ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ครั้งที่ 8/62
(4 กรกฏาคม 2562)


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B5700530
นายชัยวัฒน์ รื่นกลิ่น สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2
B5700561
นายกฤช เชื้อวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวด ล้อม
3
B5901043
นายจักรี ไชยบำรุง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
4
B5905942
นายวันเฉลิม ประภากรเกียรติ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
5
B5911639
นางสาวเจนจิรา เงางาม วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
6
B5826216
นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
7
B6050207
นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
8
B5901104
นายนุชา ขาวกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
9
B5912094
นายวรวุฒิ วิลัยลา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
10
B5912315
นายณัฐดนัย ขามรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
11
B5902262
นายพูลสมบัติ สุวรรณวงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
12
B5907298
นางสาวอภิญญา พูลชู สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
13
B5904761
นายธีระศักดิ์ ฝากกาย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
14
B5900862
นางสาวชยุดา นาละต๊ะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
15
B6050894
นายกรวิชณ์ ภู่ดาย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
16
B6050511
นางสาวชุติมา อินทะรังษี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
17
B6050917
นางสาวเมทวีพร เกษมสำราญ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
18
B6050870
นางสาวพรลภัส ดวงไสย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
19
B6050603
นางสาวอมลรดา ซาสำโรง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
20
B6050559
นายวุฒินันท์ รั้วไธสง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
21
B6050948
นางสาวนิรมล มณีศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
22
B6050979
นางสาวสิรินทร์ อาญาเมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
23
B6050665
นางสาวกนกวรรณ เสือทองปาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
24
B6050528
นายธรรพ์ณธร สยุมภูรุจินันท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
25
B6050887
นางสาวสุนิสา พลอยพรมราช สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
26
B6050801
นางสาวสมฤดี แสศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
27
B6050641
นางสาวประภัสสร พงษ์ประภาส สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
28
B6050030
นางสาวรักษปวีณ์ ประเสริฐมานะกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
29
B6052225
นางสาวกมลชนก ไชยโพธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
30
B6050580
นางสาวฝนดาว สุวรรณเก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
31
B6050696
นางสาวภัคจิรา อยู่นา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
32
B6050627
นางสาวนันตชา การะเนตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
33
B6052621
นางสาวนันทัชพร มุขรังสรรค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
34
B6051372
นางสาวสิริลักษณ์ เกตะราช สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
35
B6051266
นางสาวภัสสรา คำหงษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
36
B5907083
นางสาวพุทธิมณ ผายกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
37
B5909186
นายนนทวัฒน์ พิลาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
38
B5922758
นางสาวอุบลรัตน์ แสนสามารถ วิศวกรรมอากาศยาน
39
B6050542
นางสาวศิริลักษณ์ ปลั่งกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
40
B5904662
นายรณกร บุญลอย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
41
B5952939
นางสาวสุพิชญา ราตรีสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
42
B6050856
นางสาวสุวิชาดา ชัยวิเชียร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
43
B5925346
นางสาวนัฐสิกานต์ พรมเพ็ชร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
44
B5923427
นายชิณวัฒน์ สิงห์โคตร สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
45
B5952489
นางสาวจันทร์จิรา สอนมั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
46
B5952670
นางสาวกมลชนก พลรัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
47
B6050023
นางสาวปาณิสรา เกษมชัยศิริสันติ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
48
B6051273
นายเอกพร ศรีโพธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
49
B6050825
นางสาวกัลยรัตน์ ลามสระน้อย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
50
B6050962
นางสาวอัสราภรณ์ แถวโสภา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
51
B6050795
นางสาวโสภี ศรีนิล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
52
B6051426
นางสาว ชฎารัตน์ พรมทรา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
53
B6050672
นางสาวณัฐวรรณ วงษ์ยงน้อย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
54
B6052300
นางสาวพนิดา พรหมบุตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
55
B6051341
นายอัศเดช จุฑาเกตุ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
56
B6051334
นางสาวเสาวลักษณ์ ราชวงค์ศา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
57
B6052492
นายยศพล เริ่มตระกูล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
58
B6050764
