ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

บุณฑริกา มีมา
Boontharica Meema
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ชณารัศมิ์ คำพิลา
Chanarat Kumpiila
ธุรการฝ่าย
นางสาวสมบูรณ์ นกพรมพะเนา
พนักงานห้องทดลอง
นายอนุชิต เรืองวิทยานนท์
Anuchit Ruangvittayanon
นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างาน)
สุจิตรา จอกกระโทก
นักวิทยาศาสตร์
อมลวรรณ แสงอ่อน
Amolwan Sang-on
นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างาน)
นิตยา สมพงษ์
Nittaya Sompong
นักวิทยาศาสตร์
นายคมสันต์ ต่ายทรัพย์
Komsun Taisup
นักวิทยาศาสตร์
จรรจิรา วงศ์วิวัฒนา
Janjira Wongwiwattana
นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างาน)
Yanling Hua
นักวิทยาศาสตร์
สุชาดา อุดมพร
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวยูถิกา สร้อยระย้า
นักวิทยาศาสตร์
นางสาววิมลพร โสภณ
Vimonporn Sophon
นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างาน)
ดาลิน โทบุดดี
Dalin Thobuddee
พนักงานห้องทดลอง
อุทัยวรรณ รังคะวัต
Utaiwan Rangkhawat
พนักงานวิทยาศาสตร์
นางสาวชุติมณฑน์ ชูพุดซา
นักวิทยาศาสตร์
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news