อัตราค่าบริการฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม

ลำดับ รายการ Code อัตรา 1 Unit
ที่
1. บริการการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ บาท/ชม.
1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 40010 500.00 บาท/ชม.
2 ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 40020 700.00 บาท/ชม.
3 ห้องปฏิบัติการชีวเคมี 40030 700.00 บาท/ชม.
4 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 40040 700.00 บาท/ชม.
5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 60 ที่นั่ง 40050 900.00 บาท/ชม.
2. บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บาท/ชม.
1 LS-วิเคราะห์ Al (ตัวอย่างที่ 1) 40060 800.00 บาท/ชม.
2 LS-วิเคราะห์ Al (ตัวอย่างถัดไป) 40070 550.00 บาท/ชม.
3 เครื่องวิเคราะห์พลังงานและปริมาณ Mettler Toledo Model TGA/DSC1 40080 600.00 บาท/ชม.
4 Thermogravimetric  Analyzer (TA Instrument, SDT2960) 40090 550.00 บาท/ชม.
5 Differential Scanning Calorimeter (Mettler, Pyris Diamond DSC) 40100 650.00 บาท/ชม.
6 Luminescence spectrophotometer (Perkin Elmer, LS50B) 40110 450.00 บาท/ชม.
7 Ultraviolet visible spectrophotometer (Varian, Cary1E) 40120 440.00 บาท/ชม.
8 Fourier transform infrared spectrometer (Perkin Elmer, Spectrum GX) 40130 480.00 บาท/ชม.
9 Gas chromatography (Agilent, HP6890) 40140 550.00 บาท/ชม.
10 High performance liquid chromatography (Water, 600) 40150 480.00 บาท/ชม.
11 Chemisorption analyzer (Bel-Cat B) 40160 550.00 บาท/ชม.
12 เครื่อง HPLC-UV (Agilent 1100) 40170 800.00 บาท/ชม.
13 เครื่อง Protein Purifier (AKTA 10) 40180 650.00 บาท/ชม.
14 เครื่อง Microplate reader (Labsystems, IEMS Reader MF) 40190 410.00 บาท/ชม.
15 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง Hispeed centrifuge  (Hitachi/CR22GIII) 40200 400.00 บาท/ชม.
16 เครื่อง High Speed Centrifuge (Sovall, Biofuge stratos) 40210 430.00 บาท/ชม.
17 เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ (Thermo sovall, Legend XFR) 40220 420.00 บาท/ชม.
18 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Bio-Rad, Cycler gradient) 40230 420.00 บาท/ชม.
19 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Bibby Scientific, TC-plus) 40240 400.00 บาท/ชม.
20 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (AB Bioscient, PCR system 9700) 40250 410.00 บาท/ชม.
21 Motion Capture Analyzer 40260 1,400.00 บาท/ชม.
3. บริการไนโตรเจนเหลวและน้ำใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ บาท/ลิตร
1 ไนโตรเจนเหลว 40270 40.00 บาท/ลิตร
2 น้ำกลั่น 40280 15.00 บาท/ลิตร
3 น้ำปราศจากไอออน (DI water) 40290 10.00 บาท/ลิตร