ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
T43/2564 2
ผลของการปรับสภาพด้วยวิธีการลวกต่อคุณสมบัติของมะม่วงอบแห้ง
จันทนา สีลาน้ำเที่ยง
โทร. 0908153241
   
T42/2564 2
การแยกน้ำออกจากของผสมเอทานอล น้ำ โดยใช้ซีโอไลต์จากเถ้าถ่านลอย และถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว
จักรพรรณ กล่ำศรี
โทร. 0883606359
   
T41/2564 2
การใช้ประโยชน์ของแอนโทไซยานินจากใบรวมก้านสะเดาสีม่วงต่อการต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพเนื้อในแพะกำลังเจริญเติบโต
นางสาวนิตยา แท้ไธสง
โทร. 0935619983
   
T40/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
พุฒิเมธ ทองตัน
โทร. 0892804700
   
T39/2564 2
การทดสอบการระบายอากาศสำหรับห้องแยกโรคผู้ป่วยอพร่เชื้อทางอากาศ
นายสิรชัย วิบูลสุนทรางกูล
โทร. 0900598482
   
T38/2564 2
การดัดแปรขยะผ้าด้วยวิธีอะตอมทรานส์เฟอร์พอลิเมอไรเซชันเพื่อใช้ในการกำจัดโครเมี่ยม (VI) และตะกั่ว (II)
นางสาววีร์สุดา ไวว่อง
โทร. 0833692513
   
T37/2564 2
Recycled concrete aggregate material
nhieu.dcct@gmail.com
โทร. 0909122081
   
T36/2564 2
Detestion of glycosphingolipid GM2 in cholangiocarcinoma
นุชนาถ
โทร. 0831305074
   
T35/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวธิดาภา รัตนอัมพา
โทร. 0883353782
   
T34/2564 2
Paleoenvironmental interpretation of Devonian rocks at Ban Pa Samet, Langu District, Satun Province, from microfacies analysis and tentaculitid assemblage
นายอนุชา พรมด้วง
โทร. 0857676937
   
T33/2564 2
การลดของเสียในขั้นตอนกระบวนการผลิตตะข่ายสำหรับถังแก๊ส โดยกระประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง
อรรถโชค ภู่พันชิต
โทร. 0619455544
   
T32/2564 2
ความสามารถของอลิซินในการผ่านแนวกั้นระหว่างเลือดกับสมองและผลต่อเชื้อก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
น.ส. กัณฑ์กวี ศาสน์สันติธรรม
โทร. 0853059224
   
T31/2564 2
Rang Cheut water extract
Chattip sunthrarak
โทร. 0617704921
   
T28/2564 2
Purification and characterization of Ferritin
Ms Nant Phawe Ei San
โทร. 0620466176
   
T27/2564 2
DEVELOPMENT OF POLYURETHANE-BASED SHAPE MEMORY POLYMER TO BE USED AS SMART WOUND CLOSURE STRI
ศิรสิทธิ์ กำแพงเศรษฐ
โทร. 0888572845
   
R10/2564 3
Hydrogen storage materials
นางสาวประภัสสร เพลิดสระน้อย
โทร. 087-877-6398
   
R9/2564 3
เทคโนโลยีการทำแห้งปูอัดและหมากเม่า
นางสาวกมลวรรณ สืบทรัพย์
โทร. 0882134741
   
R8/2564 3
โครงการลดการปนเปื้อนของสารหนูในรำข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวและการเก็บกู้สารหนูที่สกัดได้
สุรางคนางค์ ชูมี
โทร. 0898833951
   
R7/2564 3
ความหลากหลายของแบคทีเรียบริเวณรอบรากพืชที่สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PHB
น.ส. พีระญาณ์ จิระพิพัฒนาพร
โทร. 084-584-8511
   
R6/2564 3
การวิเคราะห์องค์ประกอบฝุ่น PM2.5
นายปรีชา พันธ์มูล
โทร. +66908070907
   
R4/2564 3
การเพิ่มมูลค่าของ Corn gluten meal, corn gluten feed, และน้ำแช่ข้าวโพดที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการแปรรูปแป้งข้าวโพด
นายอนุวัตร ดวงพร
โทร. 0877230143
   
R3/2564 3
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยกระบวนการเอ็กทรูชั่น
สิริวรรณ นอขุนทด
โทร. 0910183897
   
R2/2564 3
การควบคุมแมลงศัตรูข้าวเปลือกและวิเคราะห์คุณภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่
ธนชัย นิตย์เมธาวงศ์
โทร. 0888719905
   
R1/2564 3
การเพิ่มมูลค่าของ Corn gluten meal, corn gluten feed และน้ำแช่ข้าวโพดจากการแปรรูป
ดร. ราชสิทธิ์ จีนแช่ม
โทร. 0858495267
   

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา