เอกสารสำหรับบุคคลภายนอก
1.นโยบายคุณภาพ
2.บุคลากรหลักระบบคุณภาพห้องปฏิบัตการ
3.ใบรบรองความสามารถห้องปฏิบัตการทดสอบ
4.ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
5.รูปมอบหนังสือรับรอง(13 ส.ค. 2551)
FM-404-01-01ใบคำขอรับบริการ
FM-404-01-02ใบคำขอรับบริการสอบเทียบ
FM-404-01-03ใบคำขอรับบริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
FM-407-02-01แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ
FM-407-02-10ใบรับรองความรับผิดชอบในการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง
FM-407-02-11แบบฟอร์มขอรับบริการไนโตรเจนเหลว/น้ำกลั่น/น้ำ DI
FM-407-02-12แบบฟอร์มการขอใช้สัตว์ทดลอง
FM-407-04-01ใบคง.3(แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำโครงการวิจัย
FM-407-04-01Equipment and Laboratory Request Form for Research Project
FM-407-04-02ใบคง.2(แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำวิทยานิพนธ์)
FM-407-04-02Equipment and Laboratory Request Form for Thesis Work
FM-407-04-03ใบคง.1(แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อทำโครงงาน)
FM-407-04-03Equipment and Laboratory Request Form for Student Project
FM-407-04-04ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับการทำโครงงานนักศึกษา
FM-407-04-05ใบนำส่งเอกสารการใช้จ่ายเงิน
FM-407-04-06ขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการหลังเวลา 20.00 น.เพื่อทำโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
FM-407-04-07แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย โดยใช้บัตร key card สำหรับคณาจารย์/ผู้สอนปฏิบัติการ
FM-407-04-08แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย โดยใช้บัตร key card สำหรับนักศึกษา/ผู้ช่วยวิจัย
FM-407-04-09แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย โดยใช้บัตร key card สำหรับพนักงาน
FM-407-04-11แบบฟอร์มการขอออกบัตร Safety card
FM-408-01-01บันทึกข้อร้องเรียน
P-407-04การทำโครงงานของนักศึกษา
P-408-01การจัดการข้อร้องเรียน
SD-407-02-01การให้บริการไนโตรเจนเหลว/น้ำกลั่น/น้ำ DI
SD-407-02-02การให้บริการสัตว์ทดลอง
SD-407-02-03การใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ
WI-407-04-01ขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อให้ได้ Safety card
WI-407-04-02การขอใช้ key card
FM-505-01-38แบบฟอร์มขออนุมัติยืมอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อใช้ในงานการเรียน การสอน การวิจัย(สำหรับยืมระหว่างหน่วยงาน)

Copyright ©Atit Akkharapreedee 3214