รายการล่าสุด

ลำดับ หัวข้อการอบรม/สัมมนา เลขที่หนังสือ จำนวน(คน) Action
1. อบรม"การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1/1 Detail
2. อบรม"ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC17025:2017 (E)" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1/1 Detail
3. อบรม"ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC17025:2017 (E) อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 0/1 Detail
4. อบรม"การล้างและการบำรุงรักษาเครื่องแก้ว" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1/1 Detail
5. อบรม"เทคนิคการเตรียมสารละลาย" อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1/1 Detail
6. อบรม"ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน" อว 7432/- 6/6 Detail
7. อบรม"การจัดเตรียมระบบเอกสารคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017" อว 7432/- 2/2 Detail
8. อบรม"การสอบเทียบเครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)" อว 7432/- 2/2 Detail
9. อบรม"ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี" อว 7432/- 29/29 Detail
10. อบรม"ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558) และการประเมินความเสี่ยง" อว 7432(9)/14 8/8 Detail
11. อบรม"ข้อกำหนดมาตรฐานปลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558)" อว 7432/- 33/33 Detail
12. อบรม"ผู้ตรวจประเมินและรองรับมาตรฐานการยอมรับร่วม peer evaluation รุ่นที่ 2" อว 7432(8)/109 2/2 Detail
13. อบรม"ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ระบบ IMS" อว 7432/- 35/35 Detail
14. อบรม"มาตรฐานข้อกำหนดระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Standard Requirements for Integrated Management System:IMS) มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 อว 7432/- 1/1 Detail
15. อบรม"ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017" อว 7432/- 0/1 Detail