ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
R16/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 31/07/2563
ชื่อโครงการวิจัย /
Project Title
: วัสดุเพื่อการประยุกต์ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาเคมี
หัวหน้าโครงการวิจัย /
Project Leader
: ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย /
Co-Researcher /
Research Assistant
: 1. นางสาวประไพพร พรสุขสว่าง
2. -
3. -
4. -
5. -
วันที่เริ่มทำโครงการวิจัย /
Starting of work period
: 3/08/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงการวิจัย /
Ending of work period
: 16/11/2564
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 15 เดือน/Month(s) 13 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F2210, F2207, F10104, F10109, F10101-5, F10203, F2212, F2106
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: XRD (D2,D8), FT-IR, Raman, UV-VIS, TGA, SEM-EDS, TEM, ICP, XRF, GC, LC-MS, HPLC, BET, microwave-3000
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
: -
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: นางสาวประไพพร พรสุขสว่าง โทรศัพท์/Tel. : 0991696149
ไฟล์ประกอบ
M6010034.pdf R16-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา