บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  sut_rm60.pdf
»3.3 MB - 2,416 hits - มกราคม 24, 2017

  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
»525.6 KB - 658 hits - มกราคม 24, 2017

  การประเมินผลการควบคุมภายใน
»749.7 KB - 341 hits - มกราคม 24, 2017

  ตัวอย่าง ปย.2
»60.3 KB - 311 hits - มกราคม 24, 2017

  บันทึกข้อความการจัดทำรายงานความเสี่ยง
»472.2 KB - 460 hits - มกราคม 24, 2017

  แนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
»4.4 MB - 288 hits - มกราคม 24, 2017

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news