ภารกิจ และวิสัยทัศน์

ภารกิจ ศูนย์เครื่องมือฯ

ให้บริการห้องปฏิบัติการสำหรับสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างพอเพียง โดยดำเนินการ ดูแลรักษา ใช้งาน พัฒนาและปรับปรุง ครุภัณฑ์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาคาร ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ แบบรวมศูนย์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานโดยใช้แนวทางพัฒนาตามความต้องการพื้นฐานจากหลักสูตรและโครงการวิจัยและพัฒนา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

 

วิสัยทัศน์ ศูนย์เครื่องมือฯ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรผู้นำของประเทศทางด้านห้องปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ระดับมหาวิทยาลัย

 

ความสามารถหลักของศูนย์เครื่องมือฯ

  • การจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย์
  • ให้บริการห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลากสาขาแบบบูรณาการ

 

ค่านิยมหลักของศูนย์เครื่องมือฯ

  • พนักงาน
  • ความสุจริต
  • ประสิทธิภาพ
  • คุณภาพ

CSTE-front

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news