ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    คณะผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536-2540)
wiroon Dr-Worapoj Dr-Sarawut

1

2

3

1.

รศ.วิรุฬห์ มังคละวิรัช ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.

รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.

รศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    คณะผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540-2544)
Dr-Worapoj Dr-Annop Dr-Wisitthiporn2 kiangkai Dr-Waree

1

 2  3

4

 5

1.

รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.

รศ.ดร.อรรณพ วราอัศวปติ รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.

ผศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.

รศ.เกรียงไกร ไตรสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.

อ.ดร.วารี วิดจายา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    คณะผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544-2548)
Dr-Suthep2 kiangkai Dr-Piyawan eakkachai Dr-Griengsak

1

 2 3  4  5

1.

ผศ.ดร.สุเทพ อุสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.

รศ.เกรียงไกร ไตรสาร รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.

ผศ.ดร.ปิยะวรรณ กาสลัก รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.

ผศ.ดร.เอกชัย จันทสาโร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.

ผศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    คณะผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548-2552)
 narong  kiangkai  sanya  sukrit  17-1

1

 2  3

4

 5

1.

อ.ดร.ณรงค์ อัครพัฒนากูล ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.

รศ.เกรียงไกร ไตรสาร รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.

อ.ดร.สัญญา สราภิรมย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.

ผศ.ดร.ศุกฤตย์ ไทยอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.

อ.ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    คณะผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552-2555)
 narong  kiangkai  17-1    

1

 2  3 4 5

1.

อ.ดร.ณรงค์ อัครพัฒนากูล ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.

รศ.เกรียงไกร ไตรสาร รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.

อ.ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. นายอาวุธ อินทรชื่น หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 5. นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์ฯ
คณะผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555-31พฤษภาคม 2563)
17-1

1

2 3 4 5

1.

รศ.ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.

อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.

ผศ.นสพ.ดร. ภคนิจ คุปพิทยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นายอาวุธ อินทรชื่น หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ฯ
5. นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์ฯ
คณะผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 มิถุนายน 2563-ปัจจุบัน)
 144021  150009

1

2 3 4 5

6

7

1.

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.

อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.

ผศ.นสพ.ดร. ภคนิจ คุปพิทยานันท์ ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ดร.ธีทัต ดลวิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผศ. ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นายอาวุธ อินทรชื่น หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ฯ
7. นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์ฯ

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news