ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
T117/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 09/09/2563
ชื่อวิชา /
Course
: Master thesis scheme
รหัสวิชา /
Course Number
: 572700
จำนวนหน่วยกิต /
Credit
: หน่วยกิต 3 หน่วย
ชื่อวิทยานิพนธ์ /
Project Title
: การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมโดยวิธีการพื้นผิวตอบสนองในการสกัดสีธรรมชาติจากใบสักทองโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา /
Project Advisor
: ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย
ชื่อนักศึกษา /
Students Name
: นางสาวสุพัฒตรา คุณาสินกุล รหัสนักศึกษา/Student ID M6113209
วันที่เริ่มทำวิทยานิพนธ์ /
Starting of work period
: 11/09/2563
วันที่สิ้นสุดทำวิทยานิพนธ์ /
Ending of work period
: 21/03/2564
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 6 เดือน/Month(s) 10 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F2213, F14117, F11224A, F5108, F1123
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: Rotary evaporator, Freeze dryer, Ultrasonic cleaner bath, Oven vacuum
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: สุพัฒตรา คุณาสินกุล โทรศัพท์/Tel. : 0610297861
ไฟล์ประกอบ
M6113209 suphattra.pdf T117-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา