ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ครั้งที่ 7/62


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B5920365
นางสาวอรญา คงอ่อน สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร
2
M6010485
นายประณัย โพธิ์ประสาท สาขาวิชา เคมี
3
B6051655
นางสาวจันทร์จิรา บุบผาลา เทคโนโลยีการผลิตพืช
4
B6050153
นางสาวทิพย์สุดา เผินสูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
5
B6051570
นางสาวณัฐกมล มาจ๊ะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
6
B6051136
นางสาวระวีวรรณ​ โพรงขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
7
B6051112
นางสาวจุฬารัตน์ เจตเขตการณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
8
B6125288
นายปณต สาระกูล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
9
B6125325
นายชลัมพล บุรานอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
10
B6124977
นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
11
B5902583
นางสาวณัฐณิชา กลสัน สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
12
B5918621
นางสาวกมลทิพย์ เเก่นเพ็ชร วิศวกกรรมพอลิเมอร์
13
B6050986
นางสาวนิธิตา กระจ่างศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
14
B6051129
นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
15
B6051440
นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
16
B6050993
นางสาวกรรณิการ์ เทพจิตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
17
B5927760
นายเกริกเกียรติ​ โพธิ์สำราญ วิศวกรรมพอลิเมอร์​
18
B5928309
นายพิริยา คู่คิด วิศวะกรรมยานยนต์
19
B5827534
นายอภิวัฒน์​ กาฬภักดี สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
20
XXXXXXX
นางสาวชลธิชา ท่าเกลือ ฟาร์มมหาวิทยาลัย
21
B5824861
นายกฤตเมธ ชื่นชม สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
22
B5706679
นายชัยวัฒน์ จักษุทิพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
23
B5722228
นายรณกร เกณทวี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
24
M6113278
นางสาววิชชุดา ธงกิ่ง Biomedical Innovation Engineering
25
XXXXXXX
นางสาวสาวิตรี ศรีสุวรรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
26
XXXXXXX
นายณัฐวุฒิ โอสระคู สาขาวิชาเคมี
27
B5904884
นางสาววชิรา ชูรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
28
B6137458
นางสาวปัญญาพร นนทะนำ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
29
B5908820
นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
30
B6050757
นางสาวศุภธนิศร์ พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
31
M6112561
นายเฉลิมพล ประสาทงาม Biomedical Innovation Engineering
32
M6111649
Miss Chandy CHIN Transportation Engineering
33
B6050191
นางสาวจินต์จุฑา เขมศิริกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
34
B6051143
นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
35
B6017125
นางสาวนิศาชล นนท์ใสย สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
36
B6000240
นายธวัชชัย ฮามคำฮัก สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
37
B6019341
นางสาวสุวิดา ใจชื่น สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
38
B6007119
นายชยพล โล่ห์คำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214