นางสาวธัญญาศิริ ทับเจริญ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
59
B6051365
นางสาวนนท์ธิยา แสนสุด สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
60
B6050863
นางสาวโยษิตา ยาตะคุ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
61
B6051280
นางสาวชนม์นิภา เทพกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
62
B6050931
นายนิติรัฐ ศรีอภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
63
B6052270
นางสาวสุนิสา เภารอด สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
64
B5952731
นางสาวชลิดา เก่งนา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
65
B6052263
นางสาวกัญญ์วรา สุวรรณทา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
66
B6050689
นางสาวปิยธิดา แพทย์​เจริญ​ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
67
B6050719
นางสาวชญานิษฐ์ จรศรชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
68
B6050566
นางสาวณัฐฐาพร ทรงจอหอ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
69
B6050818
นางสาวขวัญฤทัย แพทย์กลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
70
B6052393
นางสาวชนมน ปานาง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
71
B6050658
นางสาวอทิตยา ปะโนรัมย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
72
B6050610
นางสาวพรรวิภา จอมเสนา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
73
B6050832
นางสาวทิพาพร เงินจังหรีด สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
74
B6052232
นายภานุพงศ์ ศรีสม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
75
B5558902
นายภัทรวุฒิ กวีขาวฉลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
76
B5901814
นางสาววิภาดา โบราณสาร สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
77
B5910878
นางสาวสุกัญญา กัณฑ์จู สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
78
B5921416
นางสาวฌัชหพร ปุสธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
79
B5920334
นางสาวสิรีกรณ์ สำกลาง วิศวกรรมอากาศยาน
80
B5919932
นายรณกร คำหล้า สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
81
B6050702
นางสาวกุลนิษฐ์ ธิเขียว สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
82
B6052379
นายพงศ์พัฒน์ ฐิตสิริกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
83
B5908202
นายโสฬส พิรักษา สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
84
B5923212
นางสาววราพร สุยะทา สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
85
B5910700
นางสาวณัชพัณณ์ วัชราธรกุลพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
86
B5913367
นางสาวนิลาวัลย์ แก้วภักดี สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
87
B5901500
นายสันติสุข ศรีโสภา สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
88
B5925612
นายอานุภาพ ตาแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
89
B5903023
นางสาวไอริณ วรรณทอง สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
90
B5905171
นายรัตตกร พรจำศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
91
B5902316
นางสาวกรวิภา โชคพรชัย สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
92
B5904952
นายพงศ์ดนัย แทนนำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
93
B5914586
นางสาวพิมพ์กนก ชัยสิทธิ์สงวน สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
94
B5907557
นางสาวปริยฉัตร รัตนโสภณกุล สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
95
B5927418
นางสาวสุทธิดา หงษาคำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
96
B5904280
นางสาวณัฐจรีย์ อ่ำดี สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
97
B5542482
นายพงศ์ธร คงพินิจ วิศกรรมโลหการ
98
B5906772
นางสาววรรณชนก จันทร์โต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
99
B5908295
นางสาวศรีเสาวลักษณ์ ธงกิจสิริ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
100
B5951895
นางสาวศดานันท์ สีดำ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
101
XXXXXXX
นายปิยทัศน์ แซ่อึ้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
102
B6051389
นางสาววนัฐตา ชื่นช่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
103
B5921799
นางสาวประภาวดี งาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
104
D6110345
Ms. Kyaut Kay Khaing School of Biotechnology
105
M6113063
Miss Salma Fuadiyah Fuadiyah Biotechnology
106
D6110536
Miss Waheni Rizki Aprilia Waheni Biotechnology
107
B6052416
นายมาวิน อนุชิตานุกูล สาขาเทคโนโลยีอาหาร
108
M6111663
Mr. Sokha Kory Biotechnology
109
B6052485
นางสาวฐิตินันท์ โรจน์ฉิมพลี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
110
B5904365
นายอนันดา ปามึก สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
111
B5852284
นางสาวเมธานุช กอผา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
112
B5851706
นางสาวประภัสสร กริ้งพะไล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
113
M6110208
นายเดชมงคล แก้วสุวรรณ์ ฟิสิกส์ประยุกต์
114
B6000226
นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
115
B6025229
นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
116
D6110758
นายสุเมธ ชมภูธวัช สาขาวิชาเทคโนโลยีชึวภาพ
117
D6110277
นางสาวฉัตรทิพย์ สุนทรารักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
118
M6111632
Miss Norma Sainstika Pangestu Biochemistry
119
M6111489
Miss Le Thi Thuy Trinh biotechnology
120
B5817061
นางสาวดุสิตา หลวงจันทร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214