รายการล่าสุด

ลำดับ หัวข้อการอบรม/สัมมนา เลขที่หนังสือ จำนวน(คน) Action
1. อบรม"การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินสาขาเครื่องมือแพทย์" อว7432/- 1/1 Detail
2. อบรม"การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)" อว7432/- 1/1 Detail
3. อบรม"การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)" อว7432/- 1/1 Detail
4. อบรม"การศึกษาเชิงวัสดุ กระบวนการผลิต และการวิเคราะห์ความเสียหายสำหรับเส้นลวดและท่อ" อว7432/- 1/1 Detail
5. อบรม"การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่รุกล้ำ:NIBP)" อว7432/- 1/1 Detail
6. อบรม"การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการชั่งน้ำหนัก" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1/1 Detail
7. อบรม"การทดสอบหาปริมาณน้ำอิสระในตัวอย่างอาหาร" อว7432/- 1/1 Detail
8. อบรม"การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)" อว7432/- 1/1 Detail
9. อบรม"การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1/1 Detail
10. อบรม"การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)" อว7432/- 1/1 Detail
11. อบรม"การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)" อว7432/- 16/16 Detail
12. อบรม"แผนภูมิควบคุม" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1/1 Detail
13. อบรม"การทดสอบหาความชื้นในตัวอย่างแป้ง" อว7432/- 4/4 Detail
14. อบรม"สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2/2 Detail
15. อบรม"การทดสอบหาปริมาณน้ำอิสระในตัวอย่างอาหาร" อว7432/- 2/2 Detail