 นางสาวกัญญาพัชร หงอกพิลัย M5630134 เทคโนโลยีอาหาร 26/12/2556 26/12/2558
421 นางสาวธนัญญา อรุณส่ง M5630127 เทคโนโลยีอาหาร 26/12/2556 26/12/2558
422 นายศุภสันห์ ชุมจันทร์ B5428717 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
423 นายจาตุรนต์ วงค์ไชยษา B5413362 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
424 นายนรเทพ บุญมี B5426461 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
425 นางสาวทิพย์อารีย์ สีจันเหนือ B5414772 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
426 นางสาวรุจิรดา อ่อนบาง B5402915 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
427 นายกฤษณะ ญาติกลาง B5310869 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2558
428 นางสาวสุกัญญา กุลจำเริญ B5420070 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
429 นางสาวอรัญญา จันดาวงค์ B5419913 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
430 นายสุรศักดิ์ เกษมสุข B5423323 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
431 นางสาวนิฤมล ไทยโสภา B5402885 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
432 นางสาวภารดา พุดซา B5412068 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
433 นายศุภณัฐ หันประดิษฐ์ B5425464 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
434 นายหฤเทพ เกณฑ์โคกกรวด B5400584 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2558
435 นายกิตติพงศ์ หนูอุดม B5407996 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2558
436 นางสาวเกศจันทร์ ศรีทองนาค B5417605 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2558
437 นายวชิรวิชญ์ เม่นน้อย B5429523 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2558
438 นางสาวปฏิญญา ขำฉา B540075 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2558
439 นางสาวรัตนาพร ชุมภู B5425297 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2558
440 นางสาวสุพิชชา ใยสุ่น B5417902 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2558
441 นางสาวสกุณา ลิมปิจำนงค์ B5418749 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2558
442 นางสาวสมฤทัย ไตรล้ำ B5411887 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2558
443 นางสาวจุฑารัตน์ กลางโงน B5418725 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2558
444 นางสาวขนิษฐา อุ่นแก้ว B5418985 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2558
445 นางสาวพรสุดา พันธ์จำนงค์ B5418800 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2558
446 นายกวีวิทย์ ภีมวัศสกุลวงศ์ B5405299 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2558
447 นายคงศักดิ์ แสงตา B5415908 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2558
448 นางสาวชลธิชา แตงน้อย M5510313 ชีวเวชศาสตร์ 26/12/2556 26/12/2558
449 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์ B5422487 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2558
450 นายพีระพงศ์ วิชชุวัชรากร B5426942 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2559
451 นายกรรณชัย จันทร์ประสพชัย B5445806 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2559
452 นางสาววีรญา สาลี B5427031 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2559
453 นายเทิดเกียรติ นามสนิท B5424726 วิศวกรรมโลหการ 26/12/2556 26/12/2559
454 นายทรงสิทธิ์ จำปาทอง B5126958 วิศวกรรมเคมี 26/12/2556 26/12/2559
455 นายจักรพงษ์ คุ้มทรัพย์ M5641567 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2559
456 นางสาวอารียา นาคย้อย B5402083 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 26/12/2556 26/12/2559
457 นายสุรสิทธิ์ ช่างหล่อ B5413072 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2559
458 นายชรินทร์ เสมามิ่ง B5412822 วิศวกรรมเซรามิก 26/12/2556 26/12/2559
459 นายสมบัติ คำจันทร์ B5541973 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2559
460 นายปัณณทัต แสงเพชร B5426447 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2559
461 นายสุจินดา คุณศึกษา B5409761 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2559
462 นายครรชิต จันทร์ล้ำ B5418930 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2559
463 นายทรงศักดิ์ ทิศกระโทก B5428236 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2559
464 นายอนันต์ สุขบันเทิง B5400263 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 26/12/2559
465 นายธีระพล สุขสำราญ B5401314 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 26/12/2556 12/12/2559
466 นายอรรถวุฒิ นาคปิ่น B5340514 วิศวกรรมโลหการ 20/9/2556 20/9/2559
467 นายอินธนู เฒ่าตระกูล B5325917 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2559
468 น.ส.รัตนา เจริญวัฒนาเสถียร ผู้ช่วยวิจัย ชีวเคมี 20/9/2556 20/9/2559
469 นายกมล อยู่สุข D5510269 ชีวเวชศาสตร์ 20/9/2556 20/9/2559
470 นายภุมเรศ แสนราช B5325696 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2559
471 นายปัญญา เอิบอิ่ม M5610341 เคมี 20/9/2556 20/9/2558
472 นางสาวตติยาภรณ์ พรรณราช M5610129 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 20/9/2556 20/9/2558
473 นายนิวัฒน์ พันนาฤทธิ์ B5312702 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2558
474 นายปฐมพงศ์ แก่นหอม B5306862 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2558
475 นางสาววาสนา วงศ์งาม D5630181 Food Technology 20/9/2556 20/9/2558
476 นางวิลานี ลิ้มตระกูล นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 20/9/2556 20/9/2558
477 นางสาวพรพรรณ เดชรุงพิทักษ์ B5325092 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2558
478 นางสาวอาภาภรณ์ เทียมสันสังวร D5610020 เคมี 20/9/2556 20/9/2558
479 นายสุขสรร เครือสนิท B5314850 วิศวกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
480 นางสาวณัฐรุจา ถอนโพธิ์ B5453658 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 20/9/2556 20/9/2558
481 นางสาวเมริษา ศิริโสภาทรัพย์ B5454020 เทคโนโลยีผลิตสัตว์ 20/9/2556 20/9/2558
482 นายณรงค์ นาสันเทียะ B5327041 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2558
483 นายพีรพล พลไร่ B5329403 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2558
484 นางสาวประภาศิริ จูข้อง B5444182 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2558
485 นางชุติมา เปลื้องกลาง D5610037 เคมี 20/9/2556 20/9/2558
486 นางสาวแสงนภา บัวแย้ม B5304257 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2558
487 นางสาวอนุธิดา สีเนหะ B5306121 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2558
488 Fabian Frommelt Intern Std. Biotechnology 20/9/2556 20/9/2558
489 Eva Vojta Intern Std. Biotechnology 20/9/2556 20/9/2558
490 Shaun Galbraith POST-DOC วิศวกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
491 Lam Phuoc Thanh D5530021 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 20/9/2556 20/9/2558
492 นายศรายุส ศรีสงคราม B5325832 วิศวกรรมเครื่องกล 20/9/2556 20/9/2558
493 นางสาววิไลวรรณ ชูแก้ว B5318445 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
494 นางสาวเนตรชนก มาประจวบ B5300822 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
495 นายศิริพงษ์ ณรงค์ใย B5325498 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
496 นางสาวจำรูญศรี ทำนา B5313594 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
497 นายพงษ์พล แก่นจำปา B5213221 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
498 นางสาวฐิติพร ปัญยาง B5310654 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
499 นางคมสัน บุญคำ B5310227 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
500 นางสาวณัฐกานต์ บุญโญปกรณ์ B5325160 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
501 นางสาววัชรี อินทร์สีเมือง B5300075 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
502 นางสาวเพชรรัตน์ วงศ์สมบัติ B5342082 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
503 นางสาววารุณี พิเศษฤทธิ์ B5309405 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
504 นายภาคภูมิ อริยราพงษ์ B5325542 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
505 นายเกียรติศักดิ์ อริยราพงษ์ B5300778 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
506 นางสาวบุษบา ชมโง B5410644 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
507 นางสาวจิตราภรณ์ มณีดิษฐ์ B5228096 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
508 นางสาวนฤชา วงศ์แวว B5202614 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
509 นายอรรถกานต์ พันเพ็ชร B5202256 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
510 นางสาวชมพูนุช สุตลาวดี B5224623 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
511 นางสาวจิรา ไพริน B5226436 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
512 นายมนัส แสงอรุณ B5325474 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/11/2558
513 นายอรรถพล เต็มใจ B5409327 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
514 นายศราวุฒิ จินดางาม B5329441 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
515 นางสาวอรุณี ชมพิกุล B5325573 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
516 นางสาวจุฑาลักษณ์ พุทธวารินทร์ B5324385 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
517 นางสาววิชชุดา สุขประเสิรฐ B5324033 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
518 นางสาวอรวรรณ วัดแสงศรี B5429707 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
519 นายเฉลิมพล พินึกรัมย์ B5407156 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
520 นางสาวสายฝน โพธิ์ทอง B5300877 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
521 นางสาวศิริกาญจน์ ขีดดอน B5202638 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
522 นางสาวเนตรนภา วงศ์ไพบูลย์ชัย B5317370 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
523 นางสาวภูริชญา โภคสวัสดิ์ B5427505 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
524 นายสุรเชษฐ์ เฉลิมชัย B5416691 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
525 นางสาวจินตภา กลิ่นสุข B5416721 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
526 นางสาวเปรมฤทัย ปงกันทา B5412549 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
527 นางสาววิจิตรา ผลจันทร์ B5428083 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
528 นางสาวสุนิสา ภามาเนตร B5416592 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
529 นางสาวจตุพร ปิยะบรรหาร B5400539 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
530 นายพิทักษ์ ต้นโลห์ B5223510 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
531 นายอภิเดช ปัญญารัตน์ B5326815 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
532 นายประภากรณ์ ชวนานุกูล B5408627 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
533 นางสาวอารยา กันธรักษา B5407439 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
534 นางสาวพรศิริ พาสังข์ B5316311 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
535 นายเอกพจน์ โพธิ์อ่อง B5403516 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
536 นางสาวมณฑิรา มุขสาร B5403127 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
537 นางสาวเปรมวดี ศรีสวรรค์ B5411207 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
538 นางสาววัชโรบล บุญทาวงศ์ B5421824 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
539 นางสาวศศิประภา ศรีไชโย B5417827 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
540 นางสาวศุภวรรณ โศกสถาน B5403400 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
541 นางสาวอังศุมารินทร์ ประภาสพงษ์ B5416622 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
542 นางสาวณัฐชยา อ่อนช้อย B5311750 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
543 นางสาวลัดดาวัลย์ พรมนิยม B5300655 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
544 นางสาววีรภา แตงรอด B5314607 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
545 นางสาวทิติยา วาปีเน B5409914 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
546 นายสุทธิเกียรติ สุขกูล B5424429 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
547 นายธนภพ พุ่มพฤกษ์ B5416752 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
548 นางสาวบังอร เชื้อสุข B5401154 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
549 นายณัฐนันท์ วงษาเนาว์ B5317387 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
550 นางสาวจุลลดา ปินะกัง B5340156 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
551 นางสาวณัชชา ก่อประภากิจ B5240272 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
552 นางสาวธมนวรรณ ศรีอนุพันธ์ B5300839 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
553 นางสาวเกศศิรินทร์ บุญนาค B5401147 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
554 นางสาวชุติมา ท่าแค B5326570 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
555 นางสาววิลาวัลย์ วรารักษ์ศิริพร B5459285 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
556 นางสาวจุฑาณี มีสอน B5406296 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
557 นางสาวจิดาภา ชมชื่น B5400911 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
558 นายทีระพงศ์ คำศรี B5330119 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
559 นายปวีณ วรรณโกวิท B5328703 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
560 นางสาวสาธิศา เทพประจิตร M5640034 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
561 นางสาวอารีย์รัตย์ จุทัย B5312856 วิศวกรรมการผลิต 20/9/2556 20/9/2558
562 นางสาววีรนุช ศุกระเศรณี B5326655 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2558
563 นายคมกริช โชคพระสมบัติ ผู้ช่วยวิจัย ฟิสิกส์ 20/9/2556 20/9/2558
564 นายชัยณรงค์ คงแสนคำ B5305148 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2558
565 นางสาวรัตนาภรณ์ อำทำ B5306039 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2558
566 นางสาวพัชราภรณ์ นอกพุดซา B5310180 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2558
567 นางสาวทิยากร จันทะเสน B5310180 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2558
568 นางสาวสุมาลินทร์ บ่อค้า ผู้ช่วยวิจัย ฟิสิกส์ 20/9/2556 20/9/2558
569 นายทรงวุฒิ บุตรวัง B5308507 วิศวกรรมเซรามิก 20/9/2556 20/9/2558
570 นายสาธิต ขะจีฟ้า B5613304 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
571 นายรัชกานต์ วสันตกรณ์ ผู้ช่วยวิจัย วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
572 นายอภิวัฒน์ สัตย์ซ้ำ D5630097 Biotechnology 20/9/2556 20/9/2558
573 นายอธิป หลิมเจริญ M5230600 Biotechnology 20/9/2556 20/9/2558
574 นางสาวกาญจนา ปัญญาไว D5430086 Biotechnology 20/9/2556 20/9/2558
575 นายธนวิชญ์ คำสิงห์ B5613267 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
576 นายกีรติ กีรติเดช นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 20/9/2556 20/9/2558
