ค่าบริการงานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

1. บริการการทดสอบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
1) ตัวอย่างน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเสียและน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
1 Total plate count  (AWWA) 12030 470.00 บาท/ตย.
2 Heterotrophic plate count (Petrifim) 12040 500.00 บาท/ตย.
3 Total coliforms   (AWWA) 12050 480.00 บาท/ตย.
4 E. coli (AWWA) 12060 550.00 บาท/ตย.
5 Fecal coliforms  (AWWA) 12070 480.00 บาท/ตย.
6 Clostridium perfringens (MDW) 12080 550.00 บาท/ตย.
7 Salmonella spp. (MDW) 12090 550.00 บาท/ตย.
8 Staphylococcus aureus  (AWWA) 12100 550.00 บาท/ตย.
9 Legionella  spp. (NHS) 12110 1,500.00 บาท/ตย.
10 แบบชุดที่ 1 (รายการที่ 1 หรือ 2 +3+4) Total plate count  (AWWA) หรือ Heterotrophic plate count (Petrifim) + Total coliforms   (AWWA) + E. coli (AWWA) 12120 1,400.00 บาท/ตย.
11 แบบชุดที่ 2 (รายการที่ 1 หรือ2 +3+4+7) Total plate count  (AWWA) หรือ Heterotrophic plate count (Petrifim) + Total coliforms   (AWWA) + E. coli (AWWA) +Salmonella spp. (MDW) 12130 1,800.00 บาท/ตย.
12 แบบชุดที่ 3 (รายการที่ 1 หรือ2 +3+4+6 +7+8) Total plate count  (AWWA) หรือ Heterotrophic plate count (Petrifim) + Total coliforms   (AWWA) + E. coli (AWWA) + Clostridium perfringens (MDW) + Salmonella spp. (MDW) + Staphylococcus aureus  (AWWA) 12140 2,700.00 บาท/ตย.
2 ) ตัวอย่างอาหาร เครื่องดื่มและตัวอย่างทั่วไป
1 Aerobic plate count  (BAM) 12150 470.00 บาท/ตย.
2 Aerobic plate count (Petrifim) 12160 500.00 บาท/ตย.
3 Anaerobic plate count  (BAM) 12170 600.00 บาท/ตย.
4 Total coliforms   (BAM) 12180 550.00 บาท/ตย.
5 E. coli (BAM) 12190 550.00 บาท/ตย.
6 Total coliforms   (Petrifilm) 12200 550.00 บาท/ตย.
7 E. coli (Petrifilm) 12210 550.00 บาท/ตย.
8 Fecal coliforms  (BAM) 12220 550.00 บาท/ตย.
9 Bacillus cereus (BAM) 12230 750.00 บาท/ตย.
10 Clostridium botulinum (BAM) 12240 750.00 บาท/ตย.
11 Clostridium perfringens (BAM) 12250 600.00 บาท/ตย.
12 Salmonella spp. (BAM) 12260 600.00 บาท/ตย.
13 Shigella  spp. (BAM) 12270 700.00 บาท/ตย.
14 Staphylococcus aureus  (BAM) 12280 600.00 บาท/ตย.
15 Staphylococcus aureus  (Petrifilm) 12290 700.00 บาท/ตย.
16 Vibrio cholera (BAM) 12300 600.00 บาท/ตย.
17 Vibrio  parahaemolyticus (BAM) 12310 600.00 บาท/ตย.
18 Yeasts and molds count  (BAM) 12320 600.00 บาท/ตย.
19 Rapid Yeasts and molds count  (Petrifilm) 12330 650.00 บาท/ตย.
20 Aciduric spoilage (APHA) 12340 650.00 บาท/ตย.
21 Flat sour spoilage (APHA) 12350 700.00 บาท/ตย.
22 Incubation test (APHA) 12360 350.00 บาท/ตย.
23 Lactic acid bacteria (APHA) 12370 600.00 บาท/ตย.
24 Lactic acid bacteria  (Petrifilm) 12380 550.00 บาท/ตย.
25 Sterility test (APHA) 12390 500.00 บาท/ตย.
26 Sulfide spoilage (APHA) 12400 700.00 บาท/ตย.
27 Mesophillic anaerobe (APHA) 12410 700.00 บาท/ตย.
28 Thermophillic anaerobe (APHA) 12420 750.00 บาท/ตย.
29 Aflatoxin (Reveal screen) 12430 1,100.00 บาท/ตย.
30 แบบชุดที่ 4 (รายการที่ 1+17+19+20) Aerobic plate count  (BAM) + Vibrio  parahaemolyticus (BAM) + Rapid Yeasts and molds count  (Petrifilm) + Aciduric spoilage (APHA) 12440 1,800.00 บาท/ตย.
