ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ครั้งที่ 5/62

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B5459773
นายกานต์ภัค สรวยสุวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2
D5910076
นายชัชวาล ใจสุข สาขาวิชาฟิสิกส์
3
M6010294
นายญัดติพงษ์ แก้วคำจันทร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
4
B5618576
นายกฤษณ์ ศิริวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
5
B5820825
นางสาวประกายแก้ว เสือพาดกลอน สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
6
B5915385
นางสาวรัตติยากร แจ้งสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
7
B60088468
นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
8
B5918676
นางสาวมนิสา กองสอน สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
9
D5930050
นางสาวภชมน พิชญาจิตติพงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชึวภาพ
10
B6024000
นายรัชตะ พลตื้อ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
11
B6012632
นางสาวชลลดา คงทิพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
12
B6017071
นางสาวกิติยา นาธงชัย สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
13
B6013363
นางสาววาสนา เพียกเพีย สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
14
B6021832
นายวรวุฒิ ก้องสิทธิเดช สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
15
B5917044
นางสาวศิริญญา นาคลา สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
16
D6110086
นายชลณรงค์ แก้วใส สาขาวิชาฟิสิกส์
17
B5851973
นางสาวศิรินภา สอนถม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
18
B6012939
นายชนิตพล พิไลกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
19
B5811946
นายอนุชา งามปัญญา สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
20
M6110833
นางสาวประทับใจ พระสุจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
21
D6110307
นายนราวิชญ์ ค้าทันเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
22
M6110840
นายณัฐพล สุขเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
23
D6110444
นางสาวกัญญา ไกรปรุ สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
24
B6050283
นางสาวเอื้ออารีย์ มูลธิยะ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
25
B6051044
นายวรุตม์ วัดอิ่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
26
B6052638
นางสาวสิริยากร ลาสันเทียะ เทคโนโลยีการผลิตพืช
27
B6051099
นายพีร์ ศรีพิทักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
28
B5920891
นางสาวลักษณารีย์ จำปาแดง สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
29
B5905706
นางสาวตวงรัตน์ โพธิ์ศรีขาม สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
30
D6110253
นางสาวอรพิน จันตะแสง เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
31
B6052652
นายอำพล ไพบูลย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
32
B6051648
นายอนุภาพ รักษ์มณี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
33
B5907823
นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
34
B5905942
นายวันเฉลิม ประภากรเกียรติ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
35
M6112981
นายกชรวิศ หลำคำ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
36
B6051020
นางสาวธิติญา พุฒพวง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
37
B5903047
นายกิตติชัย อารีเอื้อ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
38
B6051464
นายภาสกร พบพิมาย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
39
B6051075
นายปุณยวัทน์ พุสิงห์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
40
XXXXXXX
นางสาวโสภิตา รัตโนภาส สาขาวิชาเคมี
41
B6017088
นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
42
M6110673
นางสาววีร์สุดา ไวว่อง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
43
M6110765
นางสาวณัฐภิญญา นาคะวงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
44
B5863310
นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
45
B5863020
นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
46
B5821754
นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
47
B5809912
นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
48
B6051655
นางสาวจันทร์จิรา บุบผาลา เทคโนโลยีการผลิตพืช
49
B6050153
นางสาวทิพย์สุดา เผินสูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
50
B6051570
นางสาวณัฐกมบ มาจ๊ะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
51
M6110635
นางสาวกวินทรา คงคา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
52
B0560827
นายณัฐกานต์ พุฒพิมาย สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
53
B5911639
นางสาวเจนจิรา เงางาม วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
54
B5826216
นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
55
B6051136
นางสาวระวีวรรณ​ โพรงขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
56
B5863723
นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
57
B5918508
นายธวัชชัย ราชจันทึก วิศวกรรมวัสดุ
58
B6051112
นางสาวจุฬารัตน์ เจตเขตการณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214