ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ครั้งที่ 1/63
(9 มกราคม 2563)


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
b5922505
นายฐปณัฐ สุดใจ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร
2
B5910496
อุมาพร ขันเคน สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
3
B5925148
ผดุงเกียรติ สาฆะ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
4
M6200367
นางสาววรรณิกา ปะนา สาขาวิชาจุลชีววิทยา
5
B6011208
นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6
B5906444
นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
7
B5906666
นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
8
D5740437
นายปาริทัศน์ ไทยทะเล วิศวกรรมวัสดุ
9
XXXXXXX
นางสาวอัญชสา ทองสีงามตา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
10
XXXXXXX
นางสาวน้ำทิพย์ กิ่งน้อย สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
11
B5901678
นางสาวปฏิญญา ขุนโต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
12
B5905690
นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม วิศวกรรมเคมี
13
XXXXXXX
นางสาวจิราพรรณ แซ่ลิ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
14
B5900237
นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
15
M6202385
นายณัฐวัชร จูประเสริฐ วิศวกรรมวัสดุ
16
B6000271
นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
17
B6015398
นางสาววิภาพร ชามะรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
18
B6012021
นางสาวพฤษภา นาคะ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
19
B6015732
นางสาวยุวดี สิงห์งอย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
20
B5951338
นายสิทธิพงษ์ รักงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
21
B5951154
นางสาวกุลธิดา ชนชี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
22
B5950256
นางสาววรรณพร กวดสำโรง สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
23
B5951178
นางสาวฤทัยทิพย์ พรมยกบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
24
M6113483
นายณัฐชนนท์ กัลยา สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
25
B5906154
นายสิทธิชัย ธรรมนูญ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
26
B5800940
นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะชัยปรียา สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
27
B5818945
นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
28
B5810581
นางสาวกาญจนา สระแก้ว วิศวกรรมโลหการ
29
B6051990
นายอานนท์ อยู่บู่ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
30
B6051891
นางสาวนันทนา เมธาบุตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
31
B6005450
นายณัฐพล ระดมสุข สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
32
B6052027
นางสาวอัจฉราพรร แย้มธณัตถ์ฐิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
33
D5810130
นางสาวkarunambigai Arthanareeswaran Biochemistry
34
B6021108
นายสุวิศิษฏิ์ นำภา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
35
B6023928
นายวิวัฒน์ ทาจำปา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
36
B6001919
นายวีระ บัวชุม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
37
B6013509
นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์ วิศกรรมสิ่งแวดล้อม
38
B6007744
นางสาวศศิญา บุรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
39
B6004170
นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
40
B6019792
นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
41
B6014582
นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
42
B6012977
นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
43
B600255
นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
44
B6019488
นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
45
B6008512
นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
46
B6004255
นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
47
B6024062
นายธนากร เผ่าทัพ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
48
B5800957
นาย พลพศพสุ มะเริงสิทธิ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
49
B5801053
นาย วีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
50
XXXXXXX
นางสาวอรวรรณ ปาสานะเต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
51
XXXXXXX
นายธีรภัทร ศิริบุญ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
52
D6110567
นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชึวภาพ
53
B5864683
นายธนวินท์ ขจรวิทย์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
54
B5961023
นางสาวธนกาญจน์ เลิศสรรสิริ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
55
B6060022
นางสาววิชุดา พินิจกลาง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
56
B6060039
นายภัทรดนัย ปู่เพี้ยน สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
57
B6060046
นายสุพล คันชนานนท์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
58
B6060060
นายพร้อมพงค์ วงษ์วิบูลย์สิน สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
59
B6060077
นางสาวพีรดา ทำทอง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
60
B6060084
นางสาวพรมนัส วิริยะไชโย สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
61
B6060091
นางสาวอมลภา อินทรา สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
62
B6060107
นางสาวธีรารัตน์ สุทธิประภา สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
63
B6060114
นายชนัญวัฒน์ วาดวิไล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
64
B6060121
นายพลกฤต เหนือพันธ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
65
B6060138
นางสาวปภัสมนต์ ศรีประภาพงศ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
66
B6060145
นางสาวถิรณิชา คลังทอง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
67
B6060152
นายปริญญา วงษ์เสนสะ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
68
Bฺ6060169
นางสาวชนิกานต์ หอมไกล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
69
B6060176
นางสาวพรรณวิภา สืบเสาะ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
70
B6060190
นายธรรมรัตน์ นาสอ้าน สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
71
B6060206
นางสาวธนพร ประกายศรีโรจน์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
72
B6060213
นางสาวศิรดา ทองรักศรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
73
B6060220
นายชุติเดช รัตนธัมมากูล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
74
B6060237
นางสาวชฎาธร ชูเดช สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
75
B6060244
นายไวทย์ วีระเศรษฐกุล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
76
B6060251
นางสาวกมลลักษณ์ โพธิ์งาม สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
77
B6060268
นางสาวสุนิษา โพธิ์พรม สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
78
B6060282
นางสาวชนัญญา นพรัตน์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
79
B6060398
นายพิสิฐพล ศรีทา สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
80
B6065201
นางสาวปภาวรินทร์ แจ้งไธสง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
81
B6065218
นางสาวศรัณยาพร หารี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
82
B6065225
นายกฤต รักพาณิชย์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
83
B6065232
นางสาวอิสรีย์ รัชตะไตรทัศน์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
84
B6129866
นางสาวกมนีย์ จันทร์น้อย สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
85
B6129873
นางสาววรรณภา พนมร่วมมิตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
86
B6129880
นางสาววชิราภรณ์ ธรรมนิวิฏฐ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
87
B6129897
นางสาววริษฐา สกุลนิมิตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
88
B6130107
นายกีรติ จะหละ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
89
B6130114
นางสาวธมลวรรณ เตี๋ยอนุกูล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
90
B6130121
นางสาวพัชราภรณ์ บูรณาหาร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
91
B6130138
นางสาวชุติภา เดชกรรณ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
92
B6135416
นางสาวธนนันท์ น้อยทุ่ง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
93
B5922109
นายภานุรุจ ศรีน้อย สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214