สื่อสารองค์กร

ประกาศ/นโยบาย

1. ประกาศ ศูนย์เครื่องมือฯ เรื่อง ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นกลางและเป็นธรรม

2. แผนภูมิองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. แผนภูมิองค์กร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี

4. ประกาศ ศูนย์เครื่องมือฯ เรื่อง นโยบายและวัตถุประสงค์ระบบการจัดการตามมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

5. ประกาศ ศูนย์เครื่องมือฯ เรื่องแนวปฏิบัติมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

6. ประกาศศูนย์เครื่องมือฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คำสั่ง 

1.คำสั่งศควท. ที่ 13/2563  เรื่อง แต่งตั้งและมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรตามมาตรฐานระบบการจัดการ (Management system)

2.คำสั่งศควท. ที่ 14/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการ IMS&TQA

3.คำสั่งศควท. ที่ 16/2563  เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการ IMS&TQA (Integrated Management System Representative : IMS:MR & TQA)

4.คำสั่งศควท. ที่ 17/2563  เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการคุณภาพ (Quality ; QM)

5.คำสั่งศควท. ที่ 18/2563  เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการด้านเทคนิค (Technical Management Team Manager : TMM)

6. คำสั่งศควท. ที่ 22/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเอกสารและสารสนเทศ ศูนย์เครื่องมือฯ

7. คำสั่งมทส. ที่ 2232/2563 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ

ให้แก่รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน/นวัตกรรม

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news