คณะกรรมการบริหารศูนย์

คณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือฯ เป็นคณะผู้บริหารสูงสุดมีบทบาทหน้าที่และมีอำนาจคือกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาหาแนวทางการประสานภารกิจให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบจากสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี

pasart1

022

033

044

055

066

077

1510208

3580029

14003210

14302511

1112

1213

1314

14402915

15101216

1617

17-118

19

20

1. อธิการบดี (ศ.ดร.ประสาท สืบค้า) ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
(ศ.ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์)
รองประธานกรรมการ
3. ผู้แทนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.รัตติกร   ยิ้มนิรัญ) กรรมการ
4. ผู้แทนสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (ผศ.ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ) กรรมการ
5. ผู้แทนสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.ดร.โชคชัย  วนภู) กรรมการ
6. ผู้แทนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
(รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสน์)
กรรมการ
7. ผู้แทนสำนักวิชาแพทยศาสตร์
(ศ. เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ์)
กรรมการ
8. ผู้แทนสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
(ผศ. ดร. ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์)
กรรมการ
9. ผู้แทนสำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
(ผศ. ทพญ.ดร. ยุพิน ส่งไพศาล)
กรรมการ
10. ผู้แทนศูนย์กิจการนานาชาติ(Prof. Dr. Yupeng Yan) กรรมการ
11. ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์ (รศ.ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว) กรรมการ
12. ผู้แทนศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(อ.ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง)
กรรมการ
13. ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษา
(รศ.สพญ.ดร.ศจีรา  คุปพิทยานันท์)
กรรมการ
14. ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนา (รศ.ดร.อนันต์  ทองระอา) กรรมการ
15. ผู้แทนเทคโนธานี (ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ) กรรมการ
16. ผู้แทนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(อ.ดร.ธรา อั่งสกุล)
กรรมการ
17. ผู้แทนศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(ผศ.ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร)
กรรมการ
18. ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อ.ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์)
กรรมการและเลขานุการ
19. รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20. รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผศ.นสพ.ดร. ภคนิจ คุปพิทยานันท์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news