577 ASHIT KUMAR PAUL D5430246 Biotechnology 20/9/2556 20/9/2558
578 นางสาวนุชจรินทร์ ศรีปัญญา D5530069 เทคโนโลยีชีวภาพ 20/9/2556 20/9/2558
579 YUANYUAN LIANG POST-DOC Biotechnology 20/9/2556 20/9/2558
580 นางสาวโยธกานต์ สาระมาศ B5613175 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
581 นายมติชน แช่มชูกลิ่น B5618286 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
582 นายณรงค์เดช สวนเพชร B5613274 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
583 นางสาวธัญญรัศม์ เนื่องจำนงค์ B5613199 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
584 นายกฤษดา สายแสง B5501922 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
585 NAPOLEAN BONAPARTE THANAPAUL POST-DOC Biotechnology 20/9/2556 20/9/2558
586 นางฉัตรสุดา ทองประภา B5613205 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
587 นางสาวสวรรยา เสารยะวิเศษ B5618163 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
588 นายณัฐพล วุฒิเกียรติอนันท์ B5613243 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
589 นายพรหมพต พันธ์ศรี B5613250 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
590 นายวณัติ์ สำเภาทอง B5613298 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
591 นางสาวสุภาวดี แอบครบุรี B5613168 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
592 นางสาวตรีรักษ์ B5613236 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
593 นายจิรวัตน์ ชูวา B5530212 วิศวกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
594 นายเลอศักดิ์ คุ้มครองญาติ B5444274 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
595 นายฐปณวัชร์ หมื่นแจ้ง D5430055 เทคโนโลยีชีวภาพ 20/9/2556 20/9/2558
596 นายณัฐพล บุญรอด B5539536 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
597 นางสาวชื่นกมล พวงเกตุ B5530069 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
598 นายวรุตม์ เขตต์คีรี B5241095 วิศกรรมโลหการ 20/9/2556 20/9/2558
599 นางสาวณชาณา เวียงนนท์ B5506927 วิศวกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
600 นางสาวสุพิชฌา โสภาพรม B5529988 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
601 นายพงษ์พิพัฒน์ ปิ่นโพธิ์ B5045969 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
602 นางสาววรรณพศุกร์ สิทธิผล B5517077 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
603 นายอภินันท์ โกษาจันทร์ B5515189 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
604 นายประณต พรหมรักษา B5537617 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
605 นางสาวประภาพรรณ สาทิพย์จันทร์ B5511211 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
606 นายภานุพงศ์ มีสินทรัพย์ B5538768 วิศกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
607 นายไสว มะลิวงค์ B5532490 วิศวกรรมเคมี 20/9/2556 20/9/2558
608 นายศตวรรษ วิสิทธิวงศ์ B5202270 วิศกรรมเคมี 30/1/2556 30/1/2558
609 นางสาวศิริจิตร์ จำปี M5542550 วิศวกรรมการผลิต 30/1/2556 30/1/2558
610 นายฉกาจ จบนุช M5342624 วิศวกรรมการผลิต 30/1/2556 30/1/2558
611 จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์ M5540662 วิศวกรรมการผลิต 30/1/2556 30/1/2558
612 นางสาวสุนันทา ประจำ M5430178 เทคโนโลยีอาหาร 27/12/2558 27/12/2560
613 นส.สุปรีณา ศรีใสคำ D5330140 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 16/12/2557 16/12/2559
614 นส.อาภาภรณ์ เทียมสินสังวร D5740413 วิศวกรรมเคมี 16/12/2557 16/12/2559
615 นางสาวสุพัตรา จงดี B5353620 เทคโนโลยีอาหาร 30/10/2557 30/10/2559
616 นส.สุภาภรณ์ ใบยา D5110360 ชีวเคมี 6/10/3100 6/10/3102
617 นส.สุภาภรณ์ ใบยา D5110360 ชีวเคมี 6/10/2557 6/10/2559
618 นายธีรพงศ์ แช่มขำ B5305070 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 7/10/2557 7/10/2559
619 นางสาวสุดารัตน์ เฮงบุญมี M5210381 เทคโนโลยีอาหาร 18/8/2557 18/8/2559
620 นางสาวสุรีย์พร บุญนา D5330201 เทคโนโลยีอาหาร 24/12/2556 24/12/2558
621 นายสุทธิพงศ์ ศักดิ์อุบล D5330133 เทคโนโลยีชีวภาพ 13/11/2556 13/11/2558
622 นางสาวฐิติมา สัมพันธ์อภัย D5430116 เทคโนโลยีชีวภาพ 15/11/2556 15/11/2558
623 นายธนนท์ ใจธรรม B5305605 วิศวกรรมเคมี 14/11/2556 14/11/5558
624 Mr. Thansamay vorlaphim D5630042 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 7/10/2556 7/10/2558
625 นายภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ D5630059 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 7/10/2556 7/10/2558
626 นายวีระชัย ดวงแก้ว B5263790 อนามัยสิ่งแวดล้อม 22/10/2556 22/10/2558
627 นางสาวอรทัย มั่นสา B5354719 เทคโนโลยีอาหาร 3/10/2556 3/10/2558
628 นางสาวสิริญญา ป้องจันลา ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีอาหาร 17/10/2556 17/10/2558
629 นายทินกร สุวรรณะ B5166466 อนามัยสิ่งแวดล้อม 18/10/2556 18/10/2558
630 นายเอกณัฐ เหมจันทึก B5315185 วิศกรรมเคมี 17/10/2556 17/10/2558
631 นางสาวกุณฑลี ร่างน้อย ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีชีวภาพ 16/10/2556 16/10/2558
632 นางสาวกีรณา อยู่หัตถ์ ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีชีวภาพ 16/10/2556 16/10/2558
633 นายวิษณุ ศรีลา ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีชีวภาพ 16/10/2556 16/10/2558
634 นายธนิษฐ์ สายโสภา M5210176 ฟิสิกส์ 9/10/2556 9/10/2558
635 นายญาณวุฒิ อินทฤทธ์ B5241972 วิศวกรรมเซรามิก 8/10/2556 8/10/2558
636 นายนัฐพิชน บุตรี M5140664 วิศวกรรมเครื่องกล 3/10/2556 3/10/2558
637 นางสาวรัตนา ปักเขตานัง B5303052 วิศวกรรมการผลิต 3/10/2556 3/10/2558
638 นางสาวสุจิวรรณ ใหญ่กลาง B5303106 วิศวกรรมการผลิต 30/9/2556 30/9/2558
639 นางสาวภัสรา กิ่มสำราญ M5430024 เทคโนโลยีการผลิตพืช 30/9/2556 30/9/2558
640 นางสาวมินตรา อุทัย ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีการผลิตพืช 30/9/2556 30/9/2558
641 นายณัฏฐกฤศ สุวรรณทา M5440238 วิศวกรรมเครื่องกล 30/9/2556 30/9/2558
642 นางสาวอรพิน สิงจานุสงค์ B5216727 วิศวกรรมเซรามิก 23/9/2556 23/9/2558
643 นางสาวนรีพร จันโสภา B5301157 วิศวกรรมเคมี 17/9/2556 17/9/2558
644 นางสาวสุภาภรณ์ โคตรชมภู B5328390 วิศกรรมเคมี 17/9/2556 17/9/2558
645 นางสาวสุดารักษ์ อิทธิชัยเลิศทวี B5310005 วิศกรรมเคมี 17/9/2556 7/9/2558
646 นางสาวปุณยาพร กรองมะเริง B5314263 วิศวกรรมเคมี 17/9/2556 17/9/2558
647 นายธีรเดช สาคร B5130139 วิศกรรมเคมี 6/9/2556 6/9/2558
648 นายพงศธร ภูพิศุทธิ์ B5310159 วิศกรรมเคมี 6/7/2556 6/7/2558
649 นายสุธรรม วิสุทธิ์เสรีวัง B5127542 วิศกรรมเคมี 6/7/2556 6/7/2558
650 นางสาวปรมาภรณ์ เปรมนิธิวัฒน์ B5321315 วิศวกรรมเคมี 4/9/2556 4/9/2558
651 นางสาวอัจฉริยา สุริยะวงค์ B5313976 วิศวกรรมเคมี 4/9/2556 4/9/2558
652 นางสาวสุภาพร วิชาโห้ง B5254491 เทคโนโลยีอาหาร 4/9/2556 4/9/2558
653 นางสาววันวิสาข์ ศิริสวัสดิ์ B5314416 วิศกรรมเคมี 2/9/2556 2/9/2558
654 นางสาวปาริฉัตร ประดับวงศ์ B5303045 วิศกรรมเคมี 2/9/2556 2/9/2558
655 นางสาวรุจิเรข น้อยเสงี่ยม ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีชีวภาพ 29/8/2556 29/8/2558
656 นายวัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล D5330225 เทคโนโลยีชีวภาพ 29/8/2556 29/8/2558
657 นายกิตติพัฒน์ เขียวจันทึก B5317905 วิศวกรรมเคมี 27/8/2556 27/8/2558
658 นางสาวทยิตา สุทธิโรจน์พัฒนา D5430024 เทคโนโลยีชีวภาพ 27/8/2556 27/8/2558
659 นายธีศิษฏ์ จ๋วนพานิช D5430031 เทคโนโลยีชีวภาพ 27/8/2556 27/8/2558
660 นายภาระเดช ไตรทิพย์ B5328031 วิศวกรรมเคมี 26/8/2556 26/8/2558
661 นางสาวอริษา ผุยเพ็ชร B5067350 อนามัยสิ่งแวดล้อม 21/8/2556 21/8/2558
662 นายธีรพงศ์ ดำเกิงสุนทร B5303359 วิศวกรรมเคมี 21/8/2556 21/8/2558
663 นางสาวพวงผกา โรจนบัณฑิต B5305292 วิศวกรรมเคมี 21/8/2556 21/8/2558
664 นางสาวนารถชนก ศรีโท D5510245 ชีวเคมี 21/8/2556 21/8/2558
665 นางสาวอภิญญา ไขรัมย์ ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีการผลิตพืช 21/8/2556 21/8/2558
666 นางสาวยุวดี หริมเจริญ M5430031 เทคโนโลยีการผลิตพืช 21/8/2556 21/8/2558
667 นางสาวฐายิกาภรณ์ ทองมี B5314379 วิศกรรมเคมี 21/8/2556 21/8/2558
668 นางสาวเก่งทิพย์ เก่งสุรการ B5303281 วิศกรรมเคมี 21/8/2556 21/8/2558
669 นายเสกสรรค์ ปัญญามอย B5302963 วิศวกรรมเคมี 21/8/2556 21/8/2558
670 นายวีรณัฐ สกุลลิขเรศสีมา B5311316 วิศกรรมเคมี 21/8/2556 21/8/2558
671 นายสุรนาถ ครองเพ็ชร์ B5305582 วิศกรรมเคมี 21/8/2556 21/8/2558
672 นายกฤตเมธ โพธิ์ทอง B5310890 วิศวกรรมเคมี 19/8/2556 19/8/2558
673 นางสาวชุติมา สุธีจารุพิทยา B5301690 วิศกรรมเคมี 19/8/2556 19/8/2558
674 นางสาวอัจฉราพรรณ ยนต์พงษ์ B5309764 วิศวกรรมเคมี 19/8/2556 19/8/2558
675 นายวณิกร บัวแก้ว M5240937 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 13/8/2556 13/8/2558
676 นายปณวัชร์ หมื่นแจ้ง M4730088 เทคโนโลยีชีวภาพ 2/8/2556 2/8/2558
677 นายณัฐวุฒิ เลิศและ B5311705 วิศวกรรมเคมี 1/8/2556 1/8/2558
678 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสุข ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 16/7/2556 16/7/2558
679 นางสาวจิราพร ชุมพล ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 16/7/2556 16/7/2558
680 นางสาวศศวิมล ชุมแวงวาปี ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 16/7/2556 16/7/2558
681 นางสาวกนกพร พลเยี่ยม ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 16/7/2556 16/7/2558
682 นางสาวอรุณรัตน์ คำแหงพล ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 16/7/2556 16/7/2558
683 นางสาวปาลิตา แปวไธสง ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 16/7/2556 16/7/2558
684 นางสาวอัยรา พันอนุ D5410248 จุลชีววิทยา 25/7/2556 25/7/2558
685 นางสาวบัณฑิตา ทักขนนท์ M5330164 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 18/7/2556 18/7/2558
686 นายเอกสิทธิ์ นิ่มวิญญา M5441785 วิศวกรรมการเกษตรและอาหาร 16/7/2556 16/7/2558
687 นายเทพดำรง จันทร์แก้ว B5206308 วิศวกรรมเคมี 20/6/2556 20/6/2558
688 นายอนุสรณ์ ปทุมทอง B5011803 วิศวกรรมเคมี 20/6/2556 20/6/2558
689 นางสาววงจันทร์ ยอดคีรี B5154692 เทคโนโลยีอาหาร 20/6/2556 20/6/2558
690 นางปิยะธิดา กุศลรัตน์ D5310104 ชีวเวชศาสตร์ 21/6/2556 21/6/2558
691 นางสาวขวัญนภา สุขมะดัน ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 20/6/2556 20/6/2558
692 นางสาวปิตุนาถ หนูเสน D5230112 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 19/6/2556 19/6/2558
693 นางสาวสุกัลยา สารพัฒน์ M5330379 เทคโนโลยีชีวภาพ 11/6/2556 11/6/2558
694 นางสาวขวัญตา ตันติกำชน D5310098 ชีววิทยา 10/6/2556 10/6/2558
695 นางสาววัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ M5210114 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 10/6/2556 10/6/2558
696 นางสาวนงค์นภา จำปาเรือง b5254293 เทคโนโลยีอาหาร 10/6/2556 10/6/2558
697 นางสาวนัฎฐา คเชนทร์ภักดี D5330072 เทคโนโลยีอาหาร 7/6/2556 7/6/2558
698 นางสาวมธุรินทร์ ศรีเเก้ว b5157815 เทคโนโลยีอาหาร 6/6/2556 6/6/2558
699 นางสาวปาริดา พูลสวัสดิ์ b5254002 เทคโนโลยีอาหาร 6/6/2556 6/6/2558
700 นางสาวพิไลพร จรคำ b5252671 เทคโนโลยีอาหาร 6/6/2556 6/6/2558
701 นางสาวปุณฎา มะลี b5257423 เทคโนโลยีอาหาร 6/6/2556 6/6/2558
702 นางสาวศิรินภา ศิรพงษ์กุลพจน์ b5254026 เทคโนโลยีอาหาร 6/6/2556 6/6/2558
703 นางสาวณัฐชญา ชวนจิต b5253722 เทคโนโลยีอาหาร 6/6/2556 6/6/2558
704 นางสาวรชฏ เต็งชัยภูมิ b5252879 เทคโนโลยีอาหาร 6/6/2556 6/6/2558
705 นางสาวปะภัสสร มนต์ขลัง b5256426 เทคโนโลยีอาหาร 5/6/2556 5/6/2558
706 นางสาวปลายเฟือง กระชั้นกลาง b5257119 เทคโนโลยีอาหาร 5/6/2556 5/6/2558
707 นางสาวชนิดา พลอาสา b5256389 เทคโนโลยีอาหาร 4/6/2556 4/6/2558
708 นางสาวปฐมา นาเจริญ b5253609 เทคโนโลยีอาหาร 4/6/2556 4/6/2558
709 นางสาวอนุสรา โพธิ์หิรัญ B5256471 เทคโนโลยีอาหาร 4/6/2556 4/6/2558
710 นางสาวสโรชา เก่งกาจ B5253494 เทคโนโลยีอาหาร 4/6/2556 4/6/2558
711 นางสาวชื่นมนัส อุทัยสาร์ M5342266 วิศวกรรมเซรามิก 4/6/2556 4/6/2558
712 นายกมล ไตรปัญญา M5342273 วิศวกรรมเซรามิก 4/6/2556 4/6/2558
713 นายอิศรา โคตุทา D5310296 ฟิสิกส์ 23/5/2556 23/5/2558
714 นายณัฐศักย์ เทพปรีชา B5157303 เทคโนโลยีอาหาร 24/9/2557 24/9/2559
715 นายณัฐศักย์ เทพปรีชา B5157303 เทคโนโลยีอาหาร 27/5/2556 27/5/2558
716 นายปาณิสรา วิชัยตระกูล D5210107 ชีววิทยา 19/4/2556 19/4/2558
717 นางสาวบังอร บำรุงพงษ์ D5330096 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 20/3/2556 20/3/2558
718 นางสาวสุภาวดี พิณเสนาะ B5256648 เทคโนโลยีอาหาร 2/4/2556 2/4/2558
719 นางสาวญาณิกา จิตรวิจารณ์ B5253852 เทคโนโลยีอาหาร 2/4/2556 2/4/2558
720 นางสาววิภาวี รัตนภาวี B5256846 เทคโนโลยีอาหาร 2/4/2556 2/4/2558
721 นางสาววิภาวี จำปาหอม B5256617 เทคโนโลยีอาหาร 2/4/2556 2/4/2558
722 นางสาวคชาภรณ์ อินจันทร์ B5256891 เทคโนโลยีอาหาร 2/4/2556 2/4/2558
723 นางสาวศุภราวรรณ ทนโคกสูง B5252824 เทคโนโลยีอาหาร 2/4/2556 2/4/2558
724 นางสาวพลอยไพลิน พันธ์บัว B5256433 เทคโนโลยีอาหาร 2/4/2556 2/4/2558
725 นางสาวลักษิกา คำพลทัน B5256839 เทคโนโลยีอาหาร 2/4/2556 2/4/2558
726 นางสาวเสาวภา เสริมผล B5256365 เทคโนโลยีอาหาร 2/4/2556 2/4/2558
727 นางสาวพิชญาณี โล่ห์ทองคำ B5252954 เทคโนโลยีอาหาร 2/4/2556 2/4/2558
728 นางสาวนับดาว มากจุ้ย B5256532 เทคโนโลยีอาหาร 2/4/2556 2/4/2558
729 นางสาวสุจิตรา เเก้วขาว B5256464 เทคโนโลยีอาหาร 2/4/2556 2/4/2558
730 นางสาวภิรมยา ลาพันธ์ B5256921 เทคโนโลยีอาหาร 2/4/2556 2/4/2558
731 นางสาวจามจุรี จันทร์สว่าง B5253142 เทคโนโลยีอาหาร 2/4/2556 2/4/2558
732 นางสาววิภาพร ชาภักดี B5252862 เทคโนโลยีอาหาร 3/4/2556 3/4/2558
733 นางสาวอัจฉรา ไพฑูรย์ B5254552 เทคโนโลยีอาหาร 7/3/2556 7/3/2558
734 นางสาวปราณี พิลึกนา B5157648 เทคโนโลยีอาหาร 1/3/2556 1/3/2558
735 นายสันติ ภูมิยิ่ง ผู้ช่วยวิจัย ฟิสิกส์ 30/10/3099 30/10/3102
736 นายสันติ ภูมิยิ่ง ผู้ช่วยวิจัย ฟิสิกส์ 1/3/2556 1/3/2558
737 นางสาวจีรัญชยา ธนสุวเสนไสว B5262649 อนามัยสิ่งแวดล้อม 7/2/2556 7/2/2558
738 นางนุจรินทร์ ศิริวาลย์ D5310043 เคมี 7/2/2556 7/1/2558
739 นางสาวปะการัง คำไกร M5210299 ชีววิทยา 4/2/2556 4/2/2558
740 นางสาวศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ D5110414 ชีววิทยา 4/2/2556 4/2/2558
741 นางสาวพัชรกัญญ์ ขำหินตั้ง M5410149 จุลชีววิทยา 4/2/2556 4/2/2558
742 นายสมชาย เมาสูงเนิน D4940111 วิศวกรรมเคมี 28/1/2556 28/1/2558
743 นายอาทิตย์ จตุพรพงศ์ชัย D5130153 เทคโนโลยีอาหาร 25/1/2556 25/1/2558
744 นางสาวสุกัญญา มีถม M5310043 ชีวเคมี 23/1/2556 23/1/2558
745 นายเจษฎา รุจิสมนภา M5342730 วิศวกรรมโลหการ 18/1/2556 18/1/2558
746 นายวิเชษฐ์ เผือกเเตง M5440627 วิศวกรรมโลหการ 10/1/2556 11/1/2556
747 นางสาวเจมิกา อัครเศรษฐ์นนท์ D5110384 ชีววิทยา 7/1/3100 7/1/3102
748 Pin Zhang D5430109 เทคโนโลยีอาหาร 7/1/3100 7/1/3102
749 นส.เบญจพร ยศบุรุษ D5410071 ฟิสิกส์ 26/5/2557 26/5/2559
750 นายปิติกมล คงสมัย D5340071 วิศวกรรมเคมี 26/5/2557 26/5/2557
751 นางสาวปณิตา ประสงค์ดี M5430185 เทคโนโลยีอาหาร 26/5/2557 26/5/2559
752 อาริยา B5256518 เทคโนโลยีอาหาร 14/1/2557 14/1/2559
753 นายธเนศ สืนธุ์ประจิม D5410095 ฟิสิกส์ 14/1/2557 14/1/2559
754 นส.ภัทริยา เพ็ญญาไสย B5157587 เทคโนโลยีอาหาร 13/1/2557 13/1/2559
755 นส.กมลวรรณ บุญสูงเนิน B5357086 เทคโนโลยีอาหาร 13/1/2557 13/1/2559
