ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีรายชื่อในระบบ e-learning และกำหนดการที่ปรับปรุงใหม่

เรียนผู้สมัครเข้าอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ขอให้ผู้สมัครทุกท่านเข้าเรียนในระบบ SUT e-learning 2 (https://elearning2.sut.ac.th/) ให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากเวลาเข้าเรียนต้องครบ 80% จึงจะมีสิทธิ์สอบ ดังนั้นผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้คือผู้ที่ยังไม่เข้าไปเรียนใน e-learning 2​ จะไม่มีสิทธิ์สอบ   ตรวจสอบรายชื่ผู้ไม่มีในระบบ e-learning 2  กำหนดการใหม่