ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ครั้งที่ 11/62
(3 ตุลาคม 2562)


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B5925049
นางสาวภัทราวรรณ พุ่มจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและ เทคโนโลยีธรณี
2
B5814800
นายณัฐธัญ ศรีวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
3
B5906086
อารียา เกิดกล้า สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
4
B5803477
นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
5
B5904235
นายธนากร แก่นนาค สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6
B5902781
นางสาวนางสาวอังคนา ก้อนเพชร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7
B5912124
นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
8
B5905829
นางสาวศวิตา ศรีนวล สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
9
B5950676
นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริขันแสง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
10
B5909391
นางสาวอลิษา อินตาหามแห สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
11
B5912353
นายธีรภัทร สถิตสุข สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
12
B6050726
นางสาวดวงฤดี จันทนา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
13
B6052249
นางสาววัชราภรณ์ ภูนิทาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
14
M6112349
Miss astri prawulanari School of Food Technology
15
D6200336
นางสาวลักษิกา สิทธิมงคล สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
16
B6029159
นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
17
B6012663
นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
18
B5952557
นางสาวกชพรรณ การะเกษ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
19
B6007430
นางสาวพัชราภา สรสง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
20
B6008674
นางสาวปณิตา ลีลา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
21
B6002411
นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
22
B6005061
นางสาวจินดารัตน์ มหา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
23
B6015114
นางสาวนางสาววรัญญา ผุยอุทา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
24
B6006839
นายศุภณัฐ นุชประมูล สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
25
B6005573
นางสาวจินตหรา ปานพรม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
26
B6008369
นางสาววลัยรัตน์ มา มาตวังแสง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
27
B6006877
นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
28
B6007515
นางสาวอรยา ฝากกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
29
B6007898
นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
30
XXXXXXX
นางสาวจุฑาทิพย์ ปั B สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
31
B6005665
นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
32
B5914142
นางสาวชมอักษร ทองโสม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
33
B5907229
นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
34
B5901791
นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
35
XXXXXXX
นางสาวรวิสรา แสนแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
36
XXXXXXX
นางสาวปุณณ์ณิษา กมลรัมย์บวร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
37
XXXXXXX
นางสาวสุดารัตน์ กำมะณี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
38
B5923298
นายจักรกฤษณ์ สมสุข สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
39
B5907540
นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
40
B5824021
นางสาวอิสรา สุภาเวท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
41
B5823901
นางสาวจิรณา คงถือมั่น สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
42
B5908752
นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
43
B5911882
นายสุทัศน์ ตันเล สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
44
B5963959
นางสาวอุษา หาแว สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
45
B5923205
นางสาวสุทธาสินี เจาะรอด สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
46
B5924394
นายนันทวุฒิ ติดใจดี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
47
B5902965
นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
48
B5918614
นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง วิศวกรรมเคมี
49
B5914968
นางสาว ญาณิศา ผาสุข สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
50
XXXXXXX
นายDhanaunjaya Munthala Ceramic engineering
51
B5925551
นายเอกวิทย์ มุ่งงาม สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
52
B5915170
นายอรรถกร ปุญญา สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
53
B5809851
นางสาวมลฑินี สุขหนา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
54
M6201142
นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์ วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
55
B5909872
นายอติชาติ พาทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
56
B5925087
นายชุติวัต ทองเสนา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
57
M6201203
นายศุภกร อนุชิตสกล วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
58
M6200053
Mr.Beevang NYIAVUEVANG Chemical Engineering
59
B5922970
นายธนพงษ์ วัฒนากิจพานิช สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
60
B5908707
นายวงษ์เมือง หลวงเมือง สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
61
B5825356
นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
62
B5980888
นายนันทวัฒน์ ธนพงศ์ไพสิฐ สาขาวิชาฟิสิกส์
63
B6128777
นางสาวสุนีรัตน์ จันทิมาต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
64
B6128807
นางสาวจารุพักตร์ อินทวงษ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
65
B6128890
นางสาวกัญญาณัฐ ชิงรัมย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
66
B6129118
นางสาวพิมพ์ผกา ศรีมาลี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
67
B6129163
นางสาวสุวนันท์ นาเมืองรักษ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
68
B6129187
นางสาววนัสนันท์ ขันพินิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
69
B6129606
นางสาววรรณวนัส พู่กุลอนันต์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214