756 นส.กมลวรรณ บุญสูงเนิน B5357086 เทคโนโลยีอาหาร 1/5/2557 29/5/2557
757 นส.กมลวรรณ บุญสูงเนิน B5357086 เทคโนโลยีอาหาร 13/1/2557 13/1/2559
758 นายทรงยศ วงษ์สวรรค์ B5015146 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 31/5/2556 31/5/2558
759 นางสาววรวลัญช์ สำรวล M5230617 เทคโนโลยีอาหาร 31/5/2556 31/5/2558
760 นางสาวผ่องพรรณ ทรงวัฒนา D5430079 เทคโนโลยีชีวภาพ 31/5/2556 31/5/2558
761 นายเจษฎา ขจรฤทธิ์ D5510313 ฟิสิกส์ 31/5/2556 31/5/2558
762 นายเทอดเกียรติ แก้วพวง D5610198 เคมี 31/5/2556 31/5/2558
763 นางสาวตีรณา กรีธาธร M5430277 เทคโนโลยีชีวภาพ 31/5/2556 31/5/2558
764 นางสาวผ่องพรรณี นนทมาศ M5530083 เทคโนโลยีอาหาร 31/5/2556 31/5/2558
765 นายฐิติกร มหิสนันท์ D5530137 เทคโนโลยีอาหาร 31/5/2556 31/5/2558
766 นายบุญณรงค์ อาศัยไร่ D5240159 เทคโนโลยีธรณี 31/5/2556 31/5/2558
767 นางสาวสัณหจุฑา สัญพึ่ง ผู้ช่วยวิจัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
768 นายพศวีร์ ศรีวัฒนปิยังกูร M5540426 วิศวกรรมโยธา 31/5/2556 31/5/2558
769 นายจีรศักดิ์ สุพรมวัน M5540372 วิศวกรรมโยธา 31/5/2556 31/5/2558
770 นายอภิชาต ราชคำ M5440573 วิศวกรรมโยธา 31/5/2556 31/5/2558
771 Mrs.Kirin Khor M5430260 Biotechnology 31/5/2556 31/5/2558
772 Mr.Vu Nguyen Xuan D5530038 Biotechnology 31/5/2556 31/5/2558
773 นางสาว พิมพ์ชนก เหลือสูงเนิน M5542710 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
774 นางสาว อริยา จินดานันท์ M5542529 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
775 นาย ฐานันดร์ แย้มเพชร M5530052 เทคโนโลยีผลิตสัตว์ 31/5/2556 31/5/2558
776 นางสาวพิมพ์มาดา พรโรจน์ชัยภัค B5204229 วิศวกรรมเคมี 31/5/2556 31/5/2558
777 นางสาว ลิ้นจี่ พอสูงเนิน B5530205 วิศวกรรมเคมี 31/5/2556 31/5/2558
778 นาย ทศพร จันทเมธิ B5530229 วิศวกรรมเคมี 31/5/2556 31/5/2558
779 นางสาว ฐิตารีย์ ตั้งวนิชนิกุล B5529193 วิศวกรรมเคมี 31/5/2556 31/5/2558
780 นาย ธราธร ลิ้มศิริ B5530090 วิศวกรรมเคมี 31/5/2556 31/5/2558
781 นาย ชวัลวิชญ์ สมประสงค์ B5115754 วิศวกรรมอากาศยาน 31/5/2556 31/5/2558
782 นางสาว ลาวัณย์ สัมพันธ์พร B5317233 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 31/5/2556 31/5/2558
783 นางสาว ฐิติพร ปะนัดตะเน B5530120 วิศวกรรมเคมี 31/5/2556 31/5/2558
784 นางสาว เมตตา บัวพันธ์ B5227075 วิศวกรรมเคมี 31/5/2556 31/5/2558
785 นาย ชัยทัต ศรีสาคร B5213887 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
786 นาย ปุญญพัฒน์ แตงเผือก M5510153 ชีวเวชศาสตร์ 31/5/2556 31/5/2558
787 นาย ศุภชัย เถื่อนรัศมี B5342983 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
788 นางสาว ธมนวรรณ ไขโพธิ์ B5202324 วิศวกรรมเคมี 31/5/2556 31/5/2558
789 นางสาว โสภิญญา พิลาวัลย์ B5202386 วิศวกรรมเคมี 31/5/2556 31/5/2558
790 นางสาว อภิญญา ชูรัตน์ B5112661 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
791 นาย สุเมธ ศิริรจน์ D5510306 ฟิสิกส์ 31/5/2556 31/5/2558
792 นาย จิรพัฒน์ กัลป์ปภิญโญกุล M5510092 ฟิสิกส์ 31/5/2556 31/5/2558
793 นาย อติศักดิ์ ศรีตำแย B5321537 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
794 นาย อำพล นิตย์ไธสง B5306114 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
795 นาย ชิณวงศ์ วงศ์สาม B5329304 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
796 นางสาว นิชดา จิมขุนทด B5451104 เทคโนโลยีการผลิตพืช 31/5/2556 31/5/2558
797 นางสาว จิตรลดา ศรีเมือง B5350049 เทคโนโลยีการผลิตพืช 31/5/2556 31/5/2558
798 นางสาว สิริพร เชี่ยวจอหอ B5354009 เทคโนโลยีอาหาร 31/5/2556 31/5/2558
799 นาย ดนัย เพียรค้า B5202393 วิศวกรรมเคมี 31/5/2556 31/5/2558
800 นางสาว กานดา ผาตินาวิน B5320974 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 31/5/2556 31/5/2558
801 นาย ภุชงค์ ศรีหลิ่ง M5540129 วิศวกรรมเคมี 31/5/2556 31/5/2558
802 นาย ทวี สุนันตะ B5321612 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 31/5/2556 31/5/2558
803 นาย นที ฐานมั่น M5440191 วิศวกรรมเครื่องกล 31/5/2556 31/5/2558
804 นาย จีระเดช ธรรมศิริลักษณ์ B5324224 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
805 นางสาว จีระนันท์ จูชาวนา B5312733 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
806 นางสาว ปวีณา อ่อนรัมย์ B5310722 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
807 นาย พิษณุ พิมภา B5364558 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
808 นางสาว จิราภา เฮงมีชัย B5364756 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
809 นางสาว ไพลิน แย้มยิ้ม B5365197 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
810 นางสาว วรรณศิกา พูนสวัสดิ์ B5362660 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
811 นางสาว ลัดดา ศิริแข็ง B5361595 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
812 นางสาว กัญญารัตน์ เนตรเล็ก B5366224 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
813 นาย ยศวัฒน์ ยศกลาง B5328093 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
814 นาย อนุพงษ์ ชะโน B5303892 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
815 นาย ธนกร พึ่งเกษม B5323869 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
816 นางสาว เมธาวี พิศาลสังฆคุณ B5319183 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
817 นางสาว สุปรียา หนูทอง B5312948 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
818 นาย ธนภัทร รัตนะปุตโต B5340187 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
819 นาย อุดมศักดิ์ พรมลี B5300464 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
820 นางสาว เบญจมาศ จองแดง B5315826 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
821 นางสาว เพ็ญแข กาญจนกันติ B5315550 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
822 นาย อานนท์ มานิตย์ B5319503 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
823 นาย พนมพร ตาไธสง B5316106 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
824 นาย ณัฐนนท์ เดี่ยวผา B5313297 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
825 นางสาว พรพิสุทธิ์ พรหมวงศานนท์ B5444243 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 31/5/2556 31/5/2558
826 นาย ปานะพันธ์ ปานมา B5316205 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 31/5/2556 31/5/2558
827 นางสาว อัญชลี สระเสียงดี B5321445 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 31/5/2556 31/5/2558
828 นางสาว ปนัดดา สมัยกลาง B5302086 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 31/5/2556 31/5/2558
829 นาย ธงชัย ดำรี B5328079 วิศวกรรมขนส่ง 31/5/2556 31/5/2558
830 นางสาว โสมฤดี เทียมศรี B5341795 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
831 นางสาว โสรญา คลองบุ่งคล้า B5354528 เทคโนโลยีอาหาร 31/5/2556 31/5/2558
832 นางสาว พลอยไพลิน ดอกบัวเผื่อน B5356874 เทคโนโลยีอาหาร 31/5/2556 31/5/2558
833 นางสาว พรสุดา พาวิรัตน์ B5444267 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
834 นาย สรศักดิ์ ศรีชื่น B5225118 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
835 นาย ธรรมรัฐ วีระกุล B5241200 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
836 นาย พงศ์ปณต ศรีสวาท B5242269 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
837 นาย เฉลิมพันธ์ เขียวคำอ้าย D5510177 เคมี 31/5/2556 31/5/2558
838 นางสาว กีรดา สิมนาม B5242887 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
839 นางสาว ชฎาธาร แซ่อึ้ง B5328710 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
840 นางสาว สุพัฒสร แก้วเรือง B5315598 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
841 นางสาว ณัฐทยา สุภาเวท B5315468 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
842 นาย พินิจ วงศ์ไชย B5328833 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
843 นาย พิพัช แซ่อื๊ง B5342372 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
844 นางสาว ฐิติมา ปิ่นมณี B5317400 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
845 นางสาว ปรีดาภรณ์ เกตุพัฒน์ B5324859 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
846 นางสาว วรรณศิริ รวมธรรม B5361052 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
847 นางสาว สุพินยา บุตตโลบล B5365784 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
848 นาย ปริญญา ยาทิพย์ B5214204 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
849 นาย วิศรุต บางโป่ง B5212125 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
850 นางสาว ทิพย์สุดา ตั้งมั่นดี B5366279 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
851 นางสาว พรพิมล ทิศทะษะ B5365265 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
852 นางสาว เชษฐ์สุดา เพ็งวรรณ B5366613 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
853 นาย วศิน มุสิกา B5367726 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
854 นาย องอาจ สุยะพันธ์ B5363575 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
855 นางสาว ศิริรัตน์ สิทธิศร B5367962 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
856 นางสาว นัฐภรณ์ เสริมจันทร์ B5365739 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
857 นางสาว อลิสา เลิศแก้ว B5368167 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
858 นางสาว กฤษณา บุญเกื้อ B5362936 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
859 นางสาว นรีลักษณ์ ทองคำชู B5365258 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
860 นางสาว ปิยะพร สายแสง B5364398 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
861 นางสาว พิมภา ถานะ B5362684 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
862 นางสาว เอมิกา พรมมายอม B5366194 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
863 นางสาว ณัฐนันท์ ทับทิม B5367863 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
864 นางสาว กมลขวัญ ไชยศรีหา B5364893 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
865 นางสาว จิราพร ทำทอง B5365890 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
866 นางสาว นุชนาฏ ฤกษ์มงคล B5361298 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
867 นางสาว ณัฐธิดา ศรีภุมมี B5362516 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
868 นาย สุภัทรชัย ช้องวรากุล B5363049 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
869 นาย มนัส ตั้งสุขสันต์ B5367696 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
870 นาย ยุรนันท์ ท้าวทา B5368068 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
871 นางสาว เดือนเพ็ญ ศรีเกาะ B5361205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
872 นางสาว ขวัญเรือน จอมโคกสูง B5361489 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
873 นางสาว เทพนารี ครองสำราญ B5362189 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
874 นางสาว อัจฉรีย์ เมืองกลาง B5361212 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
875 นางสาว คุณากร กลิ่นภู่ B5361229 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
876 นางสาว กาญจนา พุฒทา B5361687 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
877 นาย วิษณุ คำเงิน B5366422 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
878 นางสาว ดารุณี ถิ่นวัฒนากูล B5363186 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
879 นางสาว จิตตรา บุดดาวงษ์ B5363247 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
880 นางสาว อุไรวรรณ พลสวัสดิ์ B5363865 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
881 นางสาว วิมล ลีสุขสาม B5364053 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
882 นางสาว รัตชดาพร นาใจ B5364251 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
883 นางสาว เนรัญชลา รามจะตุ B5363872 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
884 นาย พูลสวัสดิ์ ตุ่มศิริ B5363636 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
885 นาย วัชระ พิมพ์วงษ์ B5367337 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
886 นาย ใจเพชร แก้วโภคา M5542703 วิศวกรรมไฟฟ้า 31/5/2556 31/5/2558
887 นางสาว ศิริวิมล สาระติ B5363629 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
888 นางสาว อรวรรณ ช่วยประคอง B5368013 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
889 นางสาว จุฑาทิพย์ โพธิวงค์ B5361199 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
890 นางสาว กมลพรรณ ตาปิ๋วเครือ B5365357 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
891 นางสาว เนตรนภา บัวบาน B5361847 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
892 นางสาว ศิริพร โยรีพันธ์ B5361380 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
893 นางสาว อังษุมารินทร์ แสนเทพ B5367719 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
894 นางสาว จารุวรรณ ตาลสุกเรือง B5364442 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
895 นางสาว นิภา วงษ์เนตร B5362813 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
896 นางสาว ชนินาถ โพธิ์แก้ว B5363476 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
897 นางสาว ประภาพร ช่างปรุง B5362158 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
898 นางสาว มาลี พูนศรี B5362783 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
899 นางสาว จิรนันท์ จันทะเสน B5363773 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
900 นางสาว เพ็ญนุราช โนนสวาท B5362769 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
901 นางสาว ทิพามาศ อ่างทอง B5365814 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
902 นางสาว วิจิตรา ชัยรัตน์ B5364664 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
903 นางสาว พรรณิดา ชาติชำนาญ B5365128 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
904 นางสาว รสสุคนธ์ ประดับจิตร B5365586 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
905 นางสาว ดวงดาว คำแสน B5364282 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
906 นางสาว ดาวเรือง สว่างชุม B5365999 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
907 นางสาว หยาดพิรุณ ประเปดี B5366002 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
908 นางสาว พิมพิมล อุปัชฌาย์ B5365968 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
909 นางสาว นิศารัตน์ ทองอินทร์ B5365319 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
910 นางสาว สุธาทิพย์ แสงทอง B5361809 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
911 นางสาว ลักขณา พันธ์ปลาโด B5368075 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
912 นางสาว หนึ่งฤทัย ผารา B5366941 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
913 นางสาว สุภาวรรณ กรกระโทก B5362738 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
914 นางสาว วราลักษณ์ หนาสมัย B5361557 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
915 นางสาว ศริญญา ครากกระโทก B5364886 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
916 นางสาว กนกวรรณ ประเสริฐสังข์ B5366323 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
