ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เครื่องมือฯ มีภารกิจหลักคือการให้บริการห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดย มีกลุ่มห้องปฏิบัติการหลัก ดังนี้

1.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
[ฟิสิกส์][เคมี][เคมีวิเคราะห์][ชีวเคมี][ชีววิทยา][จุลชีววิทยา]

2.ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตรพื้นฐาน
[ผลิตสัตว์][ผลิตพืช][อาหาร][ไบโอเทคโนโลยี][เครื่องมือกลาง]

3.ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน กลุ่ม 1
[เครื่องกล][ไฟฟ้า][โทรคม][เกษตร][ยานยนตร์][อากาศยาน][แมคคาทรอนิคส์][CAD-CAM]

4.ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน กลุ่ม 2
[โยธา][ธรณี][ขนส่ง][เคมี][โพลิเมอร์][เซรามิกส์][ทดสอบวัสดุ][อุตสาหกรรม][สิ่งแวดล้อม]

5.ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
[สารสนเทศ][สตูดิโอ][รับรู้ระยะไกล]

6.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน
[เครื่องมือกลาง] [กายวิภาค][สรีรวิทยา][เภสัชวิทยา][ปรสิต][พยาธิ][สิ่งแวดล้อม]
[ความปลอดภัย][พยาบาล][กีฬา]

มีห้องปฏิบัติการ และหน่วยบริการส่วนกลางสำหรับการสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัย และ พัฒนา ดังนี้
1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและสำนักงานบริหารห้องปฏิบัติการ
[ธุรการ][ครุภัณฑ์][สารเคมี]

2.ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา
[Safety][โครงงาน]

3.ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
[น้ำ] [กายภาพ][เคมี][อาหารและจุลชีว]

4.ห้องปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาเทคนิคและวิศวกรรม
[ซ่อม][ปรับปรุง][สอบเทียบ][โรงเครื่องมือกล][โรงประลอง]

5.หน่วยผลิตสัตว์ทดลอง
[Rat][Mouse][Rabbit]

6.คลังสารเคมี

7.หน่วยบริการน้ำบริสุทธิและไนโตรเจนเหลว
[DI water][RO water][LN2]

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news