ระบบเบิกจ่ายน้ำกลั่น/ไนโตรเจนเหลว ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
User Name :
Password :

สอบถามข้อมูลได้ที่
นายวิวัฒน์ โตวิทยานันท์
โทรศัพท์ : 082-8736142
                 0-4422-3166รายการน้ำกลั่น
ลำดับที่ กำหนดรับ(เดือน/วัน/ปี) ชื่อ-สกุล คุณภาพน้ำ/ไนโตรเจนเหลว จำนวน(ลิตร) ค่าใช้จ่าย ผู้ประสานงาน สถานะ
1 1/18/2018 ประกายฝัน อุบนบาล ไนโตรเจนเหลว 2 50 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ เบิกจ่ายแล้ว
2 1/18/2018 ประกายฝัน อุบนบาล ไนโตรเจนเหลว 2 50 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ เบิกจ่ายแล้ว
3 1/18/2018 ประกายฝัน อุบนบาล ไนโตรเจนเหลว 2 50 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ เบิกจ่ายแล้ว
4 1/18/2018 นางสาวสุกัลยา สารพัฒน์ ไนโตรเจนเหลว 10 250 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ เบิกจ่ายแล้ว
5 1/18/2018 นางสาวอัญทิญา พลเยี่ยม ไนโตรเจนเหลว 3 75 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ เบิกจ่ายแล้ว
6 1/18/2018 อ้อยทิพย์ พูลสวัสดิ์ ไนโตรเจนเหลว 4 100 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ เบิกจ่ายแล้ว
7 1/18/2018 อ้อยทิพย์ พูลสวัสดิ์ ไนโตรเจนเหลว 4 100 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ เบิกจ่ายแล้ว
8 1/18/2018 อโณทัย สุวรรณิโรจน์ DI 10 0 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ เบิกจ่ายแล้ว
9 1/18/2018 นายทัชกฤษ แจ่มปรีชา ไนโตรเจนเหลว 4 100 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ เบิกจ่ายแล้ว
10 1/18/2018 วชิรญาณ์ รัตนวงษา DI 40 0 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ เบิกจ่ายแล้ว
11 1/18/2018 ดร.พิไลลักษณ์ กาบบาลี ไนโตรเจนเหลว 20 500 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ เบิกจ่ายแล้ว
12 1/19/2018 ผศ.ดร.ปริญญา น้อยสา ไนโตรเจนเหลว 20 500 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ ยังไม่เบิกจ่าย
13 1/22/2018 นายวันชัย จอกกระโทก ไนโตรเจนเหลว 10 0 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ ยังไม่เบิกจ่าย
14 1/29/2018 นายวันชัย จอกกระโทก ไนโตรเจนเหลว 10 0 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ ยังไม่เบิกจ่าย
15 7/17/2560 กฤตเมธ โพธิ์ทอง ไนโตรเจนเหลว 6 150 วิวัฒน์ โตวิทยานันท์ เบิกจ่ายแล้ว

เกรดน้ำบริสุทธิ์ และการใช้งานแยกตามความบริสุทธิ์

Type I (ultrapure water, 18.2 Mohm.cm)

Type II (pure water/DI water)

Type III (RO water)

Application

Application

Application

Electrochemistry

FAAS

Autoclave feed

Electrophoresis

Buffer and media preparation

Hydroponics

GFAAS

Electrophysiology

Plant growth cabinets

HPLC

Glassware washing/rinsing

Stability chambers

IC

General chemistry

Steam generators

ICP-AES

Histology

Sterilizer feed

ICP-MS

Microbiological analysis

Feed to ultrapure water system

Mammalian and bacterial cell culture

Radio immunoassay/ELISA

Molecular biology

Sample dilution and reagent preparation

Plant tissue culture

Spectrophotometry

Qualitative analysis

Feed to ultrapure water system

การเบิก-จ่ายน้ำบริสุทธิ์ Type I (ultrapure water) แยกตามอาคารต่างๆ ได้ดังนี้
- อาคารเครื่องมือ 1, 2 และ 11 เบิก-จ่าย ได้ที่ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ อาคารเครื่องมือ 11 ชั้น 2 (ใช้แบบฟอร์มขอรับบริการ)
- อาคารเครื่องมือ 3, 4, 5, 6 เบิก-จ่าย ได้ที่ฝ่ายวิศวกรรม 2 อาคารเครื่องมือ 5 (คุณศรัณย์ ดอกไม้กุล)
- อาคารเครื่องมือ 9 เบิก-จ่าย ได้ที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คุณฐิติยา มั่งประยูร)
- อาคารเครื่องมือ 10 เบิก-จ่าย ได้ที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร (คุณกมลลักษณ์ เทียมไธสง)
- หากเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ตามอาคารต่างๆ ชำรุด/รอซ่อม ให้เบิก-จ่าย ที่ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ


หมายเหตุ**
  • รับไนโตรเจนเหลว เวลา 9.00-12.00 น. ที่อาคารเครื่องมือ 1
  • รับน้ำ deionized water ได้ที่อาคารเครื่องมือ 2, 3, 5 และ 6
  • รับน้ำ RO ได้ที่อาคารเครื่องมือ 2
  • กรุณาแจ้งความประสงค์ขอรับบริการน้ำกลั่น/ไนโตรเจนเหลว ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
Map


© 2013 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cste-water version 0.01.0413