917 นางสาว พิมพ์สุจี กัญญาพลเชษฐ์ B5363704 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
918 นางสาว สิวิณีย์ ปลื้มกมล B5362103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
919 นางสาว เสาวลักษณ์ วิดี B5361953 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
920 นาย อภินันท์ เตือประโคน B5367382 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
921 นางสาว วันวิสา สบายจิตร B5319336 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
922 นางสาว อภิญญา สุวรรณเรือง B5327010 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
923 นาย วีระยุทธ บังแสง B5326358 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
924 นางสาว ผุสรัตน์ หวลกระโทก B5366200 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
925 นางสาว ณัฐฐา เถรกุล B5305407 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
926 นาย ศักดิ์ดา ศรีเนตร B5302437 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
927 นางสาว อุมาพร ด่านลำมะจาก B5326983 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
928 นาย อัครเดช ศรีชาดา B5367085 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
929 นางสาว มาลัยวรรณ อาจปรุ B5364336 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
930 นางสาว มุทิตา พลเจริญ B5364329 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
931 นางสาว ณภัทร ชาธิรัตน์ ผู้ช่วยนักวิจัย ฟิสิกส์ 31/5/2556 31/5/2558
932 นางสาว ไปรดา เชยประทับ D5210275 ชีวเวชศาสตร์ 31/5/2556 31/5/2558
933 นางสาว นันทนา ทองดี B5229246 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
934 นางสาว สุพิชฌาย์ อภิโชติศาสตร์ B5444205 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
935 นาย จิรศักดิ์ กระดานลาด B5213412 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
936 นาย ยุทธพงศ์ อยู่ยัง B5242719 วิศวกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
937 นางสาว สุดหทัย เป๋รัตนสำราญ B5361977 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
938 นางสาว ชนินาถ ก้อนทอง B5363827 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
939 นางสาว พรทิพย์ บุญทอง B5354955 เทคโนโลยีอาหาร 31/5/2556 31/5/2558
940 นางสาว ชนน์ชนก จันทร B5367917 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
941 นางสาว จริยา ผาทอง B5361717 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
942 นางสาว นฤมล จอมใจป้อ B5367115 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
943 นางสาว นริศรา เสนารินทร์ B5363216 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
944 นางสาว วัชราภรณ์ เอกทวีกูล B5368099 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
945 นางสาว จันทร์จิรา หาญพนม B5368174 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
946 นางสาว มลฤทัย ผลผลา B5366620 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
947 นางสาว สุภาวัลย์ พิมโคตร B5366644 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
948 นางสาว สุธีลา ยูโซะ B5366774 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
949 นางสาว ฐิติมา แสนชูปา B5364916 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
950 นางสาว แพพิลัย สุคนนท์ B5361755 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
951 นางสาว ปิยะพร สายยศ B5364688 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
952 นางสาว สุภาวดี อุลเว B5364701 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
953 นางสาว หทัยรัตน์ แก้วก่อง B5368020 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
954 นางสาว สิริลักษณ์ แก้วหลิบ B5362790 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
955 นางสาว พิชชาภา กองเทพ B5364299 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
956 นาย ยุทธนา เชื้อน้อย B5367580 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
957 นาย จิรพล ใจสุข B5219711 วิศกรรมโลหการ 31/5/2556 31/5/2558
958 นางสาว วริศรา แผ่นชัยภูมิ B5365418 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
959 นาย นิติพันธ์ แสงประเสริฐ B5361083 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
960 นาย สืบศักดิ์ หอมประพันธ์ B5360680 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
961 นางสาว อรปภา ทองอุดม B5361472 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31/5/2556 31/5/2558
962 นาย ฉัตรชาย กันทิยะ B5444250 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 31/5/2556 31/5/2558
963 นางสาว วชิราพร พรมมา B5108268 วิศวกรรมเคมี 31/5/2556 31/5/2558
964 นาย ราชันย์ จูมทอง B5126613 วิศวกรรมเคมี 31/5/2556 31/5/2558
965 นาย วีระชัย ดวงแก้ว B5263790 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
966 นางสาว จิราภรณ์ เดินงาม B5362059 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
967 นางสาว สุกัญญา ขำโคกสูง B5366675 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
968 นางสาว วิภารัตน์ เกิดวัน B5366330 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
969 นางสาว กุลสินี ชูศรี B5367610 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
970 นางสาว จรินธร หารเสนา B5367429 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
971 นางสาว อวัสดา จุลรัตน์ B5367597 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
972 นาย ธัชชัย เยี่ยมสูงเนิน B5363674 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
973 นาย วีรพงษ์ ทันจังหรีด B5362493 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
974 นางสาว สุดารัตน์ สุขร่วม B5362370 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
975 นางสาว สุภัทรา วงศ์เจริญ B5364220 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
976 นางสาว กมลชนก เจนการช่าง B5362400 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
977 นาย ธวัชชัย ติรักษา B5362219 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
978 นางสาว จารุวรรณ จำแม่น B5364237 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
979 นางสาว ภัทราภรณ์ ภู่แก้ว B5366712 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
980 นางสาว อารยา เทวงษา B5364169 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
981 นางสาว สุจิตตรา พินิจสัย B5366293 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
982 นางสาว เมริษา ตาเขียววงศ์ B5366972 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
983 นางสาว ชนิษฐา ก้อนทอง B5363834 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
984 นางสาว อัมพร โพธิ์จันทะ B5365821 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
985 นางสาว สุชาวดี ภาณุรัตน์ B5361878 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
986 นางสาว จุฑารัตน์ จิปูนาโพธิ์ B5368129 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
987 นางสาว ณิชกานต์ คำภาพันธ์ B5367214 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
988 นางสาว ศรัญญา พิมหาญ B5364039 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
989 นางสาว เกษมณี แซ่อึง B5361144 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
990 นางสาว ดวงกมล วงษ์ศรี B5363025 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
991 นางสาว พิมพ์อัมพร ตั้งตระกูล B5363162 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
992 นางสาว จริยา เวทพิทักษ์ B5363117 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
993 นางสาว ภัทรจิรา สังขระ B5363179 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
994 นางสาว ทรรศนียา มาสขาว B5361571 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
995 นางสาว กัญญารัตน์ นาคอก B5365715 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
996 นางสาว อริษา จันทร์ทำ B5361915 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
997 นางสาว อรอุมา จันทรักษ์ B5367399 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
998 นางสาว อรวรรณ คำยันต์ B5366118 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
999 นางสาว จรรยา ศรีเคลือบ B5367412 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1000 นางสาว สรัณญา ฉายเพิ่ม B5363353 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1001 นางสาว วารุณี ประทุมรัตน์ B5367566 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1002 นางสาว ศิรินันท์ ต้นพุดซา B5363292 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1003 นาย วราชิต ขรรค์แก้ว B5364879 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1004 นาย เกียรติขจร เผือกไธสง B5365777 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1005 นางสาว วลัญญาภรณ์ จันทร์เพ็ญมงคล B5363155 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1006 นางสาว สุดารัตน์ อุทัยชิน B5356997 เทคโนโลยีอาหาร 31/5/2556 31/5/2558
1007 นางสาว จริญญา กูบกระโทก B5364305 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1008 นางสาว วิไลวรรณ กันกระโทก B5364312 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1009 นางสาว ทิวาภรณ์ อุปพลเถียร B5364138 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1010 นางสาว วารุณี สุขยี่ B5366743 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1011 นางสาว เพชราภรณ์ มีทอง B5362622 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1012 นางสาว สุทธิลักษณ์ ปันสุข B5362387 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1013 นางสาว อัจจิรา จันทร์สูงเนิน B5366453 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1014 นางสาว โรฮานี มะแซ B5368204 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1015 นางสาว วรรษมน พวงไธสง B5367023 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1016 นางสาว พิมพ์นัดดา มะโรงศรี B5362028 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1017 นาย สรายุทธ อุณจะนำ B5367474 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1018 นางสาว ธัญญรัตน์ อุณารักษ์ B5360796 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1019 นางสาว อารดา วิเชฏฐพงษ์ B5365340 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1020 นางสาว กาญจนา โครตสีเมือง B5365098 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1021 นางสาว จิณณพัต บานเย็น B5363391 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1022 นางสาว สุชาวดี ใกล้สว่าง B5361045 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1023 นางสาว สุจิตรา ประทุมตรี B5363520 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1024 นาย ทัตดนัย ตึกประโคน B5367481 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1025 นาย ฤทธิไกร นามเกษ B5366880 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1026 นาย นิรันดร์ สาลี B5360666 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1027 นางสาว วิจิตรา สีสุวรรณ์ B5365807 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1028 นางสาว สุภมาส อุตสาหะ B5366897 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1029 นาย ภัควัฒน์ ทองแสง B5366606 อนามัยสิ่งแวดล้อม 31/5/2556 31/5/2558
1030 นางสาว ธาริณี ฤทธิรณ M5342235 เทคโนโลยีธรณี 31/5/2556 31/5/2558
1031 นาย ณัฐกร ม่วงชุ่ม B5144303 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
1032 นาย อรรถพล โค้วประดิษฐ์ B5108152 วิศวกรรมเซรามิก 31/5/2556 31/5/2558
1033 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ก่อสินวัฒนา M5540587 เทคโนโลยีธรณี 31/5/2556 31/5/2558
1034 นางสาว พิชญา พันวัน B5328345 วิศวกรรมขนส่ง 31/5/2556 31/5/2558
1035 นางสาว วารณี ศรีสุจันทร์ M5542581 วิศวกรรมเคมี 31/5/2556 31/5/2558
1036 Mr.Nlguyen Chi Thanh D5540082 Polimer Engineering 30/1/2555 30/1/2557
1037 Ms.Sandar Moe M5430055 Crop Procuction 30/1/2555 30/1/2557
1038 น.ส.ชมภูนุช วิริยะพันธ์ D5030071 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1039 นายพันธมิตร กลิ่นพันธุ์ B5202799 วิศวกรรมเคมี 4/1/2556 4/1/2558
1040 นางสาวลดาวรรณ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยวิจัย วิศวกรรมพอลิเมอร์ 4/1/2556 4/1/2558
1041 นายธนศิลป์ ภูมิพักตร์ B5015276 วิศวกรรมเคมี 4/1/2556 4/1/2558
1042 นายสิทธิพงษ์ พรหมแดน B5320288 วิศวกรรมเครื่องกล 4/1/2556 4/1/2558
1043 นายชุติพงษ์ สายจันทร์ B5306817 วิศวกรรมเครื่องกล 4/1/2556 4/1/2558
1044 นางสาวสุภาพร ศิริเล็ก B5301195 วิศวกรรมเครื่องกล 4/1/2556 4/1/2558
1045 นางสาวศิริวรรณ ณะวงษ์ D5330171 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1046 นางสาวพรอริยา ฉิรินัง D5330188 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1047 นางสาวศิรินทิพย์ แก้วประกาย B5356614 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1048 นายชนากิตติ์ หงษ์ทอง B5016426 วิศวกรรมไฟฟ้า 4/1/2556 4/1/2558
1049 นางสาวอำพร โอ่งอินทร์ B5450527 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1050 นางสาวอินทร์ธิรา เรืองศุภพัฒน์ B5450466 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1051 นางสาวมะลิวรรณ โพธิ์ตา B5456970 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1052 นางสาวณัชชา บุญสนอง B5256969 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1053 นายปิติพงศ์ ชาญชัยศรี B5227723 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1054 นางสาวยุวธิดา ปักโคทานัง D5510030 เคมี 27/12/2555 27/12/2557
1055 นางสาวกิตติพร เจิมจะบก B5458806 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1056 นางสาวสุวารี สุริยนต์ B5458875 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1057 นางสาวศิริวรรณ งีสันเทียะ B5458738 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1058 นางสาวทิพย์วรรณ ชัยเพ็ชร B5451630 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1059 นางสาวขนิษฐา อุปวงค์ B5451524 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1060 นางสาวรุ่งอรุณ โครกกรวด B5451586 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1061 นางสาวยุวธิดา เลิศคอนสาร B5450893 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1062 นางสาวนิภารัตน์ ค้าข้าว B5456871 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1063 นางสาวอัมพร โพธิ์นอก B5450152 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1064 นางสาวปรัชญาพร โนนพลกรัง B5456796 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1065 นางสาวณัชชา ก่อประภากิจ B5240272 วิศวกรรมการผลิต 4/1/2556 4/1/2558
1066 นางสาวเฉลิมขวัญ อริยะวงศ์ ผู้ช่วยวิจัย วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1067 นายกงจักร ลมวิชัย ผู้ช่วยวิจัย วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1068 นางสาวทิพย์สุภินทร์ หินซุย D5140121 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4/1/2556 4/1/2558
1069 นายญาณวรุตม์ คำชื่น M5410248 ชีววิทยา 4/1/2556 4/1/2558
1070 นายเอกชัย ประภารัตน์ B5117017 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 4/1/2556 4/1/2558
1071 นายธนาธิวัฒน์ นระประทีปต์ D5540372 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 4/1/2556 4/1/2558
