รายการล่าสุด

ลำดับ หัวข้อการอบรม/สัมมนา เลขที่หนังสือ จำนวน(คน) Action
1. อบรม"การจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017" อว7432/538 46/46 Detail
2. อบรม"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร" อว 7432/528 2/2 Detail
3. อบรม"ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)" อว 7432/422 4/4 Detail
4. อบรม"ระบบควบคุมอัตโนมัติ" อว 7432/417 1/1 Detail
5. อบรม"ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)" อว 7432/286 30/30 Detail
6. อบรม"Machine Vision สอดคล่องต่อการทำงาน" อว 7432/263 1/1 Detail
7. อบรม"นวัตกรรมของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการประยุกต์ใช้งาน" อว 7432/261 3/3 Detail
8. อบรม"การทดสอบเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ" อว 7432/210 1/1 Detail
9. เข้าร่วม BioEM Workshop ณ Zeiss Competence Centre จังหวัดชลบุรี อว 7432/180 4/4 Detail
10. เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขาสอบเทียบ รายการ Calibration of Electronic (round 2)(PCTA-MA01-1902) อว 7432/173 2/2 Detail
11. อบรม"หลักการทำงานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดปริมาณสารโลหะหนัก (Heavy Metal Analysis) และ การวัดปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด (Total Organic Carbon:TOC) ทางด้านงานสิ่งแวดล้อม" อว 7432/153 2/2 Detail
12. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำ SOP การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ศธ5632/- 3/3 Detail
13. อบรม"การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (data valldation) ในระบบคุณภาพ" ศธ5632/707 2/2 Detail
14. อบรม"การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก" ศธ5632/643 1/1 Detail
15. อบรม"การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017" ศธ5632/575 48/48 Detail