ค่าบริการงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี

1. บริการงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
1) บริการทดสอบ/วิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ
1 GC-MS (< 5 components) กรณี  ตัวอย่างแรก 10010 2,200.00 บาท/ตย.
2 GC-MS (< 5 components) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10020 1,000.00 บาท/ตย.
3 GC-MS (>= 5 components) กรณี  ตัวอย่างแรก 10030 3,000.00 บาท/ตย.
4 GC-MS (>= 5 components) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10040 1,200.00 บาท/ตย.
5 GC (FAME, การวิเคราะห์ CLA) กรณี ตัวอย่างแรก 10050 2,600.00 บาท/ตย.
6 GC (FAME, การวิเคราะห์ CLA) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10060 1,200.00 บาท/ตย.
7 การเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ CLA 10070 1,000.00 บาท/ตย.
8 GC (การวิเคราะห์ Cholesteol) กรณี ตัวอย่างแรก 10080 2,000.00 บาท/ตย.
9 GC (การวิเคราะห์ Cholesteol) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10090 600.00 บาท/ตย.
10 การเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ Cholesterol 10100 800.00 บาท/ตย.
11 GC (การวิเคราะห์ Methanol) กรณี ตัวอย่างแรก 10110 1,900.00 บาท/ตย.
12 GC (การวิเคราะห์ Methanol) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10120 600.00 บาท/ตย.
13 GC (การวิเคราะห์ Ethanol) กรณี ตัวอย่างแรก 10130 1,900.00 บาท/ตย.
14 GC (การวิเคราะห์ Ethanol) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10140 600.00 บาท/ตย.
15 GC (<5 components and < 30 นาที) กรณี  ตัวอย่างแรก 10150 1,900.00 บาท/ตย.
16 GC (<5 components และ < 30 นาที) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10160 600.00 บาท/ตย.
17 GC (>=5 components หรือ > 30 นาที) กรณี  ตัวอย่างแรก 10170 2,600.00 บาท/ตย.
18 GC (>=5 components หรือ > 30 นาที) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10180 850.00 บาท/ตย.
19 GC (การวิเคราะห์ Organochlorine)  กรณี  ตัวอย่างแรก 10190 2,600.00 บาท/ตย.
20 GC (การวิเคราะห์ Organochlorine)  กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10200 850.00 บาท/ตย.
21 การเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ organochlorine 10210 1,000.00 บาท/ตย.
22 GC (การวิเคราะห์ Pyrethroids) กรณี  ตัวอย่างแรก 10220 2,600.00 บาท/ตย.
23 GC (การวิเคราะห์ Pyrethroids) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10230 850.00 บาท/ตย.
24 การเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ pyrethroids 10240 1,000.00 บาท/ตย.
25 GC (การวิเคราะห์ Organophosphates) กรณี  ตัวอย่างแรก 10250 2,600.00 บาท/ตย.
26 GC (การวิเคราะห์ Organophosphates) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10260 850.00 บาท/ตย.
27 การเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ organophosphate 10270 1,000.00 บาท/ตย.
28 การเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ OCl & OP 10280 1,500.00 บาท/ตย.
29 GC (การวิเคราะห์ VFA) กรณี ตัวอย่างแรก 10290 2,600.00 บาท/ตย.
30 GC (การวิเคราะห์ VFA) กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10300 850.00 บาท/ตย.
31 การวิเคราะห์ peptides ด้วย nanoLC-Q-TOF 10310 2,000.00 บาท/ตย.
32 การย่อยโปรตีนด้วย trypsin 10320 1,200.00 บาท/ตย.
33 NMR-H1 spectrum (300 MHz) 10330 700.00 บาท/ตย.
34 NMR-C13 (300 MHz) 10340 1,100.00 บาท/ตย.
35 NMR-gCOSY (300 MHz) 10350 750.00 บาท/ตย.
36 NMR-gHMQC (300 MHz) 10360 1,100.00 บาท/ตย.
37 NMR-gHMBC (300 MHz) 10370 1,100.00 บาท/ตย.
38 NMR (300MHz) (overnight exp.) 10380 7,000.00 บาท/ตย.
39 NMR-DEPT  (300 MHz) 10390 1,100.00 บาท/ตย.
40 การเตรียมตัวอย่าง NMR  1.CDCl3 10400 220.00 บาท/ตย.
41 การเตรียมตัวอย่าง NMR  2.D2O 10410 250.00 บาท/ตย.
42 การเตรียมตัวอย่าง NMR  3.CD3OD 10420 900.00 บาท/ตย.