31 แบบชุดที่ 5 (รายการที่ 1+19+20+24+ 25+26) Aerobic plate count  (BAM) + Rapid Yeasts and molds count  (Petrifilm) ,Aciduric spoilage (APHA) + Lactic acid bacteria  (Petrifilm) + Sterility test (APHA) + Sulfide spoilage (APHA) 12450 2,700.00 บาท/ตย.
3) การตรวจเชื้อจุลินทรีย์และสารพันธุกรรมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์
1 Aerobic plate count (30-400,000 cfu) (Automated Spiral plate/Don Whiteley/WASP2) 12460 550.00 บาท/ตย.
2 Salmonella spp. (Real-Time PCR/Roche/Light cycle480) 12470 800.00 บาท/ตย.
3 ตรวจการปนเปื้อนเนื้อหมูในอาหารฮาลาล (Real-Time PCR/Roche/Light cycler480) 12480 1,000.00 บาท/ตย.
4 ตรวจการปนเปื้อนเนื้อสัตว์ในอาหารเจ (Real-Time PCR/Roche/Light cycler480) 12490 1,000.00 บาท/ตย.
5 การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเครื่อง PCR (BIO-RAD/S1000) 12500 440.00 บาท/ตย.
6 การสกัดสารพันธุกรรมด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Roche/MagNA Pure Compact) 12510 800.00 บาท/ตย.
7 การวิเคราะห์คุณภาพสารพันธุกรรม และโปรตีน (BIO-RAD/Experion) 12520 550.00 บาท/ตย.
8 การสกัดสารพันธุกรรมพร้อมตรวจ ชุดที่ 1 (รายการที่ 3 หรือ4 + 6) ตรวจการปนเปื้อนเนื้อหมูในอาหารฮาลาล (Real-Time PCR/Roche/Light cycler480) หรือ ตรวจการปนเปื้อนเนื้อสัตว์ในอาหารเจ (Real-Time PCR/Roche/Light cycler480) + การสกัดสารพันธุกรรมด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Roche/MagNA Pure Compact) 12530 1,800.00 บาท/ตย.
9 การสกัดสารพันธุกรรมพร้อมตรวจ ชุดที่ 2 (รายการที่ 2+6) Salmonella spp. (Real-Time PCR/Roche/Light cycle480) + การสกัดสารพันธุกรรมด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Roche/MagNA Pure Compact) 12540 1,600.00 บาท/ตย.
2. บริการเครื่องมือห้องปฏิบัติการ
1) บริการเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
1 เครื่องฉีดตัวอย่างอัตโนมัติ (Don Whiteley/WASP2) 12550 400.00 บาท/ชม.
2 กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ (Nikon/80I) 12560 400.00 บาท/ชม.
3 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (WTW/Inolab Cond7310) 12570 350.00 บาท/ชม.
4 เครื่องเก็บตัวอย่างเชื้อในอากาศ (AES) 12580 390.00 บาท/ชม.
5 ตู้เพาะจุลินทรีย์ควบคุมอุณหภูมิต่ำ (Pol-Eko/ILW240) 12590 390.00 บาท/ชม.
6 ตู้ปลอดเชื้อ (Bioquell/ABS1200) 12600 400.00 บาท/ชม.
7 ตู้เพาะเชื้อปราศจากออกซิเจน (Thermo Fisher/3111) 12610 420.00 บาท/ชม.
8 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Tomy/SX-700) 12620 400.00 บาท/ชม.
9 ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า (New Brunswick/Innova 42) 12630 370.00 บาท/ชม.
10 กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา (Nikon/ECLIPSE) 12640 350.00 บาท/ชม.
11 เครื่องนับโคโลนีอัตโนมัติ (AES/Easy count2) 12650 370.00 บาท/ชม.
12 เครื่องปรับสภาวะอากาศ (DonWhiteley) 12660 370.00 บาท/ชม.
13 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเสมือนจริง (Roche/Light cycler480) 12670 550.00 บาท/ชม.
14 เครื่องอ่านและวิเคราะห์สารพันธุกรรมบนแผ่นไมโครแอเรย์สไลด์ (Affymetrix/3000 7G) 12680 600.00 บาท/ชม.
15 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพ ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน และเซลล์อัตโนมัติ(Bio-rad/Experion) 12690 470.00 บาท/ชม.
16 เครื่องอ่านปฏิกิริยา ELISA (Biotek/EPOCH) 12700 380.00 บาท/ชม.
17 เครื่อง PCR  (BIO-RAD/S1000) 12710 400.00 บาท/ชม.
18 เครื่องสกัด DNA&RNA (Roche/Magna Pure) 12720 420.00 บาท/ชม.
19 เครื่องอ่านภาพจากเจล (Bio-rad) 12730 400.00 บาท/ชม.
20 เครื่อง Spectophotometer (Hitachi/U-1900) 12740 400.00 บาท/ชม.