There are 14 files, weighing 3.0 MiB with 68,576 hits in ประกาศกรม.

Displaying 1 to 14 of 14 files.

ประกาศกรม

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคล 2554
» 28.6 KiB - 181 hits - 06/12/2017

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในการป้องกันอันตรายจากรังสี(21 ตุลาคม 2548)
» 48.2 KiB - 2,216 hits - 06/12/2017

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการเก็บรักษา เคลื่อนย้าย ขนส่งต้นกำเนิดรังสีและการจัดการกากกัมมันตรังสี(21 ตุลาคม 2548)
» 48.9 KiB - 649 hits - 06/12/2017

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างได้รับเป็นประจำทุกเดือน(๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘)
» 35.7 KiB - 309 hits - 06/12/2017

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบฉลากที่มีเครื่องหมายและข้อความเตือนภัยติดไว้ที่ภาชนะที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มสารกัมมันตรังสี(21 ตุลาคม 2548)
» 116.9 KiB - 384 hits - 06/12/2017

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบเครื่องหมายเตือนภัยในบริเวณรังสี บริเวณรังสีสูง บริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสี (๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘)
» 37.0 KiB - 359 hits - 06/12/2017

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน ๒๕๕๔
» 414.4 KiB - 19,469 hits - 06/12/2017

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี และแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี(23 มีนาคม 2548)
» 54.8 KiB - 1,078 hits - 06/12/2017

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 2560
» 167.4 KiB - 38,534 hits - 06/12/2017

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของ นายจ้างและลูกจ้าง ๒๕๕๔
» 43.6 KiB - 474 hits - 06/12/2017

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
» 50.5 KiB - 962 hits - 06/12/2017

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
» 61.0 KiB - 217 hits - 06/12/2017

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
» 585.8 KiB - 3,517 hits - 06/12/2017

  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๐, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
» 1.3 MiB - 227 hits - 06/12/2017