43 การเตรียมตัวอย่าง NMR  4.Pyridine-D5 10430 1,000.00 บาท/ตย.
44 การเตรียมตัวอย่าง NMR  5.DMSO-D6 10440 320.00 บาท/ตย.
45 การเตรียมตัวอย่าง NMR  6.Acetone-D6 10450 350.00 บาท/ตย.
46 การเตรียมตัวอย่าง NMR  7. Benzene-D6 10460 460.00 บาท/ตย.
47 การเตรียมตัวอย่าง NMR  8.Acetonitrile-D3 10470 460.00 บาท/ตย.
48 NMR-H1 (500 MHz) 10480 900.00 บาท/ตย.
49 NMR-C13 (500 MHz)(1 ชั่วโมง) 10490 1,400.00 บาท/ตย.
50 NMR-COSY (500 MHz) 10500 1,400.00 บาท/ตย.
51 NMR-gHMQC-1 ชั่วโมง (500 MHz) 10510 1,400.00 บาท/ตย.
52 NMR-gHMBC-1 ชั่วโมง (500 MHz) 10520 1,400.00 บาท/ตย.
53 การหามวลโมเลกุลด้วย MALDI-TOF 10530 1,000.00 บาท/ตย.
1) บริการทดสอบ/วิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ (ต่อ) บาท/ตย.
54 วิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง AAS เทคนิค Flameless/1 ธาตุ ตัวอย่างแรก 10540 1,200.00 บาท/ตย.
55 วิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง AAS เทคนิค Flameless/1 ธาตุ ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10550 700.00 บาท/ตย.
56 วิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง AAS เทคนิค Flame/1 ธาตุ ตัวอย่างแรก 10560 1,000.00 บาท/ตย.
57 วิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง AAS เทคนิค Flame/1 ธาตุ ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10570 600.00 บาท/ตย.
58 วิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง AAS เทคนิค FIAS/1 ธาตุ ตัวอย่างแรก 10580 1,200.00 บาท/ตย.
59 วิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง AAS เทคนิค FIAS/1 ธาตุ ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10590 700.00 บาท/ตย.
60 วิเคราะห์อาร์เซนิก (As) ด้วยเครื่อง AAS เทคนิค FIAS ตัวอย่างแรก 10600 1,200.00 บาท/ตย.
61 วิเคราะห์อาร์เซนิก (As) ด้วยเครื่อง AAS เทคนิค FIAS ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10610 700.00 บาท/ตย.
62 วิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-OES  ตัวอย่างแรก/ธาตุ 10620 1,400.00 บาท/ตย.
63 วิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-OES ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป/ธาตุ 10630 700.00 บาท/ตย.
64 ค่าย่อยตัวอย่างด้วย microwave 10640 500.00 บาท/ตย.
65 วิเคราะห์สารประกอบด้วย HPLC ตัวอย่างแรก 10650 1,600.00 บาท/ตย.
66 วิเคราะห์สารประกอบด้วย HPLC กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10660 900.00 บาท/ตย.
67 วิเคราะห์สารประกอบด้วย LC -MS Triple quadrupole ตัวอย่างแรก 10670 2,000.00 บาท/ตย.
68 วิเคราะห์สารประกอบด้วย LC- MS Triple quadrupole กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10680 1,200.00 บาท/ตย.
69 วิเคราะห์สารประกอบด้วย IC ตัวอย่างแรก 10690 1,800.00 บาท/ตย.
70 วิเคราะห์สารประกอบด้วย IC กรณีตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 10700 900.00 บาท/ตย.
71 วิเคราะห์ Cation ด้วย IC  ตัวอย่างแรก (1 item) 10710 750.00 บาท/ตย.
72 วิเคราะห์ Cation ด้วย IC  ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป (1 item) 10720 500.00 บาท/ตย.
73 วิเคราะห์ Anion ด้วย IC  ตัวอย่างแรก (1 item) 10730 750.00 บาท/ตย.
74 วิเคราะห์ Anion ด้วย IC  ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป (1 item) 10740 500.00 บาท/ตย.
75 วิเคราะห์ Amino acid profile ด้วย Amino acid analyser  ตัวอย่างละ (17 component) 10750 8,500.00 บาท/ตย.
76 วิเคราะห์Tryptophan ด้วย Amino acid analyser  ตัวอย่างละ 10760 3,000.00 บาท/ตย.
77 ค่าเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ Amino acid profile (17 item) 10770 1,000.00 บาท/ตย.
78 ค่าเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ Tryptophan 10780 1,000.00 บาท/ตย.
