รายการล่าสุด

ลำดับ หัวข้อการอบรม/สัมมนา เลขที่หนังสือ จำนวน(คน) Action
1. เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สอบเทียบรายการ Electronic Balance Capacity 500 g 0.1 mg ศธ5632/0011 2/2 Detail
2. อบรมความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ ศธ5632/2772 1/1 Detail
3. อบรมการจำแนกประเภทและการติฉลากสารเคมีที่เป็นระบบสากล ศธ5632/0029 1/1 Detail
4. เข้าตรวจเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ศธ5632/0028 6/6 Detail
5. เข้าตรวจเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ศธ5632/0027 6/6 Detail
6. เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการเวปไซด์ TSEN ศธ5632/2807 3/3 Detail
7. อบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการและข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ศธ5632/- 2/2 Detail
8. อบรมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(คกส.) นักวิจัยผู้ใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป้าหมายการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล AAALAC International ศธ5632/2571 2/2 Detail
9. ศึกษาดูงานและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระเบียบ/กฏเกณฑ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของห้องปฏิบัติการ ศธ5632/2360 21/21 Detail
10. อบรม"Validation Uncertainty ,and Calibration and Assuring the Quality of Test and Calibration Results" ศธ5632/2539 2/2 Detail
11. อบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ศธ5632/2347 2/2 Detail
12. อบรมเทคนิคการเตรียมสารละลาย ISO/IEC 17025 (P-14) ศธ5632/2346 1/1 Detail
13. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Super Resolution&Atomic Force Microscopy and Technologies for Live Cell application ศธ5632/2268 2/2 Detail
14. อบรมความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี ศธ5632/2220 2/2 Detail
15. เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ศธ5632/2221 2/2 Detail