1072 นางสาวเบญจวรรณ วานมนตรี M5540631 วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1073 นายเกียรติศักดิ์ ใจโต M5540617 วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1074 นางสาวนาฏชนก ปรางปรุ D5540280 วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1075 นางสาวกาญจนา มะโนลา B5452569 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1076 นางสาววรุณยุพา เชื่อมตะคุ B5451265 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1077 นางสาววจี ใจแก้ว M5510016 เคมี 4/1/2556 4/1/2558
1078 นางสาวอัจฉรา ปะวะเสริม B5450336 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1079 นางสาววิภาดา จันโทวาส B5450367 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1080 นายกิตติพจน์ สิริชัยเวชกุล M5410231 ชีวเวชศาสตร์ 4/1/2556 4/1/2558
1081 นางสาวสุพรรณี ปรางแก้ว B5452866 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1082 นางสาววิลาวรรณ ทิมทอง B5452699 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1083 นางสาวน้ำผึ้ง แกมกล้า B5456963 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1084 นางสาวนัฎฐา ดำนา B5452248 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1085 นางสาวนิรชา สาโหมด B5456765 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1086 นางสาวญาตาวี แววนำ B5456949 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1087 นางสาวพัชราภรณ์ รัตนมณีนิล B5457076 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1088 นางสาววันวิสาห์ คุ้มกระโทก B5357963 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1089 นางสาวจุลลดา ปินะกัง B5340156 วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1090 นางสาวสุนิษา อังกาบเพชร B5456901 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1091 นางสาวจิระประภา บุญใส B5458868 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1092 นางสาวศรารัตน์ เมาขุนทด B5451623 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1093 นางสาวธิดาพร ภูบุญลาภ B5452217 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1094 นางสาวอิศรารัตน์ จอกแก้ว B5456789 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1095 นางสาวอนุธิดา สิทธิมาตร B5456826 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1096 นายสุพัฒน์พงษ์ มุ่งเจริญกิจ B5456574 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1097 นางสาววัชราภรณ์ ทุมเมืองปัก B5355167 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1098 นางสาวกัลย์สุดา สวัสดี B5354818 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1099 นางสาวสุดาพร สืบวงค์ B5450626 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1100 นางสาวสกาวกานต์ กลอนโพธิ์ B5450183 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1101 นางสาวศิริพร โคตรวงค์ B5450572 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1102 นางสาวสุวิภา ภูมลี B5450237 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1103 นางสาวกรกนก กินเส่ง B5450121 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1104 นางสาวรุ่งนภา มณีกระโทก B5452729 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1105 นางสาวอายูมิ นาคใหม่ B5456703 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1106 นางสาวศิริพร เพิกขุนทด B5456758 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1107 นายสุรศักดิ์ จันทร์ศิริ B5452057 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1108 นางสาวทัศนีย์ เจริญศรี B5452927 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4/1/2556 4/1/2558
1109 นางสาวนิศาชล จันทะคุณ B5450541 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1110 นางสาวโชติรส คือสูงเนิน B5450510 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1111 นายณัฐพล แพทย์เกาะ B5456833 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1112 นายเฉลิมพงศ์ เยาวภาค B5450954 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1113 นายปริญ โพนยะพันธ์ B5457045 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1114 นายประสงค์ มาตย์นอก B5452149 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1115 นายอนุวัฒน์ สูนนอก B5458844 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1116 นางสาวรสสุคนธ์ เหลือมศรีจันทร์ B5458783 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1117 นางสาวทานตะวัน สมานเกียรติ B5458776 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1118 นางสาวฐิติมา พรมลัง B5458851 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1119 นางสาวกัญชลิดา ศิลานันท์ B5450213 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1120 นางสาวทัศนีย์ ปักษีเลิศ B5350179 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1121 นางสาวศศิปภา งามเลิศ B5458660 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1122 นางสาวอธิมา กะฐินเทศ B5358281 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1123 นางสาวสุภัทรา พลสูงเนิน B5354078 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1124 นางสาวสาวิตรี ศรีสุวรรณ์ D5540402 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 4/1/2556 4/1/2558
1125 นางสาวจุฑามาศ คงสมบัติ B5208449 วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1126 นางสาวจุฑามาศ เข็มขาว B5216680 วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1127 นางสาววรัทยา พิมทอง B5459094 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1128 นายธันวา พุดเผือกผ่อง B5256068 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4/1/2556 4/1/2558
1129 นายวุฒิชัย รสชาติ D5510214 เคมี 4/1/2556 4/1/2558
1130 นางสาววิยดา แสนนาวา D5510207 เคมี 4/1/2556 4/1/2558
1131 นางสาวปาลิตา คชประดิษฐ์ ผู้ช่วยวิจัย เคมี 4/1/2556 4/1/2558
1132 นางอมรรัตน์ แท่งทอง ผู้ช่วยวิจัย เคมี 4/1/2556 4/1/2558
1133 นายจีรวัฒน์ วิทย์กิตติลักษณ์ B5325030 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1134 นางสาวกนกพรรณ พุตดอน B5559442 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1135 นางสาวกัลยาณี ปอสูงเนิน B5143122 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1136 นางสาวทิพวรรณ กกขุนทด B5143122 วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1137 นางสาวนัธฐาภรณ์ วามะกัน B5559497 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1138 นางสาวนัธฐาภรณ์ วามะกัน B5559497 เทคโนโลยีการผลิตพืช 10/11/3100 10/11/3102
1139 นายธนากร แนวกลาง M5440146 วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1140 นางสาวจิรนันท์ พุฒศิริ B5313761 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1141 นางสาวเบญจกาญจน์ บุญวร M5510023 เคมี 4/1/2556 4/1/2558
1142 Mr. THANH CHI NGUYEN D5540082 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 4/1/2556 4/1/2558
1143 นายณัฐพล สะมะบุบ B5327362 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1144 นางสาววริษฐา แก้วจันลา B5206001 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1145 นางสาวกิตติกานต์ แก้วขอนแก่น B5206964 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1146 นายธงไชย ก่ำแก้ว B5216819 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1147 นางสาวแพรวพรรณ เรือมา B5356737 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1148 นายนพนันท์ อินทร์แก้ว B5304561 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1149 นายอภิชัย หลงละเลิง B5325153 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1150 นายมานะศักดิ์ ทิพย์ภูจอม M5440160 วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1151 นายจาตุรงค์ สิงเต B5316373 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1152 นายกฤษดา คลอยกิ่ง B5316458 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1153 นายกิตติรัช วรคุฒ B5313983 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1154 นางสาวอรุณโรจน์ เทียมพล B5451883 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1155 นายวีราทร ตันธีระพลชัย B5308590 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1156 นายรัชพงศ์ จ่าเมือง B5307562 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1157 นางสาวปฏิมาพร สุขมาก D5240135 วิศวกรรมโยธา 4/1/2556 4/1/2558
1158 นางสาวอรทัย มั่นสา B5354319 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1159 นางสาวกนกกานต์ รับไพรี B5354696 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1160 นางสาวพรนิภา เพ็ชรไทย B5242856 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1161 นางสาวจิณห์วรา เอ็นดู D5510023 เคมี 4/1/2556 4/1/2558
1162 นางสาววงศ์วิมล ศรีวิชา B5354214 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1163 นายเฉลิมพร ขอนโพธิ์ B5458714 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1164 นางสาวรัชนีภรณ์ ป้อมไชยา B5452835 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1165 นายอลงกรณ์ เชื้อกุล B5321803 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1166 นางสาวจิรประภา ร่มกลาง B5310364 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1167 นางสาวนรินธร สธนเสาวภาคย์ B5330812 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1168 นายสุทธิพงษ์ หุ้มไธสง B5450824 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1169 นางสาวณัฐพร มุมทอง B5354443 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1170 นางสาวดาวิกา วงค์มะเริง B5456581 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1171 นางสาวกอบกุล คำมงคุณ B5251179 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1172 นายธีระพงษ์ บุญรักษา M5542222 วิศวกรรมไฟฟ้า 4/1/2556 4/1/2558
1173 นายภาณุวัฒน์ อำทำ M5540273 วิศวกรรมไฟฟ้า 4/1/2556 4/1/2558
1174 นางสาวโอบอ้อม พุ่มมี B5356904 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1175 นางสาวนภาพร สุขชนะ B5358069 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1176 นายโชติวิทย์ สังฆมณี B5457007 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1177 นางสาวจุฬารัตน์ อ่อนโส B5451050 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1178 นางสาวสุนันทา วงศ์ณรงค์ B5457014 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1179 นางสาวน้ำผึ้ง พิมพ์ดี B5354825 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1180 นางสาวธิติมา ทองอ่อน B5457168 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1181 นางสาวทิพาภรณ์ สังข์วัย B5311774 วิศวกรรมโลหการ 4/1/2556 4/1/2558
1182 นางสาวสุนารี โชคนัด B5510184 ชีวเคมี 4/1/2556 4/1/2558
1183 นางสาวบงกช ทวีศิลป์ B5456802 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1184 นางสาวพันธมาศ อ่วมใจอ่อน B5450602 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1185 นางสาวชลธิชา โพธิ์ปาน B5452637 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1186 นางสาววัลลิภา สายแก้ว B5450718 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1187 นางสาวอรุณทิพย์ ศรีวิลัย B5450633 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1188 นายจักรพงษ์ พันเพ็ช B5354986 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1189 นางสาวลลิตา บุญประเสริฐ B5355280 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1190 นางสาวณิชารีย์ สมศรี B5356713 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1191 นางสาวสุพรรณิการ์ วันทองหลาง B5356720 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1192 นางสาวอารญา บุญยิ่ง B5356898 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1193 นางสาวอลิษา เครือวงษ์ B5355082 เทคโนโลยีอาหาร 4/1/2556 4/1/2558
1194 นายสุธี คิดดี B5452842 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1195 นายบุญญฤทธิ์ วงค์ก่อ B5263684 อนามัยสิ่งแวดล้อม 4/1/2556 4/1/2558
1196 นายณัฐพล ใจซื่อ B5451395 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1197 นางสาวกัญญา ประชุมฉลาด B5451838 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1198 นายธราวุธ บุญน้อม M5340163 วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1199 นายนัยวัฒน์ สุขทัง D5340019 วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1200 นายณัฐพงษ์ ประภาการ D5340040 วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1201 นางสาวสาวิตรี คำหอม D5340057 วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1202 นายวิเชียร ดวงสีเสน M5340125 วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1203 นายศรัลย์ ปานศรีพงษ์ D5140138 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4/1/2556 4/1/2558
1204 นายสืบพงศ์ ใบแย้ม ผู้ช่วยวิจัย วิศวกรรมเกษตร 4/1/2556 4/1/2558
1205 นายสิทธิโชค ริตเพ็ชร D5410286 ชีวเวชศาสตร์ 4/1/2556 4/1/2558
1206 นางสาวสมสมร สุขพงษ์ M5410286 ชีวเวชศาสตร์ 4/1/2556 4/1/2558
1207 นางสาวปาริชาติ เมืองนาม B5452347 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1208 นางสาวสุราวดี รายณะสุข B5452408 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4/1/2556 4/1/2558
1209 นายอานนท์ มุ่งอุ่นกลาง B5028504 วิศวกรรมเคมี 21/8/2555 1/6/2557
1210 นายธิติภพ ศิริสุนทรพานิช M5540136 วิศวกรรมเคมี 21/8/2555 1/6/2557
1211 นางสาวสุจิตรา ดวงศรี D5440351 วิศวกรรมเคมี 21/8/2555 1/6/2557
1212 นางสาวสุภาภรณ์ ใบยา D5110360 ชีวเคมี 21/8/2555 1/6/2557
1213 นายพันธมิตร กลิ่นพันธุ์ B5202799 วิศวกรรมเคมี 21/8/2555 1/6/2557
1214 นายภัทร โสงขุนทด B5357451 เทคโนโลยีการผลิตพืช 21/8/2555 1/6/2557
1215 นายพรชัย คำหอม M5342761 เทคโนโลยีธรณี 21/8/2555 1/6/2557
1216 นางสาวปิยนุช จันทะชำนิ B5200719 วิศวกรรมการผลิต 21/8/2555 1/6/2557
1217 นางสาวปรางฉาย พินธุกร B5354245 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1218 นางสาวภาวิณี ราษฎร์ภักดี B5352401 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 21/8/2555 1/6/2557
1219 นางสาวชนินันท์ วนพานิช B5356690 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1220 นางสาวณัฐธิดา พรมศรี B5356966 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1221 นายบุรินทร์ สีเผือก B5240692 วิศวกรรมยานยนต์ 21/8/2555 1/6/2557
1222 นางสาวสุนิสา นาดี B5356782 เทคโนโลยีอาหาร 14/11/2557 14/11/3102
1223 นางสาวสุนิสา นาดี B5356782 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1224 นางสาวณัฏฐา อนันต์ก้านตง B5356812 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1225 นายประวิทย์ วงศ์ศรีแก้ว B5117383 วิศวกรรมเคมี 21/8/2555 1/6/2557
1226 นางสาวมณีนุช แนบพุดซา B5357093 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1227 นางสาวกมลวรรณ บุญสูงเนิน B5357086 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1228 นางสาวละอองดาว น้อมสูงเนิน B5354535 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1229 นางสาวสิรินดา ศักดิ์ศรี B5354894 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1230 นางสาวจิณณพัต รัตนโสภณกุล B5354573 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1231 นางสาววิชุดา กัณหาพรม B5354238 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1232 นางสาวสุธิสา เปรมชนม์ B5356652 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1233 นางสาวสุธิสา เปรมชนม์ B5356652 เทคโนโลยีอาหาร 20/11/2557 20/11/3102
