รายการล่าสุด

ลำดับ หัวข้อการอบรม/สัมมนา เลขที่หนังสือ จำนวน(คน) Action
1. เข้าร่วมประชุม (Retreat) ประจำปี พ.ศ.2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำาภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มทส. ศธ5603/ว84 3/3 Detail
2. เข้าร่วมสัมมนา "กลุ่มผู้บริหารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการประจำปี 2560" ศธ5632/1715 1/1 Detail
3. อบรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 (มอก. 17025) ศธ5632/1664 182/182 Detail
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้พลังงาน ศธ5632/1675 14/14 Detail
5. เข้าร่วมสัมมนา"การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065""การนำผลการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการไปใช้ประโยชน์" ศธ5632/1669 10/10 Detail
6. เข้าร่วมประชุมและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ"Life-Like Dentures-Aesthetic Characterization and Occlusal Rehabilitation" ศธ5632/1645 2/2 Detail
7. ศึกษาดูงานคลินิกทันตกรรมตัวอย่าง ร่วมกับ บริษัททันตกรรม ศธ5632/1637 4/4 Detail
8. อบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ประจำ ณ สถานที่ดำเนินการ ศธ5632/1636 1/1 Detail
9. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop" "ปฏิบัติการวัดและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำรุงและความปลอดภัย ศธ5632/1625 2/2 Detail
10. ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย และมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ศธ5632/1575 19/19 Detail
11. อบรมการทดสอบเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ศธ5632/1538 2/2 Detail
12. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อหุ่นจำลองทางการแพทย์(ระยะสั้น)"เทคนิคการผลิตหุ่นจำลองกระดูกเทียมและหุ่นฝึกฉีดยาด้วยยางพารา ซิลิโคน และเรซิ่น" ศธ5632/1403 1/1 Detail
13. เข้าร่วมประชุมวิชาการการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 และงานแสดงสิ้นค้า ประจำปี 2560 ศธ5632/1321 1/1 Detail
14. อบรมการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ศธ5632/1182 1/1 Detail
15. อบรม "ผู้ขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ศธ5632/1034 2/2 Detail