รายการล่าสุด

ลำดับ หัวข้อการอบรม/สัมมนา เลขที่หนังสือ จำนวน(คน) Action
1. อบรม "สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ประเภทโคนม และแพะนม ศู5632/1389 1/1 Detail
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ"นวัตกรรมใหม่ในการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนักในอาหารและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคนิค Atomic Absorption Spectrophtometer (AAS)และเทคนิค High-Resolution Inductive Couple Plasma Optical Emission Spectrometry (HP-ICP-OES)" ศธ5632/1321 3/3 Detail
3. อบรม 1.Surface Imaging Tools from the Millimetric to the Nanometric Scale 2.Integration of Novel Technology for Surface Characterization ศธ5632/1304 2/2 Detail
4. เข้าร่วม"อบรมระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสารเคมี มอก.2677-2558 เบื้องต้น" ศธ5632/0982 28/28 Detail
5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Application of TEM to Advanced Material & Soft Matter" ศธ5632/1258 1/1 Detail
6. อบรม"ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ" ศธ5632/1185.1 1/1 Detail
7. อบรม Advanced Excel ศธ5632/1183 2/2 Detail
8. อบรม "TOPAS Users Training" ศธ5632/1166 1/1 Detail
9. เข้าร่วมงานฉลองวาระครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ศธ5632/1053 4/4 Detail
10. สัมมนา"โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย:เราจะไปทางไหน และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษฉลองวาระครบ 20 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ศธ5632/1052 1/1 Detail
11. อบรม"การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบของห้องปฏิบัติการกายภาพ" ศธ5632/1051 2/2 Detail
12. อบรม"ธรรมมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Governance Programme :UGP)" - 1/1 Detail
13. ศึกษาดูงานที่ J.MORITA MFG.CORP. KYOTO ณ ประเทศญี่ปุ่น ศธ5632/0119 18/18 Detail
14. สัมมนาทางวิชาการ "เครื่องมือวัดปริมาณสารโลหะหนักโดยเทคนิค High Resolution Spectrophotoscopy" ศธ5632/0995 2/2 Detail
15. อบรมผู้ขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ศธ5632/0953 1/1 Detail