ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
T132/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 24/09/2563
ชื่อวิชา /
Course
: Master thesis scheme A2
รหัสวิชา /
Course Number
: 571982
จำนวนหน่วยกิต /
Credit
: หน่วยกิต 3 หน่วย
ชื่อวิทยานิพนธ์ /
Project Title
: Eco-friendly Cushioning Foam from Natural Rubber for Thai-Fresh Produce
สาขาวิชา /
School of
: วิศวกรรมวัสดุ
อาจารย์ที่ปรึกษา /
Project Advisor
: ผศ.ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล, รศ.ดร.กษมา จารุกำจร
ชื่อนักศึกษา /
Students Name
: นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด รหัสนักศึกษา/Student ID M6200534
วันที่เริ่มทำวิทยานิพนธ์ /
Starting of work period
: 25/09/2563
วันที่สิ้นสุดทำวิทยานิพนธ์ /
Ending of work period
: 25/12/2563
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 3 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F4109-F4111, F5201-F5202, F10108, F2106, F10109-3, F10101-4, F10101-5
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: Hot air oven, UTM, Durometer, Microwave, เครื่องแก้ว, SEM, FTIR, DSC, TGA
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
: ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด โทรศัพท์/Tel. : 0828752709
ไฟล์ประกอบ
M6200534.pdf T132-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา