ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี
(4 พฤศจิกายน 2564)


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B6228880
นายไชยาวัฒน์ สังข์โสม สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
2
B6333843
นายสุพัฒ สังวรวงษ์พนา สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
3
B6228866
นางสาวโศภิดา วรรณโก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
4
XXXXXXX
นายรัฐศักดิ์ สุ่มมาตย์ ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี
5
B6333812
นางสาวนันท์สินี กมลเศวตวงศ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
6
B6335120
นางสาวอรัชพร จันทร์กระจ่าง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
7
B6233204
นางสาวฐิตาภา โพธิเกตุ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
8
B6228903
นางสาวกุลนิษฐ์ กองเมืองปัก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
9
B6234638
นางสาวฐิติรัตน์ ออกสุข สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
10
B6234645
นายธนัชพงศ์ ใจอารีย์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
11
B6238940
นายณัฐธัญ เหล่าวงศ์วัฒนา สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
12
B6228774
นางสาวณิชากร ปัญญาสุทธิเลิศ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
13
B6238957
นางสาวพิมพ์ขวัญ เอี่ยมรักษา สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
14
B6135492
นายพุทธพร จารุวดีรัตนา สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
15
B6333805
นางสาววนิดา จึงรุ่งชัยวัฒนา สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
16
B6333829
นายปรินทร นิลพานิช สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
17
B6238926
นางสาวธัญวรัตน์ ลือนาม สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
18
B6333782
นางสาวเสาร์วดี เป้าน้อย สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
19
B6233228
นางสาวธมนวรรณ ลาดบัวขาว สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
20
B6228781
นายธนกร ศรีวนาวงษ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
21
B6238902
นางสาวพริสร คงกลิ่นสุคนธ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
22
B6228743
นายชินภัทร จุไรรัตน์พร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
23
B6026530
นายธนพล แนวเพชร สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
24
B6010188
นายจิตรเทพ รัตนตระกูลเดชา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
25
B6013202
นายดนุพล ปินตาดวง สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
26
B6202996
นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
27
B6226220
นางสาวทักษพร ปอยมะเริง สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
28
B6238919
นางสาวกฤติญา อุบลวัฒน์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
29
B6228842
นางสาวสุทธิดา จะโรรัมย์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
30
B6228859
นายเกษมพงศ์ ปัทมวงศ์จริยา สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
31
B6228934
นางสาวสุวภัทร เกิดทอง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
32
B6228767
นางสาวเกศวริญญา วงษ์กาฬสินธุ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
33
B6228811
นายพฤกษ์ โมลาขาว สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
34
B6228750
นางสาวพิชญาภา วุฒิวิทยาพล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
35
B6228828
นางสาวนัชชา วิภาดา สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
36
B6228835
นายสุรสีห์ จิรวิภาพันธุ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
37
B6228798
นางสาวณัฐนิชา ขุนเพชรวรรณ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
38
B6222727
นางสาวประณีกานต์ ยีรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
39
B6230630
นางสาวอารยา รักกลิ่น สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
40
B6228873
นางสาวณัทธิดา รุ่งโรจน์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
41
B6228835
นายสุรสีห์ จิรวิภาพันธ์ุ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
42
B6233235
นายสิทธินนท์ ยศอาลัย สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
43
B6238964
นายณัฐสิทธิ์ ศรีแสง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
44
B6228897
นางสาวชวพร จันทร์ประภาสกุล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
45
B6234652
นางสาวณิชชารีย์ อินทรสุขศรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
46
B6236687
นายภานุวัฒน์ โคตรแสนลี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
47
B6228910
นางสาวปฐมาวดี พรมลา สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
48
B6233242
นางสาววรัญญา โอฬารสกุล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
49
B6238933
นายพงษ์พิสุทธิ์ ภาวนานนท์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
50
B6131395
นายรชต ทีฆทัศน์กุล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
51
B6131319
นายณัฐพล เพชรก้อน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
52
B6104726
นายพีระ จรพัทลุง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
53
B6106584
นายธนพล ดงทอง ดงทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
54
B6106584
นายธนพล ดงทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
55
B6117009
นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
56
B6135027
นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
57
XXXXXXX
นางสาวอนุสรา แก้วการ นักวิจัยสาขาวิศวกรมมสิ่งแวดล้อม
58
B5710102
นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
59
B6226091
นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
60
XXXXXXX
นายวัชรพล วงศ์เลิศอารักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
61
B6224851
นางสาวกนกพร โพธิ์ชน สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
62
B6208998
นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
63
B6224530
นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
64
B6230371
นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ วิศวกรรมโลหการ
65
B6217952
นางสาวเก็จมณี ทาสีลา สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
66
B6221119
นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
67
B6224523
นายภานุพงศ์ ทองอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
68
B6231019
นางสาวกัลยานิมิตร แฟนพิมาย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
69
B6231118
นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
70
B6231118
นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
71
XXXXXXX
นางสาวพัชรีพร โสระสิงห์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
72
B6337339
นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
73
B6239374
นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
74
XXXXXXX
นางสาวบังอร อินทร์สูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
75
B6206901
นางสาวนริศรา เหิมขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
76
B6206802
นางสาวจันทร์ธิมาพร ไกรยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
77
M6400712
นางสาวสรัลพร ศรีประทุม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
78
B6200497
นางสาวอักษรภัค หนูนาค สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
79
M6400668
นายชัยสวัสดิ์ รัตนดอน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
80
M6400705
นางสาวศศิธร บุญเกิด สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
81
M6400699
นางสาวภัทรียา พรมงูเหลือม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
82
M6400675
นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์ วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
83
M6400026
นายกีรกิต แก้วเกตุ สาขาวิชาเคมี
84
B6206895
นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
85
B6128302
นางสาวสุพัตรา โคตรวิทย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
86
B6128401
นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
87
B6128203
นางสาวสุทธิพร พรมพัฒน์ อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย
88
B6128289
นางสาวดรุณี ยาเขียว สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
89
B6128166
นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
90
B6128128
นางสาวนรินทร์ ชาวดร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
91
M6400125
นางสาวกัญญาภัค สาเขตรการณ์ สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
92
B6128074
นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
93
B6227289
นายวิชยุตม์ คุขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
94
B6222178
นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
95
XXXXXXX
นางสาวประกายฝัน อุบนบาล สาขาวิชาเคมี
96
B5816958
นายภาวัต โข่พิมาย สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
97
B6128265
นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
98
B6064051
นางสาวณัฐริกา สดช้อย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
99
B6009960
นายถิรวุมิ อาจสยาม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
100
B6118143
นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
101
B6107987
นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
102
B5904150
นายเดชนรินทร์ จิตใส สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
103
B6136864
นายวายุ ศุภเกษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
104
B6115623
นางสาวรัชฏาภรณ์ สีนวนขำ
105
B6118075
นางสาวไพริน นุชสวาท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
106
B61
นายรชต ทีฆทัศน์กุล
107
B6131395
นายรชต ทีฆทัศน์กุล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
108
B6131593
นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
109
B6117009
นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ
110
B6118556
นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
111
B6131319
นายณัฐพล เพชรก้อน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
112
B6104726
นายพีระ จรพัทลุง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
113
B6106584
นายธนพล ดงทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
114
B6115777
นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
115
B6115371
นายพศวัต สารียุทธ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
116
B6111472
นายปิยวัฒน์ เพทแพง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
117
B6110369
นางสาวธดากรณ์ พยุงตน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214