ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ครั้งที่ 7/63
(3 กรกฎาคม 2563)


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
b5901227
นาย ภาณุพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
2
M5830053
นางสาวเมริษา ศิริโสภาพงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
3
XXXXXXX
นางสาวสุภัตรา โอกระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
4
B6062934
นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
5
B6063153
นางสาวปวีณา ชื่นตา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6
B6062996
นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
7
B6062927
นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8
B6061883
นายรัชกาล คำสว่าง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
9
B6063474
นางสาวธัญญารัช ชูสังข์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
10
B6062941
นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11
B6060480
นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
12
B6064693
นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
13
B6062668
นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
14
M261041m
นางสาว กัญญาณัฐ ปล B สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
15
B6064044
นางสาวจารุวรรณ ขันนาค สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
16
B6062743
นางสาวศุภนุช ชูทอง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
17
B6062415
นางสาวรุจิรา มาดำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
18
B6062842
นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
19
B6064761
นางสาวกาญจนา บุญขาว สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
20
B6064686
นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
21
B6064396
นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
22
B6062972
นางสาวอัญรัตน์ นามโสม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
23
B6063887
นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
24
B6062729
นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
25
B6063061
นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น อนามัยสิ่งแวดล้อม
26
B6062156
นางสาวเจนจิรา ชมกลาง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
27
B6062804
นางสาวศิริพาพร พิมพา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
28
B6061548
นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
29
B6062835
นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
30
B5906079
นายไชยวัฒน์ แข้คำ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
31
B6062699
นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว? อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย
32
B6061999
นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
33
B6062811
นางสาวณิชกุล สีกาลัง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
34
B6064020
นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
35
B6064402
นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
36
B6063283
นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
37
XXXXXXX
นางสาวมนญ์ญพัชญ์ เลิศสูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
38
B6004668
นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
39
XXXXXXX
นายมังกร เทียมรัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
40
XXXXXXX
นางสาวนภาพร จันทรัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
41
B6011918
นายพุฒิ​พงศ์​ ชูวงษ์​ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
42
XXXXXXX
นางสาวภักดิ์วราณัณ วุฒิภัทรสันกลาง เทคโนธานี
43
XXXXXXX
นางสาวนาฏนภางค์ พามขุนทด เทคโน​ธานี​
44
B6008253
นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
45
XXXXXXX
นางสาวอัยรา พันอนุ เทคโนธานี
46
B6007942
นางสาวพนทิพย์ อู่ทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
47
XXXXXXX
นางสาวสุนันทา ประจำ เทคโนธานี
48
XXXXXXX
นางสาวประภาพรรณ หลาซิน สาขาวิชาชีวเคมี
49
B6063344
นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
50
B6062583
นางสาวนารากร การนา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
51
B6062606
นางสาวเปรมกมล บุบผา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
52
B6065256
นางสาวศิริพร ไหมทอง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
53
B6063375
นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
54
B6064006
นางสาววิภาวี ดีทั่ว สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
55
B6065188
นายกฤธิชัย ติถา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
56
B6063559
นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
57
B6063191
นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
58
B6065621
นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
59
B6063702
นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
60
B6062637
นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
61
B6065669
นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
62
B6064112
นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
63
B6063825
นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
64
B6063740
นาย กิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
65
B6063948
นางสาวกุลจิรา ปังศรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
66
B6063580
นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
67
B6062774
นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
68
B6063979
นางสาวสมัชญา บุญยืน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
69
B6064952
นางสาวปณิธิ สาชิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
70
B6064730
นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
71
B6062873
นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
72
B6062651
นายกรกต ชารีดี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
73
B6063726
นางสาวขวัญฤดี อินแสน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
74
B6003081
นายวีระชัย อรรคสังข์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
75
B6062569
นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
76
B6006105
นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
77
B6064389
นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
78
B6064297
นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
79
B6065089
นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
80
B6065294
นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
81
B6065485
นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
82
B6064068
นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214