1234 นางสาวสิรินันท์ เกษตรเวทิน B5355327 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1235 นายสาธิต ดีจริง B5314942 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1236 นางสาววาศินี เหมือนจีน B5311989 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1237 นายทนงศักดิ์ ยิ่งนคร M5540471 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1238 นายธนกิต สีเกาะ M5442591 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1239 นายประจักษ์ มุ่งเย็นกลาง B5357499 เทคโนโลยีการผลิตพืช 21/8/2555 1/6/2557
1240 นายจักรกฤษณ์ สุขสงวน B5319510 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1241 นางสาวพิณิตตา ผลาทิพย์ M5442621 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 21/8/2555 1/6/2557
1242 นางสาวสุพัตรา จงดี B5353620 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1243 นายธเนศ ขาวนวล M5442614 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 21/8/2555 1/6/2557
1244 นางสาวรัชฏ์วรรษ์ เวชทรัพย์ M5540488 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 21/8/2555 1/6/2557
1245 นางสาวปานชีวา สกุลสุดแสวง M5530076 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1246 นางสาวปานชีวา สกุลสุดแสวง M5530076 เทคโนโลยีอาหาร 15/10/2557 15/10/3102
1247 นางสาวอคิฆ์ราห์ วงค์คำจันทร์ B5340330 วิศวกรรมยานยนต์ 21/8/2555 1/6/2557
1248 นายศิรภพ โพธิ์พันธุ์ไม้ B5241262 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1249 นางสาวปฤศนีย์ สุวรรณภูมิ B5226672 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1250 นายวุฒิกร เปานิล M5442607 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1251 นายวุฒิกร เปานิล M5442607 วิศวกรรมโลหการ 22/9/2557 22/9/3102
1252 นางสาวพาขวัญ ชำนาญนก B5214990 วิศวกรรมการผลิต 21/8/2555 1/6/2557
1253 นางสาวธนัชพร มหานาม D5410323 ชีวเวชศาสตร์ 21/8/2555 1/6/2557
1254 นางสาวพรทิชา เหมือนจีน M5410293 ชีวเวชศาสตร์ 21/8/2555 1/6/2557
1255 นางสาวอารีย์ ทินกระโทก ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 21/8/2555 1/6/2557
1256 นางสาวรุจิรัชช์ โพธิ์เนียม B5200597 วิศวกรรมการผลิต 21/8/2555 1/6/2557
1257 นางสาวอภิญญา อมศิริ ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีการผลิตพืช 21/8/2555 1/6/2557
1258 นางสาวขวัญฤทัย แสงฉาย ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีการผลิตพืช 21/8/2555 1/6/2557
1259 นางสาวดลยา เลิศฤทธิ์ภูวดล B5308248 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1260 นายธีรพล พิมจักษุ B5324798 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1261 นางสาวอารดา งีเกาะ B5308989 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1262 นายธนิต ถมหิรัญ B5128945 วิศวกรรมเคมี 21/8/2555 1/6/2557
1263 นายสุขสันต์ ช่างเหล็ก D5510160 ชีวเวชศาสตร์ 21/8/2555 1/6/2557
1264 นายสุขสันต์ ช่างเหล็ก D5510160 ชีวเวชศาสตร์ 26/3/2558 26/3/3104
1265 นางสาวโสธิชา กิจอาสา M5342341 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 21/8/2555 1/6/2557
1266 นายสนั่น จันทร์หอม D5430178 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1267 นายสนั่น จันทร์หอม D5430178 เทคโนโลยีอาหาร 14/11/2557 14/11/3102
1268 นางสาวสุทธิลักษณ์ ขวัญไตรรัตน์ ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 21/8/2555 1/6/2557
1269 นายกิตติพงศ์ นาคถนอม B5132218 วิศวกรรมการเกษตรและอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1270 นางสาวสุนารี โชคนัด M5510184 ชีวเคมี 21/8/2555 1/6/2557
1271 นายศิวา เวียงสันเทียะ B5255535 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 21/8/2555 1/6/2557
1272 นายยุทธภูมิ แก้วคำ B5300235 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1273 นายวงศธร สืบสาย B5323630 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1274 นายสุทธินันท์ กุลสุวรรณ B5312368 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1275 นางสาวฟาติมา อุดมเดช B5318193 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1276 นางสาวกาญจนา บัวสุข B5324491 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1277 นางสาวนิรามัย ไตรยวงศ์ M5342747 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 21/8/2555 1/6/2557
1278 นายจตุรงค์ กล่ำพรมราช B5311927 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1279 นางสาวจินต์จุฑา กรรณเทพ B5357246 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1280 นางสาวจินตนา โนนทะเสน B5354948 เทคโนโลยีอาหาร 21/8/2555 1/6/2557
1281 นางสาวพัชรกัญญ์ ขำหินตั้ง M5410149 จุลชีววิทยา 21/8/2555 1/6/2557
1282 นางสาวนารถชนก ศรีโท D5510245 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 21/8/2555 1/6/2557
1283 นายเจษฎาภรณ์ เชื้อพันธ์ B5208166 วิศวกรรมยานยนต์ 21/8/2555 1/6/2557
1284 นางสาวทิพวรรณ พิมพ์จันทร์ D5410040 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 21/8/2555 1/6/2557
1285 นางสาวทิพวรรณ พิมพ์จันทร์ D5410040 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 26/9/2557 26/9/3102
1286 นางสาววราภรณ์ บุญรอด D5510078 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 21/8/2555 1/6/2557
1287 นางสาวปานประดับ สินปรุ D5510085 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 21/8/2555 1/6/2557
1288 นางสาวสุวรรณี พัฒนประดิษฐ์ B5314898 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1289 นางสาวจันทร์จิรา จิตรพินิจ B5316175 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1290 นายชาญณรงค์ เพราะผักแว่น B5303670 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1291 นางสาววิมพ์วิภา ทองนพคุณ B5307432 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1292 นายอาทิตย์ ช่างหล่อ B5309832 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1293 นางสาวนิลุบล ผ่องหรีด B5305445 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1294 นายธนาวิทย์ จินดางาม B5329489 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1295 นางภรพนา บัวเพชร์ D5310128 ฟิสิกส์ 21/8/2555 1/6/2557
1296 นายธนชาติ เอกนภากุล D5310135 ฟิสิกส์ 21/8/2555 1/6/2557
1297 นายเลิศฤทธิ์ ชื่นเจริญ B5321348 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1298 Borano Te D5540167 Environment 21/8/2555 1/6/2557
1299 Borano Te D5540167 Environment 12/9/2557 12/9/3102
1300 นางสาวนรีภรณ์ ปุณวัชระพิศาล B5324668 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1301 นางสาวนิตยา จิ้มกระโทก B5314904 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1302 นายรังสรรค์ ดวงแก้ว M5530014 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 21/8/2555 1/6/2557
1303 นายรังสรรค์ ดวงแก้ว M5530014 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 26/9/2557 26/9/3102
1304 นางสาวพิมพันธ์ ละดอกท่า M5530045 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 21/8/2555 1/6/2557
1305 นางสาวพิมพันธ์ ละดอกท่า M5530045 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 26/9/2557 26/9/3102
1306 นายยศรวี ชาจันทึก B5307593 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1307 นายอานนท์ อ้นสันเทียะ B5307982 วิศวกรรมโลหการ 21/8/2555 1/6/2557
1308 นายสิทธิชัย แซงภูเขียว B5251711 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 21/8/2555 1/6/2557
1309 นางสาวอัจฉรา ปัตเตย์ B5255757 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 21/8/2555 1/6/2557
1310 นางสุรัตนา กลอยพรมราช B5251827 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 21/8/2555 1/6/2557
1311 Ms. Zhang Pin D5430109 Food Technology 21/8/2555 1/6/2557
1312 นายอรรถพล หนูแก้ว B5358113 วิศวกรรมยานยนต์ 1/6/2555 1/6/2557
1313 นางสาวจิตรารัตน์ จอกกิ่ว B5328604 วิศวกรรมยานยนต์ 1/6/2555 1/6/2557
1314 นางสาววิมลพันธ์ กันแก้ว B5204168 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 1/6/2555 1/6/2557
1315 นางสาววาสนา วงศ์งาม ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีอาหาร 1/6/2555 1/6/2557
1316 นายวีระยุทธ โยตะสิงห์ ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 1/6/2555 1/6/2557
1317 นางสาวจิราพร ชุมพล ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 1/6/2555 1/6/2557
1318 นางสาวปาลิตา แปวไธสง ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 1/6/2555 1/6/2557
1319 นางสาวอรุณรัตน์ คำแหงผล ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 1/6/2555 1/6/2557
1320 นางสาวกนกพร พลเยี่ยม ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 1/6/2555 1/6/2557
1321 นางสาวศศิวิมล ชุมแวงวาปี ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 1/6/2555 1/6/2557
1322 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสุข ผู้ช่วยวิจัย ชีววิทยา 1/6/2555 1/6/2557
1323 นางสาวปัทมาวดี เกียรติเบญจกุล D5030132 เทคโนโลยีอาหาร 1/6/2555 1/6/2557
1324 นายสมเกียรติ ศรีพงษ์ประไพ M5230631 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1325 นางสาวปาริตา แจ้งกูล B5355457 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1326 นางสาวรัตนา เทินสะเกษ ผู้ช่วยวิจัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1327 นางสาวนุชจิรา ไชยวัน B5251421 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1328 นายภาณุวัฒน์ ครองคารมณ์ M5240388 วิศวกรรมเซรามิก 1/6/2555 1/6/2557
1329 นายเดชสิทธิ์ เล็กวานิช B5229727 วิศวกรรมเครื่องกล 1/6/2555 1/6/2557
1330 นายนัฐศักดิ์ ฤาชา B5201082 วิศวกรรมเกษตร 1/6/2555 1/6/2557
1331 นายกาจบดินทร์ หมายสม B5219575 วิศวกรรมเกษตร 1/6/2555 1/6/2557
1332 นางสาวสมฤดี จันทร์หนู B5203529 วิศวกรรมเซรามิก 1/6/2555 1/6/2557
1333 นายเจนวิทย์ รักษาพินธ์ B5229154 วิศวกรรมเกษตร 1/6/2555 1/6/2557
1334 นายภัทรพล ตันตระกูล B5241163 วิศวกรรมเกษตร 1/6/2555 1/6/2557
1335 นายวันชัย แก้วฉลาด B5216451 วิศวกรรมเกษตร 1/6/2555 1/6/2557
1336 นางสาวนพรัตน์ ยอดเมือง B5224555 วิศวกรรมเซรามิก 1/6/2555 1/6/2557
1337 นางสาวสาวิตรี คำสอนพันธ์ B5229512 วิศวกรรมเซรามิก 1/6/2555 1/6/2557
1338 นางสาวสุพิณญา ช่างทอง B5028771 วิศวกรรมเซรามิก 1/6/2555 1/6/2557
1339 นายธนกฤต นูพิมพ์ B5240715 วิศวกรรมยานยนต์ 1/6/2555 1/6/2557
1340 นางสาวจินตนา สุวะเสน B5262649 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1341 นางสาววิจิตรา พิกุลแก้ว B5264698 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1342 นายศิริศักดิ์ จักษุมา B5260614 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1343 นางสาวศิริลักษณ์ สังวาลย์รัมย์ B5260294 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1344 นางสาวกมลชนก ศกุนตนาฏ B5260126 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1345 นายธีรพันธุ์ มาแสง B5265046 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1346 นายยุทธชัย กิจโป้ B5263776 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1347 นางสาวนพภัสสร ม่วงนาค B5261154 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1348 นายธวัชชัย เกรียรัมย์ B5264582 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1349 นางสาวชณาภรณ์ จ่ากลาง B5260348 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1350 นางสาวจิตรลดา ฉิมใหม่ B5260881 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1351 นางสาวนริศรา สอนบุญชู B5260027 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1352 นางสาวปัณฑารีย์ เคล้าเครือ B5264803 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1353 นายสมเกียรติ ชั้นน้อย B5262786 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1354 นายบุญญฤทธิ์ วงศ์ก่อ B5263684 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1355 นางสาวนัซเราะห์ ดามะ B5265060 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1356 นางสาวจริยาภรณ์ ภูทัศฝน B5264452 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1357 นางสาวมินตรา ใจรัมย์ B5264560 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1358 นางสาวสุพัตรา บำรุงเชื้อ B5260096 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1359 นางสาวนพวรรณ แหล่งหล้า B5262854 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1360 นางสาวโสภาวรรณ คงมิยา B5262984 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1361 นางสาวปฐมา จักรบุตร B5262571 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1362 นางสาวเบญญาภา ไชยเมือง B5263059 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1363 นางสาวรุ่งนภา ลั่นอรัญ B5262595 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1364 นางสาวจินตนา คันดุไล B5261819 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1365 นางสาวกิตติยาพร ทองแย้ม B5262748 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1366 นางสาวอรุโณทัย สีหาเสน B5263080 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1367 นางสาวปาริชาติ ราชสีห์ B5260393 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1368 นางสาวพรรณวดี ชิณโสม B5261161 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1369 นายณัฐปคัลภ์ พลัดภูมิ B5263271 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1370 นางสาวพรรณนาดี พรอินทร์ B5263202 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1371 นางสาวอาริตา สารโท B5218554 วิศวกรรมเกษตร 1/6/2555 1/6/2557
1372 นางสาวอัมรา มนต์ช่วย B5262878 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1373 นางสาวคล้ายเดือน ชูตาลัด B5263332 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1374 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ศรีสวัสดิ์ B5263295 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1375 นางสาวศิริวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์ B5263622 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1376 นายธนากร การประกอบ B5357444 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1377 นายเดชา พลวิเศษ M5442805 วิศวกรรมไฟฟ้า 1/6/2555 1/6/2557
1378 นางสาวสุภิญญา สุโพธิ์ B5150809 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1379 นางสาวอภิญญา ชูรัตน์ B5112661 วิศวกรรมเซรามิก 1/6/2555 1/6/2557
1380 นายณัฐพล วรสาร B5203437 วิศวกรรมเซรามิก 1/6/2555 1/6/2557
1381 นายวัชรินทร์ ประยูรอุดมสุข B5205899 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1382 นางสาวพนิดา บัวผัน B5207442 วิศวกรรมเกษตร 1/6/2555 1/6/2557
1383 นางสาวพัชรพร ค้อนกระโทก B5207565 วิศวกรรมเกษตร 1/6/2555 1/6/2557
1384 นางสาวพัชราภรณ์ รุจาคม B5351091 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1385 นางสาวนิรมล ลักขษร B5355891 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1386 นางสาวนิศารัตน์ ไขนอก B5352029 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1387 นางสาวธนัมพร พวงทอง B5355921 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1388 นางสาวกัลยา บุยเจียม B5355624 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1389 นายประพจน์ มลิวัลย์ D5430192 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1/6/2555 1/6/2557
1390 นางสาวสุวรรณี แนวทองหลาง B5350308 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1391 นายพิทยา ดีกล้า D5240357 วิศวกรรมไฟฟ้า 1/6/2555 1/6/2557
