ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ครั้งที่ 13/62
(12 ธันวาคม 2562)


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B5980666
นายชวิศ พงศาวกูล สาขาวิชาเคมี
2
B5917563
นายกิตติพงษ์ รื่นจิต วิศวกรรมเคมี
3
B6017323
นายอนณ ชินวรรณโณ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4
XXXXXXX
นายอนุรักษ์ แวหะยี สาขาวิชาเคมี
5
B6061432
นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6
B6061449
นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7
B6061425
นางสาวลภัสรดา ราชจริต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8
B6061456
นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9
B6000653
นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10
B6017224
นางสาวกนกพร กองไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
11
B6000257
นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
12
B6000974
นายวสันต์ วันยศ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
13
B6002718
นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
14
B6013370
นางสาวศรวณีย์ พันแสง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
15
B6017187
นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
16
B6009618
นางสาวเจนจิรา ปลัด สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
17
B6000264
นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
18
B6009946
นายสหโชค บุญเสริม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
19
B5720453
นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
20
B5908417
นายคณต วังคะฮาด สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
21
B6017286
นางสาวศิราณี หาญแท้ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
22
B6017170
นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
23
B6017873
นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
24
B6063092
นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25
B6063573
นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
26
B6063603
นางสาวมนรดา เมณกูล สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
27
B6063252
นางสาวภคนันท์ คำนอก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
28
M6201951
นางสาวกฤติยาพร สิงห์ไกรหาญ สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
29
M6200725
นางสาวณัฐฑิยา สินธุโสภา วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
30
M6202903
นางสาวลลิตา กมลกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
31
M6202910
นางสาวปริยาพร สีขุมเหล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
32
B6017309
นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
33
B6011383
นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
34
M6200701
นางสาวสุภัสสรา เกตุศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
35
XXXXXXX
นายทศพร ภูชมศรี B สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
36
B5909599
นายทศพร ภูชมศรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
37
M6201906
นายศักรินทร์ พงษ์ศักดิ์ วิศวระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
38
B6017262
นางสาวศศิธร ทองศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
39
B6065010
นายอาทิตย์ จงห่อกลาง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
40
XXXXXXX
นางสาวสลิลา เพ็งไธสง สาขาวิชาชีวเคมี
41
XXXXXXX
นางสาวสุวดี โชคชัยสิริ สาขาวิชาชีวเคมี
42
D5610464
นางสาวมนัสชนก กองดิน สาขาวิชาชีวเคมี
43
XXXXXXX
นางสาวชไมพร เบิกบานดี สาขาวิชาชีวเคมี
44
B6004316
นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
45
B6004514
นางสาวพรพิมล รังษี วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
46
B6006242
นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
47
B6013059
นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
48
M6110888
นายวินัท​ พรมแดน วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
49
XXXXXXX
นายพิธิวัฒน์ ช่างบรรดิษฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
50
M6201593
นางพรรณนิดา สินธุพัฒนพันธุ์ เวชศาสตร์ปริวรรต
51
M6200862
นายนพพร แนววัน เวชศาสตร์ปริวรรต
52
D6200404
นางสาวปาริฉัตร ศรีนอก เวชศาสตร์ปริวรรต
53
M6200893
นางสาวภรณ์ทิพย์ ร้อยกิ่ง เวชศาสตร์ปริวรรต
54
M6201586
นางสาวเกียรติยา จันทร์ผ่อง เวชศาสตร์ปริวรรต
55
D6200381
นายปณิธาน สนพะเนา เวชศาสตร์ปริวรรต
56
D6200398
นายศรายุทธ ตาสัก เวชศาสตร์ปริวรรต
57
B5910267
นายอาทิตย์ แจะจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
58
M6200930
นางสาวนัยนา อินโคกสูง เวชศาสตร์ปริวรรต
59
M6200855
Mr.Nav La Translational Medicine
60
B5618323
นายวิศวะ กาญจนภูดิศ วิศวกรรมเคมี
61
B5809042
นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
62
B6014261
นางสาวกัลยส เพ็ชรจิตร วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
63
XXXXXXX
Dr.Dhananjaya Munthala
64
M6010522
Ms. Samantha Nicole Smith
65
D6010263
Mr.Max Dolton Jones
66
XXXXXXX
นายธีรภัทร ศิริบุญ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
67
XXXXXXX
นางสาวอรวรรณ ปาสานะเต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
68
XXXXXXX
นางสาวสุภาพร บุษบา
69
XXXXXXX
นางสาวธันยาภรณ์ จั่นเพ็ชร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
70
B5912537
นายชาญนัฐ พัชนี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
71
B5914562
นายทัศนเทพ จะโรรัมย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
72
B5800957
นาย พลพศพสุ มะเริงสิทธิ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
73
B5801053
นาย วีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214