ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
T130/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 16/09/2563
ชื่อวิชา /
Course
: Independent Study in Chemical Engineering
รหัสวิชา /
Course Number
: 524897
จำนวนหน่วยกิต /
Credit
: หน่วยกิต 3 หน่วย
ชื่อวิทยานิพนธ์ /
Project Title
: การแยกน้ำออกจากของผสมเอทานอล น้ำ โดยใช้ซีโอไลต์จากเถ้าถ่านลอย และถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา /
Project Advisor
: ผศ. ดร. นิคม กลมเกลี้ยง
ชื่อนักศึกษา /
Students Name
: จักรพรรณ กล่ำศรี รหัสนักศึกษา/Student ID M6201098
วันที่เริ่มทำวิทยานิพนธ์ /
Starting of work period
: 01/09/2563
วันที่สิ้นสุดทำวิทยานิพนธ์ /
Ending of work period
: 01/12/2563
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 3 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F11209A, F11223A, F11222A, F10108, F10109, F10202, F10201
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: Centrifuge, Ultracentrifuge, Refrigerated centrifuge, HI speed centrifuge, Incubator shaker, XRD, FTIR, Gas Chromatography, HPLC, XRF
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: จักรพรรณ กล่ำศรี โทรศัพท์/Tel. : 0883606359
ไฟล์ประกอบ
M6201098.pdf T130.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา