ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ปีการศึกษา 2565
(2 สิงหาคม 2565)


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B6214265
นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2
B6209919
นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3
B6215026
นายพรอุมา บุสปัน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4
B6215026
นางสาวพรอุมา บุสปัน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
5
B6114749
นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6
B5828098
นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7
B6114565
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
8
B6214418
นายธนวัฒน์ กลัดเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
9
B6217129
นายเมธัส ดอนหมื่น สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10
B6117252
นายอธิป อนุรส สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
11
M5910069
นางสาวรติมา จันธิมา สาขาวิชาชีววิทยา
12
B6119591
นายอานนท์ บุญทา สาขาวิชาชีววิทยา
13
B6231286
นางสาววชิราภรณ์ นันทชัยศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
14
B6219741
นางสาวสุกัญญา ประจันทัน สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
15
B6218386
นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
16
B6202699
นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
17
M6500481
นายอานนท์ บุญทา สาขาวิชาชีววิทยา
18
D6500276
นางสาวรติมา จันธิมา สาขาวิชาชีววิทยา
19
XXXXXXX
นางสาวอรณิชา ไข่เกษ นักวิจัยโครงการ สาขาสถาบันวิจัยและพัฒนา
20
B6213701
นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
21
B6219475
นางสาวพิมพ์พจี สุขรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
22
B6238520
นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
23
B6222161
นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
24
B6237141
นายภูเบศร์ แอบกิ่ง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
25
B62216007
นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
26
B6208967
นายศรัณย์ แสงหัวช้าง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
27
B6218454
นายศิริวัฒน์ จันทะสอน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
28
B6238506
นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
29
B6230593
นายพัฒนพงษ์ สากระจาย สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
30
B6217624
นายสุประดิษฐ์ ทองคำ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
31
B6222086
นายชลธิศ มงคลครุฑ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
32
B6237950
นางสาววีรัชยานันท์ โพธิืสองชั้น สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214