ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
T131/2564 2
Development of SBA-15 based catalysts for conversion of xylose and glucose to furanic compounds
นางสาวอิสราภรณ์ รักงาม
T130/2564 2
Improved sensitivity of surface plasmon resonance sensor using optical relay setup
Waramanee Netphrueksarat
T129/2564 2
Biomimetic meniscus scaffold from electrospun poly(lactic acid)/ silk fibroin
นางสาวสิริปัญโญ พรหมนิล
T128/2564 2
Production and characterization of polylactic acid from butyl lactate
Mr. Beevang Nyiavuevang
T127/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
จงสุทธามณี สิทธิเวช
T126/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
พุฒิเมธ ทองตัน
T125/2564 2
การกู้คืนนีโอดีเมียมจากของเสียในกระบวนการผลิตแม่เหล็กนีโอดีเมียมเหล็กโบรอนด้วยกระบวนการโลหวิทยาไฮบริด
วรนิษฐา กริดสาริกัน
T124/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวชนิภรณ์ สูนขุนทด
T123/2564 2
ผลของสภาวะการบ่มต่อการเกิดผลึกและปริมาณแป้งต้านทานของสตาร์ชมันสำปะหลังตัดกิ่ง
น.ส.อัจฉรา โด่งดัง
T122/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวจีรนันท์ ศรีพุทธา
T120/2564 2
Grafted poly(N-isopropylacrylamide) on PET membrane
นายอนุชา สีจันทึก
T119/2564 2
Improvement and stability of potassium catalyst supported on faujasite zeolite for transesterification of palm oil
น.ส.ศิริพร โกษาวัฒนกุล
T118/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวเลิศลักขณา ศรีคลัง
T116/2564 2
เทคโนโลยีรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชำรุดหรือหมดอายุโดยการผลิตเป็นเงินบริสุทธิ์
นางสาวนัชชา วงศ์นารี
T115/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวสิริพร สุขนาแซง
R54/2564 3
โครงการการลดการปนเปื้อนของสานหนูในข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวและการเก็บกู้สารหนูที่สกัดได้
ปุณณ์ณิษา กมลรัมย์บวร
R53/2564 3
การศึกษาบทบาทของ mm-LDL ต่อกลไกการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
กนกวรรณ เลาหลิดานนท์
R52/2564 3
การเตรียมแมมแบรนฉลาดโดยการกราฟท์พอลิเอนไอโซโพรพิลอะคริเอไมด์ลงบนฟิล์มรูพรุนของไนลอน
ทศพล ขจรไพร
R51/2564 3
การพัฒนาวิธีการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานและศึกษาพฤติกรรมการกินของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (Stal) และเพลี้ยกระโดดหลังขาว Sogatella furcifera (Horvath)
นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง
R50/2564 3
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมให้เหมาะสมต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมการปลูกอ้อย
นางสาวกรรณิการ์ เทพจิตร
R43/2564 3
แผนงานจุลิทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อย
นางสาวสุชาวดี กลางจอหอ
R42/2564 3
การควบคุมแมลงศัตรูข้าวเปลือกและวิเคราะห์คุณภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่
นายนบดนัย หมั่นพลศรี
R39/2564 3
การปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งต้านทานจากแป้งมันสำปะหลังเพื่ออาหารฟังก์ชัน
นางสาวคริษฐา เจริญพจน์
R38/2564 3
Photocatalytic oxides
ดร.อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ
R37/2564 3
การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้ในทางการแพทย์
นางสาวปรียาภรณ์ อินทร์จอหอ
R36/2564 3
การพัฒนาพลาสติกชีวภาพเพื่อใช้เป็น scaffold ในการรักษาโรคทางกระดูกและข้อ
ภัชภิชา อรัญสาร
R35/2564 3
การพัฒนาโครงร่างเลี้ยงเซลล์จากไฟบรินกลูในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
นางสาวศรัญญ์ภัทร ขัดสี
R34/2564 3
การศึกษาพอลิแลกติคแอซิดคอมโพสิทจำรูปเพื่อการผลิตเฝิอก
นายอภินันท์ แสงศรีจันทร์
R33/2564 3
การพัฒนาคอมโพสิตฐานพอลิเมอร์ผสมของท่อนาโนคาร์บอนเพื่อลดต้นทุนฟอร์สเซนเซอร์ที่ใช้งานทางการแพทย์
น.ส.จาฏุพัจน์ ไทรแก้ว
R32/2564 3
การเตรียมแมมแบรนฉลาดโดยการกราฟท์พอลิเอนไอโซโพรพิลอะคริเอไมด์ลงบนฟิล์มรูพรุนของไนลอน
ทศพล ขจรไพร

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา