ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
T44/2563 2
Electronic Structure of Optically Excited Molybdenum disulfide single crystals
พาขวัญ ชาญประโคน
โทร. 0827805747
   
T43/2563 2
Electronic and phononic contribution to near-infrared reflectivity of oxide pigments
นายวรสฤษดิ์ แสงสุย
โทร. 0865719250
   
T42/2563 2
Preparation of SUZ-4 zeolite catalyst using hydrothermal process for convension of ethanol to DEE
นางสาวภารตี สุขธรณ์
โทร. 0876304948
   
T41/2563 2
Transversely isotropic effect on mechanical properties of gypsum
ลักษิกา สิทธิมงคล
โทร. 082761550
   
T40/2563 2
A STUDY OF METAL DOPED V2O5 THIN FILMS PREPARED BY RADIO FREQUENCY MAGNETRON SPUTTERING
นายปิยพร ทางดี
โทร. 0828474668
   
T39/2563 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายปณต ครึกกระโทก
โทร. 0898455806
   
T38/2563 2
Correlations between mechanical and creep properties and ultrasonic pulse velocities of rock
นิสาชล พงษ์กล้าหาญ
โทร. 0991670122
   
T37/2563 2
Effects of scratching rate on CERCHAR abrasiveness index of sandstones
นางสาวธราภรณ์ โคตรสมบัติ
โทร. 0982741468
   
T36/2563 2
3D printing development for aluminum-base nanocomposite
นิวัฒน์ เหมหา
โทร. 0800066842
   
T35/2563 2
Microscopic Investigation of MnBi magnetic Materials
จงรัก บ่อทรัพย์
โทร. 0923493939
   
T34/2563 2
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF SPUTTERED METAL OXIDE MULTILAYER THIN FILMS FOR OPTICAL APPLICATION
เอกชัย จงเสรีเจริญ
โทร. 0986519651
   
T33/2563 2
ยังไม่สอบโครงร่าง
พิมพ์รภัส
โทร. 0834150871
   
T32/2563 2
โปรติโอมิกส์โปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์คาร์โนซีนและอนุพันธ์ของคาร์โนซีนในไก่โคราช
ชนัดดา สุวรรณวิชนีย์
โทร. 0800742279
   
T31/2563 2
Study and prediction of electrospinning parameters for nanofibers production using artificial neural networks
นายญาณวรุตม์ สร้อยเงิน
โทร. 0624108301
   
T30/2563 2
Electrospun Bone Graft By 3D Electrospinning
นางสาวอัจฉรา ชินกร
โทร. 0804429337
   
R11/2563 3
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
วิชชุตาขอสินกลาง
โทร. 0902908712
   
R10/2563 3
Smart Value Creation
Dr. Utai Meekum
โทร. 0891065348
   
R9/2563 3
Aza-BODIPY Based COX-2 Specific Probe for Photodynamic Therapy in Cancer Cells
นางสาวฐิติมา ผิวกลาง
โทร. 0874484450
   
R8/2563 3
การพัฒนาสูตรน้ำยาดับเพลิงสูตรน้ำ
นายสุรวิทย์ นาคสู่สุข
โทร. 0988841965
   
R7/2563 3
การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากวัตถุดิบต่างๆ
น.ส. สุนันทา ชูมี
โทร. 0895372935
   
R6/2563 3
การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากต้นพริกสำหรับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซโ์
อรวรรยา ติยเวศย์
โทร. 0981916892
   
R5/2563 3
ผลกระทบของหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิว และขนาดความกว้างของรูพรุนของถ่านกัมมันต์ต่อการกักเก็บก๊าซไฮโดรเจน
นายศุภกร อนุชิตสกล
โทร. 0956526985
   
R4/2563 3
การบำบัดน้ำเสียชุมชนและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของระบบบึงประดิษฐ์สำหรับการเพาะปลูกข้าว
อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก
โทร. 3915 หรือ 0881497826
   
R3/2563 3
การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์เพื่อแก้ปัญหาไข่เปลือกบาง
นางสาวชญาณ์นันท์ ปักกัง
โทร. 0984547175
   
R2/2563 3
การตรวจสอบชนิด และปริมาณการปนเปื้อนของสารหนูด้วยเทคนิคขั้นสูงจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
นางสาวปภาวดี บัวสาคร
โทร. 0635120658
   
R1/2563 3
ผลกระทบของหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิว และขนาดความกว้างของรูพรุนของถ่านกัมมันต์ต่อการกักเก็บก๊าซไฮโดรเจน
นายศุภกร อนุชิตสกล
โทร. 0956526985
   

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา