รายการล่าสุด

ลำดับ หัวข้อการอบรม/สัมมนา เลขที่หนังสือ จำนวน(คน) Action
1. อบรม"กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA)" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1/1 Detail
2. อบรม"การฝึกอบรมการใช้งาน Smart Lab Platform Phase 2 หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ใช้งานระบบ (User) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5/5 Detail
3. อบรม"การประเมินความเสี่ยงเพื่อการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3/3 Detail
4. อบรม"มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL)" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3/3 Detail
5. อบรม"การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1/1 Detail
6. อบรม"การจัดการข้อมูลและเอกสาร" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 6/6 Detail
7. อบรม"ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 7/7 Detail
8. อบรม"การประเมินและการบริหารความเสี่ยง" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2/2 Detail
9. อบรม"กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1/1 Detail
10. อบรม"แนวปฏิบัติในการจัดการของเสียอันตรายที่ไม่ทราบชนิด-องค์ประกอบ" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2/2 Detail
11. อบรม"การใช้โปรแกรม ChemInvent" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1/1 Detail
12. อบรม"มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2/2 Detail
13. อบรม"การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1/1 Detail
14. อบรม"เทคนิคการใช้พีเอชมิเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1/1 Detail
15. ศึกษาดูงาน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะในการใช้เครื่องมือตรวจประเมินสุขภาพจิตและระบบประสาท (biofeedback)" - 1/1 Detail