รายการล่าสุด

ลำดับ หัวข้อการอบรม/สัมมนา เลขที่หนังสือ จำนวน(คน) Action
1. อบรม"การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1" ศธ5632/058 2/2 Detail
2. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Targeted and Non-Targeted of Unknown Compounds in food Enviroment and Forensic Appication : Innovation of Mass Spectrometry" ศธ 5632/022 1/1 Detail
3. อบรม"การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ศธ5632/2180 2/2 Detail
4. อบรม"เทคโนโลยีการปลูกพืชในสภาพแวดล้อมควบคุม" ศธ5632(7)/60 1/1 Detail
5. อบรม"การป้องอันตรายจากรังสี ระดับ1" ศธ5632/2223 0/2 Detail
6. อบรม"การเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน" ศธ5632/2161 1/1 Detail
7. ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ศธ5632/2157 6/6 Detail
8. ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และเข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือฯ ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2562 ศธ5632/2156 1/1 Detail
9. อบรม"STREC Electron Microscopy Workshop-FESEM and WSEM with EDS and others" ศธ5632/2096 2/2 Detail
10. อบรม"ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017" ศธ5632/2089 2/2 Detail
11. อบรม"การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (data validation) ในระบบคุณภาพ" ศธ5632/2063 1/1 Detail
12. อบรม"การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์" ศธ5632/1975 2/2 Detail
13. อบรม"เทคนิคการเตรียมสารละลาย" ศธ5632/1976 2/2 Detail
14. เข้าร่วมสัมมนา"X-ray Photoelectron Spectrometer (XPS) ศธ5632/1948 0/1 Detail
15. ศึกษาดูงานการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางด้านการจัดการบริหารและทรัพยากรร่วมกัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศธ5632/1920 7/7 Detail