ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ครั้งที่ 3/63
(5 มีนาคม 2563)


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B5920433
นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2
B5910793
นางสาวนรมล นาบำรุง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3
B5901241
นางสาวสุชานาถ ก่อกุล สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4
B5910267
นายอาทิตย์ แจะจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
5
B6015831
นายนครินทร์ เป็นพร้อม วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
6
B6065027
นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7
B6064990
นางสาวสโรชินี หลีประเสริฐ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8
B6063139
นางสาวจิตนภา ดำแพร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9
B6062132
นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
10
B6061616
นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
11
B6062064
นางสาวศัญชนี บัวคลี่ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
12
B6064983
นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13
B6064921
นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14
B6061470
นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15
B6061845
นางสาวภัทราวดี กิพิมาย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
16
B6060473
นางสาวอรนุช เครื่องประดับ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
17
B6061777
นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18
B6061609
นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19
B6064495
นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
20
B6063030
นางสาวชลิตา หอขุนทด อาชีวอามัยและความปลอดภัย
21
B6061821
นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
22
B6063542
นายอนุชิต นีระไทย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
23
B6063245
นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
24
B6061562
นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25
B6061944
นางสาวปณิตา จันทะสม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
26
B6062798
นางสาวชลิตา ภูกองไชย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
27
B6061951
นางสาวปิยนันท์ สุดใจ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
28
B6063856
นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
29
B6061678
นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
30
B6061630
นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
31
B6063108
นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
32
B6062736
นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
33
B6065119
นายชวนากร ทรวงโพธิ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
34
B6065652
นางสาวอณิสตา มาลินี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
35
B6061692
นางสาวณัฐ​ร​ิกา​ พรมบุตร อาชีว​อนามัย​และ​ความ​ปลอดภัย​
36
B5910922
นางสาววิภาดา ทองศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
37
B6061753
นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
38
B6061852
นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
39
B6064709
นางสาวรจเรศ กวางรัมย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
40
B6061869
นางสาวกชกร คาวีโชติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
41
B6061920
นางสาวยุวดี ชอบสงวน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
42
B6063023
นางปลายฟ้า รักษะประโคน สาขาวิชาอาชีวอนามัย
43
B6061401
นางสาววรัทพร จูมจันทร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
44
B6063054
นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
45
B6060543
นางสาวนิศิตา สร้อยทอง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
46
B6000882
นายพีรวัฒน์ แตงโสภา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
47
B6008000
นายอานนท์ ใจบุญ วิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม
48
B6003371
นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
49
B6064525
นายเดชา โตยิ่ง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
50
B6017866
นางสาวปรียาพร ภูมี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
51
B6018757
นางสาว ฐิติพร มงคลทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
52
B6025236
นายนันธวัฒน์ สร้อยจิตต์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
53
B6005344
นายเอเซีย สุจิมงคล สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
54
B6063931
นายเดชาชัย จันภูทัศ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
55
B6064792
นางสาวปุณยนุช แสงทอง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
56
B6065157
นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
57
B5723799
นางสาวพรทิชา วีระรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
58
B6061654
นางสาวนันทิยา คางคำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
59
B6005986
นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
60
B6060428
นางสาววรพนิต ช่วยงาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
61
B6061463
นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
62
B6062866
นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
63
B6004675
นางสาวสุลัดดา ชนะดี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
64
B6064884
นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
65
B6019860
นางสาวทัศสิกา บุญโต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
66
B6010997
นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
67
B6110833
นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
68
B6116392
นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
69
B6131791
นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
70
B6061968
นายนายภานุวัฒน์ เมืองเลน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
71
B6061487
นางสาวกาญจนา บัวกลาง อนามัยสิ่งแวดล้อม
72
XXXXXXX
นายณัฐนนท์ พลชัย สาขาวิชาเคมี
73
B5921249
นายภัคธีมา สุดกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
74
B6002046
นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
75
B6001728
นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
76
B6062903
นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
77
B6061555
นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
78
B6060404
นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
79
B5710546
นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
80
B6005511
นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
81
B6010096
นางสาวปณิดา แพงมูล สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
82
B6010614
นางสาวญาสุมินทร์ ปัตนาถา สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
83
B6011543
นายวิทวัตร อุดมครบ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
84
B6013554
นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
85
B6063986
นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
86
B6064853
นางสาวกรวีร์ มีชัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
87
B6021870
นายสรวิศ รัตนมาตร สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
88
B6010959
นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
89
B6064815
นางสาวยลดา พาลี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
90
B6065034
นางสาวอาริยา มันหาท้าว สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
91
B6064891
นางสาวKitikan Kangram สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
92
B6010744
นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
93
B6061647
นางสาวอาริยา เพ็ชรมน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
94
B6064488
นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
95
B6001223
นางสาวนิรมล เจริญพร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
96
B6015268
นางสาวปารมี มีบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
97
B5907724
นางสาววรรณภา ประทุมวัน สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
98
B6016661
นางสาวอริตา พับจัตุรัส สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
99
B6016647
นางสาวมุฑิตา บุญล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
100
B6019013
นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
101
B5901357
นางสาวรัตติยาพร เสนางค์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
102
B6003630
นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
103
B5613984
นางสาววิยกาญจน์ บุญคง สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
104
B5925476
นายณัฐพล เจริญบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
105
B6063238
นางสาวทิวาพร ยศปัญญา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
106
B5925841
นายกฤตธี มีสิงห์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
107
B6063009
นายณัฐพงษ์ เพียซ้าย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
108
M5830053
นางสาวเมริษา ศิริโสภาพงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
109
XXXXXXX
นางสาวสุภัตรา โอกระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
110
B6064785
นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
111
B6062767
นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
112
B6064778
นางสาวชลธิชา แสงชนะ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
113
B6064419
นางสาวนุศรา ไพสี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
114
B6061890
นางสาววรรณนิสา ทองงาม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
115
B6064822
นางสาวนิตยา สรรเสริญ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
116
B6061982
นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
117
B6062309
นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
118
B6064839
นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
119
B6064808
นางสาวทัศยามล วงศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
120
B6014605
นายสินพิพัฒน์ สายุทธ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
121
B6029487
นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
122
B6061975
นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
123
B6013257
นายวัชระกร สุวรรณบุตร วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
124
B6065133
นางสาวกนกอร ช่างเกวียน อาชีวอนามัยแ
125
B5910915
นางสาวเยาวพร ภู่ระหงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
126
B5924110
นางสาวสิรินยากรณ์ ใจศรี สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโนยีธรณี
127
B5924752
นางสาวเพ็ญศรี สุดดี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
128
XXXXXXX
นายศิรวิทย์ เวทโอสถ สถาบันวิจัยและพัฒนา
129
B5908066
นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
130
B5913589
นายกรณัฐเดชน์ มงคล สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
131
B6080273
นายกฤษณกานต์ บูรณะ สาขาวิชาชีววิทยา
132
B6008598
นางสาวนิติยา สานเสนาะ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
133
XXXXXXX
นางสาวปภาวดี บัวสาคร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214