1392 นางสาวชุดาภา สันตะพันธ์ B5357505 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1393 นางสาวญาณิศา ทุมฉิมพลี B5355976 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1394 นางสาวสุพรรษา โคตรท่าแก B5241576 วิศวกรรมเซรามิก 1/6/2555 1/6/2557
1395 นางสาววิภาดา อาสาชาติ B5355723 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1396 นายกิตติศักดิ์ วรรณน้อย B5223398 วิศวกรรมเครื่องกล 1/6/2555 1/6/2557
1397 นางสาวโสภิดา เที่ยงวิริยะ M5410040 เคมี 1/6/2555 1/6/2557
1398 นางสาวประภัสสร เพลิดสระน้อย M5410057 เคมี 1/6/2555 1/6/2557
1399 นางสาวสุนันทา เขื่อนโคกสูง B5350353 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1400 นายพัฒนา ดาผา B5207398 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1401 นายธนากรณ์ แก้วนิคม B5355525 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1402 นายพีรณัฐ อิ่มอารมณ์ B5030260 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1/6/2555 1/6/2557
1403 นางสาวเบญจวรรณ ประจันตะเสน B5242597 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1/6/2555 1/6/2557
1404 นายประเดิมชัย ทิพมล B5201068 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1/6/2555 1/6/2557
1405 นางสาวภัทรินทร์ อุนาภาค B5219780 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1/6/2555 1/6/2557
1406 นางสาววรางคณางค์ นวลฝ้าย B5350803 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1407 นางสาวมุจลินท์ บุตรละคร B5357581 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1408 นายนพรัตน์ เขยกลาง B5351312 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1409 นางสาวฐิตาพร มงกุฎกิ่ง B5350704 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1410 นายสุริยัน รักแม่ D5410255 เคมี 1/6/2555 1/6/2557
1411 นางสาวนาริน อัมพรัตน์ B5358366 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1412 นางสาวสุพัตรา ขันธุลา B5358380 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1413 นางสาวนันท์ธิดา วิเศษ M5410217 เคมี 1/6/2555 1/6/2557
1414 นางสาวชื่นฤดี คลังกระโทก M5300036 จุลชีววิทยา 1/6/2555 1/6/2557
1415 นางสาวนงล้กษณ์ อยู่แท้กูล M5210404 ชีววิทยา 1/6/2555 1/6/2557
1416 นายศรัณยพงศ์ บรรจงปรุ B5350124 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1417 นางสาวณัธฐาภรณ์ วามะกัน B5355754 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1418 นางสาวเบญจวรรณ โถมสันเทียะ B5350216 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1419 นางสาววรรณนิภา วิจิตรศักดิ์ B5350186 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1420 นางสาวกุลธรา จัดสูงเนิน B5351015 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1421 นางสาวดวงฤทัย น้อยทองส์ B5352364 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1422 นางสาวเลิศลักขณา ศรีคัง B5219100 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1423 นายธรรมณูญ งอกนาวัง B5208760 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1424 นายเฉลิม ศรีลาพัฒน์ B5351657 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1425 นายธีระศักดิ์ ตองอบ B5355938 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1426 นายณัฐพงษ์ โชคเหมาะ B5355716 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1427 นางสาวชุติมา ยศสันเทียะ B5350636 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1428 นางสาวสุพัตรา ศรีคำอ้าย B5357406 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1429 นางสาวจุรีพร สิงห์งาม B5250264 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1430 นางสาวณัฐธิดา โชคดี B5356027 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1431 นางสาวชลิตตา สันฉิมพลี B5350629 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1432 นางสาวชนิตา สว่างพานิช B5355495 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1433 นางสาวณัฐชานันท์ นาคคีรีมาศ B5355730 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1434 นางสาวณัฐชานันท์ นาคคีรีมาศ B5355730 เทคโนโลยีการผลิตพืช 10/11/3100 10/11/3102
1435 นางสาวอำนวยพร คล้อยจันทึก B5350582 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1436 นางสาวประณีต วังไธสง B5351947 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1437 นางสาววงเดือน มุ่งเฝ้ากลาง B5350025 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1438 นางสาวนิชาภัทร บุญญานันท์ B5355488 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1439 นางสาวยุพา ถนนกลาง B5201051 วิศวกรรมเกษตร 1/6/2555 1/6/2557
1440 นางสาวภัทราวดี เพ็งไธสง B5216017 วิศวกรรมเกษตร 1/6/2555 1/6/2557
1441 นายสิทธิศักดิ์ แพร่งสุวรรณ B5206100 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1442 นายพงศธร ว่องเจริญ B5215829 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1443 นางสาวเบญจมาศ ศาลางาม B5310081 ชีวเวชศาสตร์ 1/6/2555 1/6/2557
1444 นายเอกสิทธิ์ ทองไทย B5201259 วิศวกรรมเกษตร 1/6/2555 1/6/2557
1445 นายสุวรรณ ประทมจร M5430253 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1446 นายชาญณรงค์ นาคำ M5442799 วิศวกรรมไฟฟ้า 1/6/2555 1/6/2557
1447 นางสาวพัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ D4910435 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1448 นางสาวรัตนา เกียรติธงชัย M4810131 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1/6/2555 1/6/2557
1449 นางสาวเบญจพร ยศบุรุษ D5410071 ฟิสิกส์ 1/6/2555 1/6/2557
1450 นางสาวสาวิตรี ศรียัว B5201037 วิศวกรรมเกษตร 1/6/2555 1/6/2557
1451 นางสาวเสาวนีย์ ดำสะดี B5217342 วิศวกรรมเกษตร 1/6/2555 1/6/2557
1452 นางสาวธวัลหทัย เลิศธัญญา B5201143 วิศวกรรมเกษตร 1/6/2555 1/6/2557
1453 นางสาวสมปอง สุขประสงค์ M5240456 วิศวกรรมไฟฟ้า 1/6/2555 1/6/2557
1454 นางสาวสาทิตย์ ศรีมุงคุณ D5140046 วิศวกรรมไฟฟ้า 1/6/2555 1/6/2557
1455 นางสาวพัณณิตา บุตรโต B5203246 วิศวกรรมเซรามิก 1/6/2555 1/6/2557
1456 นางสาวเกษรา ทองมาก B5357413 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1457 นางสาวปาริณี ประณีตพลกรัง B5357567 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1458 นางสาวจุฑามาศ กล้าหาญ B5250714 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1459 นางสาววิสุดา พูลทอง B5357307 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1460 นางสาวกิติยา อาษากิจ ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1461 นางสาวธัญมน ผิวทอง M5430048 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1462 นางสาวสุชารัตน์ บรรณทอง B5350131 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1463 นางสาวแคทรียา บัวแก้ว B5355864 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1464 นายสันต์ชัย สุทธิประภา B5356041 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1465 นางสาวณัฐพร วรธงไชย B5350759 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1466 นายสุวพันธุ์ ฟุงสูงเนิน B5355648 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1467 นางสาวชนัญญา ไชยนาแพง B5355761 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1468 นายปริญ สืบนุการณ์ B5350933 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1469 นางสาวจงใจรักษ์ ทัดไทย B5356010 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1470 นางสาวอาทิตยา สิงห์ชัย M5330010 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1471 นายภุชพงษ์ พรามจร B5251879 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1472 นางสาวสุวรรณี บุญกลาง B5355655 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1473 นายณัฐนันท์ เที่ยงธรรม D5430123 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1/6/2555 1/6/2557
1474 นายยิ่งยส แสงล้ำ B5256655 เทคโนโลยีอาหาร 1/6/2555 1/6/2557
1475 นางสาวอารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ M5410019 เคมี 1/6/2555 1/6/2557
1476 นาวสาวชัชรีย์ นพเก้า B5205974 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1477 นางสาวสุดารัตน์ สมวิชา B5206018 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1478 นางสาวรัชนีกร มูลปา D5430130 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1/6/2555 1/6/2557
1479 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไตรยขันธ์ ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1/6/2555 1/6/2557
1480 นางสาวสุปรีณา ศรีใสคำ D5330140 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1/6/2555 1/6/2557
1481 นางสาวนันท์นภัส ศรีบัว B5226269 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1482 นางสาวอารักษ์ สีนาค B5226528 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1483 นางสาวกิติยา ประทีปทวี B5256761 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1484 นางสาวขนิษฐา ดิษทับ M5530021 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1/6/2555 1/6/2557
1485 นายณัฐพล ไชยเดช B5225880 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1486 นางสาวพฤนภัสน์ อวยสูงเนิน B4807001 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1487 นายสุเมธ อิ่มสุนทรรักษา D5430253 เทคโนโลยีชีวภาพ 1/6/2555 1/6/2557
1488 นายกิตติพงศ์ นาคถนอม B5132218 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1/6/2555 1/6/2557
1489 นางสาวพิมพ์พลอย รัตนวราหะ B5350858 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1490 นางสาวอภิญญา จันทร์จำรัส B5355556 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1491 นางสาวกุสุมาลย์ อยู่คำ B5350964 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1492 นางสาวเสาวลักษณ์ แฟ้นประโดน B5355747 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1493 นางสาวศันสนีย์ ศรีม์วงกลาง B5352043 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1494 นางสาวปิยนุช ขันธ์สิงห์ B5355815 เทคโนโลยีการผลิตพืช 1/6/2555 1/6/2557
1495 นายวัชระ สายบุตร B5120277 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1496 นายปฐมพงษ์ เช่นชาย B5006809 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1497 นายธีรวัฒน์ จองกลาง B5127931 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1498 นายพรชัย วงษ์ดี B5027095 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1499 นายพงษ์พัฒน์ ทุมพงษ์ B5206360 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1500 นางสาวอังคณา หอดขุนทด B5205837 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1501 นางสาวภาวดี สุวรรณเพชร B5226573 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1502 นางสาวเสาวณีย์ แก้วจันทร์ B5211623 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1503 นางสาวมยุรา สมรูป B5216765 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1504 นางสาวสุพัตรา ประมูล B5221691 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1505 นางสาววิสุณี ขวัญกลาง B5213481 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1506 นายธรรมนูญ งอกนาวัง B5208760 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1507 นายปริญญา ยาทิพย์ B5214204 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1508 นายสิทธิศักดิ์ แพร่งสุวรรณ์ B5206100 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1509 นายพงศธร ว่องเจริญ B5215829 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1510 นางสาวญาณิกา จิตรวิจารณ์ B5253852 เทคโนโลยีอาหาร 1/6/2555 1/6/2557
1511 นางสาวประภัสสร พรหมผุย B5256563 เทคโนโลยีอาหาร 1/6/2555 1/6/2557
1512 นางสาวจิรนันท์ เชียงน้อย B5257478 เทคโนโลยีอาหาร 1/6/2555 1/6/2557
1513 นางสาวสุพิชฌาย์ สามบุญเรื่อง B5254255 เทคโนโลยีอาหาร 1/6/2555 1/6/2557
1514 นายสุริยา ดวงมณี M5410064 เคมี 1/6/2555 1/6/2557
1515 นางสาววิมลมาศ ศิริวาณิชย์ M5410026 เคมี 1/6/2555 1/6/2557
1516 นางสาวพัชรี รูปกระโทก B5208531 วิศวกรรมโลหการ 1/6/2555 1/6/2557
1517 นางสาวเมษา ทิพเวช M5340194 วิศวกรรมขนส่ง 23/12/2554 23/12/2556
1518 นางสาวทิพย์สุดา กุมผัน M5340200 วิศวกรรมขนส่ง 23/12/2554 23/12/2556
1519 นางสาวณัธิญา วงละกร 551141 วิศวกรรมขนส่ง 23/12/2554 23/12/2556
1520 นายสัจจกาจ จอมโนนเขมา D5440283 วิศวกรรมขนส่ง 23/12/2554 23/12/2556
1521 นางสาวณัฐภรณ์ เจริญธรรม 147011 วิศวกรรมขนส่ง 23/12/2554 23/12/2556
1522 นางสาวรัชนีย์ ปิดจันทึก 247002 จุลชีววิทยา 23/12/2554 23/12/2556
1523 นางสาวกัญญาวีร์ อิศรางกูร 240062 ชีวเคมี 23/12/2554 23/12/2556
1524 นางสาวณัฐพร เลิศสูงเนิน M5440153 วิศวกรรมเกษตร 23/12/2554 23/12/2556
1525 นางสาวณัฐพร เลิศสูงเนิน M5440153 วิศวกรรมเกษตร 21/10/2557 21/10/2559
1526 นางสาวจุฑาทิพย์ อ้อมกิ่ง M5242382 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 23/12/2554 23/12/2556
1527 นางสาวจิราพร พงค์เพชร M5430062 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 23/12/2554 23/12/2556
1528 นางสาวนิภาวรรณ สุขบรรเทิง B5251124 เทคโนโลยีการผลิตพืช 23/12/2554 23/12/2556
1529 นางสาวณัฏฐนิช คล่องแคล่ว M5430161 เทคโนโลยีอาหาร 23/12/2554 23/12/2556
1530 นายปรัชญา แก้วจันทึก M5440535 วิศวกรรมไฟฟ้า 23/12/2554 23/12/2556
1531 นางสาวรัชภรณ์ ระวังเหตุ M5440542 วิศวกรรมไฟฟ้า 23/12/2554 23/12/2556
1532 Mr.Bankim Shikari D5440375 วิศวกรรมเซรามิก 23/12/2554 23/12/2556
1533 นายยุทธพงษ์ ศรัทธา M5242764 วิศวกรรมไฟฟ้า 23/12/2554 23/12/2556
1534 นางสาวกิ่งกาญจน์ สระบัว M5240579 วิศวกรรมไฟฟ้า 23/12/2554 23/12/2556
1535 นายอัศวิน พืชทองหลาง M5340866 วิศวกรรมไฟฟ้า 23/12/2554 23/12/2556
1536 นายวิทยา สนุกแสน B4914990 วิศวกรรมไฟฟ้า 23/12/2554 23/12/2556
1537 นางสาววิชชุลดา เข็มเพ็ชร M5242771 วิศวกรรมไฟฟ้า 23/12/2554 23/12/2556
1538 นางสาวศิริรัตน์ กำภูศิริ B5041732 วิศวกรรมไฟฟ้า 23/12/2554 23/12/2556
1539 นายรณกฤต จิ่มอาษา B5009800 วิศวกรรมโลหการ 23/12/2554 23/12/2556
1540 นางสาวกรวิทย์ จันทร์เถื่อน B5340248 วิศวกรรมเซรามิก 23/12/2554 23/12/2556
1541 นางสาวอุไรวรรณ จันทร์นวล B5340231 วิศวกรรมเซรามิก 23/12/2554 23/12/2556
1542 นายนัยวัฒน์ สุขทั่ง D5340019 วิศวกรรมเกษตร 23/12/2554 23/12/2556
1543 นายยุทธนา บูรพาพรพันธ์ B5158584 เทคโนโลยีอาหาร 23/12/2554 23/12/2556
1544 นางสาววัลลิกา ปราณี B5157747 เทคโนโลยีอาหาร 23/12/2554 23/12/2556
1545 นางสาวชาวิณี โพธิ์ทอง M5240739 วิศวกรรมโลหการ 23/12/2554 23/12/2556
1546 นางสาวปิณิดา นามวิจิตร M5430109 เทคโนโลยีชีวภาพ 23/12/2554 23/12/2556
1547 นางสาวจิระวัลย์ โคตรศักดี D5430017 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 23/12/2554 23/12/2556
1548 นางสาวปัญจมาภรณ์ จันทเสนา M5410170 ชีวเวชศาสตร์ 23/12/2554 23/12/2556
1549 นายธนาคาร กาวดิลก B5254682 เทคโนโลยีการผลิตพืช 23/12/2554 23/12/2556
1550 ว่าที่ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ สกุลโพน M5430130 เทคโนโลยีชีวภาพ 23/12/2554 23/12/2556
1551 นางสาวภัทรภร สิงหราช B5154791 เทคโนโลยีอาหาร 23/12/2554 23/12/2556
1552 นายเกษมสันต์ ดอนมอญ B5227686 วิศวกรรมโลหการ 23/12/2554 23/12/2556
1553 นางสาวธนัฐฏา ปลื้มมะลัง B5243501 วิศวกรรมโลหการ 23/12/2554 23/12/2556
1554 นางสาวอทิติยา จ้อนเพชร B5218301 วิศวกรรมโลหการ 23/12/2554 23/12/2556
1555 นายสุทิน กล้าหาญ B5208517 วิศวกรรมโลหการ 23/12/2554 23/12/2556
1556 นายวัจน์กร ทับศิลา B5225323 วิศวกรรมโลหการ 23/12/2554 23/12/2556
