รายการล่าสุด

ลำดับ หัวข้อการอบรม/สัมมนา เลขที่หนังสือ จำนวน(คน) Action
1. ศึกษาดูงานทางด้านการจัดการเครื่องมือชั้นสูง การจัดการเอกสาร สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อว 7432/898 7/7 Detail
2. อบรม"การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย" อว 7432/854 2/2 Detail
3. สัมมนา"Medical Research by Imaging Mass Microscope" อว7432/723 3/3 Detail
4. สัมมนา"Good Quality Control For Moisture Analysis"ระบบการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์หาปริมาณความชื่นอย่างมีประสิทธิภาพ อว 7432/784 1/1 Detail
5. อบรม"การจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017" อว7432/538 46/46 Detail
6. อบรม"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร" อว 7432/528 2/2 Detail
7. อบรม"ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)" อว 7432/422 4/4 Detail
8. อบรม"ระบบควบคุมอัตโนมัติ" อว 7432/417 1/1 Detail
9. อบรม"ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)" อว 7432/286 30/30 Detail
10. อบรม"Machine Vision สอดคล่องต่อการทำงาน" อว 7432/263 1/1 Detail
11. อบรม"นวัตกรรมของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการประยุกต์ใช้งาน" อว 7432/261 3/3 Detail
12. อบรม"การทดสอบเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ" อว 7432/210 1/1 Detail
13. เข้าร่วม BioEM Workshop ณ Zeiss Competence Centre จังหวัดชลบุรี อว 7432/180 4/4 Detail
14. เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขาสอบเทียบ รายการ Calibration of Electronic (round 2)(PCTA-MA01-1902) อว 7432/173 2/2 Detail
15. อบรม"หลักการทำงานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดปริมาณสารโลหะหนัก (Heavy Metal Analysis) และ การวัดปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด (Total Organic Carbon:TOC) ทางด้านงานสิ่งแวดล้อม" อว 7432/153 2/2 Detail