อัตราค่าบริการฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ รายการ Code อัตรา 1 Unit
ที่
1. การบริการห้องปฏิบัติการ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ บาท/ชม.
1 ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 60010 800.00 บาท/ชม.
2 ห้องกลุ่มงานสรีรวิทยาทางการแพทย์ 60020 800.00 บาท/ชม.
3 ห้องกลุ่มงานจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 60030 950.00 บาท/ชม.
4 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  2 60040 600.00 บาท/ชม.
5 ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 60050 750.00 บาท/ชม.
6 ห้องเรียนบรรยาย 300  ที่นั่ง 60060 850.00 บาท/ชม.
7 ห้องเรียนบรรยาย  150  ที่นั่ง 60070 650.00 บาท/ชม.
2. บริการทดสอบด้านอาชีวอนามัย บาท/ตย.
1 ตรวจวัดระดับเสียง (Sound Pressure Level) 60080 360.00 บาท/ตย.
2 ตรวจวัดเสียงสะสมติดตัวบุคคล (Noise Dosimeter) 60090 650.00 บาท/ตย.
3 ตรวจวัดระดับแสงสว่าง 60100 200.00 บาท/ตย.
4 ตรวจวัดความร้อน Heat Stress ในรูป WBGT 60110 450.00 บาท/ตย.
5 ตรวจวัดปริมาณฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) 60120 950.00 บาท/ตย.
6 ตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable Dust) 60130 950.00 บาท/ตย.
3. บริการทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม บาท/ตย.
1 วิเคราะห์ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ (NO2) ตัวอย่างที่ 1 60140 3,100.00 บาท/ตย.
2 วิเคราะห์ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ (NO2) ตัวอย่างที่ 2 เป็นต้นไป 60150 1,800.00 บาท/ตย.
3 วิเคราะห์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ  (SO2) ตัวอย่างที่ 1 60160 4,300.00 บาท/ตย.
4 วิเคราะห์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ (SO2) ตัวอย่างที่ 2 เป็นต้นไป 60170 2,000.00 บาท/ตย.
5 เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศด้วยแบบมาตรฐาน Federal Reference Method (PM 2.5 – FRM) 60180 1,500.00 บาท/ตย.
6 เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในบรรยากาศด้วยแบบมาตรฐาน Federal Reference Method (PM 10 – FRM) 60190 1,500.00 บาท/ตย.
7 เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในบรรยากาศด้วยเครื่องมือที่ใช้อัตราการดูดอากาศสูง (PM 10 – High Volume) ตัวอย่างที่ 1 60200 1,700.00 บาท/ตย.
8 เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในบรรยากาศด้วยเครื่องมือที่ใช้อัตราการดูดอากาศสูง (PM 10 – High Volume) ตัวอย่างที่ 2 เป็นต้นไป 60210 950.00 บาท/ตย.
9 เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศด้วยเครื่องมือที่ใช้อัตราการดูดอากาศสูง (TSP – High Volume) ตัวอย่างที่ 1 60220 1,700.00 บาท/ตย.
10 เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศด้วยเครื่องมือที่ใช้อัตราการดูดอากาศสูง (TSP – High Volume) ตัวอย่างที่ 2 เป็นต้นไป 60230 1,000.00 บาท/ตย.
4. รายการบริการสัตว์ทดลอง บาท/ตัว
1 หนูเมาส์อายุ 3 สัปดาห์ขึ้นไป 60240 50.00 บาท/ตัว
2 หนูแรทอายุ 3 สัปดาห์ขึ้นไป 60250 140.00 บาท/ตัว
3 กระต่ายอายุ 3 เดือนขึ้นไป 60260 800.00 บาท/ตัว