ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ปีการศึกษา 2566 (ตุลาคม 2566 )
(5 ตุลาคม 2566)


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
D6030032
นางสาวกษรัตน์ พรมคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
2
D6600204
นางสาวรุจจิรา บุญน้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
3
M6601003
นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
4
M6601034
นายเอกรัตน์ จันทะคาม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5
D6200299
นางสาวนัชชา วงศ์นารี วิศวกรรมโลหการ
6
M6601010
นางสาวรัศมิ์อาภา เศวตพิสิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
7
B6319144
นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
8
B6323745
นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล วิศวกรรเคมี
9
B6317188
นางสาวกนกวรรณ ดีงาม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
10
M6303006
นางสาวธัญญกาญจน์ ปะรินสารัมย์ นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
11
M6303006
นางสาวธัญญกาญจน์ ปะรินสารัมย์ นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
12
B6303433
นายวัชรพล แดงทำดี เทคโนโลยีธรณี หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
13
B6310561
นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง ปิโตรเลียมและเทคโนโลยี
14
B6328665
นางสาวปัณฑิตา คงทน เทคโนโลยีธรณี หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
15
B6309244
นางสาวพรรณอร งามเลิศ เทคโนโลยีธรณี หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
16
B6308810
นางสาวชลธิชา แป้นจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
17
M6401078
นางสาวภาวิณี นามมุงคุณ นวัตกรรมวิศวชีวการแพทย์
18
B6318512
นายธนากร ขิ้งชัยภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
19
D5930081
นางสาวเพ็ญนภา พรมเหมา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
20
M6601775
นางสาวสุวิชญา นามบุรี วิศวกรรมวัสดุ
21
M6601782
นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์ วิศวกรรมวัสดุ
22
M6302610
นายปิยะชัย มาหลิน สาขาวิชาฟิสิกส์
23
XXXXXXX
นางสาวปรียากานต์ มลิกรอง เทคโนโลยีชีวภาพ
24
B6426309
นายกฤษตยชญ์ คำแสน วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
25
B6420192
นางสาวจินตนา ตรากลาง วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
26
B6423865
นายนครินทร์ กลิ่นหอม วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
27
B6419714
นายศุภกฤต วัชรมงคลกุล วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
28
B6401863
นางสาวทักษิณา เชื้อในเขา วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
29
B6405618
นายธีระกานต์ อุภัยพรม สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
30
B6411572
นายเอกราช ชิณสิทธิ์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
31
d6110147
นายอนันท์ สัจจา สาขาวิชาฟิสิกส์
32
D6110086
นายชลณรงค์ แก้วใส สาขาวิชาฟิสิกส์
33
B6308544
นายศุภกฤต ธาตุรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
34
B6306243
นางสาวกัญญาพัชร หงษ์สุด สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
35
M6601041
นายเมธา แก้วตา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
36
B6303457
นายธีรภัทร์ อั่วกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
37
B6216610
นางสาวนางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง เฉื่อยกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
38
M6600631
นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
39
M6600655
นางสาวชนัญญา ผันสำโรง สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
40
B6426620
นายปีย์ลัญจ์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
41
B6112783
นางสาวปภาดา รดแดงนอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
42
B5921928
นางสาวศรินธร ชูรอด สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
43
B6110987
นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
44
M6401108
นายพศวีร์ สิงหมารศรี นวัตกรรมวิศวชีวการแพทย์
45
B6305789
นายธณัฐชัย ฉัตรมงคลยิ่ง สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
46
B6325701
นายนันท์นภัส อยู่เย็น สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
47
B6409272
นายทนงศักดิ์ สิงขรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
48
XXXXXXX
นายไตรรัตน์ สันติพงษ์ไพบูลย์ ฑันตแพทยศาสตร์
49
XXXXXXX
นายสิรวิชญ์ แนบเนียน ฑันตแพทยศาสตร์
50
XXXXXXX
นางสาวกัญญาณี กันล้อม ฑันตแพทยศาสตร์
51
XXXXXXX
นางสาวปฎิธาน ชัยทอง ฑันตแพทยศาสตร์
52
XXXXXXX
นางสาวพิมพ์พิชชา โอภาสตระกูล ฑันตแพทยศาสตร์
53
XXXXXXX
นางสาวอัจฉรา โด่งดัง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214