1) บริการทดสอบ/วิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ (ต่อ) บาท/ตย.
79 วิเคราะห์สารประกอบด้วย XRD 10790 0.00 บาท/ตย.
79.1 วิเคราะห์สารประกอบด้วย XRD ทดสอบเชิงคุณภาพโดยไม่แปลผล 10791 800.00 บาท/ตย.
79.2 วิเคราะห์สารประกอบด้วย XRD ทดสอบและระบุชนิดของสารประกอบ 10792 1,200.00 บาท/ตย.
79.3 วิเคราะห์สารประกอบด้วย XRD ทดสอบเชิงปริมาณ 10793 2,500.00 บาท/ตย.
80 วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย  FT-IR 10800 600.00 บาท/ตย.
81 วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย  FT-Raman 10810 700.00 บาท/ตย.
82 วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย CHN (solid sample) 10820 1,300.00 บาท/ตย.
83 วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย CHNS (solid sample) 10830 1,400.00 บาท/ตย.
84 วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย O (solid sample) 10840 1,500.00 บาท/ตย.
85 วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย CHN (liquid sample) 10850 1,400.00 บาท/ตย.
86 วิเคราะห์ตัวอย่างด้วย CHNS (liquid sample) 10860 1,700.00 บาท/ตย.
87 วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วย UV-VIS 10870 450.00 บาท/ตย.
88 วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วย UV-VIS  ตัวอย่างแรก 10880 600.00 บาท/ตย.
89 วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วย UV-VIS  ตัวอย่างถัดไป 10890 300.00 บาท/ตย.
90 วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุกึ่งเชิงปริมาณด้วยเครื่อง ED-XRF 10900 1,200.00 บาท/ตย.
91 วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุเชิงปริมาณด้วยเครื่อง ED-XRF 10910 1,500.00 บาท/ตย.
92 วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุแบบ mapping ด้วยเครื่อง ED-XRF 10920 1,700.00 บาท/ตย.
93 วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุกึ่งเชิงปริมาณด้วยเครื่อง WD-XRF 10930 1,400.00 บาท/ตย.
94 วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุเชิงปริมาณด้วยเครื่อง WD-XRF 10940 2,000.00 บาท/ตย.
95 ค่าตัดตัวอย่าง  (IMPTECH/C10) 10950 200.00 บาท/ตย.
96 ค่าขัดผิวตัวอย่าง (IMPTECH/10DVT) 10960 300.00 บาท/ตย.
97 ค่าบดตัวอย่าง ด้วย Ball Mill 10970 300.00 บาท/ตย.
98 ค่าอัดตัวอย่าง ชนิด pellet 10980 300.00 บาท/ตย.
99 ค่าหลอม (Fluxer) ตัวอย่าง 10990 550.00 บาท/ตย.
100 วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง ICP-MS 11000 900.00 บาท/ตย.
101 วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง ICP-MS ตัวอย่างแรก ธาตุละ 11010 1,500.00 บาท/ตย.
102 วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง ICP-MS ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไปธาตุละ 11020 700.00 บาท/ตย.
103 วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง HPLC-ICP-MS ตัวอย่างแรก ธาตุละ 11030 1,700.00 บาท/ตย.
104 วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง HPLC-ICP-MS ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไปธาตุละ 11040 800.00 บาท/ตย.
105 วิเคราะห์ด้วย Laser-ICP-MS ตัวอย่างแรก ธาตุละ 11050 1,700.00 บาท/ตย.
106 วิเคราะห์ด้วย Laser-ICP-MS ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไปธาตุละ 11060 800.00 บาท/ตย.
2) บริการเครื่องมือห้องปฏิบัติการ บาท/ชม.
1 เครื่อง HPLC (Agilent/ 1260) 11070 700.00 บาท/ชม.
2 เครื่อง HPLC (Agilent/1290) 11080 700.00 บาท/ชม.
3 เครื่อง HPLC (Hewlett Packard/1100) 11090 600.00 บาท/ชม.
4 เครื่อง LC-MS (Bruker /micrOTOF-Q II/Easy-nLC) 11100 950.00 บาท/ชม.
5 เครื่อง LC-MS (Agilent / 6490) 11110 900.00 บาท/ชม.
6 เครื่อง GC (Agilent/7890A) 11120 600.00 บาท/ชม.
7 เครื่อง GC (Hewlett Packard/6890A) 11130 600.00 บาท/ชม.
8 เครื่อง GC-MS (Bruker / Series 3XO) 11140 700.00 บาท/ชม.
9 เครื่อง GC-MS (Agilent / 7000B และ GC 7890A 11150 750.00 บาท/ชม.
10 เครื่อง GC-MS (Varian/CP-3800) 11160 750.00 บาท/ชม.
11 เครื่อง IC (Dionex / ICS 3000) 11170 650.00 บาท/ชม.
12 เครื่อง IC (Thermo-Dionex / ICS 5000) 11180 700.00 บาท/ชม.
13 เครื่อง Amino acid (Biochrom /Biochrom30+) 11190 700.00 บาท/ชม.
14 เครื่อง NMR (Varian 300 MHz) 11200 750.00 บาท/ชม.
15 เครื่อง NMR (Bruker 500 MHz) 11210 1,400.00 บาท/ชม.
16 เครื่อง FT-IR microscope (Bruker /Tensor27-Hyperion ) 11220 600.00 บาท/ชม.
17 เครื่อง FT-Raman (Bruker / Vertex70+RamII) 11230 600.00 บาท/ชม.
18 เครื่อง UV-VIS (Agilent / Cary300) 11240 550.00 บาท/ชม.
19 เครื่องวิเคราะห์โปรตีน (Bruker /MALDI-TOF) 11250 900.00 บาท/ชม.
20 เครื่อง XRD ชนิดผลึก (Bruker / X8 proteum) 11260 1,400.00 บาท/ชม.
2) บริการเครื่องมือห้องปฏิบัติการ (ต่อ) บาท/ชม.
21 เครื่อง AAS เทคนิค Flame (Perkin elmer/Analyst100) 11270 600.00 บาท/ชม.
22 เครื่อง AAS เทคนิค Flameless (Perkin elmer/Analyst100) 11280 700.00 บาท/ชม.
23 เครื่อง AAS เทคนิคFIAS (Perkin elmer/Analyst100) 11290 650.00 บาท/ชม.
24 เครื่อง AAS เทคนิค Flame (Perkin elmer/900F) 11300 650.00 บาท/ชม.
25 เครื่อง AAS เทคนิค Flameless (Perkin elmer/900Z) 11310 750.00 บาท/ชม.
26 เครื่อง AAS เทคนิคFIAS (Perkin elmer/FIAS100) 11320 700.00 บาท/ชม.
27 เครื่อง AAS เทคนิค Solid (Analytic Jena/Zeenit700P) 11330 650.00 บาท/ชม.
28 เครื่อง ICP-MS (Agilent/7500CE) 11340 900.00 บาท/ชม.
29 เครื่อง ICP-OES (Perkin elmer/Optima8000) 11350 700.00 บาท/ชม.
30 เครื่อง HPLC-ICP-MS 11360 950.00 บาท/ชม.
31 เครื่อง XRD (Bruker/D5005) 11370 800.00 บาท/ชม.
32 เครื่อง XRD (Bruker/D8 advance) 11380 900.00 บาท/ชม.
33 เครื่อง XRD (Bruker/D2 Phase) 11390 700.00 บาท/ชม.
34 เครื่อง SCD (Kappa CCD) 11400 1,200.00 บาท/ชม.
35 เครื่อง ED-XRF (Horiba/XGT5200) 11410 700.00 บาท/ชม.
36 เครื่อง WD-XRF (Panalytical/Axios-Max) 11420 800.00 บาท/ชม.
37 เครื่อง WD-XRF (Phillip/MagiX Pro) 11430 950.00 บาท/ชม.
38 เครื่อง CHNS  (LECO/CHN628) 11440 700.00 บาท/ชม.
39 เครื่อง O  (LECO/CHN628) 11450 700.00 บาท/ชม.
40 เครื่องย่อยด้วย Microwave (Ethos one) 11460 550.00 บาท/ชม.
41 เครื่องย่อยด้วย Microwave (MAR 6) 11470 550.00 บาท/ชม.
42 เครื่องย่อยด้วย Microwave (Antonpaar) 11480 600.00 บาท/ชม.
43 เครื่อง super critical fluid extraction 11490 750.00 บาท/ชม.
44 เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล 11500 450.00 บาท/ชม.
45 เครื่องขัด (IMPTECH/10DVT) 11510 500.00 บาท/ชม.
46 เครื่องอัด (769YP-15A) 11520 480.00 บาท/ชม.
47 เครื่องตัด (IMPTECH/C10) 11530 490.00 บาท/ชม.
48 เครื่องบด Ball Mill 11540 500.00 บาท/ชม.
49 เครื่องหลอม (Fluxer) 11550 600.00 บาท/ชม.