แสดงรายการจองทั้งหมดแยกตามเครื่องมือ

เลือกเครื่องมือ


| จองเครื่องมือ | Home | Search | logbook & คู่มือการใช้เครื่องมือ |

FAAS มี single lamp ดังนี้ Cu Pb As Al Si Ag Ca Fe Cd K Mg Mn Cr Ba P Na

GF-AAS มี single lamp (Ti Zr K Na Co) multi lamp (Co-Cr-Cu-Fe-Mn-Ni-Mo)

อัตราค่าบริการเครื่องมือ

รายการ

อัตราค่าบริการนักวิจัย(บาท/ชม.)

อัตราค่าบริการนักศึกษา(บาท/ชม.)

หมายเหตุ
FAAS
110
45
GFAAS
190
60
FT-IR
90
40
UV-VIS
90
60
GC
120
60
HPLC
125
50

ที่มา : ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอัตราค่าบริการของศควท. พศ. 2549

 

Copyright ®and Create by Benzene 2007