คณะกรรมการบริหารศูนย์

ะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือฯ เป็นคณะผู้บริหารสูงสุดมีบทบาทหน้าที่และมีอำนาจคือกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาหาแนวทางการประสานภารกิจให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบจากสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี

map

 
1. อธิการบดี (รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา) ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล/รก.) รองประธานกรรมการ
3. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ) กรรมการ
4. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (ผศ.ดร.ธรา อั่งสกุล) กรรมการ
5. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง) กรรมการ
6. คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.พรศิริ จงกล) กรรมการ
7. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) กรรมการ
8. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์) กรรมการ
9. คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ผศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์) กรรมการ
10. คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์)
กรรมการ
11. ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ (ผศ.ดร.วิภาวี อุสาหะ) กรรมการ
12. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (ศ.ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข) กรรมการ
13. ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(อ.ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง)
กรรมการ
14. ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
(รศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์)
กรรมการ
15. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รศ.ดร.ระพี อูทเคอ) กรรมการ
16. ผู้อำนวยการเทคโนธานี (ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล) กรรมการ
17. ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(อ.ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล)
กรรมการ
18. ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข)
กรรมการ
19. ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(รศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี)
กรรมการ
20. ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ (ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์) กรรมการและเลขานุการ
21. รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ (ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22. รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ (อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news