1557 นายอนุศักดิ์ เกิดพิกุล B5226979 วิศวกรรมโลหการ 23/12/2554 23/12/2556
1558 นายเสกสรรค์ พุทธวอร์ B5225927 วิศวกรรมโลหการ 23/12/2554 23/12/2556
1559 นางสาววราภรณ์ ศรเดช D5330065 เทคโนโลยีอาหาร 23/12/2554 23/12/2556
1560 นางสาววราภรณ์ ศรเดช D5330065 เทคโนโลยีอาหาร 24/11/2557 24/11/2559
1561 นางสาวศศิธร เรืองสุข B5211678 วิศวกรรมเซรามิก 23/12/2554 23/12/2556
1562 นางสาวสลาลี มุมกลาง B5131716 วิศวกรรมเซรามิก 23/12/2554 23/12/2556
1563 นายนฤดล จรูญกุล B5008490 วิศวกรรมโลหการ 23/12/2554 23/12/2556
1564 นายศราวุท ตุ้มดีลัง B5009596 วิศวกรรมโลหการ 23/12/2554 23/12/2556
1565 นายธเนศ สินธุ์ประจิม D5410095 ฟิสิกส์ 23/12/2554 23/12/2556
1566 นายณัฐพงศ์ กลขุนทด M5341016 วิศวกรรมโลหการ 23/12/2554 23/12/2556
1567 นายเมธัส สนสี B5257218 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1568 นายกฤตเมธ โพธิ์ทอง B5310890 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1569 นางสาวธัญญพร เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา B5223923 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1570 นางสาวกมลวรรณ กล่อมอู่ B5205790 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1571 นายอรัญ เวียงสมุทร B5205851 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1572 นายเอกกมล มกรภูริ B5225590 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1573 นายปรัชญา ทองขอน B5205875 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1574 นางสาวกรรณิการ์ โทโท B5250936 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1575 นาย วิเศษ วริศรางกูล M5342358 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 16/9/2554 16/9/2556
1576 นางสาววนาลี ชูคะรัมย์ B5315369 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1577 นางสาวพวงผกา โรจนบัณฑิต B5305292 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1578 นางสาวกรวิภา มงคลเคหา B5308545 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1579 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมา B5340880 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1580 นางสาวโชติกา โกศัลวิตร M5430086 เทคโนโลยีชีวภาพ 16/9/2554 16/9/2556
1581 นางสาวกนกพร เวโน B5357550 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1582 นางสาวเจนจิรา วงษ์ดี M5230228 เทคโนโลยีชีวภาพ 16/9/2554 16/9/2556
1583 นางสาวสุดารัตน์ ศรีภักดี M5130078 เทคโนโลยีชีวภาพ 16/9/2554 16/9/2556
1584 นายธีศิษฏ์ จ๋วนพานิช D5430031 เทคโนโลยีชีวภาพ 16/9/2554 16/9/2556
1585 นางสาวทับทิม สำแดงไชย M5430154 เทคโนโลยีชีวภาพ 16/9/2554 16/9/2556
1586 นางสาวฐิติมา สัมพันธ์อภัย D5430116 เทคโนโลยีชีวภาพ 16/9/2554 16/9/2556
1587 นางสาวทยิตา สุทธิโรจน์พัฒนา D5430024 เทคโนโลยีชีวภาพ 16/9/2554 16/9/2556
1588 นายณัฐวุฒิ เลิศและ B5311705 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1589 นางสาวเก่งทิพย์ เก่งสุรการ B5303281 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1590 นางสาวปรมาภรณ์ เปรมนิธิวัฒน์ B5321315 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1591 นางสาวฐายิกาภรณ์ ทองมี B5314379 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1592 นางสาวอิษฏ์อาณิก เมธาบุตร B5302833 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1593 นางสาวอุษา ยิ่งชล B5303168 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1594 นางสาวกาญจนา ปัญญาไว D5430086 เทคโนโลยีชีวภาพ 16/9/2554 16/9/2556
1595 นายพิศณุ ศรีอ่อน B5228225 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1596 นางสาวสุพัชนี จูงสูงเนิน B5357604 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1597 นางสาวธารทิพย์ แย้มสุวรรณรัตน์ B5357482 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1598 นางสาวลลิตา คเชนทร์ชาติ B5357420 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1599 นางสาวจีราพันธุ์ ฉัตรเท B5357437 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1600 นายรังสรรค์ คำหงษา B5213733 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1601 นางสาวพัชรัตน์ พลแสง B5254989 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1602 นางสาวอำไพศรี ไหวพริบ B5129980 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1603 นายสุกิจ พอใจ B5100088 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1604 นายพันธ์เทพ เกยุราพันธุ์ B5326150 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1605 นายพงศ์เทพ ชูทรงเดช B5206742 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1606 นางสาวปนัดดา สุวรรณสนธิ์ B5255238 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1607 นางสาวสุวรรณา วันคำ B5250943 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1608 นางสาวขวัญฤทัย พัชนี B5255290 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1609 นางสาวกาญจนา กองทองหลาง B5251582 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1610 นายเฉลิม เกิดเพชร B5323463 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1611 นายประวิทย์ ปิ่นหอม B5310821 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1612 นายชินกร ผาโคตร B5321766 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1613 นางสาวปุณยาพร กรองมะเริง B5314263 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1614 นางสาววันวิสาข์ ศิริสวัสดิ์ B5314416 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1615 นางสาวนิศากร ประดิษฐ์จารุกิจ B5303120 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1616 นางสาวสิริรัตน์ โม่งปราณีต B5317349 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1617 นางสาวสุภาภรณ์ โคตรชมภู B5328390 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1618 นางสาวสุจิวรรณ ใหญ่กลาง B5303106 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1619 นางสาวรัตนา ปักเขตานัง B5303052 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1620 นายเอกณัฐ เหมจันทึก B5315185 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1621 นายยุทธภพ พลกรณ์ B5302970 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1622 นางสาวปาริฉัตร ประดับวงศ์ B5303045 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1623 นางสาวฉัตรแก้ว ยาดี B5311941 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1624 นายเสกสรรค์ ปัญญามอย B5302963 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1625 นายธีรพงศ์ ดำเกิงสุนทร B5303359 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1626 นายเมธพัทธ์ วนิชาชีวะ B5254736 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1627 น.ส.วรัชยา สุวรรณรัตน์อังคณานุรักษ์ B5254743 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1628 นางสาวฉัตรดาว ดอกแขมกลาง B5254620 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1629 นางสาววาสนา สาลีผล B5254798 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1630 นางสาวสุพรรณิกา นพคุณ B5254637 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1631 นางสาวศิราณี ศรีสุวรรณ B5254842 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1632 นายพงษ์นรินทร์ ดาวเรือง B5255009 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1633 นายภิญโญ ขาวยา B5223237 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1634 นายณัฐพนธ์ ภู่ประดิษฐ์เมธากุล B5303090 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1635 นายภาระเดช ไตรทิพย์ B5328031 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1636 นางสาวชมภูนุช บุตรวงษ์ B5251063 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1637 นางสาวจิราพร ศรีลาเลิศ B5250103 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1638 นางสาวอัมรา น้อยยาโน B5255245 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1639 นางสาวฤทัยรัตน์ จันเกิด B5243075 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1640 นางสาววิภาดา เขียวฉวี B5209170 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1641 นางสาวเวทิดา ทรัพย์ทวี B5229499 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1642 นายสิรภพ ดีจิตร B5218363 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1643 นายสิรณัฐ นิทธาศิริรักษ์ B5318872 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1644 นายฮูสนี ดูรียอ B5330959 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1645 นางสาวธนพร นพภาลี M5440122 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1646 นายอรรถกร จันท์เทวนุมาส M5440115 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1647 นายภูมิวัต ผดุงบุตร D5440016 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1648 นายปวริศ มีบุญ B5211562 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1649 นายสุรชัย ชิดนอก B5325399 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1650 นางสาวปรียานุช สดพลกรัง B5129638 วิศวกรรมเกษตร 16/9/2554 16/9/2556
1651 นางสาวศิริพร พันธุ์มาลี B5340149 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1652 นายภาณุวัฒน์ คล้ายสงคราม B5324361 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1653 นายภาณุวัฒน์ คล้ายสงคราม B5324361 วิศวกรรมเคมี 6/11/2557 6/11/2559
1654 นายวิเชียร แก้วฉนวน B5250479 เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1655 นางสาวอัจฉราพรรณ ยนต์พงษ์ B5309764 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1656 นางสาวสุดารักษ์ อิทธิชัยเลิศทวี B5310005 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1657 นางสาววิมลรัตน์ บามขุนทด B5320929 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1658 นางสาวนรีพร จันโสภา B5301157 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1659 นางสาวจิราพร อุดมชัย B5110988 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1660 นางสาวมินตรา อุทัย ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีการผลิตพืช 16/9/2554 16/9/2556
1661 นายวรวัฒน์ เมธีวิทยานุกูล B5242047 วิศวกรรมเซรามิก 16/9/2554 16/9/2556
1662 นางสาวณิชาพร ขันทะโส B5129560 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 16/9/2554 16/9/2556
1663 นายพิทักษ์ ต้นโลห์ B5223510 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1664 นางสาวนมรรศฌณก นากสีทอง B5018376 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1665 นางสาวกุณฑลี ร่างน้อย ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีชีวภาพ 16/9/2554 16/9/2556
1666 นางสาวสมฤทัย สิมลา B5215904 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1667 นายไพโรจน์ เชื้อทอง B5217724 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1668 นายสุวัฒน์ อุดมรักษาทรัพย์ B5045211 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1669 นางสาวพรพรรณ์ ดำพลงาม B5029297 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1670 นางสาวพยงค์ ลบแจ้ง B5101399 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 16/9/2554 16/9/2556
1671 นางสาววิกาณดา วงษ์สมบัติ B5131761 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1672 นางสาวสุลาวัลย์ ระยับศรี B5119448 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1673 นายสมปอง ซึ่งกลาง B5225071 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1674 นายพัทธดนย์ วงษ์อุดม B5209804 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1675 นางสาวจุฑารัตน์ เขียวรัมย์ B5114566 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1676 นางสาวพิมลวรรณ โพธิ์ดา B5107988 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1677 นายนวพล อินเทศ B5110513 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1678 นายไพรสน บัวนาค B5106455 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1679 นางสาวลักษณาวลัย งามดี B5112098 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1680 นายทนงศักดิ์ นิ่มน้อย B5144372 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1681 นางสาวมณฑิรา รัชตวิบูลย์สิน B5118212 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1682 นางสาวจันทร์เพ็ญ ประกำแหง D5030200 เทคโนโลยีชีวภาพ 16/9/2554 16/9/2556
1683 นางสาวอาภากร หล่องทองหลาง ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีชีวภาพ 16/9/2554 16/9/2556
1684 นางสาวกีรณา อยู่พัตถ์ ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีชีวภาพ 16/9/2554 16/9/2556
1685 นายวิษณุ ศรีลา ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีชีวภาพ 16/9/2554 16/9/2556
1686 นายเฉลิมชาติ แดงประยูร B5121724 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1687 นายศรัณย์ ศรีชาดา B5129799 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1688 นางสาวสุภาภรณ์ บุญอนันต์ B5243952 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1689 นางสาวอมรา ตรงแก้ว B5114481 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1690 นางสาวณัฐธิดา เหมะธุลิน B5130252 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1691 นายสุภวัฒน์ แก้ววิจิตร B5444137 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1692 นายธีรเดช สาคร B5130139 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1693 นางสาวณัฐธยาน์ บัญชาศิริธนะชัย B5103423 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1694 นางสาวพงาพรรณ รสหอม B5103003 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1695 นายธำรงวิทย์ ภิญญมุขสาพงศ์ B5116195 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1696 นางสาวธิดารัตน์ สิงห์ตา B5108572 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1697 นางสาวประภัสสร ไกรสันเทียะ B5112289 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1698 นายอิทธิพล อภิยางกูล B5108992 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1699 นายสมพร รำรึก B5010165 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1700 นางสาวณัฐพร เลิศสูงเนิน M5440153 วิศวกรรมเกษตร 16/9/2554 16/9/2556
1701 นายกวี คงมั่น M5441792 วิศวกรรมเกษตร 16/9/2554 16/9/2556
1702 นางสาวจันทิมา นวนแก้ว B5117314 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1703 นางสาวณัฐกมล กะการดี B5128723 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1704 นายสิทธิพงศ์ พรมภักดิ์ B5003006 วิศวกรรมเซรามิก 16/9/2554 16/9/2556
1705 นางสาวพิมลพรรณ สุขกระโทก B5130368 วิศวกรรมเกษตร 16/9/2554 16/9/2556
1706 นายปิติพงษ์ วงศาระ B4806394 วิศวกรรมโลหการ 16/9/2554 16/9/2556
1707 นายวีรณัฐ สกุลลิขเรศสีมา B5311316 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1708 นายสุรนาถ ครองเพ็ชร์ B5305582 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1709 นายธารา สุขสวัสดิ์ B5314119 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1710 นายธนนท์ ใจธรรม B5305605 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1711 นายพงศธร ภูพิศุทธิ์ B5310159 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1712 นางสาวอัจฉริยา สุริยะวงค์ B5313976 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1713 นายกิตติพัฒน์ เขียวจันทึก B5317905 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556
1714 นางสาวชุติมา สุธีจารุพิทยา B5301690 วิศวกรรมเคมี 16/9/2554 16/9/2556