ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2

 

นายติงศักดิ์ เหลืองเจริญทิพย์
TINGSAK LUANGJAROENTIP
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
นายวรรณชัย จิตรา
WANNACHAI CHITTRA
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี สิ่งแวดล้อม และพอลิเมอร์
นายศรัณย์ ดอกไม้กุล
SARAN DOKMAJKUN
นายช่างเทคนิค
นายจิรทีปต์ สุทธิลักษณ์
JIRATEEP SUTTILUCK
นายช่างเทคนิค
นายมานพ จรโคกกรวด
MANOP JORNKOKKRUAD
พนักงานห้องทดลอง
นางสาวรุ่งเรือง นวนโพธิ์
RUNGROUNG NONPHO
พนักงานห้องทดลอง
นางสาวศุภราภรณ์ สกุลภักดี
SUPHARAPON SAKULPAKDEE
หัวหน้างานงานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีธรณีและเซรามิก
นายกฤษดา ศรีรักษ์
KRISDA SRIRUKSE
ผู้สอนปฏิบัติการ
นายสุนิติ ชื่นเกษม
SUNITI CHUENKASEM
นายช่างเทคนิค
นายวิชาญ วีรชัยสุนทร
VICHAN VERACHAISUNTHON
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโลหการและกระบวนการผลิต
นายวาที ทิพย์เลิศ
Watee Thiplerd
นายช่างเทคนิค
นายสงคราม ยาวะประภาษ
SONGKRAM YAVAPRAPAS
นายช่างเทคนิค
นายสังเวียน แขมเกษม
SANGWIAN KHAMGASEM
พนักงานห้องทดลอง
นายคมสัน ภาษยเดช
KOMSUN PASAYADEJ
หัวหน้างานงานกลุ่มห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลพื้นฐานและวิศวกรรมอุตสาหการ
นายมาโนช แสงศาสตรา
MANOTE SANGSASTRA
นายช่างเทคนิค
นายสหัสชัย ทิพยเนตร์
SAHUSCHAI TIPPANATE
พนักงานห้องทดลอง
นายนพพร แถวเพชร
NOPPORN THAEWPHET
พนักงานห้องทดลอง
นายโกวิทย์ กฐินใหม่
KOWIT GATHINMAI
หัวหน้างานงานกลุ่มห้องปฏิบัติการโยธาและขนส่ง
นายเกรียงศักดิ์ ปรึ่มพรชัย
KRANGSAK PROMPRONCHAI
นายช่างโยธา
นายจิระ วงศ์พรหม
JIRA WONGPROM
นายช่างโยธา
นายไชยา ยอดโคกสูง
CHAIYA YODKOKSUNG
นายช่างโยธา
นายสวัสดิ์ เกตุสระน้อย
SAWAT KETSRANOI
พนักงานห้องทดลอง
นางพิมพจี ฐานะ
PIMPAJEE THANA
พนักงานธุรการ
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news