รายการล่าสุด

ลำดับ หัวข้อการอบรม/สัมมนา เลขที่หนังสือ จำนวน(คน) Action
1. อบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ศธ5632/2347 2/2 Detail
2. อบรมเทคนิคการเตรียมสารละลาย ISO/IEC 17025 (P-14) ศธ5632/2346 1/1 Detail
3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Super Resolution&Atomic Force Microscopy and Technologies for Live Cell application ศธ5632/2268 2/2 Detail
4. อบรมความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี ศธ5632/2220 2/2 Detail
5. เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ศธ5632/2221 2/2 Detail
6. อบรมการคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ ศธ5632/2114 1/1 Detail
7. อบรมแผนภูมิควบคุม (Control Chart) ศธ5632/2115 2/2 Detail
8. อบรมการจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 ศธ5632/2088 2/2 Detail
9. อบรมความไม่แน่นอนทางการวัดทางจุลชีววิทยา ศธ5632/1966 2/2 Detail
10. อบรมการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางจุลชีววิทยา ศธ5632/1965 2/2 Detail
11. อบรมการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี ISO/IEC 17025 (P-8) ศธ5632/1908 1/1 Detail
12. อบรม "เทคนิคการใช้และการดูแลรักษาพืเอชมิเตอร์" ศธ5632/1904 1/1 Detail
13. เข้ารับการฝึกอบรมชุดควบคุมและประเมินผลการฝึกปฏิบัติด้วยระบบ Dental navigator (DDS100) ศธ5632/1902 3/3 Detail
14. อบรมความสอบกลับได้ของการวัด ISO/IEC 17025 ศธ5632/1772 1/1 Detail
15. เข้าร่วมประชุม (Retreat) ประจำปี พ.ศ.2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำาภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มทส. ศธ5603/ว84 3/3 Detail