ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
R13/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 22/07/2563
ชื่อโครงการวิจัย /
Project Title
: โปรแกรมวิจัยการนำเซลล์ต้นกำเนิดร่างกายไปทดสอบประสิทธิภาพ
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาเทคโนโลยีชึวภาพ
หัวหน้าโครงการวิจัย /
Project Leader
: รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย
ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย /
Co-Researcher /
Research Assistant
: 1. นายเกษม ธีรกฤตยากร
2. นางสาวจิดาภา มุสิกะ
3. นางสาวกนกวรรณ ศรีรัตนา
4. นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จงาน
วันที่เริ่มทำโครงการวิจัย /
Starting of work period
: 23/03/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงการวิจัย /
Ending of work period
: 07/02/2565
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 22 เดือน/Month(s) 15 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F10101, F10011A, F10012A, F10013A, F10007A, F11209A, F9414, F9416
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: Fluorescent microscope, Confocal microscope, Scanning electron microscope, Ion sputtering device, Microtome, Cryostat microtome, Real-time PCR, Flow cytometer, CPD
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: นายเกษม ธีรกฤตยากร โทรศัพท์/Tel. : 0851203485
ไฟล์ประกอบ
562041.pdf R13-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา