ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2

นายติงศักดิ์ เหลืองเจริญทิพย์
TINGSAK LUANGJAROENTIP
โทร: 044-223451 อีเมล์: tingsak@sut.ac.th
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
นายวรรณชัย จิตรา
WANNACHAI CHITTRA
โทร: 044-223452 อีเมล์: chitra@sut.ac.th
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี สิ่งแวดล้อม และพอลิเมอร์
 
นายศรัณย์ ดอกไม้กุล
SARAN DOKMAJKUN
โทร: 044-223447
อีเมล์: 240089@sut.ac.th
นายช่างเทคนิค
นายมานพ จรโคกกรวด
MANOP JORNKOKKRUAD
โทร: 044-223449, 3453, 3485
อีเมล์: mjornkok@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง
นางสาวรุ่งเรือง นวนโพธิ์
RUNGROUNG NONPHO
โทร: 044-223450
อีเมล์: drung@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง
259008
นางสาวสินีนาฎ นอกกระโทก
โทร: 044-223449, 3453, 3485
อีเมล์: sineenad@sut.ac.th
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวศุภราภรณ์ สกุลภักดี
SUPHARAPON SAKULPAKDEE
โทร: 044-226135 อีเมล์: supha@sut.ac.th
หัวหน้างานงานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีธรณีและเซรามิก

นายสงคราม ยาวะประภาษ
SONGKRAM YAVAPRAPAS
โทร: 044-223459
อีเมล์: 237063@sut.ac.th
นายช่างเทคนิค

นายมาโนช  แสงศาสตรา
MANOTE SANGSASTRA
โทร: 044-223458
อีเมล์: 251030@sut.ac.th
นายช่างเทคนิค

นางสาวหนึ่งฤทัย  งามแสง
โทร: 044-223459
อีเมล์: neungng@sut.ac.th
วิศวกร
picนายกฤษดา  ศรีรักษ์
VICHAN VERACHAISUNTHON
โทร: 044-223479, 3409 อีเมล์: tou@sut.ac.th
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโลหการและกระบวนการผลิต

นายวิเชษฐ์   เผือกแตง
โทร: 044-223412
อีเมล์: wichetph@sut.ac.th
วิศวกร

นายสุนิติ  ชื่นเกษม
โทร: 044-223467
อีเมล์: suniti@sut.ac.th
นายช่างเทคนิค

นายสังเวียน แขมเกษม
SANGWIAN KHAMGASEM
โทร: 044-223467
อีเมล์: sangwian@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง
นายคมสัน ภาษยเดช
KOMSUN PASAYADEJ
โทร: 044-223493 อีเมล์: mechanic@sut.ac.th
หัวหน้างานงานกลุ่มห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลพื้นฐานและวิศวกรรมอุตสาหการ
นายนพพร แถวเพชร
NOPPORN THAEWPHET
โทร: 044-223474
อีเมล์: nopporn_f6@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง
นายโกวิทย์ กฐินใหม่
KOWIT GATHINMAI
โทร: 044-223414 อีเมล์: kgkowit@sut.ac.th
หัวหน้างานงานกลุ่มห้องปฏิบัติการโยธาและขนส่ง
นายเกรียงศักดิ์ ปรึ่มพรชัย
KRANGSAK PROMPRONCHAI
โทร: 044-223442
อีเมล์: krangsak@sut.ac.th
นายช่างโยธา
นายจิระ วงศ์พรหม
JIRA WONGPROM
โทร: 044-224551
อีเมล์: jira_v@sut.ac.th
นายช่างโยธา

นายไชยา ยอดโคกสูง
CHAIYA YODKOKSUNG
โทร: 044-224970
อีเมล์: chaiyayo@sut.ac.th
นายช่างโยธา

นายสวัสดิ์ เกตุสระน้อย
SAWAT KETSRANOI
โทร: 044-223406
อีเมล์: sawat_k@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง

นางพิมพ์พจี  ฐานะ
PIMPAJEE THANA
โทร: 044-223454
อีเมล์: pimpajee@sut.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.


Hit Counter provided by
technology news