ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวศรีสุดา แก้วคุ้มภัย
Srisuda Kaewkoomphai
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสำนักงานบริหารห้องปฏิบัติการ
นางสาววิไล จงวุฒิคุณ
Wilai Chongwutthikun
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ
นางวัฒนี สุวรรณศร
Wattanee Suwannasorn
หัวหน้างานธุรการและบริหารทั่วไป
นางน้ำอ้อย ธนภัคสุวรรณ
Nam-oi Tanapaksuvarn
พนักงานห้องทดลอง
นางสุภาพันธ์ ตั้งวัฒนากร
Supapan Tangwattakon
พนักงานห้องทดลอง
นางธัญลักษณ์ เปล่งวุฒิไกร
Thanyaluck Plengwutthikrai
หัวหน้างานงบประมาณและการเงิน
นางอรวรรณ โลหณุต
Orawan Lohanut
พนักงานธุรการ
นางบรรณศรณ์ บุญญาดา
Bannasorn Boonyada
หัวหน้างานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
นางสาวณภัทร บรรจงจิตร
Napat Banchongchit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสมานลักษณ์ โค้งนอก
Samanluk Khongnok
พนักงานธุรการ
นายนพดล พริ้งเพราะ
Noppadon Pringproh
หัวหน้างานคลังสารเคมี
นายวิวัฒน์ โตวิทยานันท์
Wiwat Towittayanan
พนักงานห้องทดลอง
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news