อัตราค่าบริการฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

ค่าบริการงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
ค่าบริการงานทดสอบทางกายภาพและจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ค่าบริการงานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
ค่าบริการงานวิเคราะห์น้ำ
ค่าบริการงานเตรียมตัวอย่างและทดสอบทั่วไป