ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1

ลำดับ รายการ Code อัตรา 1 Unit
ที่
1. บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1 บาท/ชม.
1 ห้องปฏิบัติการแบบที่ 1 : ปรับอากาศ  พื้นที่ห้องไม่เกิน 50 ตร.ม. 20010 300.00 บาท/ชม.
2 ห้องปฏิบัติการแบบที่ 2 : ปรับอากาศ   พื้นที่ห้องมากกว่า 50  ตร.ม. แต่ไม่เกิน  100 ตร.ม. 20020 500.00 บาท/ชม.
3 ห้องปฏิบัติการแบบที่ 3 : ปรับอากาศ   พื้นที่ห้องมากกว่า 100  ตร.ม. แต่ไม่เกิน  150 ตร.ม. 20030 700.00 บาท/ชม.
4 ห้องปฏิบัติการแบบที่ 4  : ปรับอากาศ  พื้นที่ห้องมากกว่า 150  ตร.ม. แต่ไม่เกิน  200 ตร.ม. 20040 300.00 บาท/ชม.
5 ห้องปฏิบัติการแบบที่ 5 : ปรับอากาศ   พื้นที่ห้องมากกว่า 200  ตร.ม. แต่ไม่เกิน  250 ตร.ม. 20050 400.00 บาท/ชม.
6 ห้องปฏิบัติการ CAD/CAM 20060 900.00 บาท/ชม.
7 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 20070 900.00 บาท/ชม.
8 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20080 900.00 บาท/ชม.
2. รายการบริการทดสอบ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม1 บาท/ตย.
1 ทดสอบแรงดึง (UTM 2000 kN) 20090 0.00 บาท/ตย.
1.1 ทดสอบแรงดึง (UTM 2000 kN) เหล็กเส้น dia < 20  mm. 20091 250.00 บาท/ตย.
1.2 ทดสอบแรงดึง (UTM 2000 kN) เหล็กเส้น dia 20 – 25  mm. 20092 300.00 บาท/ตย.
1.3 ทดสอบแรงดึง (UTM 2000 kN) เหล็กเส้น dia 26 – 30  mm. 20093 350.00 บาท/ตย.
1.4 ทดสอบแรงดึง (UTM 2000 kN) เหล็กเส้น dia 31- 40  mm. 20094 500.00 บาท/ตย.
1.5 ทดสอบแรงดึง (UTM 2000 kN) เหล็กเส้น dia > 40  mm. 20095 600.00 บาท/ตย.
1.6 ทดสอบแรงดึง (UTM 2000 kN) เหล็กแผ่น หนา 2  mm. 20096 250.00 บาท/ตย.
1.7 ทดสอบแรงดึง (UTM 2000 kN) ทดสอบแรงดึง หรือแรงกดสูงสุดของวัสดุ 20097 300.00 บาท/ตย.
2. รายการบริการทดสอบ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม1 (ต่อ) บาท/ชม.
2  เครื่องกำเนิดสัญญาณคลื่น (ยี่ห้อ Agilent รุ่น E4433B:4GHz) 20100 450.00 บาท/ตย.
3  เครื่องวิเคราะห์สัญญาณคลื่น (ยี่ห้อ Agilent รุ่น MXA N9020A) 20110 500.00 บาท/ตย.
4  เครื่องวิเคราะห์สัญญาณโครงข่าย (ยี่ห้อ Hewlett รุ่น HP8722D) 20120 500.00 บาท/ตย.
5  เครื่องมือวัดทางสื่อสาร (Spectrum Analyer) 20130 450.00 บาท/ตย.
6 เครื่องมือวัดทางสื่อสาร (ยี่ห้อ IFR รุ่น AN930A ) 20140 450.00 บาท/ตย.
7 เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางพลศาสตร์ (ยี่ห้อ Dewetron รุ่น Dewe-2601; งบ DPL) 20150 700.00 บาท/ตย.
8 เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ PIV (ยี่ห้อ DANTEC รุ่น PIV; งบ DPL) 20160 550.00 บาท/ตย.
9 จัดทำรายงานผล หรือปฏิบัติงาน ในรูปแบบอื่น 20170 430.00 บาท/ตย.
3. รายการบริการทดสอบ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม1 (กรณีทดสอบนอก มทส.) บาท/ชม.
1  เครื่องกำเนิดสัญญาณคลื่น (ยี่ห้อ Agilent รุ่น E4433B:4GHz) 20180 310.00 บาท/ชม.
2  เครื่องวิเคราะห์สัญญาณคลื่น (ยี่ห้อ Agilent รุ่น MXA N9020A) 20190 350.00 บาท/ชม.
3  เครื่องวิเคราะห์สัญญาณโครงข่าย (ยี่ห้อ Hewlett รุ่น HP8722D) 20200 350.00 บาท/ชม.
4  เครื่องมือวัดทางสื่อสาร (Spectrum Analyer) 20210 310.00 บาท/ชม.
5 เครื่องมือวัดทางสื่อสาร (ยี่ห้อ  IFR  รุ่น AN930A ) 20220 310.00 บาท/ชม.
6 เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางพลศาสตร์ (ยี่ห้อ Dewetron รุ่น Dewe-2601; งบ DPL) 20230 550.00 บาท/ชม.
7 เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ PIV (ยี่ห้อ DANTEC รุ่น PIV; งบ DPL) 20240 360.00 บาท/ชม.