ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี
(4 มีนาคม 2564)


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
D5840045
นายกฤตเมธ โพธิ์ทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2
XXXXXXX
นางสาวภัชภิชา อรัญสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา
3
B6133481
นายศุภกรชัย พรมนิวาส สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4
XXXXXXX
นางสาวปรียาภรณ์ อินทร์จอหอ สถาบันวิจัยและพัฒนา
5
XXXXXXX
นางสาวคริษฐา เจริญพจน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
6
XXXXXXX
นายทศพล ขจรไพร สถาบันวิจัยและพัฒนา
7
XXXXXXX
นางสาวขนิษฐา ดิษทับ สถาบันวิจัยและพัฒนา
8
XXXXXXX
นางสาวพงษวรรณ ขาวสะอาด สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
9
XXXXXXX
นางสาวพรทิพย์ภา พันธ์คงอดิศักดิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
10
M5910410
นางสาวสุภาวดี คำพืช ปรีคลินิค
11
B5903214
นางสาวฐติกาญจน์ คงกรุด สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
12
B6105051
นางสาวเพ็ญพิชชา จันทะมิตร วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
13
B6110888
นางสาวคานธี พัฒรักษ์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
14
B6111779
นางสาวอุมาพร ภักดีนอก วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
15
B6106249
นางสาวอรษา เชื้อณรงค์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
16
B6112226
นางสาวภัทรวดี มาตา วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
17
B6104030
นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
18
XXXXXXX
นายอภินันท์ แสงศรีจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
19
XXXXXXX
นางสาวศรัญญ์ภัทร ขัดสี สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
20
M6302511
นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน วิศวกรรมวัสดุ
21
M6301279
นายอนุชา สีจันทึก วิศวกรรมวัสดุ
22
M6301286
นายไกรวุฒิ รุกขชาติ วิศวกรรมวัสดุ
23
M6301262
นายธนาศักดิ์ สิงห์แหลม วิศวกรรมวัสดุ
24
D6300302
นางสาวอริศรา วรรณฤกษ์งาม วิศวกรรมวัสดุ
25
D6300326
นายกิตติรัช วรคุฒ วิศวกรรมวัสดุ
26
XXXXXXX
นางสาวจาฏุพัจน์ ไทรแก้ว วิศวกรรมพอลิเมอร์
27
M6112554
นายกิตติพงษ์ บุญเงิน นวัตกรรมวิศวชีวการแพทย์
28
B6062160
นายสมโชค วงษ์สานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
29
B6103019
นายมั่นคง กันธินาม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
30
B6106263
นายนรากร เชื้อไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
31
B6113407
นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
32
D6300319
นายกฤตภาส ศรีบุญเรือง วิศวกรรมวัสดุ
33
B6117849
นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
34
B6013424
นางสาวลักษมี ลุนปัดถา วิศวกรรมศาสตร์สาขาเกษตรและอาหาร
35
B6110727
นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
36
B6108663
นางสาวสุรรรณี บรรดาสิทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
37
B6103804
นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
38
B6104771
นางสาวสุชาดา จันคง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
39
B6104054
นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
40
B6107741
นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
41
D5910137
นายรัสสะ ศรีภิรมย์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
42
B6116484
นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
43
B6104825
นายภานุวัฒน์ จันตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
44
B6117979
นางสาวมธุรดา โขวัฒนา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
45
B6117771
นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
46
B6112400
นางสาวอัครชา มีศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
47
B6117283
นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
48
B6116804
นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
49
B6105372
นางสาวฌัชฌา เจริญมี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
50
B6117757
นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
51
B6109882
นายชัยยุทธ ปานทอง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
52
B6107765
นายจุลจักร เทพอำ วิศวกรรมศาสตร์
53
B6118679
นายณัฐวัตร รังกลิ่น สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
54
B6113230
นายจักรี ฤกษ์ดี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
55
B6106218
นายธนภัทร เชียงไขแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
56
B6116866
นายธนพล หวังผลกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
57
D5810017
นางสาวศิริพร โกษาวัฒนกุล สาขาวิชาเคมี
58
B6115357
นางสาวจิตรัตน์ดา สารคศรี วิศวกรรมโลหการ
59
XXXXXXX
นายโยธิน ตีไธสง สาขาวิชาเคมี
60
B6136031
นางสาวชิดชนก ชินนอก สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
61
B6131616
นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
62
B6133566
นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
63
M6302214
นายวิวัฒน์ ช่วยหลำ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
64
B6133610
นางสาวจิราวดี แก้วดา สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
65
B6125196
นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
66
B6125127
นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
67
B6125356
นายณัฐดนัย ไพเราะ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
68
XXXXXXX
นางสาวชชนน มูลหล้า สาขาวิชาเคมี
69
XXXXXXX
นางสาวภัชภิชา อรัญสาร สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
70
XXXXXXX
นางสาวพรทิพย์ภา พันธ์คงอดิศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
71
XXXXXXX
นางสาวศรัญญ์ภัทร ขัดสี สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
72
XXXXXXX
นางสาวปรียาภรณ์ อินทร์จอหอ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
73
XXXXXXX
นางสาววริชาภรณ์ พงศ์พุฒิพัชร สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
74
XXXXXXX
นายทศพล ขจรไพร สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
75
XXXXXXX
นางสาวจฏุพัจน์ ไทรแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
76
XXXXXXX
นางสาวธมลวรรณ อุดมกิจปัญญา สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
77
XXXXXXX
นางสาวพาฝัน จันทร์พวง สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214