รายการล่าสุด

ลำดับ หัวข้อการอบรม/สัมมนา เลขที่หนังสือ จำนวน(คน) Action
1. อบรม"ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 29-1-2563 อว 7432/1357 2/2 Detail
2. อบรม"การปรับระดับผิวน้ำและการอ่านปริมาตรที่ถูกต้องของเครื่องแก้ววัดปริมาตร" อว 7432/1219 1/1 Detail
3. สัมมนา"การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างสมอ. และหน่วยงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน" อว 7432/1197 3/3 Detail
4. อบรม"ความสอบกลับได้ของการวัด" อว 7432/1139 2/2 Detail
5. ศึกษาดูงานทางด้านการจัดการเครื่องมือชั้นสูง การจัดการเอกสาร สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อว 7432/898 7/7 Detail
6. อบรม"การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย" อว 7432/854 2/2 Detail
7. สัมมนา"Medical Research by Imaging Mass Microscope" อว7432/723 3/3 Detail
8. สัมมนา"Good Quality Control For Moisture Analysis"ระบบการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์หาปริมาณความชื่นอย่างมีประสิทธิภาพ อว 7432/784 1/1 Detail
9. อบรม"การจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017" อว7432/538 46/46 Detail
10. อบรม"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร" อว 7432/528 2/2 Detail
11. อบรม"ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)" อว 7432/422 4/4 Detail
12. อบรม"ระบบควบคุมอัตโนมัติ" อว 7432/417 1/1 Detail
13. อบรม"ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)" อว 7432/286 30/30 Detail
14. อบรม"Machine Vision สอดคล่องต่อการทำงาน" อว 7432/263 1/1 Detail
15. อบรม"นวัตกรรมของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการประยุกต์ใช้งาน" อว 7432/261 3/3 Detail