ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
T53/2565 2
การส่งผ่านวิตามินดี3ทางผิวหนัง ด้วยเจลขึ้นรูปฟิล์มนาโนเซลลูโลส
ธัญญกาญจน์ ปะรินสารัมย์
T52/2565 2
วัสดุปิดแผลแบบฟองน้ำจากไหมไฟโบรอิน/ไคโตซาน/ไฮดรอกซีโพรพิล เมทิลเซลลูโลส
นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภมิพงศ์
T51/2565 2
การกู้คืนโลหะมีค่าจากแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่เสื่อมสภาพด้วยกระบวนการโลหวิทยาความร้อนและโลหวิทยาสารละลาย
นางสาวนัชชา วงศ์นารี
T50/2565 2
การใช้ประโยชน์ของแอนโทไซยานินจากใบรวมก้านสะเดาสีม่วงต่อการต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพเนื้อในแพะกำลังเจริญเติบโต
น.ส.นิตยา แท้ไธสง
T49/2565 2
การประเมินบทบาทของรากพืชในการเพิ่มความสามารถการกำจัดอาร์เซนิกในพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติบริเวณเหมืองทองคำ ทุ่งคำ จังหวัดเลย
นางสาวอภิญญา ทองอันตัง
T48/2565 2
การทดลองเพื่อประเมินสมรรถนะของเครื่องทำความเย็นชนิดน้ำระเหยแบบอุณหภูมิอากาศต่ำกว่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก
ก้องนที วัฒนานุสิทธิ์
T47/2565 2
Development of germinated brown rice preparation methods for puffed rice production
ศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณ์สุข
T46/2565 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาวภควรรณ เสรีรัตนาคร
T45/2565 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายพีรวุฒิ รัตนวิชัย
T43/2565 2
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมโดยวิธีพื้นผิวตอบสนองในการสกัดสีธรรมชาติจากใบสักทองโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค
นางสาวสุพัฒตรา คุณาสินกุล
T42/2565 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายกีรกิต แก้วเกตุ
T39/2565 2
Effect of short period of early dietary carbohydrate during fry stage on nutrient metabolism and growth performance in juvenile Nile tilapia
นางสาวณัฐนันท์ ศรีสกุลเตียว
T38/2565 2
ยังไม่สอบวิทยานิพนธ์
ณัฐาพร ทวีลาภ
T37/2565 2
ผลของการเติมสารประกอบเหล็กในถ่านกัมมันต์ที่มีต่อการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน
นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ์
T36/2565 2
การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์จากเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต์
นางสาวสรัลพร ศรีประทุม
R28/2565 3
การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเพศในไก่โคราชระหว่างฟักด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสู่เชิงพาณิชย์
น.ส.ศศิธร เกิดสุขนิรันดร์
R27/2565 3
การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ กล้วยเบรคแตกให้อาหารปลอดภัย จากสารก่ออะคริลาไมด์ และลดไขมันได้จามมาตรฐานสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
สุรางคนางค์ ชูมี
R20/2565 3
การเพิ่มมูลค่าของ Corn gluten meal,corn gluten feed และน้ำแช่ข้าวโพดที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการแปรรูปข้าวโพด
อนุวัตร ดวงพร
R19/2565 3
การปรับปรุงคุณภาพเนื้อไก่โคราชด้วยวิธีซุปเปอร์ชิลลิ่ง
นายธีรพันธุ์ คำค้อม
R18/2565 3
การพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพไส้กรอกไก่
น.ส.จิราพรรณ แซ่ลิ้ม
R17/2565 3
การรักษาเสถียรภาพของรำข้าวโดยการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ
น.ส.รักษปวีณ์ ประเสริฐมานะกิจ
R14/2565 3
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเเอคติเวเต็ดสลัดจ์เพื่อบำบัดน้ำชะขยะโดยใช้ผงถ่านกัมมันต์จากสลัดจ์ส่วนเกิน
อ.ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก
R12/2565 3
การผลิตพืชแบบแม่นยำภายใต้สภาพโรงเรือน
นางวสาวสุธิดา รอกกระโทก
R11/2565 3
Development of estrogen detection system based on DNA aptamer
นายภควัต คงปรีชา
R10/2565 3
การทดสอบฤทธิ์ของซุปไก่สกดัในการชะลอการเกิดโรคอลัไซเมอร์ในหนูทดลองที่ได้รับ D-galactose/AlCl3
นางสาวปิยะพร อินสีชื่น
R9/2565 3
Hydrogen storage materials
นางสาวประภัสสร เพลิดสระน้อย
R7/2565 3
วัสดุเพื่อการประยุกต์ใช้ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประไพพร พรสุขสว่าง
R5/2565 3
การผลิตเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์เสริมสุขภาพจากปอดหมู
นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์
R4/2565 3
การศึกษาความต้องการโภชนะเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับผลิตอาหารจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย
นางสาวชญาณ์นันท์ ปักกัง
R1/2565 3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่มีโพรไบโอติกสกุล Bifidobacterium สายพันธุ์ longum หรือ animalis โดยใช้เทคนิคการห่อหุ้มเซลล์สำหรับอุตสาหกรรมไอศกรีม
นางสาววัชราภรณ์ ทุมเมืองปัก

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา