ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
T133/2563 2
fermentation and purification of xylitol from sugarcane bagasse
Nguyen Cao Cuong
โทร. -
   
T132/2563 2
Eco-friendly Cushioning Foam from Natural Rubber for Thai-Fresh Produce
นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด
โทร. 0828752709
   
T130/2563 2
การแยกน้ำออกจากของผสมเอทานอล น้ำ โดยใช้ซีโอไลต์จากเถ้าถ่านลอย และถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว
จักรพรรณ กล่ำศรี
โทร. 0883606359
   
T129/2563 2
สมบัติการต้านโรคเบาหวานของส่วนประกอบของเวย์โปรตีนควบคู่กับเบต้า-กลูแคน และการประยุกต์ใช้
นางกุ้งนาง บุญเสริม
โทร. 0895389006
   
T127/2563 2
การพัฒนาสมบัติเชิงกลของซีเมนต์กระดูกชนิดแคลเซียมฟอสเฟตสำหรับการทดแทนกระดูก
ปาริทัศน์ ไทยทะเล
โทร. 0850241595
   
T126/2563 2
Effect of Piperlongumine on Ubiquitin Proteasome system in Cholangiocarcinoma
นายนราธิป นราดุลย์
โทร. 0948854615
   
T125/2563 2
การตรวจสอบคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่มีแผ่นเหล็กเชื่อมกับเหล็กข้ออ้อยฝังที่ส่วนรองรับภายใต้แรงกระทำเป็นจุดตามขวาง
ชูธง กงแก้ว
โทร. 087-9926899
   
T124/2563 2
การใช้ประโยชน์จากถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากกะลาแมคคาเดเมียเพื่อนำไปเป็นวัสดุดูดซับสำหรับกำจัดฟีนอล
นายศักรินทร์ พงษ์ศักดิ์
โทร. 0928597851
   
T123/2563 2
การบำบัดสารเมลานอยดินด้วยระบบการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า
นางสาวณัฐฑิยา สินธุโสภา
โทร. 0637658851
   
T122/2563 2
Effect of Ring Finger Protein 43 (RNF43) on Cholangiocarcinoma
Norma Sainstika Pangestu
โทร. 0928149497
   
T121/2563 2
Role of glucosylceramide synthase in Cholangiocarcinoma
นางสาวปิยะสิริ เจือกโว้น
โทร. 0926433345
   
T120/2563 2
บทบาทของเอมไซม์ Glycosyltransferase 1 ในมะเร็งท่อน้ำดี
จุฑามาสฆ์ เขียววิจิตร
โทร. 0839646955
   
T119/2563 2
Adsorption study of porous silica: Ethanal dehydration and GCMC simulation of CO2 adsorption
น.ส. ชลธิรา บุญฟุ้ง
โทร. 090-9874956
   
T117/2563 2
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมโดยวิธีการพื้นผิวตอบสนองในการสกัดสีธรรมชาติจากใบสักทองโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค
สุพัฒตรา คุณาสินกุล
โทร. 0610297861
   
T116/2563 2
การพัฒนาวิธีการผลิตข้าวเปลือกงอกเพื่อเพิ่มปริมาณสารกาบา
นางสาวณัฐพร ชัชวาลธาตรี
โทร. 098-584-8200
   
R26/2563 3
การบำบัดน้ำเสียชุมชนเเละหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของระบบบึงประดิษฐ์สำหรับการเพาะปลูกข้าว
อ.ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก
โทร. 3915, 0881497826
   
R25/2563 3
การพัฒนาการผลิตผงสีจากใบสัก และการย้อมผ้าไหม
นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ
โทร. 0935427896
   
R24/2563 3
ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่ฉีดเข้าไข่ไก่ฟักต่อการพัฒนาไปเป็นไก่เนื้อเพศผู้
น.ส. สายาห์ องค์ศรีเจริญพร
โทร. 087-8716376
   
R23/2563 3
การบำบัดน้ำเสียชุมชนเเละหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของระบบบึงประดิษฐ์สำหรับการเพาะปลูกข้าว
อ.ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก
โทร. 3915, 0881497826
   
R21/2563 3
ประสิทธิภาพของเชื้อราในการลดการถ่ายทอดเชื้อของแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อย
รสสุคนธ์ สระแก้ว
โทร. 0807670438
   
R20/2563 3
Identification and investigation of the fluorinase in Streptomyces calvus nuclecidin biosynthesis
อุทุมพร งิ้วพรหม
โทร. 0845986464
   
R19/2563 3
การพัฒนาการผลิตผงสีจากใบสัก และการย้อมผ้าไหม
นางสาวนฤมล จับศรทิพย์
โทร. 0920029642
   
R18/2563 3
Glass-ceramic sealant for SOFC
น้ำทิพย์ กิ่งน้อย
โทร. 063-2179479
   
R17/2563 3
Rice Phenolic compounds biosynthesis production and application
ดร. ประภาพรรณ หลาซิน
โทร. 0972300673
   
R16/2563 3
วัสดุเพื่อการประยุกต์ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
นางสาวประไพพร พรสุขสว่าง
โทร. 0991696149
   
R15/2563 3
Total synthesis of ceramide an beta-D - glucosylceramide via intramolecular fatty acyl group migration for key step
Maniganda Santhi
โทร. 0627914958
   
R14/2563 3
การวิเคราะห์องค์ประกอบฝุ่น PM2.5
นายปรีชา พันธ์มูล 0908070907
โทร. -
   
R13/2563 3
โปรแกรมวิจัยการนำเซลล์ต้นกำเนิดร่างกายไปทดสอบประสิทธิภาพ
นายเกษม ธีรกฤตยากร
โทร. 0851203485
   
R12/2563 3
ผลของอลิซินต่อการคงสภาวะปกติของแนวกั้นระหว่างเลือดกับสมองที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยน้ำตาลกลูโคสระดับสูง
น.ส. กัณฑ์กวี ศาสน์สันติธรรม
โทร. 0853059224
   
R11/2563 3
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
วิชชุตาขอสินกลาง
โทร. 0902908712
   

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา