ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ครั้งที่ 3/62

ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B5908905
นายอารีรัตน์ ช่อผกา สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
2
B5905942
นายวันเฉลิม ประภากรเกียรติ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
3
B5912346
นางสาววริญชญา ทองฤทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
4
B5921560
นางสาวสุนิสา สุระสาย สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
5
B5900657
นางสาวพนิดา เดชประกอบ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
6
B5901562
นายสหพนธ์ พิลาราช สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
7
M6110833
นางสาวประทับใจ พระสุจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
8
D6110307
นายนราวิชญ์ ค้าทันเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
9
D6110444
นางสาวกัญญา ไกรปรุ สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
10
M6110840
นายณัฐพล สุขเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
11
B5929471
นายกีรติ ติคำลำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
12
B5918799
นายวัชรวีร์ งาหัตถี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
13
B5905935
นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
14
B5813506
นายภูวิสิทธิ์ ทีโคกกรวด สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
15
B5950690
นางสาวกนกลักษณ์ เสาแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
16
B6006570
นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
17
B6005221
นายมาวิน สิงห์มาตร สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
18
B5963164
นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
19
B5901326
นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
20
B5906116
นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
21
B5950553
นางสาวทักษิณา เพียซ้าย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
22
B5927968
นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
23
B5909148
นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
24
B5925841
นายกฤตธี มีสิงห์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
25
B5804702
นายวงศกร จูมศิลา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
26
B5819515
นางสาวชลิดา ไชยนิฮม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
27
B5702695
นายสรวุฒิ สุวรรณทา สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
28
B5809912
นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
29
B5717972
นายเกรียงไกร แว่นกิ่ง สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
30
B5901043
นายจักรี ไชยบำรุง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
31
B5916559
นายโสภณ เกลี้ยงมล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
32
B5713486
นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
33
B5924332
นางสาวธิดาภรณ์ รักวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
34
B5816934
นางสาวเกษร พัดพรม สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
35
B5904907
นางสาวกุลธิดา วระกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
36
B5914708
นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
37
M5910403
นายอาวดล เขจรรักษ์ สาขาวิชาฟิสิกส์
38
B5908387
นายนครินทร์ บุญมาก สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
39
B5822775
นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบและผลิตภัณฑ์
40
B5914470
นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
41
B5802562
นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
42
B5923243
นางสาวอุษณา เงกสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
43
B5919390
นางสาวนลัทพร ประชุมรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
44
B5919321
นางสาวกนกวรรณ อันทะนาม สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
45
B6006686
นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
46
B5913992
นางสาวกัญญารัตน์ จันทะคูณ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
47
B5922628
นางสาวดลญา อินทร์บัว สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
48
B5911202
นางสาวธัญกรณ์ ฉ่ำปุ๊ก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
49
B5963270
นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
50
B5915033
นายอรรถพล จันบัวลา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
51
B5814473
นายพิษณุ หงษ์ทอง สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
52
B5808960
นางสาวสัจจามาศ เมณกูล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
53
D6010164
นางสาวสิริพร สุขนาแซง สาขาวิชาสรีรวิทยา
54
B5828289
นายพัชรพงค์ กุลเเก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
55
D5910304
นางสาวเบญจวรรณ ดุนขุนทด สาขาวิชาเภสัชวิทยา
56
D5910120
นางสาวเบญจมาศ ศาลางาม สาขาวิชาเภสัชวิทยา
57
B5604319
นายนิธิศ รัญตะเสวี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
58
B5813315
นางสาวสุพัตตรา ดอนอัน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
59
B5812745
นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
60
B5921096
นายชินจักร กองมะเริง สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
61
B5917204
นายอนุกูล พลศรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
62
B5806836
นางสาวปรารถนา บุญโลย สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
63
B5817092
นางสาวปิยะราช ปัจฉิม สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
64
B5702220
นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
65
B5714650
นางสาวรุ่งลาวัลย์ สอนคำแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
66
B5821808
นางสาวณัชชา บำรุงรักไทย สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
67
B5809509
นายวิวรรธน์ ดวงมณี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
68
B5914500
นายรณชิต ประเสริฐราศี สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
69
B5925919
นายภูนัยน์ ชุมภู สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
70
B5923373
นายชายนรา เครือแสง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
71
B5927463
นายอธิป ทองดีเวียง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
72
B5953318
นายศุภกร มะลิใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
73
M6041847
นางสาววรากร ลิ้มศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
74
562041
นายเกษม ธีรกฤตยากร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
75
M6110741
นายณัฐพงษ์ จันทร์สำเภา สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
76
B5928088
นางสาวนฤมล จับศรทิพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
77
B6017095
นายปัณณวิชญ์ อุทธา สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
78
B5963249
นายคชานนท์ คำเปล่า สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
79
B5902552
นางสาวกัญญาณัฐ เฟื่องฟู สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
80
B5915132
นางสาวจรรยา จุฬา สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
81
B6014810
นายคงกระพัน ชัยชมภู สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
82
B5924639
นางสาวณัฐมล สุขสบาน สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
83
B6050214
นางสาวสุทธิดา นาคนิล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
84
B5900084
นางสาวปารตี ภูทาวัน สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
85
B6050245
นางสาวธิดารัตน์ ฝ่ายกระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
86
B6050184
นางสาวอมรรัตน์ แสนมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
87
B5803071
นายเสนีย์ พรมบุตร สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
88
B5921058
นางสาวกุลธิดา ทานุรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
89
B5921065
นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
90
B6016159
นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
91
B5608270
นายณัฐการต์ พุฒพิมาย สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
92
B5917006
นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
93
B5901432
นางสาวยลรดา เลขจิตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
94
B5920495
นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
95
B5916689
นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
96
B5811014
นายภานุวัฒน์ บุญทัน สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
97
B5807376
นางสาวรัตนาภรณ์ ดาวไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
98
B5810369
นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
99
B5802661
นางสาวอุบลวรรณ ผลขาส สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
100
B5915231
นายปฏิภาณ ว่องไว สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214