เอกสารสำหรับบุคคลภายนอก
1.นโยบายระบบการจัดการ IMS
2.ประกาศเจตจำนงความเป็นกลางฯ
3.นโยบายคุณภาพห้องปฏิบัติการ
4.ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
5.ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
6.บุคลากรหลักระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO-IEC17025 doc
FM-404-01-01ใบคำขอรับบริการ(Thai/Eng)
FM-404-01-02ใบคำขอรับบริการสอบเทียบ
FM-404-01-03ใบคำขอรับบริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
FM-407-02-01แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการวิชาชีพ
FM-407-02-10Agreement form for the University’s equipment self-service
FM-407-02-01ใบรับรองความรับผิดชอบในการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง
FM-407-02-11 แบบฟอร์มขอรับบริการไนโตรเจนเหลว น้ำกลั่น น้ำ DI
FM-407-02-12 แบบฟอร์มการขอใช้สัตว์ทดลอง
FM-407-04-01 แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำโครงการวิจัย คง.3
FM-407-04-01(E) Equipment and Laboratory Request Form for Research Project P.3
FM-407-04-02 แบบฟอร์มขอใช เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำวิทยานิพนธ์ คง.2
FM-407-04-02(E) Equipment and Laboratory Request Form for Thesis Work P.2
FM-407-04-03 แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำโครงงาน (คง1)
FM-407-04-11 แบบฟอร์มการขอออกบัตร Safety Card
FM-407-04-12 แบบฟอร์มรายการค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน (0)
FM-408-01-01 บันทึกข้อร้องเรียน
FM-505-01-38 แบบฟอร์มขออนุมัติยืมอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อใช้ในงานการเรียน การสอน การวิจัย
P-407-04 การทำโครงงานของนักศึกษา(3)
P-407-05 การขอใช้เครื่องมือเพื่อทาวิทยานิพนธ์และโครงการวิจัย
P-408-01 การจัดการข้อร้องเรียน
SD-407-02-01 การให้บริการไนโตรเจนเหลว น้ำกลั่น น้ำ DI
SD-407-02-02 การให้บริการสัตว์ทดลอง
SD-407-02-03 การขอใช้ Key card
SD-407-02-04 อัตราค่าบริการวิชาชีพ พ.ศ.2557
SD-407-02-05 อัตราค่าบริการวิชาชีพ (ฉ.2) พ.ศ.2560
SD-407-02-08 อัตราค่าบริการวิชาชีพ (ฉ.3) พ.ศ.2560
SD-504-01-01 แนวทางการตัดสินผลการทดสอบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
SD-510-01-04 แนวทางในการตัดสินผลทดสอบสอบเทียบ(Decision Rule)
FM-413-01-06 ขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
FM-407-04-06 ขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการนอกเวลา
แบบฟอร์มสำรวจความต้องการวัสดุ สารเคมี เครื่องมือ Lab Confirm
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อความออนไลน์


Copyright ©Atit Akkharapreedee 3214