ติดต่อเรา

หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3313-4 โทรสาร 0-4422-3313
E-mail : lsu@sut.ac.th