ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี
(1 ตุลาคม 2563)


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
M6110390
นางสาวเกตุวลี ศิวพิทักษ์พงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2
B6010539
นายพงษ์ธวัช ยะโส สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
3
B6105945
นายพงศกร ชำนาญกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
4
B5903351
นางสาวชุติมา เฮียงบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
5
B6129965
นางสาวณัฐกุล อรุณรัศมี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
6
B6135607
นางสาวปวีณ์กร สักกะพลางกูร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
7
B6135560
นางสาวธัญนที สิงหเศรษฐ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
8
B6236496
นางสาวปทุมวดี แทนทุมมา สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
9
XXXXXXX
นางสาวณัฎฐณิชา ฉัตรชัยสกุล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
10
B6135584
นางสาวณัฎฐณิชา ฉัตรชัยสกุล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
11
B6129934
นายชวินทร์พล เนื่องจำนงค์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
12
B6135515
นางสาวณัฐนรี พอลลีน กราเซียนคอค สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
13
B6130046
นายวรินทร กิจทวีสมบูรณ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
14
B6130077
นายสิรวิชญ์ แนบเนียน สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
15
B6063399
นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
16
B6063429
นางสาวเกศินี โกรพิมาย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
17
B6130015
นางสาวปาลิน จิรวัฒน์สกุล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
18
B6135539
นางสาวกัญณิฐา ศักยโกสิทธิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
19
B6009748
นางสาวอารยา ประสาทสวัสดิ์ศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
20
B6007577
นางสาวสุดาทิพย์ จันทะแมด สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
21
B6017217
นางสาวกิตติยา ทองประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
22
B6016876
นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
23
B6012519
นางสาวนรานันทน์ สำเนากลาง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
24
B6001858
นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
25
B6061586
นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
26
B6110338
นายอนุชัย พงษ์เพชร วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
27
B6016869
นางสาวศิทธินี ศิริชัยคีรีโกศล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
28
B6133504
นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
29
B6133474
นางสาวปิยพร ศรีชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
30
B6123734
นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
31
B6123710
นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก lสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
32
B6124489
นางสาวศิริพร อุ่นสเดา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
33
B6124366
นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
34
B6123741
นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
35
B6123765
นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
36
B6124397
นางสาวชัยพร มะลิวัลย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
37
B6123932
นายสหรัฐ ยวงทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
38
B6123963
นายพุฒิ​พงศ์​ ด้วง​จาด​ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
39
B6124229
นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
40
B6124212
นางสาวณัฐวดี เจริญ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
41
B6018924
นางสาวสาวิตรี ควรชม สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
42
B6002022
นายวรรณรัตน์ ปูผ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
43
B6006563
นางสาวพัชริดา หาลี สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
44
B6129996
นายปฐมสิชฌ์ พันธ์ไพศาล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
45
B6129903
นายปิติพร นันทิประภา สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
46
B6130039
นางสาวรักวิชา อึ้งเจริญชัย สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
47
B6129927
นางสาวจณิสตา นิพรรัมย์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
48
B6135546
นายนันทกร จันทรา สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
49
B6129972
นางสาวณัฐณิชา รอดวรรณะ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
50
B6129910
นางสาวณัฏฐนิช เพชรแก้ว สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
51
B6130084
นายรวีภัสส์ กิตติวิวัฒนพงศ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
52
B6061913
นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
53
B6063276
นางสาวอาริสา ชาติไทย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
54
B6135577
นายสหราช สิทธิสร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
55
B6129989
นายไตรรัตน์ สันติพงษ์ไพบูลย์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
56
D6300012
นายพงศธร ภูพิศุทธิ์ เทคโนโลยีชีวภาพ
57
B6029715
นางสาวตัสนีม อีแต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
58
D6300029
นางสาวจีรนันท์ ศรีพุทธา สาขาวิชาเทคโนโลยีชึวภาพ
59
B6125585
นางสาวอรทัย แสงสุริยา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
60
B6102715
นายภาณุพงศ์ กรองทอง วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
61
B6124038
นางสาววริสรา ตราเงิน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
62
B61241822
นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
63
B6124243
นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
64
B6124250
นางสาววิมลฉัตร กองเกิด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
65
B6060053
นางสาวจิตสุภา เสริมศรี ทันตแพทยศาสตร์
66
B6233297
นางสาวกมลวรรณ ศรีพุทธิรัตน์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
67
B6233273
นางสาวณิชกมล พลชมชื่น สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
68
B6233266
นายทินกร พันธ์ทอง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
69
B6233259
นางสาวปณิธาน ชัยทอง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
70
B6233303
นางสาวกัญญาณี กันล้อม สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
71
B6135508
นางสาวสรารัตน์ คำพิชิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
72
B6019334
นายปพน สุดใจ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
73
B6020392
นายณัฐชนน คามดิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
74
B6021481
นายอำพล พรหมเอาะ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
75
B6124274
นางสาววรณัน พระรัตนตรัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
76
B6233280
นางสาวพิมพ์พิชชา โอภาสตระกูล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
77
B6025601
นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
78
B6002626
นายกิตติภพ ตัดพุดซา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
79
B6015588
นายวรวิช ทองมูล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
80
B6020477
นายจิรกฤต ทองทา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
