คณะกรรมการบริหารศูนย์

คณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือฯ เป็นคณะผู้บริหารสูงสุดมีบทบาทหน้าที่และมีอำนาจคือกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาหาแนวทางการประสานภารกิจให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบจากสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี

organize chart

 
1. อธิการบดี (รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
(รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา)
รองประธานกรรมการ
3. ผู้แทนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (รศ.ดร.ระพี อูทเคอ) กรรมการ
4. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (ผศ.ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ) กรรมการ
5. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง) กรรมการ
6. คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.พรศิริ จงกล) กรรมการ
7. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) กรรมการ
8. ผู้แทนสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์) กรรมการ
9. คณบดีสำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
(ผศ.ทพญ.ดร. ยุพิน ส่งไพศาล)
กรรมการ
10. คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์)
กรรมการ
11. ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ(รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ) กรรมการ
12. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (ศ.ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข) กรรมการ
13. ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(อ.ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง)
กรรมการ
14. ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
(รศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์)
กรรมการ
15. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล) กรรมการ
16. ผู้อำนวยการเทคโนธานี (ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล) กรรมการ
17. ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(อ.ดร.ธรา อั่งสกุล)
กรรมการ
18. ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข)
กรรมการ
19. ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ)
กรรมการ
20. ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ)
กรรมการและเลขานุการ
21. รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22. รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผศ.นสพ.ดร. ภคนิจ คุปพิทยานันท์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news