การใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

       เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเรียนการสอน และการปฏิบัติการตามโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้อนุญาตให้ผู้ใช้บริการภายใน ที่เป็นคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา หรือ ผู้ช่วยวิจัย สามารถขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของศูนย์เครื่องมือฯ ด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัย และได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะการใช้เครื่องมือที่เพียงพอ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

      ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถติดต่อขอใช้เครื่องมือด้วยตนเองได้ที่ห้องปฏิบัติการต่างๆของศูนย์เครื่องมือฯ ได้โดยตรง

[แนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง-2556]

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news