รายการล่าสุด

ลำดับ หัวข้อการอบรม/สัมมนา เลขที่หนังสือ จำนวน(คน) Action
1. เข้าร่วมสัมมนา"การบริหารจัดการในรูปแบบโครงการ (Performance Based Management:PBM) และการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ TQA" และข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ศธ5632/0280 163/163 Detail
2. สัมมนา การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบสำหรับ SMEs ศธ5632/0484 2/2 Detail
3. อบรมการใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน ศธ5632/0429 1/1 Detail
4. เข้าร่วมหลักสูตรวิทยากรด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ศธ5632/0061 5/5 Detail
5. อบรมเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของห้องปฏิบัติการปลอดภัยและเกณฑ์การมอบรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัย ศธ5632/0212 3/3 Detail
6. อบรม PHP&MySOL for web app ศธ5632/0341 1/1 Detail
7. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอบเทียบด้านอุณหภูมิ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ศธ5632/0153 2/2 Detail
8. เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ศธ5632/0126 1/1 Detail
9. เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สอบเทียบรายการ Electronic Balance Capacity 500 g 0.1 mg ศธ5632/0011 2/2 Detail
10. อบรมความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ ศธ5632/2772 1/1 Detail
11. อบรมการจำแนกประเภทและการติฉลากสารเคมีที่เป็นระบบสากล ศธ5632/0029 1/1 Detail
12. เข้าตรวจเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ศธ5632/0028 6/6 Detail
13. เข้าตรวจเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ศธ5632/0027 6/6 Detail
14. เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการเวปไซด์ TSEN ศธ5632/2807 3/3 Detail
15. อบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการและข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ศธ5632/- 2/2 Detail