ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
T100/2564 2
Hybrid composite of starch-based hydrogel for potential bone tissue engineering application
จิรเดช ศรีงาม
โทร. 085-9397172
   
T99/2564 2
Study of FeSe thin film grown by MBE
ชลณรงค์ แก้วใส
โทร. 0856017696
   
T98/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ
โทร. 0956098659
   
T96/2564 2
The Steel Drilling by Multinited High Speed Steel Drill
ชุติมณฑน์ เมฆี
โทร. 0966721165
   
T95/2564 2
ความชุกและกลไกการดื้อต่อยาปฏิชีวนะในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลริ (ยังไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์)
น.ส.เกียรติยา จันทร์ผ่อง
โทร. 0836898144
   
T94/2564 2
ปัจจัยความรุนแรงของเชื้อแบคทีเรีย การแสดงออกของไซโตไคน์ยีน และยีนโพลีมอฟิซึมในโรคทางเดินอาหารที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ H. pylori
นางสาวพนิตา ไชยปัดถา
โทร. 0933212213
   
T93/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายพีรวุฒิ รัตนวิชัย
โทร. 0885029623
   
T92/2564 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์
โทร. 0858527311
   
T91/2564 2
Development of natural rubber composites for construction application
นางสาวน้ำทิพย์ บุรีวงค์
โทร. 0944859817
   
T90/2564 2
ยังไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ภควรรณ เสรีรัตนาคร
โทร. 0960040124
   
T89/2564 2
Electrospun Bone Graft By 3D Electrospinning
นางสาวอัจฉรา ชินกร
โทร. 0804429337
   
T88/2564 2
Paleoenvironment interpretation of Devonian rocks at Ban Pa Samet, Langu District, Satun Province
อนุชา พรมด้วง
โทร. 0857676937
   
T87/2564 2
ECO-FRIENDLY CUSHIONING FOAM FROM NATURAL RUBBER FOR THAI FRESH PRODUCE
นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด
โทร. 0828752709, 0806296453
   
T86/2564 2
การเหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิดมีเซ็นไคม์ที่แยกได้จากเนื้อเยื่อวาร์ตันเจลลี่ของสายรกมนุษย์ไปเป็นเซลล์นิวโรสเฟียร์ และการปลูกถ่ายให้หนูแรทที่มีภาวะไขสันหลังฉีกขาด
น.ส.ศิริลักษณ์ สำเร็จงาน
โทร. 090-0122991
   
T85/2564 2
DEVELOPMENT OF PARAQUAT DETECTION SYSTEM BASED ON GOLD NANOPARTICLES AND DNA APTAMERS
นายภควัต คงปรีชา
โทร. 0971396990
   
R30/2564 3
การพัฒนาพอลิเมอร์คอมโพสิทสีเขียวเพื่อใช้ในงานด้านการเกษตร
วชิภรณ์ พงศ์พุฒิพัชร
โทร. 0969463935
   
R29/2564 3
วัสดุคอมโพสิทจากพอลิเมอร์และเส้นใยธรรมชาติ
พาฝัน จันทร์พวง
โทร. 0944878015
   
R28/2564 3
การศึกษาสภาพแวดล้อมบรรพกาลและซากดึกดำบรรพ์ออสตราคอดในพื้นที่ขุดค้นวาฬอำแพง
อนุชา พรมด้วง
โทร. 0833745757
   
R27/2564 3
Photocatalytic oxides
ดร.อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ
โทร. 0956091373
   
R26/2564 3
การพัฒนาคอมโพสิทนำไฟฟ้าเพื่อการใช้งานทาง Force Sensor
รพิศา จารปัญญาชีพ
โทร. 0879493308
   
R25/2564 3
การสกัดเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์เสริมสุขภาพจากเลือดหมู
น. ส. สุนันทา ชูมี
โทร. 091-0192835
   
R24/2564 3
โครงการลดการปนเปื้อนของสารหนูในรำข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว และการเก็บกู้สารหนูที่สกัดได้
น.ส. สุรางคนางค์ ชูมี
โทร. 089-8833951
   
R23/2564 3
Non-invasive electrochemical sensors for health monitoring
อ.ดร.กมลวัช งามเชื้อ
โทร. 0828897679
   
R22/2564 3
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช
ชนัดดา สุวรรณวิชนีย์
โทร. 0800742279
   
R21/2564 3
การเพิ่มมูลค่าของ Corn gluten meal, corn gluten feed และน้ำแช่ข้าวโพด ที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการแปรรูปแป้งข้าวโพด
จิราพรรณ แซ่ลิ้ม
โทร. 0633902220
   
R20/2564 3
การประยุกต์ใช้พอลิแลคติกแอซิดพลาสติกชีวภาพสำหรับเกษตร๖ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร๗
วชิราภรณ์ พงศ์พุฒิพัชร
โทร. 0969463935
   
R19/2564 3
การเพิ่มประสิทธิภาพก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในกระบวนการผลิตแป้งดัดแปร
นางสาววรัญญา ผุยอุทา
โทร. 0991730095
   
R18/2564 3
การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้กัเก็บพลังงาน
สุภาวี ชัยสิทธิ์
โทร. -
   
R17/2564 3
เส้นใยนาโนกลุ่มโซเดียมสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน
ดร.ทองสุข สีชุมแสง
โทร. 0982642291
   
R15/2564 3
การเพิ่มมูลค่าไข่คัดทิ้งโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนไข่แดงไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์เชิงสุขภาพ
น.ส.ทิพวรรณ พิมพ์จันทร์
โทร. 0809647397
   

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา