ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี
(7 กรกฎาคม 2565)


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B6216580
นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2
B6214531
นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3
M6300456
นายธิปรัชส์ วิทยกิจพิพัฒน์ สาขาวิชาฟิสิกส์
4
B6215385
นายวงศธร ทองเกลียว สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
5
B6215828
นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6
B6230135
นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7
B6215200
นางสาวยอกร อนุพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
8
B6218133
นางสาวศศิธร ทองพา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
9
B6219789
นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10
B6218607
นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
11
B6220433
นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
12
B6217129
นายเมธัส ดอนหมื่น สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
13
B6309657
นายวีรยุทธ รัตนวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
14
D5930067
Miss Ranya Pranomphon Biotechnology
15
B6302627
นายธีรภัทร กลอกกระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
16
M6302610
นายปิยะชัย มาหลิน สาขาวิชาฟิสิกส์
17
B6210830
นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
18
B6320539
นายภานุวัฒน์ พรหมบุตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
19
B6220426
นายวิศรุต แก้วมงคุล วิศวกรรมศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
20
B6215286
นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
21
B6225384
นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
22
B6203351
นายธีรภัทร์ แสงทอง สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
23
B6302566
นายปฏิพัทธิ์ ธงกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
24
B6300838
นางสาวพิฐชญาณ์ ครองสวัสดิ์กุล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
25
B6206581
นางสาวพัทธ์อร กันยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
26
B6314781
นางสาวเพ็ญพิชา ตรีเกษม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
27
XXXXXXX
นายสุธรรม สุขอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
28
B6214647
นายสุธรรม สุขอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
29
B6330767
นางสาวทิฌาดา วิชุมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
30
B6302511
นายสุริยา สมีพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
31
B6302467
นายธัญธร กล้าสาริกิจ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
32
XXXXXXX
นายกรวิชณ์ ภู่ดาย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
33
D6010010
นางสาวพิมพ์วิภา ท้ายเรือคำ สาขาวิชาเคมี
34
B6209537
นายสุรชัย ไทยปิยะ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
35
B6335496
นางสาวนภัสสร คำหงษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
36
B6206840
นายอดิศร สมใจเรา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
37
B6206925
นายวัชรพงษ์ จิตจะโป๊ะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
38
B6224509
นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
39
M6303266
นางสาวธีร์วรา อุทัยพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
40
B6302429
นางสาวกัญญารัตน์ ซึมกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
41
B6202538
นายกิตติภัค มีเพียร สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
42
B6230234
นางสาวขนิษฐา ชนะภัย สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
43
B6223588
นางสาวบุษยา โคตรพรม สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
44
B6222949
นายณิธิกร งวดชัย สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
45
B6227135
นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
46
B6230579
นางสาวสิรินทร สำราญนิช สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
47
B6227142
นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
48
B6200503
นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
49
B6334598
นายปุณณกันต์ ขาวประภา สาขาวิชาชีววิทยา
50
B6314798
นายปราโมทย์ นกพุดทา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
51
B6329440
นางสาวพรรณปพร สว่างนอก สาขาวิชาชีววิทยา
52
B6312718
นายกิตติธัช มูลนานัด สาขาวิชาชีววิทยา
53
B6312756
นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล สาขาวิชาชีววิทยา
54
B6225520
นายคณิน วงษ์พิพัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
55
B6136291
นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
56
B6221720
นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
57
B6231286
นางสาววชิราภรณ์ นันทชัยศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
58
B6021788
นายสันติ สุริย์ทำนา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
59
B6215767
นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
60
B6217204
นางสาวศศิประภา จันทะศรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
61
B6223885
นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
62
B6336820
นายพุฒิพงษ์ กกขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
63
B6336820
นายพุฒิพงษ์ กกขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
64
B6335540
นางสาวสุดารัตน์ กายแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
65
B6308254
นายธีรเดช นามรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
66
B6302559
นางสาวธิดารัตน์ นานา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
67
B6302535
นางสาววิชญภรณ์ จงอาจกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
68
B6302597
นางสาวเบญญทิพย์ มาลา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
69
B6325329
นางสาวกิตติยา เกตุสระน้อย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
70
B6302504
นางสาวพรปวีณ์ ผิวขาว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
71
B6302528
นางสาวศรุตยา นะอ่อน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
72
B6302450
นายชลธี ปานเทวีจรัส สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
73
B6316709
นางสาวบุญสิตา ชากลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
74
B6304805
นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
75
B6306526
นางสาวนฤมล ไชยภักดิื สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
76
B6304331
นางสาวสุพิชชา จิตไทย สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
77
B6325374
นางสาวทัศวรรณ วงษาสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
78
B6325374
นางสาวทัศวรรณ วงษาสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
79
B6317829
นางสาวมณฐกานต์ คำจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
80
B6325374
นางสาวทัศวรรณ วงษาสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
81
B6325343
นางสาวจิรภัทร คณะชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
82
B6302610
นางสาวนริศรา สินทร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
83
B6325343
นางสาวจิรภัทร คณะชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
84
B6302443
นางสาวประภาศิริ สังข์สันเทียะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
85
B6325367
นางสาวชญานนท์ ทิแดง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
86
B6302542
นางสาวชีวนา บุญสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
87
B6318017
นายกฤษณพันธ์ บุญกัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
88
B6300012
นางสาวจิรนันท์ บรรพชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
89
B6220006
นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
90
B6320836
นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม สาขาวิชาชีววิทยา
91
B6312862
นางสาวปภัสรินทร์ เหล่าเขตรกิจ สาขาวิชาชีววิทยา
92
B6302849
นางสาวสุทธิดา พรมวันดี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
93
B6223311
นางสาวรัษฎากร เลไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
94
B6230142
นายนพรุจ พิบูลย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
95
B6216511
นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข Chemical Engineering
96
B6215095
นางสาวชวิกา กล้าหาญ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
97
B6219000
นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
98
B6230852
นางสาวจุฑามณี สุนประโคน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
99
B6302436
นางสาวบุษบา สักกุณี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
100
B6020491
นายกฤต​เมธ​ ศุจินธรา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
101
B6236175
นางสาวรมย์ธีรา รักษาภักดี polymer engineering
102
B6219482
นางสาวอภิชญา ยั่งยืน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
103
B6309435
นางสาวโชษิตา กันทิยา สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
104
B6230357
นางสาวทัศนันท์ ถินนอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
105
M6402556
นางสาวนัฐฌา ยามันสะบีดีน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
106
B6230418
นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
107
B5908349
นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล ยลถวิล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
108
B6221966
นายสุริยา โสภณ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
109
B6209919
นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
110
B6209346
นายสุรพล สุดดี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
111
B6220785
นางสาวลักษิกา คำดี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
112
B6222437
นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
113
B6222185
นางสาววิลาวัณย์ นาสนไชย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
114
B6230289
นายเขมชาต ศาลางาม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
115
B6201357
นายศุภนิมิตร สีใส สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
116
B6201135
นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
117
B6327590
นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
118
B6226428
นายสมประสงค์ มอญปาก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
119
B6209193
นายภัทรดล แสงกุล สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
120
B6209193
นายภัทรดล แสงกุล สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
121
B6203221
นางสาวกิติพร คำแดง สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214