บริการทดสอบทางกายภาพและจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

  • วิเคราะห์ปริมาณความร้อน, ค่าความจุความร้อนจำเพาะและจุดหลอมเหลวของตัวอย่างต่างๆ
  • วิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุต่างๆด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและแบบส่องผ่าน (SEM และ TEM)
  • วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ ด้วยเทคนิค EDS
  • วิเคราะห์ความบริสุทธิ์ และปริมาณสารเติมแต่งในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  • วิเคราะห์ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค
micro1 micro2 micro3 micro4 micro5

 

ผู้สนใจขอรับบริการ ติดต่อ หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ

Tel : 044-223313-4
Fax : 044-223260
Mail : หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
อาคารเครื่องมือ 1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย
อ. เมือง จ. นครราชสีมา
30000
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news