ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี
(5 พฤศจิกายน 2563)


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B5951291
นายอัฌชา เอื้อวงศ์วัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2
B5961757
นางสาวภูริชญามญชุ์ ศรีนิล สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
3
D6200404
นางสาวปาริฉัตร ศรีนอก เวชศาสตร์ปริวรรต
4
M6201586
นางสาวเกียรติยา จันทร์ผ่อง เวชศาสตร์ปริวรรต
5
D6200398
นายศรายุทธ ตาสัก เวชศาสตร์ปริวรรต
6
B6065638
นางสาวอชิรญา มหาหงษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7
B5903351
นางสาวชุติมา เฮียงบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
8
B6103323
นางสาวพีระพรรรณ เกษร สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
9
B6019334
นายปพน สุดใจ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
10
B6020392
นายณัฐชนน คามดิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
11
B6021481
นายอำพล พรหมเอาะ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
12
B6025601
นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
13
B6002626
นายกิตติภพ ตัดพุดซา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
14
B6020477
นายจิรกฤต ทองทา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
15
B6015589
นายวรวิช ทองมูล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
16
B6017378
นายรวิพล ไชยชมภู สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
17
B6016098
นายวรพล ก้องมีศักดิ์ วิศวะกรรมอุตสาหการ
18
B6110437
นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
19
B5752188
นางสาววิไลลักษณ์ นามใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
20
B6117214
นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
21
B6129958
นางสาวณัชชา ศรีโหมด สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
22
XXXXXXX
นางสาวขวัญจิตร ทับกระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
23
XXXXXXX
นางสาวประภัสสร เพลิดสระน้อย สาขาวิชาเคมี
24
XXXXXXX
นางสาวทิพวรรณ พิมพ์จันทร์ lสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
25
B6015633
นางสาวกนิษฐา​ แหมทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
26
B6005030
นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
27
B6011956
นายกิตติศักดิ์ หลงสอน สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
28
B6016562
นางสาวณัฐนิชา แสงวิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
29
B6014469
นางสาวเกวลิน เมตตา สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
30
B6014162
นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
31
B6012557
นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
32
B6006860
นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
33
B6011840
นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
34
B6001926
นางสาวปัทมาภรณ์ วารี สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
35
XXXXXXX
นางสาวกมลวรรณ สืบทรัพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
36
B6000769
นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
37
B5917587
นางสาวศิริวรรณ แก้วอุดม สาขาวิศวกรรมเคมี
38
B6113209
นางสาวกฤติยา เรือนรอบ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
39
D5840342
นางสาวจินตพร กลิ่นสุข สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
40
B6118594
นางสาวกชมน ปาริต วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
41
B6112455
นายวิษณุ เมฆสุรินทร์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
42
B6108328
นางสาวณัฎฐณิชา นาระเดช สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
43
B6103200
นางสาวนวศมณ กุดกลาง วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
44
B6109455
นางสาวชาณิการ์ ประกอบ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
45
B6110918
นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
46
B6102951
นางสาวพรสิตา ก้อยคำ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
47
B6107888
นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
48
B6110499
นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
49
B6112905
นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
50
B6108533
นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
51
B6105938
นายปิยะ ชำนาญการ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
52
B6129941
นางสาวญาณิศา ตุลารัตนพงษ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
53
B6135522
นายเชิดทัศน์ กุลประดิษฐ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
54
B6113506
นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
55
B6113490
นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
56
B6113445
นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
57
B6116576
นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
58
B6110710
นายอัครพล พลหนองหลวง วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
59
B6131548
นายไพรวัลย์ สิมมา วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
60
B6136338
นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
61
B6118389
นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
62
B6110895
นายนฤพนธ์​ พันเทศ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
63
B6109417
นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
64
B6109363
นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
65
B6117054
นางสาวศศิธร เหมกุล วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
66
B6117887
นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
67
B6112738
นายดิสกุล แย้มศิลา วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
68
B6116545
นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
69
M6202491
นายกฤษฎา แก่นดีลัง นวัตกรรมวิศวชีวการแพทย์
70
B6105266
นายวิทยา จุดบุปผา วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
71
B6124564
นายชโรธร ผิวศิริ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
72
XXXXXXX
นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
73
B6106096
นายทรงพล ชุมตรีนอก สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
74
B6136611
นายลมโชย เพ็ชรรัตน์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
75
B6110086
นายกิตติชัย ผดุงแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
76
B6117986
นายณัฐนันท์ คงดี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
77
B6107802
นายพงศกร เที่ยงโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
78
B6111748
นายศรายุท ภักดี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
79
B6065331
นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
80
B6063924
นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
81
B6115784
นายผเดิมพงษ์ สุขสะอาด วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
82
B6108403
นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
83
XXXXXXX
นายนบดนัย หมั่นพลศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
84
B6117382
นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
85
M6300746
นางสาวสุธิดา ทำมาน้อย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
86
B6014834
นายรุจิกร พูลวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
87
B6113247
นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา สาขาวิศวกรรมโลหการ
88
B6115616
นายนพนันท์ สีทาสี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
89
B6019075
นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
90
XXXXXXX
นายวีระพงษ์ เปรมสถิตย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชึวภาพ
91
XXXXXXX
Mr.Tawatchai Seevongsa เทคโนโลยีชีวภาพ
92
B6136581
นายคุณาภัส พานิล สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
93
B6113131
นายศุภกร ริยะป่า วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
94
B6130145
นางสาวสุดารัตน์ พลชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
95
B6124571
นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
96
B6124595
นางสาวสายธาร ศรีพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
97
M5710010
นางสาวจงสุทธา​มณี​ สิทธิเวช สาขาวิชาเคมี
98
B6111175
นายจิระชาติ พิมวาปี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
99
B6105228
นาย จักรพงษ์ จิตสงวน สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
100
D5710010
นางสาวสุกัญญา มีถม สาขาวิชาเคมี
101
B6124090
นางสาวสรุตา บุตะเขียว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
102
B6115975
นางสาวอภิญญา สุโพธิ์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
103
M6300685
นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214