Basic Biology Laboratory

ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 8 ห้อง ครอบคลุมเนื้อหา อนุกรมวิธาน (Taxonomy) ชีววิทยาของเซลล์ (Cell biolgy) ชีววิทยาของพืช (Plant biolgy) และ ชีววิทยาของสัตว์ (Animal biolgy) สามารถรองรับการเรียนการสอนรายวิชาปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาธารณสุข แพทย์ศาสตร์ และ พยาบาลศาสตร์ ได้พร้อมกันสูงสุดถึงครั้งละ 240 คน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการบริการวิชาการแก่ผู้ใช้บริการภายนอกได้

Basicbio1

Principles of Biology Laboratory

Basicbio2 Plant2

Compound microscopy

Stereo microscope

Basicbio4 Basicbio7

pH meter

Balance

Basicbio10 Basicbio11
Hot air oven Meiosis model
Basicbio12 Basicbio13
Mitosis model Plant model
Basicbio14 Basicbio9
Animal model Hood

Contact : Phetchara krubphachaya Tel.3224

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news