81
B6015589
นายวรวิช ทองมูล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
82
B6017378
นายรวิพล ไชยชมภู สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
83
B6132903
นายธนพล ทีวาพัด สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
84
B6130060
นางสาวสมปรารถนา ปิยะมาน สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
85
B6135591
นางสาวนนทชา รังสีพรหม สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
86
B6130053
นายวิรชัช เสาเวียง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
87
B6016098
นายวรพล ก้องมีศักดิ์ วิศวะกรรมอุตสาหการ
88
B6123956
นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
89
B6123727
นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
90
B6123796
นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
91
B6124052
นางสาวสายฝน ปะวันมาตา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
92
B6123987
นางสาวอนุสรา แสงงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
93
B6012823
นายคเชนทร์ พูนไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
94
B6118150
นายฐานันดร วรมิตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
95
B6124557
นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ เทคโนโลยีการผลิตพืช
96
B6123826
นางสาวนันทิยา ลานอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
97
B6123703
นายไชยรัตน์ วิวรรธน์พชร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
98
B6123925
นางสาวพิชญา นอกพุดซา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
99
B6124632
นายชนสรณ์ รัตนสุภา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
100
B6123697
นายชลธิศ พึ่งโคกสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
101
B6124014
นางสาวรสิกา มนัสสา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
102
B6124069
นายณัฐพงศ์ แผ่นแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
103
B6124205
นายวิทวัส จตุรภัทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
104
B6123819
นายปณวัตร จอดสันเทียะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
105
B6104597
นายกฤษฎา งามทับทิม วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
106
B6016395
นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
107
B6131999
นายสิทธา ปลั่งศรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
108
B6124298
นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
109
B6124304
นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
110
B6104009
นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
111
B6103040
นางสาวกิตติยา การะเกด วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
112
B6105532
นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
113
B6123659
นางสาวพิมพประภัทร ศรีสารคาม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
114
B6124427
นางสาวนงลักษณ์ คำภา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
115
B6125660
นางสาวภัทรจาริน วิวาห์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
116
B6124281
นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
117
B6124137
นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
118
B6124120
นางสาวโสรยา ศิลชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
119
B6124076
นางสาวสมปราถนา แก้วสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
120
B6001551
นายศาสตภัค รัตนวัน สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
121
B6112134
นายวรภัทร มัตตะพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
122
B6112752
นายอรรณพ โยธี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
123
B6136260
นายนิรุต ทองพรมราช สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
124
M6201111
นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร วิศวกรรมการผลิต
125
M6203221
Mr.Chonut XAIYATHOUMMA Chemical Engineering
126
B5752706
นางสาวศรีสุดา จันทโชติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
127
B6130008
นางสาวปัณฑิตา วัฒนมงคลลาภ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
128
B6115029
นายประชา สรวงศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
129
B6108489
นายสหัสวรรษ นิลสัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
130
B6133450
นายกรกช ระดาไสย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
131
B6123680
นายศตวรรษ เตชะทัต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
132
B6123888
นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
133
B6124175
นางสาวจิรภิญญา คนวอง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
134
B6124403
นางสาวบุณยนุช พิราโสภา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
135
M6302146
นายวรเชษฐ์ เหล่าทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
136
B6002114
นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
137
B6003104
นางสาวปาริฉัตร คมขำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
138
B6020613
นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
139
M6300043
นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
140
M6301392
นางสาวศุภนิดา วรแก่นทราย ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี
141
B6114176
นางสาวภาวิตา แว่นไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
142
B6109585
นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
143
B6133481
นายศุภกรชัย พรมนิวาส สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
144
B6110437
นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
145
B6014872
นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
146
B5915057
นายหิรัญ​ ศรี​วะ​รมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
147
B6015336
นางสาว จิตรา หัสเนตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
148
B5808496
นางสาวอรวี ไร่ดี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
149
M6202965
นางสาวปารียา เสริมสำราญ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
150
B5752447
นางสาวธนภรณ์ อนันต์สวัสดิ์​ เทคโนโลยี​อาหาร​
151
B6008604
นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์ วิศวกรรมการโลหการ
152
B6006556
นายสัณหณัฐ เณรชู สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
153
B6123802
นางสาวรัตนาภรณ์​ เติมขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
154
B6132590
นายธนโชติ สีบ้านบาก สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
155
B6335526
นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
156
B6114107
นางสาวศิริพร วิลัยล้วน สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
157
B6115401
นายสนั่น สำเภาทอง สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
158
B6114480
นายอนันตชาติ ศรีเรือง สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
159
B6133528
นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
160
XXXXXXX
นายราชสิทธิ์ จีนแช่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
161
B6123864
นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
162
B6125622
นางสาวโสภิตา บึงจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
163
B6124410
นางสาวพัชราภา ปั่นสันเทียะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214