ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี
(3 ธันวาคม 2563)


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B5825738
นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
2
B6108939
นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
3
D5940066
นายหัสนัยน์ เหลืองธนารักษ์ วิศวกรรมวัสดุ
4
D6300111
นายจุฑารัตน์ ถันชนนาง เวชศาสตร์ปริวรรต
5
D6300111
นางสาวจุฑารัตน์ ถันชนนาง เวชศาสตร์ปริวรรต
6
M6300258
นางสาวศุภรดา ทองทวี เวชศาสตร์ปริวรรต
7
B6124236
นายณัฐพล ธรรมรักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
8
B6107475
นายภีรวัฒน์ ทับทอง สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
9
B6113117
นายอนุชิต ราเต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
10
B6115401
นายสนั่น สำเภาทอง สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
11
M6300364
นางสาวพรสุดา วิบูลย์กุล สาขาวิชาชีวเคมี
12
D6300197
นางสาวศศิกมล ค้อไผ่ สาขาวิชาชีวเคมี
13
B6123796
นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
14
B6123994
นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
15
B6123987
นางสาวอนุสรา แสงงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
16
B6012397
นางสาวภัทรียา แสงทินทอง สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
17
B6020286
นายกีรติ แก้วกัลยา สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
18
B6024086
นางสาวณัฐณิชา บุญทัน สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
19
B6021115
นางสาว ชฎาทิพย์ วังคะฮาต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
20
B6014599
นางสาวชลธิดา ทับงาม สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
21
B6010812
นางสาวทิวารัตน์ วงศ์บุญ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
22
B6010812
นางสาวทิวารัตน์ วงศ์บุญ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
23
B6019266
นางสาวศรัณยา คงรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
24
B6018719
นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา่ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
25
B6018382
นายชัยวัฒน์ กลางหมื่นไวย สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
26
B6111571
นางสาวมินตรา เพียเอีย สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
27
B6130251
นางสาวพิชญาภัค อำนา วิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม
28
B5904310
นายทินกร นิทะรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
29
B6018245
นายจิรวัฒน์ ศรีจันทร์เพลียว สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
30
B6018412
นายนพวินท์ มังกรเจริญกุล สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
31
B6018290
นางสาวบุญพิทักษ์ ศิษย์ศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
32
B6018368
นางสาวพราวเพชร พิทักษ์โสภณ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
33
B6003227
นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
34
B6018283
นายณัฐพิพัฒน์ วงษ์ลา สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
35
B6018405
นายณภัทร ธรรมมโนวานิช สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
36
B6000752
นางสาวเพลินพิศ ประทุมฝาง สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
37
D6300142
นางพันธ์ทิพย์ จิตรพิทักษ์เลิศ เวชศาสตร์ปริวัตร
38
B5901524
นางสาวสุธัญญา นาสมวาส สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
39
B6136079
นายวงศกร โชติดี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
40
B6106232
นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
41
XXXXXXX
นายกฤษณพงศ์ แก้วบังเกิด สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
42
B6114176
นางสาวภาวิตา แว่นไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
43
B6110727
นางสาวทิพยสุดา พลห พลหาญดี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
44
B6117085
นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
45
B6106690
นางสาวสกาวเดือน ดีนุช วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
46
B6063801
นางสาวพัชรี คำหมาย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
47
B6023980
นางสาวกตัญญู คลังทอง วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
48
B6009526
นายวีรพันธ์ รู้เจน สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
49
M6302627
นายนบดนัย หมั่นพลศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
50
B6135928
นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
51
B6105563
นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
52
B6107994
นายสุรชน นนทะมาตย์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
53
B6007348
นายไกรสิงห์ สายด้วง สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
54
B6007348
นายไกรสิงห์ สายด้วง สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
55
D6010157
นางสาวกุสุมา รวมธรรม ปรีคลินิก
56
D5510191
นางสาวศศิธร เกิดสุขนิรันดร์ ปรีคลินิก
57
B6109653
นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
58
B5803712
นายธนดล ปิ่นนิกร สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและ้ทคโนโลยีธรณี
59
B6013820
นางสาวปวริศา โสดา สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและ้ทคโนโลยีธรณี
60
B6015138
นางสาวเกษรินทร์ มโนสินธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและ้ทคโนโลยีธรณี
61
B6027551
นางสาวศิริรัตน์ จันทะพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
62
B6017866
นางสาวปรียาพร ภูมี วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214