ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
R21/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 2
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 10/09/2563
ชื่อโครงการวิจัย /
Project Title
: ประสิทธิภาพของเชื้อราในการลดการถ่ายทอดเชื้อของแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อย
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หัวหน้าโครงการวิจัย /
Project Leader
: อาจารย์ ดร.จริยา รอดดี
ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย /
Co-Researcher /
Research Assistant
: 1. รสสุคนธ์ สระแก้ว
2. กรรณิการ์ เทพจิตร
วันที่เริ่มทำโครงการวิจัย /
Starting of work period
: 01/10/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงการวิจัย /
Ending of work period
: 31/10/2564
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 12 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F3101,F3102,F3106,F3107,F3108,F3109,F3110
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: เครื่องบดตัวอย่าง,เครื่องระเหยสารภายใต้สูญญากาศ,เครื่องกรองสูญญากาศ,ตู้แช่แข็ง-20องศาเซลเซียส,เครื่องautoclave,ไมโครเวฟ,hot air oven,เครื่องชั่ง4ตำแหน่ง,ตู้เขี่ยเชื้อ,micropipette,nanodrop,freeze dry
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: รสสุคนธ์ สระแก้ว โทรศัพท์/Tel. : 0807670438
ไฟล์ประกอบ
B6050139.pdf R21-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา