การขอรับบริการ

8 ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอรับบริการจากหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ


ขั้นตอนที่ 1 : ติดต่อสอบถามรายละเอียดการขอรับบริการ แจ้งความต้องการ และนัดหมายการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบ
ที่ หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)
เบอร์โทรศัพท์ 0-4422-3313-4 หรือ E-mail lsu@sut.ac.th
ดาวโหลดอัตราค่าบริการ (ปี2557/ปี2560)
 
ขั้นตอนที่ 2 : ส่งตัวอย่างพร้อมแนบใบขอรับบริการ ได้ที่
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ดาวโหลดใบขอรับบริการ ที่นี่ / ตัวอย่างการกรอกใบขอรับบริการ
 
ขั้นตอนที่ 3 : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอย่างและใบขอรับบริการ พร้อมคิดค่าบริการ
 
 ขั้นตอนที่ 4 : การชำระค่าบริการ
– กรณีชำระด้วยเงินสด ชำระค่าบริการได้ที่หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU)
อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ส่งตัวอย่างทดสอบ
– กรณีชำระค่าบริการด้วยเช็ค ทำเช็คสั่งจ่ายในนาม มทส.เทคโนธานี-รายรับ
และนำเช็คมาชำระค่าบริการ โดยหน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU)
จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากนำเงินเข้าบัญชีแล้ว
– กรณีชำระค่าบริการด้วยการโอนเงิน กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 707–2–23218-0
ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี –รายรับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  และส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง e-mail : lsu@sut.ac.th, tidawadee@sut.ac.th

หรือโทรสาร 0-4422-3260 หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU)
จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุในใบขอรับบริการ
***หากต้องการรายงานผลเป็นกรณีเร่งด่วน ต้องชำระค่าบริการเพิ่มจากอัตราค่าบริการปกติ 1 เท่า***
 
ขั้นตอนที่ 5 : ตามระเบียบการรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน ไม่อนุญาตให้หักค่าธรรมเนียมธนาคารจากยอดค่าบริการ
ที่แจ้งไว้โดยผู้ขอรับบริการต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการโอนหรือการฝากเช็คเอง
 
ขั้นตอนที่ 6 : หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานราชการ ไม่มีการเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 
ขั้นตอนที่ 7 : ห้องปฏิบัติการจะทำการวิเคราะห์ทดสอบในกรณีที่ผู้ขอรับบริการชำระค่าบริการแล้วเท่านั้น
 
ขั้นตอนที่ 8 : ผู้ขอรับบริการสามารถรับรายงานผลภายใน 7- 20 วัน หลังจากชำระค่าบริการแล้วตามรายละเอียดข้อ 4.
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศมทส.เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557
-ประกาศมทส.เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-ใบคำขอรับบริการ