ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
T158/2565 2
Production of ELISA test kit for quantifying melatonin content in milk using monoclonal antibody technique with different milk protein as a substrate
ปารียา เสริมสำราญ
T157/2565 2
Nanoscale patterning of Metal Oxides thin films for Quantum effect enhanced device
อารียา มูลตั้ง
T156/2565 2
Solvent- and microwave-assisted grafting of Poly (N-isopropyl acrylamide) onto Polyethylene terephthalate porous membrane for thermo-responsive gas permeability control
นายอนุชา สีจันทึก
T155/2565 2
การออกแบบแท็บไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์แบบ 3 มิติ
นายณัฐวุฒิ สมพงษ์
T154/2565 2
Improved performance of cement-stabilized lateritic soil using recycled materials replacement and natural rubber latex for pavement applications
THI NGOC QUYNH TRAN
T153/2565 2
การพัฒนาสมบัติเชิงกลและความเข้ากันได้ทางชีวภาพของซีเมนต์กระดูกชนิดแคลเซียมฟอสเฟตสำหรับทดแทนกระดูก
ปาริทัศน์ ไทยทะเล
T152/2565 2
ยังไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายปณต ครึกกระโืทก
T151/2565 2
Properties of FAU zeolite and application for catalysis and adsorption
ภควรรณ เสรีรัตนาคร
T150/2565 2
Flame retardancy of water hyacinth fiber reinforced polybutylene succinates biocomposites
นางสาวอโณทัย สุวรรณิโรจน์
T149/2565 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวชญาณ์นันท์ ปักกัง
T147/2565 2
ผลของสารประกอบเชิงซ้อนอะมิโลสกับไขมันและการดัดแปรทางเอนไซม์ต่อการย่อยของแป้งถั่วหรั่ง
ชิดชนก หาญตะคุ
T146/2565 2
ผลของหมู่ฟังก์ชัน ออกซิเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ ที่โด๊ปบนพื้นผิวของวัสดุคาร์บอนแข็งที่สังเคราะห์จากเมล็ดลำไยสำหรับเป็นขั้วแอโนดต่อการกักเก็บและคายประจุของโซเดียมไอออนแบตเตอรี่
สุธิดา ทำมาน้อย
T145/2565 2
การใช้วัสดุฝุ่นแอสฟัลท์ร่วมกับเถ้าลอยในวัสดุซีเมนต์ผยม
น.ส.พิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน
T143/2565 2
การห่อหุ้มเอนไซม์ปาเปนในรูปแคปซูลโดยใช้เทคนิคการตกตะกอน
นางสาวศศิธร บุญเกิด
T142/2565 2
ผลของสารเจือแลนทานัมต่อสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกของฟิล์มบางฮาฟเนียมออกไซด์
นางสาวกรวิภา มากบุญ
R85/2565 3
พัฒนาการผลิตลิโพโซมเพปไทด์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับไฮโดรไลเสธไข่ขาวและซีนข้าวโพด
นายกรวิชณ์ ภู่ดาย
R84/2565 3
โครงการวิจัยวัสดุทางด้านพลังงานยั่งยืนและระบบเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูง
นางสาวสิริพร ธิกันทา
R83/2565 3
การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพไส้กรอกไก่
นางสาวนฤมล อุ่นหนองแดง
R82/2565 3
การผลิตเพปไทด์ที่มีฤทธิ์เสริมสุขภาพจากเลือดเป็ด
นายพิชิตพล ลือศิริ
R81/2565 3
การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตกให้อาหารปลอดภัยจากสารก่อ มะเร็งอะคริลาไมด์และลดไขมันได้ตามมาตรฐานสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
น.ส.รวิสรา แสนแก้ว
R80/2565 3
ขับเคลื่อนและผลักดันให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นศูนย์กลางธุรกิจไก่โคราชอินทรีย์ครบวงจร:การพัฒนาโซ่การผลิตส่วนต้นและกลางน้ำของไก่โคราชอินทรีย์
ธนิษฐา โมราวงษ์
R79/2565 3
การเตรียมแมมแบรนฉลาดโดยการกราฟท์พอลิเอนไอโซโพรพิลอะคริเอไมด์ลงบนฟิล์มรูพรุนของไนลอน
ทศพล ขจรไพร
R78/2565 3
ขับเคลื่อนและผลักดันให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นศูนย์กลางธุรกิจไก่โคราชอินทรีย์ครบวงจร:การพัฒนาโซ่การผลิตส่วนต้นและกลางน้ำของไก่โคราชอินทรีย์
ธนิษฐา โมราวงษ์
R77/2565 3
Synthesis of cyanine dyes for application in cell lines and becteria
0899531377
R76/2565 3
การพัฒนาคอมโพสิทฐานพอลิเมอร์ผสมของท่อนาโนคาร์บอนเพื่อลดต้นทุนฟอร์สเซนเซอร์ที่ใช้งานทางการแพทย์
สุพิชชา ใยสุ่น
R74/2565 3
Hydrogen Storage Materials
นางสาวโสภิดา เที่ยงวิริยะ
R73/2565 3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำนมถั่วเหลืองในรูปแบบพร้อมชง พร้อมดื่ม และโยเกิร์ตเสริมเวย์โปรตีน และนมอัลมอนด์
นาย พงศ์พัฒน์ ฐิตสิริกุล
R72/2565 3
คุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัสและสารระเหยได้ของไก่โคราชที่้เก็บรักษาด้วยเทคนิคบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆและsous vide ที่ระดับต่างๆ
นางสาว นฤมล สำเนียงเย็น
R71/2565 3
การศึกษาปัจจัยคุกคามสุขภาพและความปลอดภัยในพนักงากโรงโม่หิน จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวชลธิชา แสงชนะ
R69/2565 3
การศึกษาปัจจัยในการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ
กนกกานต์ รับไพรี

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา